Dewariem - Deuteronomium

Deze week een verhaal ter gelegenheid van Simchat Tora 2020

Over het principe van Bal Tashchit

door Rob Cassuto                                     

Simchat Tora 5781

Het zijn bijzondere tijden waarin we ons met deze Simchat Tora bevinden. Er is meer eenzaamheid gekomen en ongerustheid en angstigheid steken soms de kop op. Gelukkig kunnen we zoomen maar het is toch behelpen zonder fysieke nabijheid. En bij sommigen is er sprake van erger verlies: van werk of zelfs geliefden. Zitten we midden in een wake up call voor de wereld? Een oproep aan ons om de vanzelfsprekendheid van ons gedrag onder de loep te nemen? Is daar in het kader van Simchat Tora iets over te zeggen? Ik doe een poging.

Op Simchat Tora sluiten we de jaarcyclus van Toralezing af met het verslag over de zegeningen van Mosjee over de stammen Israels en het relaas van zijn waardige dood. Onder Jehosjoea zullen de Israëlieten de Jordaan oversteken en de wereldgeschiedenis binnenstappen, die met vallen en opstaan, met veel wel en veel wee, ooit moge uitlopen op de messiaanse tijd. Mosjee mocht op de berg Pisga vlak voor zijn dood al een blik werpen op de loop van die geschiedenis tot het einde der tijden, aldus de middeleeuwse meester Rasji (ad 34:2)

Het verhaal over de schepping van de aarde en de mens in Beresjiet staat buiten de geschiedenis. Het is een cyclisch verhaal. Steeds wordt de wereld opnieuw geschapen, ieder jaar, iedere dag als we wakker worden. Steeds opnieuw krijgt de mens – ha-adam – volgens Beresjiet 1:26 de taak om ‘de aarde te onderwerpen en te heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt’.

Hoe staat het met die taak van Adam? Wat is er van een goed beheer terecht gekomen? Dat is een relevante vraag in deze moderne tijd. We zijn ons met onze slimheid en onze prachtige techniek enorm ver gekomen, maar wel een flink eind losgeraakt van de natuur, de dieren en de planten, vervreemd van de aarde.  We hebben haar wel dankbaar gebruikt maar ook genadeloos geëxploiteerd en de aarde slaat terug met opwarming, droogte, overstromingen, uitsterven en met epidemieën. De band van Adam, de mens, met de aarde – adama – is gebroken. Die verbondenheid vinden we wel degelijk terug in het scheppingsverhaal, evenals in veel midrasj. En trouwens ook in de prachtige song Adama van Ofta Haza op tekst van Ehud Manor: Adama ani kesjoeva lekolech, Aarde, ik let op je stem. De volgende woorden uit de midrasj op het boek Kohelet (Prediker) zullen jullie bekend voorkomen: Eens voerde God Adam, de eerste mens, langs de bomen van de tuin van Eden. ‘Zie hoe schitterend ze zijn geschapen’, zei Hij. ‘Zorg goed voor hen, want als je Mijn schepping verwaarloost is er niemand na jou die het verloren gegane kan herstellen’. Herkennen jullie dit?..... Inderdaad uit de alternatieve tweede alinea van het Sjema. Ik wandel graag langs bomen in het bos. Toen ik nog veel hardliep in de bossen bij Nijmegen had ik een favoriete boom, waaronder ik rustte en mediteerde, een oude eik bij de zogenoemde drie meertjes op de St Jansberg bij Mook, beetje heidens misschien, maar ook wel des Adams. Ik voelde me even verbonden.

Over bomen gaat het ook in pasoek 19 van hoofdstuk 20 in het boek Devariem. Het gaat als volgt: ‘Als je gedurende langere tijd een stad moet belegeren om die door middel van oorlog in te nemen, vernietig de vruchtbomen dan niet door de bijl erin te slaan, want je kunt ervan eten, vel hem dus niet. ' Met hulp van de onvolprezen website sefaria.org gaan we iets van de rabbijnse discussie daarover bekijken.
De Rabbijnen gingen deze tekst breed uitleggen: als je vruchtbomen in de meestal door schaarsheid beheerste oorlogsomstandigheden al niet mag omhakken, hoeveel te meer niet in tijd van vrede, dus ging dit verbod gelden voor alle vruchtbomen (1). En van daaruit redenerend werd het ook van toepassing geacht op alle producten die door mensenhanden werden bereid uit aardse grondstoffen zoals kleding, vaten, meubels, en ook nodeloze verspilling ging eronder vallen. Dit principe kwam te boek te staan onder de titel ‘Bal Tasjchit', תַּשְׁחִית בַּל ‘vernietig niet'. Een voorbeeld uit de Talmoed. In het traktaat Shabbat (2) zegt Rav Zutra: Iemand die een olielamp bedekt of iemand die de bedekking van een naftalamp weghaalt schendt het principe van bal tasjchit. Wat bedoelt hij? De middeleeuwse meester Rasji legt uit: Beide handelingen maken dat de olie of nafta sneller verbrandt en vereisen meer brandstof dan nodig is om het licht aan te houden. Het is verspilling van energie.

Maimonides vat in de twaalfde eeuw in zijn grote werk Misjnee Tora de rabbijnse casuïstiek nog eens samen: niet alleen iemand die een vruchtboom omhakt, maar ieder die vaten breekt of kleding verscheurt, een gebouw vernietigt, een bron doet verstoppen, of voedsel vernietigt schendt het principe van Bal Tasjchit.(3) Het accent ligt sterk op het teloorgaan van economisch of maatschappelijk nut

Ook in sefer ha-Chinuch (4)– de middeleeuwse behandeling van de 613 geboden – staat zoiets maar het boek heeft als motivatie voor het verbod ook oog voor liefde en respect voor de schepping an sich: het dient om ons te leren om het goede lief te hebben, ervan te genieten en je aan het goede te hechten. En daardoor hecht het goede zich aan ons en zullen we ons ver houden van slechte en destructieve zaken, aldus ongeveer de tekst en dan: Zij die zich hieraan houden hebben de vrede lief en zijn gelukkig om het welzijn van wat leeft en brengen het bij de Tora. Ze vernietigen zelfs niet een korrel mosterdzaad in de wereld. Zij zijn verdrietig door alle verlies en vernietiging die ze zien en als zij het kunnen voorkomen zullen ze dat doen met al hun kracht. Als ik dit lees moet ik denken aan Greta Thunberg, die kleine bijna bijbelse profetes.

R. Samson Raphael Hirsch, de gangmaker van de moderne orthodoxie, spreekt vanuit zijn 19e eeuw ons in gewichtige zinnen ernstig toe:Onder het principe bal tasjchit moet een verbod worden begrepen om wat dan ook zonder enig doel te vernietigen, zodat het ‘vernietig niet’ in de tekst de meest omvattende waarschuwing wordt aan de mens om zijn positie die de Eeuwige hem gegeven heeft als heerser over de wereld en haar materie niet te misbruiken door wat dan ook op aarde te vernietigen of te verspillen op grillige, obsessieve of gewoon gedachteloze wijze. Alleen voor een wijs gebruik heeft de Eeuwige de wereld aan onze voeten gelegd, toen hij zei tot de mens: onderwerp haar, en heers over haar. Daar kunnen we het mee doen! (5) 

In het moderne Jodendom geldt het principe van Bal Tashchit als een van de pijlers onder de beweging van eco-kasjroet, Wat houdt dit principe in voor de moderne tijd? Het is een punt van veel discussie in Joodse kringen, vooral in Amerika(6).In hoeverre betekent een handeling een nodeloze belasting van de natuur of brengt zij nodeloze vernietiging met zich mee?. Neem bijvoorbeeld het eten van vlees. (7) Ik las ergens: de productie van een kilo rundvlees brengt bijna 80 keer meer broeikasgassen voort dan een kilo tarwe. (8) Dan schrik je toch wel even. Het ongeremd vlees eten kan je toch wel rangschikken als in strijd met het principe van Bal Taschit  (9)

Het daagt ons uit om bij onszelf na te gaan (10): Wat voor energie gebruik ik? Bij welke bank breng ik mijn geld onder. Is mijn vakantievlucht echt noodzakelijk. Is dat biefstukje echt nodig? Steeds weer is de vraag: kun je het voor jezelf verantwoorden? Vernietig ik door mijn daden en gebruik van producten en diensten op termijn niet veel meer dan het nut wat ik er nu van lijk te hebben? En als je al dan niet stipt sjomer kasjroet bent, valt dat te combineren? Eco-kasjroet, het is toch een stukje tikoen olam. We hoeven niet meteen het beste jongetje of meisje van de klas te zijn. Neem nou Rav Avraham Kook – de eerste opperrabbijn in het toenmalig Palestina – die was vegetarisch. Hij meende dat dat ook Gods bedoeling was en dat in de messiaanse tijd de mensen en zelfs de dieren vegetarisch zouden zijn, zie de leeuw die naast het lam zal liggen volgens de profeet Jesjajahoe. Maar niet zelden at hij op vrijdag een kippetje. Waarom doe je dat, vroeg men hem. Hij antwoordde: dat is om mijzelf eraan te herinneren dat de messiaanse tijd nog niet gekomen is. Tot zover.
Als je wil kan je het allemaal nog eens nalezen inclusief vindplaatsen op onze website ljggelderland.nl

Noten

(1) Rabbijnse uitzonderingen daargelaten Een uitgebreide behandeling van de rabbijnse discussie zie https://www.reformjudaism.org.uk/bal-tashchit/

(2) Talmoed Shabbat 67b

(3) Mishne Torah, Laws of Kings 6:10

(4) sefer ha-Chinuch 529:1,2

(5)  R. Samson Raphael Hirsch ad loc, The Pentateuch, Vol 5, p 395

(6) Een uitgebreide discussie onder de titel ‘What is eco-kosher?’ door rabbi Arthur Waskow op https://theshalomcenter.org/node/1284

(7) Zie ook het commentaar van Rob Cassuto over vlees op de parasja Reëe in zijn boek Reizen door de Tora deel 2, p.174  en op zijn website

(8) https://document.leefmilieu.brussels/opac_css/elecfile/IF%20Part%20Voeding%2005%20NL

(9) Recent is verschenen ‘Leven en laten leven’ een boek over ‘Ecologie en de Joodse traditie’  van de hand van Marcus van Loopik, een gedegen verslag van wat de Joodse bronnen hebben te zeggen over de verbondenheid van mens en aarde.

(10) Zie ook Rabbijn Clary Rooda in een interview door Shirah Lachmann, Joods nu nr 2 juni 2014 / 5774. P 12 en 13, http://www.levisson.nl/images/stories/artikelen/JoodsNu_2.pdf


 

Deze week de haftara (wekelijkse lezing uit de profeten) die bij Soekot wordt. 

Zacharia 14:1-21, I Koningen 8:2-21

En het gebeurde, toen de priesters

uit het heiligdom gingen, dat de wolk

het huis van de Eeuwige vervulde 

door Rob Cassuto                                     

De eerste dag van Soekot, het Loofhuttenfeest, valt dit jaar op een sjabbat. Dan is de haftara het laatste hoofdstuk van de profeet Zacharia (Zecharja).(1). De liberaal joodse gemeenschap heeft gekozen voor de haftara uit I Koningen, de verzen 8:2-21, die normaal op de tweede dag Soekot wordt gelezen, zie verderop.

Zacharia 14:1-21

Na de terugkeer van een groot deel van de ballingen uit Babylonische gevangenschap was de priester Zacharia evenals Chaggai en Malachi sterk betrokken bij de herbouw van de tempel in Jeruzalem. De eerste helft van zijn boek bevat, naast woorden van bemoediging, oproepen tot ommekeer en waarschuwingen, deels verpakt in visioenen. Ze zijn vooral bestemd voor de eigen tijd of naaste toekomst. De hoofdstukken 9 tot en met 14, laten een omslag zien en behelzen vooral profetieën over messiaanse tijden en de laatste dagen van een grote eindstrijd.
De link met Soekot zullen we verderop tegenkomen.  Bijbelwetenschappers menen dat deze hoofdstukken niet door Zacharja zijn geschreven, maar door een latere anonymus (‘Deutero-Zacharia’).

Hoofdstuk 14 gaat over de grote eindstrijd. Juist wanneer Israël in een messiaanse periode vredig en welvarend samenleeft zullen de volken tegen Jeruzalem optrekken en daar gewelddadig huishouden.(2) De helft van de bevolking zal zelfs weer in ballingschap worden weggevoerd. Maar dan grijpt de Eeuwige in met grote wonderen. De Olijfberg zal in tweeën splijten en een groot dal zal ontstaan. Daarin zal de overgebleven helft wegvluchten. Dan zal de Eeuwige verschijnen in zijn hoedanigheid van koning over de hele aarde. Op die dag zal het donker worden, zon en maan zullen geen licht geven. Als het tegen de avond weer licht wordt gaat er een rivier van zuiver water vanuit Jeruzalem naar het westen en naar het oosten stromen; het land rond de stad zal een grote vlakte worden, zodat Jeruzalem als een trots baken op die laagvlakte zal oprijzen.
14:9 En de Eeuwige zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Eeuwige de enige God zijn en zijn naam de enige naam. (3)

Dan is de tijd van de definitieve afrekening met de vijandige volken gekomen. De Eeuwige treft hen en hun dieren met een afgrijselijke plaag. In zijn beschrijving van de effecten van die plaag schuwt Zacharja horrorbeelden niet. Maar als dat allemaal gebeurd is lijkt er eindelijk rust over de wereld te zijn gekomen. Zacharja ziet dan voor zich, hoe (14:16) De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, dan jaarlijks naar de stad (zullen) komen om de Eeuwige van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren
De volken die dat nalaten zullen dan niet met de broodnodige regen worden gezegend. Hier treffen we de associatie met het Loofhuttenfeest aan. De rabbijnen situeren dit hele eindgebeuren dan ook in de herfstmaand Tisjri, de maand van het loofhuttenfeest, dat ook in het teken staat van het afsmeken van een gunstig regenseizoen. Speciaal de zevende dag van Soekot, die Hosjanna Raba wordt genoemd is mede een biddag om tijdige regen voor de landbouw.

Wat moeten wij met deze duistere profetieën, waarin doem en heil elkaar grillig afwisselen? De middeleeuwse commentator Rasji (4) signaleert al, dat ‘de profetie van Zacharia buitengewoon raadselachtig is, omdat zijn visioenen lijken op een droom die uitleg behoeft. De waarheid van die uitleg kunnen we niet bevestigen totdat de leraar der gerechtigheid (dwz de Masjieach) komt.’
Intussen heeft de mensheid – en niet in het minst het Joodse volk – al vele helse perioden en catastrofes van apocalyptische proporties gekend, in de twintigste eeuw bovenal. De overigens met krachtige pen beschreven eschatologie van Zacharia is voor het Joodse volk en meer universeel voor de volken van de wereld door de harde realiteit achterhaald, versleten of op zijn minst gedevalueerd. (5) Maar benader je zijn verzen op individueel niveau als een allegorie voor de weg van de ziel (=Jeruzalem) door een spirituele crisis dan voel ik me op een of andere manier wel aangesproken. Want kan een ziel (of psyche, dat klinkt voor u misschien minder zweverig) niet overstelpt worden door de negativiteit van uiterlijke omstandigheden of door innerlijke vertwijfeling en dan vluchten om zich te verbergen in een diep dal tot na de als donkere nacht beleefde dag het licht weer gaat gloren (14:5 ev).

I Koningen 8:2-21.

De liberaal joodse gemeenschap heeft echter gekozen voor de haftara uit I Koningen, de verzen 8:2-21, die normaal op de tweede dag Soekot wordt gelezen.
Daarover kort het volgende. In de haftara bij de parasja Teroema kwamen we koning Salomo (Sjelomo) tegen als voorbereider en bouwer van de tempel. In de onderhavige haftara uit het boek 1 Koningen is de tempel klaar, een gebeurtenis die de rabbijnen situeren in de maand Tisjri, vandaar deze keuze. We lezen hoe de heilige ark vanuit de davidsburcht triomfantelijk en gepaard met veel offers naar het nieuwe gebouw wordt gebracht en geplaatst in de binnenste kamer, het heilige der heiligen, waar reuzengrote cherubs hun vleugels boven de ark spreiden. (8:10) En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de Eeuwige vervulde (dat rijmt bijna letterlijk met Exodus/Sjemot 40:34, de voltooiing van de tabernakel). Salomo houdt nog een lange toespraak waarin hij memoreert hoe zijn vader koning David het idee voor een tempel opvatte, maar het niet mocht realiseren; hij, Salomo heeft nu de belofte aan zijn vader om de tempel te bouwen verwezenlijkt, zodat de ark van het verbond met de stenen tafelen een waardige verblijfplaats heeft gekregen.

noten

(1) In de USA laat de Reform de verzen 10-16 weg.
(2) Rasji wijst op parallelle passages in Ezechiël hoofdstuk 38, waar de profeet een vergelijkbare eindtijdelijke grote oorlog van Gog uit het land Magog tegen Israël in detail afschildert. De middeleeuwse commentator meent dat Zacharia ook diezelfde oorlog van Gog van Magog beschrijft.
(3) Deze regel is opgenomen in het slotgebed van de synagogedienst, het Alenoe gebed.
(4) Rasji ad Zach1:1
(5) Soms is het moeilijk om het geloof in een messiaanse tijd vast te houden en is er weerzin tegen de mogelijkheid van een orgie van geweld voordat die tijd kan aanbreken. R. Yehuda Aschkenasy en Eli Whitlau spreken in het Tenachon nummer over Soekot (Tenachon 4, 1999) over het dwalen van de mensheid in de woestijn van de geschiedenis op weg naar de eindtijd, naar de soekat sjalom , ‘de loofhut van de vrede' die eens over de aarde zal worden gespreid, wanneer de Heilige Hij zij gezegend Zijn Aangezicht niet meer verbergen zal.


Deze week de haftara (wekelijkse lezing uit de profeten) die bij de parasja Haäzinoe gelezen wordt. 

Hosea 14:2-10, Micha 7:18-20

Israël zal bloeien als een lelie

door Rob Cassuto

Wanneer de sjabbat van de parasja Haäzinoe – de gedragen zwanenzang van de oude leidsman Mosjee vlak voor zijn dood (1)- valt op een gewone sjabbat, dan is de haftara het lied dat de oude koning David op zijn sterfbed componeerde als dank voor de door hem ervaren bescherming door de Eeuwige, ‘mijn Rots, mijn Vesting, mijn Bevrijder’ (lees verder in II Samuel 22:1-51). Maar in dit net begonnen nieuwe jaar 5781 valt de sjabbat tussen Rosj Hasjana en Jom Kipoer; dan is het een speciale sjabbat, die ‘sjabbat sjoeva’ wordt genoemd naar de eerste woorden van de speciale haftara uit de profeet Hosea (Hosjea) die alsdan wordt gelezen (NBV):

14:2 Keer terug, Israël, naar de Eeuwige, je God!
Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen.
Kom met woorden van berouw en keer terug naar de Eeuwige.
Zeg tegen hem: ‘Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden
 (letterlijk: als - of: in plaats van - offerstieren bieden wij onze lippen).

Dat is een goede aansporing voor deze dagen van reflectie voor Jom Kipoer, woorden waarin de boodschap van latere profeten al doorklinkt: het gaat niet om rituele offers, maar om werkelijke spijt over begane misstappen.

Hosea leefde in de tijd, dat de Assyriërs het Noordelijke rijk van de tien stammen, dat Israël werd genoemd, belaagden, het koninkrijk dat hij in zijn geschrift ook vaak aanduidt met Efrajim. Vanaf 740 BCE af waren er voortdurend invallen en werden grote aantallen inwoners als krijgsgevangenen uit het land weggevoerd. Hosea’s dringende oproep om terugkeer of ommekeer moet toch vooral zijn gericht naar de elite van het noordelijke rijk.
Mocht die roep worden beantwoord en zou Israël terugkeren van zijn afgoden, dan schetst de profeet een idyllisch beeld over hoe het zal kunnen worden:
 

14:6 Ik zal voor Israël zijn als de dauw.
Het zal bloeien als een lelie,
wortelen als een ceder op de Libanon.


In 722 viel de hoofdstad Samaria (Sjomron) en werden de laatste bewoners, vele duizenden, in ballingschap gebracht naar verre streken om nooit meer naar hun land terug te komen. Deels worden deze gebeurtenissen in de voorzeggingen van Hosea voorzien – zie vers 1 van dit hoofdstuk 14 - maar vermoedelijk heeft hij de val van de stad niet meer meegemaakt. Zijn geschrift is daarom vooral een waarschuwing geworden aan het overgebleven zuidelijk koninkrijk van de twee stammen Juda en Benjamin om het slechte voorbeeld van de noordelijke buur niet na te volgen, zoals de middeleeuwse commentator Rasji veronderstelt. De oproep tot ommekeer – tesjoeva – echoot door tot in deze tijd.

Aan de haftara worden nog de laatste drie verzen van het boek van de profeet Micha toegevoegd, verzen waarin de Eeuwige wordt aangeroepen als de God die vergevingsgezind is, niet kwaad blijft en die zich zal ontfermen over wie er van het volk nog over is, dit in bewoordingen die doen denken aan de gebeden van Grote Verzoendag, die weldra zal aanbreken. ‘Onze zonden werpt u (tasjliech) in de diepten van de zee’: deze woorden van verzoening vormen de basis voor het ritueel van tasjliech, dat op Rosj Hasjana of de dagen daarna wordt gedaan: men werpt dan symbolisch de zonden van het afgelopen jaar (vertegenwoordigd in broodkruimels of iets dergelijks) in stromend water van bijv. een beekje of rivier (liefst met vissen). Daarbij worden deze drie verzen van Micha gezongen en nog een aantal andere uit de psalmen.

Het jaar 5781 gaat een spannend jaar worden, dat is zeker. We maken de eerste weeën mee van grote veranderingen, die woelen onder de oppervlakte. Wie zal de juiste profetische snaar weten te raken om ons bewust te laten worden voor wat nodig is om onze afdwalende wereld op een beter spoor te krijgen.

Noot
1) Zie voor een commentaar op de parasja Haäzinoe mijn boek
REIZEN DOOR DE TORA, deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, Mastix Press, 2016, te bestellen bij bol.com

 

Tashlich, een kort verhaal van Isaac Bashevis Singer, voorgelezen door David Herling:

Om het te beluisteren klikt u hier: https://youtu.be/IetAbZaU9bs


 

Deze week de haftara (wekelijkse lezing uit de profeten) die op de eerste dag van Rosj Hasjana gelezen wordt. 

I Samuel 1:1 - 2:10

Haftara voor Rosj Hasjana

door Rob Cassuto

De haftara voor de Eerste dag van Rosj Hasjana is het verhaal van Hanna (Chana), de vrouw van Elkana, die laat en onverwacht toch een zoon kreeg, Samuel (Sjmoeël). Vele jaren hoopten Hanna en Elkana, die veel van zijn vrouw hield, meer dan van zijn tweede vrouw Penina, op een zoon. Hanna verdroeg al die tijd de spot van Penina die juist vele kinderen baarde. We moeten daarbij bedenken welk een schande het voor de vrouw (en haar man) was als ze geen kinderen (vooral zonen) kreeg (en in ultravrome kringen: krijgt).

Op een keer toen het gezin de seizoensoffers bracht bij de tabernakel in Sjilo – de tempel in Jeruzalem was er nog niet – richtte Hanna een vurig gebed tot de Eeuwige, waarin zij de gelofte aflegde, dat als zij een zoon zou krijgen, hij aan de Eeuwige zou worden gewijd.  In haar lange smeekbede bewogen alleen haar lippen. De hogepriester Eli die bij de ingang op zijn stoel zat, dacht dat zij dronken was. Hanna ontkende dit hartstochtelijk en maakte de oude man deelgenoot van haar grote verdriet. Toen zei de hogepriester: ‘Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van Hem gebeden hebt’.

Thuisgekomen ‘kende (jada) Elkana Chana zijn vrouw en de Eeuwige dacht aan haar’. Zo werd na enige tijd Samuel geboren en inderdaad, na twee jaar toen de jongen van de borst af was, werd hij naar Sjilo gebracht en overgedragen aan de zorg van de hogepriester Eli ter opvoeding in de tempeldienst. De smeekbede van Hanna bij de ingang van de tabernakel werd het model voor hoe je het dagelijks gebed, de Amida, moet doen: met toewijding, maar met geluidloze lippen.

De Toralezing op de eerste dag van Rosj Hasjana gaat over de zo vurig verlangde geboorte van Isaak (Jitschak), door de onvruchtbaar geachte Sara, Abrahams vrouw. De overeenkomst met het verhaal over Samuels geboorte springt in het oog: ‘Genesis 21:1: De Eeuwige nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had; de Eeuwige deed bij Sara zoals Hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon’.

Ook de overeenkomst met het verhaal van Rachel, de vrouw van Isaak en moeder van Jozef (en Benjamin) valt op. De moeder van Samuel schaart zich daarmee bij de vrouwen, die - hoewel innig geliefd door hun man - onvruchtbaar leken en moesten dulden dat de minder geliefde vrouw (resp. Hagar, Lea, Penina) naast haar wel met kinderen gezegend werden, maar die toch uiteindelijk de lang verhoopte zoon baarden.

De midrasj noemt naar aanleiding van de profetieën van Jesaja die wij de afgelopen weken hebben gelezen nog zo’n vrouw: Tsion, de ‘vrouw’ die haar kinderen aan de ballingschap verloor, maar die haar kinderen ooit zal zien terugkeren. Dat het zowel bij de Toralezing als in de haftara gaat om onverhoopt toch ontstaan nieuw leven is op dit begin van een nieuw jaar 5781 geen toeval.

Toen de gelofte om de jonge Samuel aan de Eeuwige te wijden door hem aan Eli over te dragen eenmaal was volbracht hief Hanna een lofzang aan. Die lijkt met zijn vuur, toewijding en bloemrijke taal wel een voorafschaduwing van de latere profeten.

Ze heeft haar eigen lot als het ware overstegen naar een meer universele woede over arrogantie en zelfingenomenheid (kennelijk door Penina belichaamd) en betrokkenheid bij de minder bedeelden (waarmee zij zich waarschijnlijk heeft vereenzelvigd):

NBV 2:3 Gebruik toch geen grote woorden,
blaas niet zo hoog van de toren,
want de HEER is een alwetende God:
door hem worden onze daden gewogen.
4 De boog van de helden is gebroken,
en wie wankelen weten zich gesterkt.
5 Die genoeg hadden, verkopen zich voor brood,
en wie hongerden zijn verzadigd.
(…) 8 Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.


Deze week de haftara (wekelijkse lezing uit de profeten) die aan de parasja Nitsaviem/Wajelech is toegevoegd. 

Jesaja 61:10 - 63:9

Wie is de ik die zich verheugt?

door Rob Cassuto

De haftara bij de parasja Nitsaviem/Wajelech (1) is de zevende en laatste in de reeks haftarot van vertroosting na de treurdag Tisja be-Av. Intussen is met de toenemende troost ook de maand van reflectie, Elul, al gevorderd en Rosj Hasjana breekt over een week aan, het Joods Nieuwjaar dat op vele plaatsen in deze coronatijd op een speciale manier – op gepaste afstand van elkaar of zelfs op zoom-distantie - zal worden gevierd.

De haftara begint op himmelhoch jauchzende  toon:

6110Ik ben zeer vrolijk in de Eeuwige (JHWH),
mijn ziel verheugt zich in mijn God (Elohiem),

In het Hebreeuws zit er meer nuance in de tekst dan in de Nederlandse vertaling.
Het vers begint met sos asis, waarin twee keer de stam voor blij zit (letterlijk: ‘wees blij, ik zal verblijden’, sasson=blijdschap), hetgeen een bijzonder versterkend effect heeft. In ‘mijn ziel verheugt zich‘ – tagèl nafsji – zit een ander woord voor blijdschap: gila. Waar sasson een meer extraverte blijdschap verwoordt, duidt gila op het meer innerlijk verheugen, dat volgt op de juichende uiterlijke blijdschap. In de naam JHWH klinkt het attribuut van de liefde (chesed) door, in Elohiem het attribuut van de gerechtigheid (din, gevoera).

Wie is de ik die zich verheugt? Jeruzalem (targoem Jonatan), het volk (Rasji), de gojiem (Ibn Ezra)? Ik denk Jeruzalem als belichaming van het Joodse volk.
Beelden van jonggehuwden vertolken de frisheid en energie van een vernieuwd Jeruzalem (resp. vernieuwde wereld) in messiaanse tijden, een thema dat ook verder doorspeelt (2). Jeruzalem zal zelfs een nieuwe naam krijgen:


u zult met een nieuwe naam genoemd worden,
die de mond van de Eeuwige bepalen zal.


Talmoedwijze R. Levi haalt uit diverse citaten zes zaken, die de Heilige zal vernieuwen in de komende (messiaanse) tijd, welke zijn: de hemel en de aarde. Het hart, de geest, de naam van de Masjieach en de naam van Jeruzalem, waarvoor hij bovengenoemd vers aanhaalt. (3)

De Eeuwige doet een gelofte: nooit meer Jeruzalem (het Joodse volk) in de steek te laten, de wereld zal mogen weten, dat de weg vrij is voor de inzameling van de ballingen, dat de grote verlosser op komst is en dat hij Jeruzalem zal vestigen als een centrum van heil.

Maar in het begin van hoofdstuk 63 treedt er een treffende omslag in stemming op. Van blijdschap om verlossing gaat de focus naar woede om de vervolgers. De Eeuwige ontpopt zich als almachtige krijgsman, die een meedogenloze strafexpeditie zal ondernemen tegen de vijanden van Israël (belichaamd onder de noemer ‘Edom’), gehuld in rode mantel, rood door het vergoten bloed. Het zijn weerbarstige passages. De forse plastische beelden van agressie en bloedvergieten roepen een door wraakzucht gedreven God op, die ons als verfijnde en verlichte burgers niet lekker zit. Nu zegt rabbi Abraham Heschel wel dat de ‘gevoelens’ van de Eeuwige (hij noemt dat ‘pathos’) niet zijn als menselijke gevoelens, maar eigenlijk een aparte theologische categorie vormen. De profeet vertolkt niet zijn eigen gevoelens maar ‘resoneert mee’ met dat goddelijke pathos, die hij verwoordt in onvolmaakte menselijke woorden. (4)
Middeleeuwse commentator Rasji komt daarbij in de buurt als hij noteert ad loc: aldus is de gewoonte van de Schrift: die spreekt van ‘de Sjechina (goddelijke aanwezigheid in de wereld) op antropomorfe wijze om het zo aan te passen wat het oor in staat is om te horen’.  Toch vraag ik mij af of de profetie hier niet ook is opgeladen met de al te goed invoelbare opgekropte razernij van een langdurig  intens vernederd, maar trots volk.

Noten
1) Zie voor meerdere commentaren op de parasja Nitsaviem/Wajelech mijn boek
REIZEN DOOR DE TORA, deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, Mastix Press, 2016, te bestellen bij bol.com
(2) Culminerend in Jesaja 65:17 ev: Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, De apostel Johannes echoot dit in Openbaringen hfst 21.
(3) Pesikta de Rav Kahana, piska 22
(4) Abraham J. Heschel, The Prophets, pp 285 ev, m.n p 291,292


Deze week de haftara (wekelijkse lezing uit de profeten) die aan de parasja Ki tavo is toegevoegd. 

Jesaja 60:1-22

Beelden van licht en triomf

door Rob Cassuto

Waar de Tora in vele lange verzen aan het slot van de parasja Ki tavo de donkerste rampen in het vooruitzicht stellen voor Israël (en wil men het mondiaal extrapoleren: voor de wereld), als men haar voorschriften negeert (1), barst de haftara – de zesde in de reeks haftarot van vertroosting na de treurdag Tisja be-Av -  bijna uit haar voegen van beelden van licht en triomf, die de messiaanse tijden omschrijven die Israël (de wereld) zal beleven. Er staan wel elf woorden in deze haftara die licht of glans betekenen.
Zo begint het:

60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid van de Eeuwige gaat over u op.
2Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken
en donkere wolken de volken,
maar over u zal de Eeuwige opgaan
en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
3En heidenvolken zullen naar uw licht gaan
en koningen naar de glans van uw dageraad
.

Zal dan eindelijk gerealiseerd zijn wat al als opdracht staat in Jesaja 49:6: ‘Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de volken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aard’? Vele beelden in dit hoofdstuk 60 volgen nog: vele volken zullen de ballingen – zonen en dochters - terugbrengen, met vele schatten, vee en andere kostbaarheden zullen ze komen; zelfs de muren van Jeruzalem zullen ze herbouwen en strijd of catastrofe zal er binnen de grenzen niet meer zijn.
Wel heel erg eschatologisch klinken deze zinnen:

20Uw zon zal niet meer ondergaan
en uw maan zal zijn licht niet intrekken,
want de Eeuwige zal voor u tot een eeuwig licht zijn
en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen

21Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn,
voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen.

Ooit geen fysieke nacht meer? Altijd maar daglicht? Dat lijkt mij niet de bedoeling. Deze verzen zijn dan ook mijns inziens meer de euforische verbeelding van een dynamische samenleving, die door haar enthousiaste toepassing van onderlinge rechtvaardigheid en compassie voor iedereen het leven tot een materiële en spirituele genieting maakt. (2)

Wanneer zal die tijd aanbreken, wanneer zal de Masjieach hem inluiden? Uit een uitgebreide rabbijnse discussie over die vraag in de Talmoed (3) lichten wij rabbi Jochanan die zegt, (hij zal komen) in een generatie, die volstrekt onschuldig is en daarom verlossing verdient, en hij verwijst naar het net geciteerd vers 21: ‘Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen’. Maar het is evengoed mogelijk, dat hij juist komt als er een generatie volstrekt schuldig is, gezien een vers uit het vorige hoofdstuk 59 (16): ‘Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was niemand die zijn zijde koos. Daarom bracht Zijn arm Hem heil, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem’. Rabbi Alexandri ziet in de laatste regel van deze haftara een oplossing van deze schijnbare tegenspraak:

6022 De kleinste zal tot duizend worden
en de minste tot een machtig volk;
Ík, de Eeuwige, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen
.

R. Alexandri legt de laatste regel aldus uit: als zij (Israël, de wereld) verlossing verdienen door berouw en goede daden, dan zal ik de komst van de masjieach bespoedigen; als ze geen verlossing verdienen zal de komst van de masjieach plaats vinden op de vastgestelde tijd.

Wat de komst van de Masjieach betreft kunnen we waarschijnlijk beter onze poging staken het per se te willen weten; ideologisering en dogmatisering, helpen ons helemaal niet verder. Laten we ons goed afstemmen op wat de tekenen des tijds zijn van een grote wending van de wereld ten goede en in praktijk brengen hoe wij - voor een schijnbaar nietig stukje - zelf een 'teken des tijds' kunnen zijn. De beroemde filosoof-bijbelgeleerde Yeshayahu Leibowitz (1903-1994) helpt ons geen illusies te hebben en zegt: ‘de Masjieach zal komen, eens. De masjieachs die kwamen waren vals. De masjieach die komt is vals. Het kenmerk van de Masjieach is dat hij altijd komende is'….(4)(5)

Noten
(1) Zie voor meerdere commentaren op de parasja Ki tavo mijn boek
REIZEN DOOR DE TORA, deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, Mastix Press, 2016, te bestellen bij bol.com.  
(2) Vgl Maimonides: And at that time there will be no hunger or war, no jealousy or rivalry. For the good will be plentiful, and all delicacies available as dust. The entire occupation of the world will be only to know God... the people Israel will be of great wisdom; they will perceive the esoteric truths and comprehend their Creator's wisdom as is the capacity of man. As it is written (Isaiah 11:9): "For the earth shall be filled with the knowledge of God, as the waters cover the sea”. (Mishneh Torah, Laws of Kings 12:5).
Is ware spirituele verlichting nu voor ons mogelijk? Misschien is ongezocht een klein voorschot op de messiaanse tijd op sommige momenten niet uitgesloten.
(3) Talmoed tractaat Sanhedrin 98a
(4) te horen op https://www.youtube.com/watch?v=Zz-QMDPW5RM
(5) Bedoelt Nachoem Wijnberg ongeveer hetzelfde als hij aan het slot van het gedicht AAN DE TELEFOON MET JUDITH HERZBERG dicht:
De Messias, is hij een Jood? Niet waarschijnlijk,
want een Jood doet niet graag waar één die er niet is,

en niet een beetje,
maar er op alle mogelijke manieren niet is,
de eer van wil opstrijken. Meer reden aan te nemen
dat iemand de Messias is
als hij aangekomen is
zoals iemand op het vroegst mogelijke moment
beleefd weggaat.

Zie https://www.crescas.nl/columns/zomerschrijvers/wigoz/Nachoem-Wijnberg/


 

Deze week de haftara (wekelijkse lezing uit de profeten) die aan de parasja Ki tetsee is toegevoegd. 

Jesaja 54:1-10

Wisselende metaforen rond de vrouw

door Rob Cassuto

Tot Rosj Hasjana worden de zogenoemde zeven haftarot van vertroosting (Sjiva de-nechamta)  gelezen, allen uit het tweede deel van het boek Jesaja, waarin vele messiaanse beloften klinken. We zijn nu aangeland bij de haftara bij de parasja Ki tetsee.(1 ) De tekst van de haftara gaat vooraf aan de haftara die we twee weken geleden hebben gelezen., de haftara bij de parasja Reëe. 

Een geliefd beeld dat profeten graag gebruiken is dat van Jeruzalem, resp. Israël als vrouw die haar man (de Eeuwige en zijn voorschriften) heeft verlaten, resp. door haar man verlaten is.
Deze haftara begint met de kinderloze vrouw, die echter nu grootse woorden van troost mag horen over de vele kinderen die ze ondanks alles weer in haar tent mag ontvangen:

541Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt,
breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt,
want de kinderen van de eenzame zijn talrijker
dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Eeuwige.
2Vergroot de plaats voor uw tent,
laat men uw tentkleden wijd uitspannen


De onvruchtbare vrouw is Jeruzalem (Rasji), resp. het overgebleven en gedecimeerde Israël (Ibn Ezra). 
Misschien is de onvruchtbare vrouw een toespeling op andere onvruchtbare vrouwen die toch kinderen kregen, zoals Sara en Chana (moeder van Samuel) (2).  De onvruchtbaarheid is niet letterlijk maar figuurlijk bedoeld en soms wordt de vrouw ook een weduwe genoemd. De wisselende metaforen rond de vrouw laten een driedubbele verlatenheid zien: de vrouw (Israël, Tsion) heeft haar echtgenoot (de God van Israël) verlaten (door andere goden achterna te lopen), de echtgenoot heeft toen de vrouw verlaten en vervolgens hebben haar kinderen (de Israëlieten, Judeeërs) haar verlaten (zijn in ballingschap gevoerd).  Maar … aan dit alles zal een eind komen:

54Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten,
maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen.
8In een stortvloed van (andere vertaling: met een klein beetje)(3) toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen,
maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen
.

Een klein ogenblik? Gezien de millennia lange ballingschap zou je dit een ironische uitspraak kunnen noemen. Maar dat ‘ogenblik’, daar zijn de commentaren het over eens moet gezien worden in relatie tot de eeuwigheid van de tijd van verlossing. ‘De dagen van ballingschap, hoeveel dat er ook zijn, zullen een ogenblik lijken vergeleken met de messiaanse tijd’, zegt bijvoorbeeld Abraham Ibn Ezra (12e eeuw).

Misschien kan de presentie van de Eeuwige ons per definitie niet verlaten en is zij ons ook in de meest grote pijn nabij. Maar binnen de materiële wereld die Zij heeft geschapen, zoals die nu eenmaal is, heeft Zij de mens de vrije keuze geschonken, zodat Zij niet anders kan dan tot Haar grote ‘verdriet’ toezien hoe mensen die vrije ruimte al te vaak gebruiken om zichzelf en hun medemensen van kwaad tot erger het lijden aan te doen. Het eist veel reparatiewerk van mensen zelf om in beter vaarwater te komen.

Misschien zijn wij allemaal, Joden en niet-Joden, ballingen op deze aarde, een karavaan van vreemdelingen die al een eeuwigheid op weg is tussen twee oasen. Steeds lijkt de komende oase in zicht maar hij is altijd verder weg dan de horizon. Maar als we er eenmaal zijn aangekomen zal de tocht maar een klein ogenblik lijken te zijn geweest.

noten
(1) Zie voor meerdere commentaren op de parasja Ki tetsee mijn boek
REIZEN DOOR DE TORA, deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, Mastix Press, 2016, te bestellen bij bol.com   
(2) Zo Pesikta Rabbati 32:1
Pesikta de Rav Kahana 20:1: Er zijn zeven onvruchtbare vrouwen: Sara, Rivka, Rachel and Lea, Manoach’s vrouw Chana en Tsion
(3) Be-sjetsef ketsef (woede): sjetsef wordt vertaald met of ‘uitstorting’ of ‘een beetje’, het woord komt alleen op deze plaats voor.

 


Deze week de haftara (wekelijkse lezing uit de profeten) die aan de parasja Sjoftiem is toegevoegd. 

Jesaja 51:12-52:12

‘Ik, Ik ben het Die u troost’

door Rob Cassuto

Tot Rosj Hasjana worden de zogenoemde zeven haftarot van vertroosting gelezen, allen uit het tweede deel van het boek Jesaja. We zijn nu aangeland bij de haftara bij de parasja Sjoftiem. Vermoedelijk heeft de schrijver van deze zeven haftarot – hij wordt ook wel de tweede Jesaja, deutero-Jesaja, genoemd - 200 jaar later geleefd dan de ‘eerste Jesaja’, in een tijd dat het Babylonische rijk op zijn laatste benen liep; de machtige koning Cyrus was bezig op te rukken naar Babylon en de Joodse ballingen moeten gevoeld hebben hoe het tij mogelijk zou keren. De vurige hoop van de ballingen op teugkeer naar Judea zal de vonk van profetie, die smeulde onder dikke lagen as van het verwoeste Jeruzalem hebben aangewakkerd tot visionaire vergezichten van een vernieuwd Jeruzalem, die samenvielen met de zekerheid van de terugkeer van Gods concern voor het lot van zijn volk. De ballingen met hun vele traumatische herinneringen werden getroost met het vooruitzicht van een betere toekomst, de mogelijkheid die gloorde om een nieuw begin te maken met een gemeenschap waarin voortaan gerechtigheid en zorg voor de naaste prioriteit zou krijgen.

In teksten van dit deel van Jesaja wordt steeds meer geanticipeerd op een persoonlijk werkzaam zijn van de Eeuwige – ‘Ik, Ik (anochi, anochi) ben het Die u troost’, zo begint deze haftara in vers 51:12. Zijn persoonlijke presentie zal toenemend in het bewustzijn komen: ‘Daarom zal Mijn volk Mijn Naam kennen; daarom, op die dag (van de verlossing), zal het weten dat Ik het Zelf ben Die spreekt: Zie, hier ben Ik (hinenni) (52:6). Het is tijd om wakker te worden: ontwaak, ontwaak! klinkt meerdere keren, ontwaak uit de ellende en kom weer in je kracht zouden we nu zeggen; bijv. in 51:17:

Ontwaak, ontwaak,
sta op, Jeruzalem!
U die uit de hand van de Eeuwige gedronken hebt
de beker van Zijn grimmigheid;
de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken, opgedronken.


Gaandeweg zwellen de woorden van de profeet aan tot een apocalyptisch maestoso:

52Breek uit in gejubel, juich tezamen,
puinhopen van Jeruzalem,
want de Eeuwige heeft Zijn volk getroost,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
10De Eeuwige heeft Zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle heidenvolken;
en alle einden der aarde zien
het heil van onze God
.

Als we even weer neerdalen in de geschiedenis zien we, dat inderdaad
niet lang na de val van Babylon de Perzische koningen Cyrus en Artaxerxes twee golven van terugkerende Judeeërs uit Mesopotamië hebben laten vertrekken om Judea, Jeruzalem en de tempel weer op te bouwen.

Vijfentwintighonderd jaar zijn sindsdien verstreken. Als we een slow motion camera op Jeruzalem zouden hebben gehad zouden we een film zien waarin Jeruzalem meerdere keren werd opgebouwd, werd verwoest, weer werd opgebouwd, weer verviel tot een dorp, weer opbloeide. De woorden van Jesaja zijn als het ware losgezongen van de geschiedenis, waarin verdrijving, ballingschap en vervolging en tijdelijke grote bloei van Joodse gemeenschappen elkaar bijna voorspelbaar afwisselden. Maar de woorden van de profeet bleven hun kracht houden. De intens blijde verwachting van de aanstaande verlossing uit de greep van Babylon is in zulke sterke beelden gesteld, dat zij de middeleeuwse rabbijnen inspireerden er de verlossing uit hun ballingschap in te zien. En ook nu nog resoneren zij met het verlangen niet alleen van de Joden naar een blijvend welvarend en spiritueel bloeiend eigen land, maar zij spreken ook het – misschien wel diep verborgen - verlangen aan van ieder bewust levend mens naar een wereld, waar geen ziekte, armoede en ellende bestaat en waar recht, gelijkwaardigheid van alle mensen en waardigheid van ieder persoonlijk voorop staat, een wereld waarvan je weet, dat je die persoonlijk niet meer mee zal maken, maar die toch als leidbeeld voor je handelen kan dienen.
Want het kenmerk van de messiaanse tijd is dat hij per definitie niet nu komt, maar wel altijd komende is.

noot 
(1) Zie voor meerdere commentaren op de parasja Sjoftiem mijn boek
REIZEN DOOR DE TORA, deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, Mastix Press, 2016, te bestellen bij bol.com
Zie ook het commentaar op mijn website


 

Deze week de haftara (wekelijkse lezing uit de profeten) die aan de parasja Reëe is toegevoegd. 

Jesaja 54:11-55:5

Volg het rechte pad.

door Rob Cassuto

Tot Rosj Hasjana worden de zogenoemde zeven haftarot van vertroosting gelezen, allen uit het tweede deel van het boek Jesaja, waarin vele messiaanse beloften klinken. We zijn nu aangeland bij de haftara bij de parasja Reëe (1), de verzen 54:11 – 55:5. De voorafgaande verzen in hoofdstuk 54 schetsen in poëtische termen een beeld, dat de profeten graag gebruiken: een verlaten, kinderloze vrouw die (weer) in genade zal worden aangenomen door de echtgenoot, die haar ooit in boosheid heeft verstoten. De echtgenoot is de Eeuwige, de vrouw is Jeruzalem (Rasji), dan wel het volk Israel (Ibn Ezra). In vele krachtige beelden wordt bezongen hoe de Eeuwige zijn woede laat varen, haar nooit meer zal verlaten. De haftara begint dan met een glanzend messiaans Jeruzalem te beschrijven.

54:11: Ik zal u grondvesten op saffieren,
12uw torens maken van kristal,
uw poorten van robijn,
heel uw omwalling van edelsteen.
13Al uw kinderen zullen door de Eeuwige onderwezen zijn,
en de vrede van uw kinderen zal groot zijn.


De belofte volgt dan – de bewoordingen zijn multi-interpretabel - dat als men het rechte pad volgt en ver blijft van onderdrukking, de bescherming tegen vernietiging en verwoesting compleet zal zijn. Dan roept de profeet:

55:1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren,
en u die geen geld hebt, kom,
koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,
zonder prijs, wijn en melk.

Men zou in de verleiding komen dit op te vatten als een soort messiaans luilekkerland. Nobeler zou het zijn als men hierin een beschrijving zou zien van een Israël, respectievelijk een wereld, waarin honger en dorst is uitgebannen en geld niet meer de enige maatstaf voor handelen is. De rabbijnen zijn echter meer geneigd om dit soort beelden te vertalen naar geestelijke zaken. Het water duidt op de Tora, zoals de middeleeuwse meesters Rasji, Radak (Rabbi David Kimchi) en Ibn Ezra in hun commentaar ad loc menen in navolging van de Talmoed (2). Radak: Water is een metafoor voor de Tora en wijsheid; zoals een wereld zonder water ondenkbaar is en zoals een dorstige hunkert naar water, zo hunkert de wijze ziel naar Tora en wijsheid. Rabbi Osjaya (tweede eeuw) voegt daar nog aan toe: Dit vers vertelt jou: zoals deze drie vloeistoffen worden bewaard in de minste van de vaten (kleien potten, niet van zilver en goud, waarin het bederft), zo zullen de zaken van Tora bewaard blijven bij hen die nederig van geest zijn.(3) Tot wie zijn deze woorden gericht? Tot de naties van de wereld en Radak meent: pas in de eindtijd. Maar waarom niet ook nu al, als we de Tora opvatten als onderricht in gerechtigheid en wijsheid?

Het laatste vers van de haftara geeft een hint naar de masjieach ben David.

Noten
(1)Zie voor meerdere commentaren op de parasja Ekev mijn boek
REIZEN DOOR DE TORA, deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, Mastix Press, 2016, te bestellen bij bol.com
(2) Talmoed Baba Kamma 17a
(3) Talmoed Taänit 7a


Deze week de haftara (wekelijkse lezing uit de profeten) die aan de parasja Ekev is toegevoegd. 

Jesaja 49:14-51:3

... want de Eeuwige helpt Mij.

door Rob Cassuto

Na Tisja be-Av worden tot Rosj Hasjana de zogenoemde zeven haftarot van vertroosting gelezen, allen uit het tweede deel van het boek Jesaja. Bij de parasja Ekev (1) is nu de tweede haftara van vertroosting aan de beurt. Pasoek (vers)  49:14  begint met de klacht  van Tsion (=Israël); als een kind denkt zij dat het door de Eeuwige is vergeten. Daarop volgt de dramatische vraag: hoe kan een moeder haar baby vergeten – en zelfs al zou zij haar kind vergeten, de Eeuwige zal dat niet doen …. Dan volgen vele troostende messiaanse beelden van herstel van Jeruzalems puinhopen en terugkeer van de ballingen (kibboets galoejot) naar Tsion: de talloze verloren gewaande kinderen zullen door de volken worden teruggebracht naar Jeruzalem, dat haast te klein wordt voor zoveel teruggekeerden:

21En u (dwz Tsion) zult zeggen in uw hart:
Wie heeft deze kinderen voor mij voortgebracht,
aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was,
verbannen en verdreven?
Deze kinderen – wie heeft ze grootgebracht?
Zie, ik was alleen overgebleven.
Deze kinderen – waar waren die?
22Zo zegt de Eeuwige:
Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken,
naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken.
Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen,
en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder.

Het hoofdstuk eindigt dan (na wat bloedige metaforen aangaande de tegenstanders van Tsion) met de wereldwijde erkenning van de Eeuwige als de redder en de machtige van Jacob. (abier Jaäkov) (2)

In hoofdstuk 50 schakelt de profeet - die zich als het ware voertuig voelt van het wisselend gemoed van de Eeuwige wiens tolk hij zich voelt (3) – over naar een ander register. Nu is het de Eeuwige die – vanuit het veel gehanteerde beeld van de door zijn kinderen teleurgestelde vader - zijn afwezigheid rechtvaardigt; de kinderen van Israël zijn met hun moeder Tsion weggezonden, verkocht aan schuldeisers (4), want het heeft niet gezien en gehoord hoe het door de Eeuwige werd aangeroepen en het heeft zijn macht om te verlossen onderschat.

Dan welt er in Jesaja plots een persoonlijke noot op. Hij deelt met zijn publiek hoe zijn oren iedere ochtend geopend worden om te horen als een leerling wat hem onderwezen wordt, woorden om de vermoeide op te beuren. Hij laat zich niet weerhouden om te spreken wat hij heeft gehoord, zegt hij. Als het niet anders kan, zo zegt hij: (50:6)

geef (ik) Mijn rug aan hen die Mij slaan,
Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken.
Mijn gezicht verberg Ik niet
voor smaad en speeksel.
7Want de Eeuwige helpt Mij. 
(5)

Maar niet het hele volk van Israël is slecht bezig; de profeet richt zich nu tot de mensen die, misschien tegen de stroom in, wel deugen. (6) Hij roept op wie in het donker dwalen en geen licht zien om net zoals hij te vertrouwen op Gods hulp en ommekeer te doen. Laten zij het voorbeeld van Abraham en Sara, hun voorvader en voormoeder, volgen en zo deel krijgen aan vergelijkbare zegeningen. Het slotbeeld van de haftara in de verzen 51:3 is een paradijselijk vergezicht:

Want de Eeuwige zal Tsion troosten,
Hij zal al haar puinhopen troosten.
Hij zal haar woestijn maken als Eden,
haar wildernis als de hof van de Eeuwige.
Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden,
dankzegging en luid psalmgezang.


Laten we in deze passage ook persoonlijke troost vinden: als we in het donker dwalen en geen licht zien – wie kent in deze zorgelijke tijden die momenten niet – dan is dat niet blijvend en zullen licht en blijdschap ooit weer aanbreken.

Noten 
(1) Zie voor meerdere commentaren op de parasja Ekev mijn boek
REIZEN DOOR DE TORA, deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, Mastix Press, 2016, te bestellen bij bol.com
(2) Abier Jaäkov, de Machtige van Jacob, is een staande uitdrukking die maar een paar keer in de bijbel voorkomt, met name bij Jesaja
(3) De profeet is degene die meevoelt met het gemoed – pathos – van de Eeuwige, zoals Abraham J. Heschel het uitlegt; die goddelijke pathos is als het ware een eigenstandige theologische categorie, die essentieel anders is als menselijke emotie (AJ Heschel, The prophets, Harper &Row, 1962)
(4) Een problematisch vers 50:1, dat eigenlijk in vragende vorm is gesteld: waar is die scheidingsbrief van jullie moeder? Het antwoord van Ibn Ezra en Radak is: die brief is niet gegeven, want de kinderen van Juda zijn immers teruggekeerd, het was een tijdelijke wegzending zonder get, zie The Book of Isaiah, vol 2, Judaica Press ad loc.
(5) Dit deel van de haftara maakt deel uit van de zogenaamde zangen van de knecht (èvèd). De eerste zang is de prachtige omschrijving van de lankmoedige, maar toch slagvaardige messiaanse leider in Jesaja 42: 1- 9. In de tweede zang, hoofdstuk 49:1-7, net voor het begin van deze haftara, zien we een meer persoonlijke dienaar, die vanaf de moederschoot is geroepen, zich vergeefs afmat, maar toch zal uitgroeien tot een licht voor alle volken. In de derde zang, Jesaja 50:4-9, dus deel van de haftara, voelt de vernederde en gefolterde knecht ondanks alles toch vertrouwen en bescherming. De laatste passages van hfst 52, vanaf vers 13 tot het eind van hoofdstuk 53, vormen tezamen wat men het lied of de zang van de lijdende knecht is gaan noemen. Boeken zijn volgeschreven over wie de knecht is. Al naar gelang de oriëntatie is het Jesaja zelf, het volk Israël of zoals de christenen het graag zien: Jezus Christus. Zie mijn lezing JESAJA HOOFDSTUK 53: WIE IS DE LIJDENDE KNECHT?
(6) ‘Mensen die wel deugen’, Jesaja zegt: ‘u die de gerechtigheid najaagt, u die God zoekt.’ Ik denk, dat de profeet niet bedoelt, dat het messianistisch perspectief alleen geboden wordt aan ‘U die observant Joods religieus bent’. Wil men in de staat Israël een messianistisch project zien (zie mijn commentaar op de bij de vorige haftara van
Wa-etchanan), dan valt op, dat de pioniers van het zionisme grotendeels seculiere Joden waren, die allereerst oog hadden voor de misère van het antisemitisme in Europa en gerechtigheid en waardigheid zochten – ieder op eigen wijze - in een veilige eigen staat, zoals Theodor Herzl, Joseph Trumpeldor, Achad Ha-am, Ben Gurion, Chaim Weizmann, Wladimir Jabotinski en zovele anderen.


Deze week de haftara (wekelijkse lezing uit de profeten) die aan de parasja Wa-Etchanan is toegevoegd. 

Jesaja 40:1-26

De sjabbat van vertroosting

door Rob Cassuto

De sjabbat van de parasja Wa-etchanan (1) valt na de rouwdag Tisja be-Av (donderdag 30 juli 2020), de dag waarin de verwoesting van Jeruzalem en de tempel (en nog vele andere rampen) werd herdacht. De drie weken van lichte rouw en de rouwdag zijn nu verstreken en de bijbehorende ‘zware’ haftarot zijn afgesloten. Het is nu tijd voor blijere kost en een woord van troost. Die wordt gevonden in de vaste haftara, die dan wordt gelezen uit het boek Jesaja (Jesjajahoe) hoofdstuk 40, dat begint met: Troost, troost, nachamoe nachamoe! Het is sjabbat nachamoe, de sjabbat van vertroosting. Tot Rosj Hasjana zullen de zeven haftarot van vertroosting worden gelezen, allen uit het tweede deel van het boek Jesaja(2), dat aldus begint:

401Troost, troost Mijn volk,
zal uw God zeggen,
2spreek naar het hart van Jeruzalem (=Israël)
en roep haar toe
dat haar strijd (3) vervuld is,
dat haar ongerechtigheid verzoend is,
dat zij uit de hand van de Eeuwige het dubbele (4) ontvangen heeft
voor al haar zonden
.

De verzen 3 - 5 die volgen schilderen een wereld waar, dalen worden gevuld, bergen zich tot heuvels verlagen en rotsen tot vlaktes worden om baan te maken voor de komst van de Eeuwige. Een enkele commentator ziet het louter historisch en meent dat dit slaat op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. De gezaghebbende rabbi’s uit de middeleeuwen zoals Rasji, Ibn Ezra en David Kimchi zien deze passages vooral in het messiaanse perspectief van een triomfantelijke terugkeer in de toekomst van de ballingen uit ballingschap naar Jeruzalem

Is het wonderbaarlijke ontstaan van de staat Israël in 1948 niet de vervulling van de profetische visie? Er zijn ontegenzeggelijk wonderen geschied tijdens de eerste worstelingen van de nieuwe natie om te ontstaan en zich staande te houden; de eerste decennia vertoonden echt messiaanse trekken. Maar nu de wittebroodsjaren voorbij zijn  en Israël de goede en minder goede trekken van elke democratie laat zien met alle verschijnselen van politiek gekonkel en zelfs corruptie en autoritaire ingrepen – en de zwaarden nog lang niet zijn omgesmeed tot ploegijzers, niet materieel en niet spiritueel - , beseffen we dat de messiaanse visioenen van Jesaja het beste gezien kunnen worden als losgezongen van historische interpretatie en eerder betrekking hebben op diepgaande veranderingen in ziel en geest van Israël. Maar dan van een Israël niet opgevat als natie in de geschiedenis, maar als de spirituele essentie van iedere Jood, nee van ieder mens, van alle mensen. Het gaat dan om diepgaande veranderingen die ons als een spiegeling tegemoetkomen vanuit de toekomst, vanuit voorbij onze tijdhorizon, spiegelingen die nu al iets in ons doen opgloeien.

De volgende passages in dit hoofdstuk 40 hebben betrekking op de vergankelijkheid van ‘alle vlees’, dat is als gras, dat verdort - Rasji meent dat dit slaat op de toekomst van de naties -, een vergankelijkheid die scherp contrasteert met de macht van de Altijd Zijnde, die als een goede herder zijn kudde (Juda, de mensheid) zal leiden naar zijn bestemming. De grootsheid van de Eeuwige probeert de profeet met een paar prachtige metaforische vragen te benaderen:

2012Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten,
of van de hemel met een span de maat genomen,
of het stof van de aarde met een maatbeker gevat,
of de bergen gewogen in een waag,
of de heuvels op een weegschaal?

Met die onmeetbaarheid vergeleken zijn de volken
als een druppel aan een emmer,
als een stofje op de weegschaal.
(..) Alle volken zijn als niets voor Hem,
zij worden door Hem beschouwd als minder dan
niets en als leegheid
.

De profeet wijst er na deze uitgebreide omschrijvingen van de onvatbare macht van de onzichtbare Ene op, zoals vele profeten voor hem al gedaan hebben, hoe dwaas het is om een beeld te maken van metaal of hout. Beter is het in immense verwondering naar boven te kijken: (40:26) ‘Sla uw ogen op naar omhoog en zie Wie deze dingen (het uitspansel) geschapen heeft’.

Noten
(1) Zie voor meerdere commentaren op de parasja Wa-etchanan mijn boek
REIZEN DOOR DE TORA, deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, Mastix Press, 2016, te bestellen bij bol.com
(2) Een tweede Jesaja zou ruim tweehonderd jaar later tegen het einde van de Babylonische ballingschap hebben geleefd. Deze zg. Deutero-Jesaja -  zo menen bijbelwetenschappers - heeft de hoofdstukken 40 tot 56 voor zijn rekening genomen, (sommigen veronderstellen nog een derde Jesaja, die de laatste hoofdstukken heeft geschreven).  Hij kende de wanhoop, de ellende en de heimwee van de ontheemden, die weggerukt uit hun thuisland treurden aan de rivieren van Babylon
(3) tseva’a, letterlijk ‘haar menigte’, over de juiste vertaling bestaan meerdere meningen
(4) kelipajiem bechol chata’oteiha. Letterlijk: zij nam uit de hand van de Eeuwige het dubbele voor haar zonden. Dubbele straf (dat zou niet erg rechtvaardig zijn!) of dubbele troost? De meningen van de rabbi’s lopen uiteen.


Deze week de haftara (wekelijkse lezing uit de profeten) die aan de parasja Devariem is toegevoegd. 

Jesaja 1:1-27

De sjabbat van het visioen

door Rob Cassuto

De parasja van de week is de parasja Devariem.(1) In de komende week valt de negende van de maand Av (Tisja be-Av), de dag dat om de verwoesting van Jeruzalem, de tempel en nog een reeks rampen wordt getreurd (2). Het is een etmaal van volledig vasten. Altijd is dan de haftara voor deze laatste week van lichte rouw het begin van het boek Jesaja (Jesjajahoe, 7e eeuw BCE), een deel van het eerste hoofdstuk. Het stuk luidt de profetieën van de profeet in die zo vaak de ondergang van Jeruzalem heeft voorzien.

Het boek Jesaja begint met een opschrift: Het visioen (chazon) van Jesaja, de zoon van Amots, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda.
Daarom wordt deze sjabbat sjabbat chazon genoemd, de sjabbat van het visioen.
Na dit opschrift gaat de Jesaja (3) meteen van start met een aanklacht tegen het volk van Israël. Het is een stijlfiguur, die we meerdere keren bij de profeten aantreffen. De Vader klaagt zijn opstandige kinderen aan die tegen hem rebelleren, hem niet meer kennen en vergeten zijn hoeveel ze aan hem te danken hebben. De begeleidende metaforen zijn ontleend aan de boerensamenleving:
1:3 Een rund kent zijn bezitter
en een ezel de kribbe van zijn eigenaar,
maar Israël heeft geen kennis,
Mijn volk heeft geen inzicht.

In deze god- en gebod-vergetelheid ziet de profeet een verklaring voor de rampzalige toestand van het land, dat hij aldus beschrijft:
1:7 Uw land (dwz Juda) is een woestenij,
uw steden zijn met vuur verbrand,
uw bouwland – voor uw ogen
eten vreemden het op;
het is een woestenij, als door vreemden ondersteboven gekeerd.
8De dochter van Tsion is overgebleven
als een hutje in een wijngaard,
als een nachthutje op een komkommerveld,
als een belegerde stad.

Dat is zeer waarschijnlijk niet eens een profetie maar een beeldrijke schets van de werkelijke toestand van het koninkrijk Juda ten tijde koning Hizkia (Chizkijahoe), toen de veldtocht van de machtige Assyrische koning Sennacherib het land en zijn steden en dorpen verwoestte en de stad Jeruzalem (‘de dochter van Tsion’) insloot met een angstaanjagende belegering. Doordat een geheimzinnige ziekte het Assyrische leger sloeg werd die afgebroken (verhaald in 2 Koningen en 2 Kronieken 32) en bliezen de Assyriërs de aftocht, een waar godswonder voor de Judeeërs.

Zo was de stad maar net het lot van ‘Sodom en Gomorra’ bespaard gebleven. Jesaja vergelijkt Jeruzalem met deze verdorven en wetteloze steden uit Genesis.  Omdat de fundamentele intentie onder de geboden bij de bewoners en met name bij de elite geheel in het vergeetboek was geraakt bij de bestuurders. Wat is die intentie dan? In een oproep tot ommekeer formuleert Jesaja het zo:
1:16 Was u, reinig u!
Doe uw slechte daden
van voor Mijn ogen weg!
Houd op met kwaad doen,
17leer goed te doen,
zoek het recht!
Help de verdrukte,
doe de wees recht,
bepleit de rechtszaak van de weduwe! 
(4)

Als die fundamentele intentie wegvalt, zo laat de Eeuwige weten, heeft hij geen enkele behoefte aan alle braaf voltrokken rituelen, frequente tempelgang, massale offers, rijke feesten en gebeden, hoeveel dat er ook zijn. Het zijn dan loze gebaren die zelfs afschuw oproepen. Zolang het ooit zo recht gezinde Jeruzalem (5) zich als een hoer gedraagt en corruptie, uitbuiting en machtsmisbruik bij de upper class (sarajich) welig tiert zal er niets anders opzitten dan dat de stad en haar bewoners met gewelddadige hand zullen worden uitgezuiverd zoals metaal van slakken gezuiverd wordt. Een stukje perspectief wordt nog wel geboden: want daarna zal ooit – de rabbijnen zien hier een messiaanse verwijzing in - Jeruzalem als vanouds (5) een stad van gerechtigheid genoemd worden, een stad van trouw, ier tsedek kirja nèëmana. (6)

Noten
(1) Zie voor meerdere commentaren op de parasja Devariem mijn boek
REIZEN DOOR DE TORA, deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en DeuteronomiumMastix Press, 2016, te bestellen bij bol.com
(2) Voor welke rampen nog meer worden herdacht zie mijn website op Tisha be-Av
(3) Volgens de midrasj was Amots, de vader van Jesaja, een broer van koning Amazia.  (Talmoed Megilla 15a) De profeet was dus nauw gelieerd aan het hof. Over zijn dood bestaat een bizarre midrasj (Talmoed Jevamot 49b); hij zou door toedoen van koning Manasse (Menasjee) de marteldood zijn gestorven op grond van gezochte beschuldigingen van godslaster. Waar het boek Jeremia meteen begint met de roeping van de profeet vinden we over de roeping van Jesaja (middels een verheven visioen) pas wat vermeld in hoofdstuk 6:1 ev. Bijbelwetenschappers onderscheiden overigens nog een tweede Jesaja, die dan deutero(tweede)Jesaja wordt genoemd en die de hoofdstukken 40 tot 66 movat tijdens de Babylonische ballingschap (de orthodoxie is het daar niet mee eens).
(4) Vgl Deut. 6:17-18 en Micha 6:8 ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, en wat de Eeuwige in jou zoekt: niets anders dan het betrachten van rechtvaardigheid,  liefde voor compassie en een ingetogen gaan met je God.’
(5) Volgens Rasji en Ibn Ezra slaat dit op de tijd onder de koningen David en Salomo
(6) De slotregel van de 17e beracha van het dagelijkse achttiengebed luidt: Gezegend bent u, Eeuwige, die zijn inwoning (sjechina) terugvoert naar Tsion. Tsion verwijst ook op individuele basis naar het hart. Dan kan de tekst uit de haftara ons waarschuwen om onze routines van ons af te gooien, ons automatisch functioneren te doorbreken, ons om te keren en ons open durven te stellen. Misschien kunnen we dan een moment van presentie van de Eeuwige in ons hart verwachten.


RC juli 2020


Soekot 5780

Het Loofhuttenfeest 

Ontleend aan Harvey J. Fields: Een Toracommentaar voor onze tijd

Devariem/Deuteronomium Reëe 16: 13-16 

Vanaf de vijftiende van de zevende maand (Tisjri) wordt, beginnend bij volle maan, zeven dagen lang het Soekotfeest gevierd, het Loofhuttenfeest. De eerste en de laatste dagen zijn heilige dagen met een werkverbod. De Israëlieten moesten op de eerste dag een speciale plantenbundel meebrengen naar de Tempel: bestaande uit een étrog (een ‘citroen’), samen met een tak van de dadelpalm en takken van mirte en beekwilg. En ze moesten soekot, hutten, bouwen en daar gedurende die zeven dagen in eten en slapen, ‘zodat toekomstige generaties zullen weten dat Ik het volk Israël in hutten liet wonen toen Ik het uit het land Egypte bracht’.

Volgens Maimonides moet men de soeka – ondanks het feit dat men haar opsmukt met tapijten en hangende versieringen, en ondanks het feit dat het gebruik van een speciaal, feestelijk servies lovenswaardig is – niet tot een permanent onderkomen maken. (1)

Het tijdelijke karakter van de soeka kan de sleutel zijn tot zijn diepere betekenis. Degenen di ehet Loofhuttenfeest vieren worden er weliswaar aan herinnerd dat de Israëlieten in hutten leefden na hun bevrijding uit Egypte, maar de soeka symboliseert waarschijnlijk ook de aard van het leven van een mens. Dat is althans de opvatting van de joodse filosoof Philo van Alexandrië (20 voor tot 40 na de gangbare jaartelling), die hij uit de doeken doet in zijn bespreking van Soekot. Hij schrijft dat de soeka tot doel heeft je verschillende dingen in herinnering te brengen: ‘In rijkdom je armoede. Wanneer je populair bent en in aanzien staat (...) je onbeduidendheid. Wanneer je een hoge post bekleedt (...) dat je een nederig burger bent. Wanneer je geniet van de vrede (...) de oorlog. Wanneer je je op land bevindt (...) de stormen op zee. Wanneer je wordt omringd door vrienden in de stad (...) diegenen die eenzaam zijn en naar jouw gezelschap snakken’. (2)

Zittend in de tijdelijke soeka, die gebouwd is en versierd is met oogstloof, voelt men niet alleen dankbaarheid voor de gulheid van de natuur, maar is men zich ook bewust van de verschillende seizoenen in het menselijk bestaan – hoe snel een mens de weg aflegt van geboorte naar dood.

Volgens de Zohar, een mystieke tekst, is het niet voldoende om een soeka te bouwen, te versieren, ervan te genieten en om in de soeka te eten, te slapen en te studeren. Men moet deze ervaring ook delen met twee verschillende soorten gasten. Ten eerste de zeven vermaarde joodse helden: Awraham, Jitschak, Jaäkov, Joséf, Mosjé, Aharon en David – elke dag een van hen. Zij zullen de soeka echter niet, aldus de Zohar (Emor 23), automatisch bezoeken. Ze komen alleen als degenen die de soeka hebben gebouwd de andere groep gasten heeft uitgenodigd: de armen en behoeftigen. Anders gezegd, de betekenis van de soeka is ons er aan herinneren dat we ons welzijn en onze voorspoed met anderen moeten delen. Zij moeten worden gedeeld met gasten – vrienden, grote joodse leiders uit het verleden en, niet in de laatste plaats, met de hongerigen en daklozen.

Noten

  1. Misjnè Tora, Soekot 6
  2. The Special Laws 204, 206 - 211

Parasja Haäzinoe

De laatste zegening 

door dr. Pinchas H. Peli

Devariem/Deuteronomium 32:1 - 52 

De laatste daad van Mozes vóór zijn dood is de zegening van het volk.

‘En dit is de zegening waarmee Mozes, de man van God de kinderen van Israël vóór zijn dood zegende’ (Deut. 33,1). Daarop volgt een poëtische toespraak waarin Mozes zicht richt tot de Israëlieten als geheel en tot elke stam in het bijzonder.

Vele epitheta en titels werden aan Mozes toegekend in de loop van zijn lange carrière. Nu, kort vóór zijn dood, wordt hij voor de laatste keer betiteld als ‘ish ha-‘elohim, man van God. Ik geloof dat hij zo werd genoemd, niet zozeer om uitdrukkking te geven aan zijn relatie met de Almachtige, maar veeleer om te onderlijnen dat hij, ook nu, “mens” (‘ish) bleef. Dichter bij de Almachtige dan ooit tevoren en op het punt om deze aardse wereld te verlaten en de eeuwige te omhelzen, concentreerde Mozes zich niet op zichzelf, zijn leven in overweging nemend in voorbereiding op de ontmoeting met zijn Maker. Ook op dit ogenblik gaat zijn aandacht uit naar de kinderen van Israël, die hij zegent. Van goddelijkheid doordrongen, blijft hij niettemin tot zijn laatste ademtocht een mens onder mensen, een menselijk wezen met de kostbare kwaliteit die het Yiddisch op onvertaalbare wijze weergeeft als a mentsch.

In zijn zegening neemt Mozes (net als zijn voorvader Jakob vóór zijn dood) niet allen tezamen. De zegeningen zijn integendeel afgestemd op ieder van de stammen afzonderlijk en hebben betrekking op hun particuliere geschiedenis en karakteristieken.

Wanneer hij de zegening beëindigt, gaat Mozes naar de top van de berg Nevo om een laatste blik te werpen op het land waaraan hij zijn leven had gewijd. Naar dit land had hij zijn volk geleid. Hijzelf zou het niet kunnen betreden. Tora vertelt ons niet wat Mozes’ reactie was toen hij het Land van verre zag. Hield hij van wat hij zag?  Was hij tevreden over deze blik op het Land in vogelvlucht? Was hij bitter gestemd omdat hij er zelf niet heen kon gaan? Hieromtrent vernemen we geen woord, zodat we het antwoord op al deze vragen nooit te weten zullen komen. Blijkbaar bleef Mozes sprakeloos, opgeslorpt door het zicht van het Land. Alles wat we weten is dat de Almachtige, die hem als “gids” diende op dat moment, geen deel selecteerde om interessante plaatsen te laten zien. Hij toonde Mozes het hele land: ‘Gil’ad tot Dan en heel Naphtali en het gebied van Ephraïm en Menashe, het gebied van Yehoeda tot de zee in het westen, de Negev, de Jordaanstreek, de vallei van Jericho, de palmenstad, tot Tso’ar toe’(Deut. 34, 1-3). Welk een intensieve uitstap! Nu het hele land in Mozes’ geest gegrifd was, kon hij in vrede sterven.

‘En Mozes, de dienaar van de Almachtige, stierf daar in het land van Mo’av, volgens het woord (‘al pi, letterlijk door de mond) van de Almachtige’ (vers 5). De rabbijnen verklaarden (met Rashi) dat Mozes stierf door de goddelijke zoen, mitat neshika. De goddelijke zoen die Mozes’ dood pijnloos en vredevol maakte, was het zicht van ‘Erèts Yisraeel welke op dat moment voor zijn ogen zweefde.

Mozes was niet de enige joodse leider die naar zijn eeuwige rust ging met de herinnering aan en de aanwezigheid van het Heilige Land. Er is een oud gebruik dat door vele joden in choets la-‘arèts, buiten Israël, gevolgd wordt om een zakje aarde uit het Heilige Land klaar te hebben, dat over de ogen gespreid kan worden onmiddellijk nadat de laatste adem naar de Maker is teruggekeerd.

Het zicht en de landschappen van Érèts Yisraeel vergezelden joden tijdens hun leven en in hun dood, zelfs wanneer ze buiten het Land waren. Het landschap van het Heilige Land in de vorm van een schilderij of borduursel was in het joodse huis steeds een gewenste versiering. Sommigen laten zelfs een lege plek op de muur als voortdurende herinnering aan Jeruzalem, dat pijnlijk gemist en met liefde herinnerd wordt.

Na dertig dagen rouw (Deut. 34,8) (dit is de bron van shloshiem, dertig dagen van rouwen in de joodse traditie) wordt Yehoshoe’a de leider, die de grote opdrachten zal uitvoeren welke thans voor het volk liggen: het veroveren en beërven van het Land.

Tora getuigt dat de nieuwe leider ‘Yehoshoe’a, de zoon van Noen, vol was met de geest van wijsheid’ (vers 9) en bereid om de verantwoordelijke taak op zich te nemen. Zijn wijsheid kwam wellicht voornamelijk tot uitdrukking in de volgende constatering: ‘en er stond in Israël geen profeet meer op als Mozes’. Yehoshoe’a realiseerde zich in zijn wijsheid dat, al nam hij de taak over van Mozes, hij nooit zou zijn zoals hem.

Een groot wonder was dat ‘de kinderen van Israël luisterden’ naar Yehoshoe’a. Er waren er die klaagden en Yehoshoe’a minder belangrijk achtten dan Mozes. Bij vergelijking leek de een op de zon, de ander op de maan. Niettemin ‘luisterden de kinderen van Israël’. Zij begrepen dat Mozes niet langer meer bij hen was en dat het niet fair en niet realistisch is om de hedendaagse leiders te vergelijken met de reuzen van het verleden.

Yehoshoe’a moest er ook aan herinnerd worden dat hij niet moest zijn zoals Mozes: hij moest enkel zichzelf zijn. Daarom begint zijn eigen boek in de Bijbel met de Almachtige die zich tot Yehoshoe’a richt met de woorden: ‘Mijn dienaar Mozes is dood’ (Yeh. 1,2). Wist Yehoshoe’a dit dan niet? Natuurlijk wist hij dat, maar hij moest zich bewust worden van het feit dat men niet kan teruggaan naar het verleden en dat men niet moet terug verlangen naar het leiderschap van Mozes. Mozes is dood en ‘nu is het aan u om de Jordaan over te steken, gij en heel dit volk, naar het Land dat Ik aan hen, de kinderen van Israël geef’.


 

Parasja Wajelech

Nieuw: zingen en liederen 

ontleend aan Sivan Rahav-Meir 

Devariem/Deuteronomium 31:1-30

De parasja Wajelech wordt altijd rond HaSjana gelezen, voor of na de dag waarop in het jodendom Nieuwjaar wordt gevierd, de herinnering aan de dag van de schepping van de wereld.  
Van alle parasjot in de hele Tora is het de kortste.

Zo aan het eind van het jaar is introspectie aan de orde. We kunnen Mozes’ zijn speech bestuderen en kijken of we er richtlijnen uit kunnen halen voor het proces van introspectie. Hij spreekt vrijuit en brengt zijn emoties onder woorden. Hij heeft het over zijn teleurstellingen en successen en roept de Kinderen Israëls op om zich te houden aan de geboden in de Tora en die voortdurend opnieuw te accepteren. Dit is de jaarlijks terugkerende tijd om op een eerlijke wijze onder ogen te zien wat goed is en wat slecht is in ons leven. Zo nodig hebben we nu de kans om de bladzijde om te slaan, om te corrigeren, en om te vernieuwen.

In deze parasja komt een compleet nieuw onderwerp aan de orde: zingen en liederen. Tot op dit punt, heeft de Tora vol gestaan met woorden als voorschriften en verbond, en nu ineens is daar een nieuw woord:

Daarom moet jij het volgende lied opschrijven ...’ (Deut. 31:19)

Mozes zegt tegen het volk dat de Tora niet alleen een verzameling van wetsvoorschriften is, maar ook een lied. Als op het eerste moment dit punt hier nog niet duidelijk wordt, het woord lied wordt in deze korte parasja nog eens drie keer herhaald.

‘Wanneer ze eenmaal aan allerlei ellende en tegenspoed ten prooi zijn gevallen, zal dit lied, ... ’ (Deut. 31:21)

‘Zo schreef Mosjee die dag het lied op en hij leerde het de Jisraëlieten.’  (Deut. 31:23)

‘En terwijl de verzamelde Jisraëlieten er getuige van waren, zong Mosjee dit lied, van begin tot eind.’ (Deut. 31:30)

In de parasja van de volgende week, Haäzinoe, komt de volledige tekst van het lied aan bod.


 

Parasja Nitsaviem

Hernieuwd commitment 

door Rob Cassuto 

Devariem/Deuteronomium 29:9–30:20

Parasjat Nitsaviem  Devariem/Deuteronomium 

In deze parasja Nitsaviem roept Mozes het hele volk nog één keer bijeen voor een laatste onderwijzing en een laatste aansporing zich aan de gegeven voorschriften te houden. Bijna vier decennia na het eerste verbond bij de heilige berg Sinaï, staan de Israëlieten zoals Mozes het uitdrukt, ‘voor het aangezicht van de Eeuwige’ om het verbond met de Eeuwige te vernieuwen. Nadat de oude leider nog eens de zegen en de vloek aan het volk heeft voorgehouden met sprekende beelden van ballingschap en uiteindelijke terugkeer, verkondigt hij dat zijn onderwijzing aards, concreet en praktisch is en (30:12 ev HSV) ‘niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw ​hart, om het te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.’
De tekst onderstreept nog eens, dat de Tora voor iedereen is bedoeld, van hoog tot laag, en noemt expliciet: de stamhoofden, de oudsten en de beambten, alle mannen van Israël, de kleine kinderen, de vrouwen, en de inwonende vreemdeling, en ook de houthakker en de waterputter. (1)

Ook na de dood van Mozes moet telkens de onderwijzing weer opnieuw in herinnering worden gebracht, vaak na jaren van verval en ellende. Steeds moet opnieuw een commitment worden gemaakt.
Aan het eind van zijn lange leven verzamelde Jozua nogmaals alle stammen van Israël in Sichem (Sjchem) en stak daar zijn zwanenzang af, die sterk doet denken aan de woorden van Mozes. Ook nu weer komt aan het slot een hernieuwde sluiting van het verbond, een hernieuwd commitment. (Joz 25:25)

Een lange periode brak aan waarin de woorden van de Tora langzaam uit de herinnering wegzakten, tot tijdens de regering van koning Josia (plm 700 BCE) bij de restauratie van de tempel een boekrol werd gevonden, waarvan bijbelwetenschappers vermoeden, dat dat wel eens dit boek Devariem/Deuteronomium kon zijn of een allereerste versie daarvan. De vrome koning liet zich het boek voorlezen, schrok en voerde een grondige zuivering door. Ook nu werden alle bewoners van het koninkrijk Juda bijeengeroepen. En weer opnieuw werd er een voorlezing gehouden en wederom een verbond gesloten. (2 Kon 23)

Weer gingen vele eeuwen van verwaarlozing en vergeten voorbij, ondanks de vermanende woorden van de profeten. De eerste ballingschap vond plaats. Tijdens die Babylonische ballingschap ontrukten geleerden de voorschriften van Mozes weer aan de vergetelheid. Een van hen, Ezra de schrijver (plm 450 BCE), componeerde na zijn terugkeer naar Judea uit de overgeleverde teksten de Tora zoals wij hem kennen. Toen hij en zijn helpers klaar waren organiseerde hij een plechtige publieke voorlezing. Het weer in Judea teruggekeerde volk verzamelde zich als één man op een plein in Jeruzalem. Vanaf een hoog spreekgestoelte las Ezra als een tweede Mozes uit de Tora voor aan de voor hem staande eerbiedig luisterende menigte. Specialisten legden ter plekke de oude teksten uit. Ze worden met name genoemd in het boek Nehemia (Nechemja) hfst 8: ‘Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbethai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja (…) lazen uit het ​boek​ voor, uit de wet van God, gaven uitleg (2) en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep.’ We zien hier de allereerste manifestatie van een lange Joodse traditie van interpretatie. Misschien mogen we deze mannen de voorlopers noemen van de latere farizeeën (peroesjiem), de pioniers van de rabbijnse bijbeluitleg.

Over een paar dagen begint een nieuw Joods jaar, 5780, en nemen de hoge feestdagen een aanvang. Op Rosj Hasjana worden de woorden van de parasja Nitsaviem weer gelezen. Als we samen in de diensten van de Hoge Feestdagen zoals Mozes het uitdrukte ‘voor het aangezicht van de Eeuwige’ staan, is er misschien iets merkbaar van de oorspronkelijke ontroering. Naar ik van harte hoop komt er na de zelfbezinning over het afgelopen jaar ruimte voor een hernieuwd commitment om een beter mens te zijn voor zichzelf, de ander en de wereld.

Sjana tova en een goed en zoet nieuw jaar gewenst!

noten

(1) De waterputters en de houthakkers komen ook voor in het boek Jozua (9:27): De naburige Hivvieten hadden Jozua misleid door uit angst voor het geweld van de Israeliëten zich voor te doen als van verre gekomen bedelaars, die aansluiting bij het volk zochten. Toen het bedrog uitkwam, werden ze toch niet omgebracht, maar maakte Jozua hen toen houthakkers en waterputters voor de gemeenschap.
(2) Er staat meporasj, wat ook wordt vertaald als: ‘vertaalden’; vermoedelijk spraken de Judeeërs niet meer het oude Hebreeuws, maar Aramees.


 

Parasja Ki Tavo

Een historische context 

door Rob Cassuto 

Devariem/Deuteronomium 26:1–29:8

Deze parasja bevat in de zesde alija (stuk dat de voor Toralezing opgeroepene leest) de langste alija van de hele Tora. In dit stuk komt de lange reeks vervloekingen voor, die over Israël zullen komen, als het volk niet naar de stem van de Eeuwige en zijn voorschriften luistert. Die vervloekingen, welgeteld achtennegentig, zijn met een barokke, bijna aan perversie grenzende pen beschreven. Neem bijvoorbeeld het afgrijselijke beeld van de ouders die in de belegerde stad het vlees van hun kind eten en de moeder, die de nageboorte in het geheim opeet. Waarschijnlijk zijn deze schilderingen van verwoesting, uitroeiing, hongersnood en ziekten, hoewel neergeschreven als voorspelling, vooral de neerslag van ervaringen, die de schrijver uit een al gepasseerd verleden put. Hier spreekt een ervaringsdeskundige!

Laten we een korte historische excursie wagen en teruggaan naar de tijd, ruwweg tussen 900 en 400 BCE, de tijd dat de tekst uit soms veel oudere overleveringen zijn definitieve schriftelijke vorm heeft gekregen. Die optekening kwam tot stand in en ook kort na bijzonder roerige tijden, de eeuwen van de koninkrijken Israël en Juda. Hun gebied lag op het kruispunt van de grote rijken Egypte, Assyrië en Babylonië en was het toneel van de ene oorlog na de andere, verwoesting, plundering en dood waren aan de orde van de dag. In 722 BCA viel na een lange belegering Samaria in handen van het Assyrische leger. Tien van de twaalf stammen van Israël werden gedeporteerd naar de noordgrens van Assyrië en zijn in de mist van de geschiedenis verdwenen. Dat moet een traumatisch gebeuren zijn geweest. Omstreeks 700 BCE tijdens het bewind van koning Hizkia onderwerpt de Assyrische koning Sanherib vrijwel heel het koninkrijk Juda. Hij verwoest de grote stad Lachis. De koning vermeldt trots in een inscriptie: ‘Ik verdreef 200.150 mensen, jong en oud, mannen en vrouwen, paarden, muildieren, ezels, dromedarissen, runderen en ontelbare hoeveelheden kleinvee en beschouwde het als mijn buit’. (1) De Assyriërs belegeren Jeruzalem, dat wordt gespaard dankzij een epidemie die in het Assyrische leger uitbrak. Tot 650 is het Assyrische rijk op zijn hoogtepunt en omvat zelfs Egypte. Egypte op zijn beurt wordt weer onafhankelijk en maakt het koninkrijk Juda tot vazalstaat. Koning Josia sneuvelt in een grote veldslag tegen het opgekomen Babylonische rijk, dat eerst Juda schatplichtig maakt en na een opstand Jeruzalem verwoest, het land inlijft en een groot deel van de bevolking wegvoert in ballingschap naar ‘the rivers of Babylon’. Daar zal de uiteindelijke redactie van de Tora vorm gaan krijgen.

De bedoeling van de schrijver van deze gruwelen moet zijn geweest om de toehoorders en lezers te waarschuwen voor een herhaling van al deze rampen, die hadden plaatsgevonden en hadden kunnen plaatsvinden omdat zowel het noordelijk rijk Israël als het koninkrijk Juda sterk verzwakt waren door corruptie, verrijking, perverse religieuze praktijken, zaken die de in die tijden grotendeels vergeten of veronachtzaamde voorschriften van Mozes juist beogen te bestrijden.

Het principe van onpartijdigheid

Een van die zaken lichten we er even uit: de partijdigheid van de rechtspraak. Het is een fenomeen dat de kracht van een volk diepgaand kan ondermijnen. De Tora geeft veel aandacht aan het instellen van een rechtssysteem en geeft veel voorschriften voor de integriteit van de rechters. Zie bijvoorbeeld (HSV):
Dev/Deut:1:15: Ook beval ik in die tijd uw rechters: Luister naar de geschillen tussen uw broeders, en oordeel ​rechtvaardig​ tussen een man, zijn broeder en de ​vreemdeling​ die bij hem is.
Dev/Deut:16:18: U moet binnen al uw poorten, die de Eeuwige, uw God, u geeft, rechters en beambten over uw stammen aanstellen. Zij moeten met een rechtvaardig oordeel rechtspreken over het volk.
19: U mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen.
20: Gerechtigheid, gerechtigheid moet u najagen, opdat u leeft en het land dat de Eeuwige, uw God, u geeft, in bezit neemt.

Zoals dat toen het geval was, geldt ook nu nog steeds: waar de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechtspraak onder druk staan is een eerste stap gezet naar autocratie, onderdrukking, geweld en anarchie. Een tendens om de scheiding der machten te doorbreken en politieke invloed op de rechtspraak te willen hebben zien we de laatste tijd in veel westerse democratieën weer opkomen. Soms is sprake van een structurele weeffout, zoals in de Verenigde Staten, waar de rechters van het Supreme Court benoemd worden onder invloed van politieke belangen door een partijdige president. Elders zien we pogingen om de onafhankelijkheid van de rechters in te dammen, zoals in Polen, waar de regerende PiS partij via wettelijke manipulatie grote invloed trachtte te krijgen op de benoeming van rechters, die in het Hooggerechtshof in het bijzonder.

Het lijkt sterk op de plannen van de regering Netanjahoe om de macht van het Israëlisch Hooggerechtshof in te perken door het de bevoegdheid te ontnemen om de wetten die het parlement heeft aangenomen te toetsen aan de basiswetten van het land en zo nodig af te wijzen. Die toetsing wil hij dan overhevelen naar een parlementaire commissie. Grote delen van de Israëlische bevolking en ook Joden uit de diaspora, inclusief mijn persoon, zijn daar hevig verontrust over. Daarom is het van groot belang, welke regering er  na de afgelopen verkiezingen in Israël gaat komen, een die voor die wijziging is of een die tegen is: het is voor de democratie erop of eronder!

Het is eigenlijk absurd, dat religieus rechts in Israël, de charediem, vrome studenten van de Tora, juist degenen zijn die de door Tora gepropageerde waarde van onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet waarderen in het hooggerechtshof. Maar ja, zij prefereren de herinstelling van het Sanhedrin, het hooggerechtshof van tweeduizend jaar geleden. Ze insisteren boven alles op de vrijstelling van dienstplicht voor Jesjiewa studenten. Ze kunnen niet berusten in het feit, dat Israël geen theocratie is, maar een pluriforme, multiculturele samenleving, waarin het principe van de scheiding der machten geldt en waar een objectieve hoogste rechtsinstantie boven alle partijen onontbeerlijk is.

noot
(1) Zie  https://mainzerbeobachter.com/2017/09/08/de-val-van-lachis/


 

Parasja Ki Tetsee

Vaders en moeders, zonen en dochters 

door Rob Cassuto 

Devariem/Deuteronomium 21:10 - 26

Deze parasja Ki Tetsee gaat verder met de ordening van maatschappij en samenleving en bevat een grote hoeveelheid bepalingen op uiteenlopende gebieden als oorlog, familie- en eigendomsverhoudingen, moraliteit in seksuele zaken en nog tal van andere zaken (1). 74 van de 613 mitswot stammen uit deze parasja, de meeste van alle parasjot.

Een van die vele bepalingen luidt (24:10 HSV): ‘De vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de ​kinderen, en de ​kinderen​ mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders. Ieder zal alleen om zijn eigen ​zonde​ ter dood gebracht worden’. Het wordt zo gelezen, dat vaders niet vanwege de zonden van hun kinderen de doodstraf kunnen krijgen en omgekeerd de kinderen niet vanwege de zonden van hun vaders. De tweede zin beschrijft het achterliggende beginsel, dat ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen daden.

In de Tanach zijn passages te vinden, die doen vermoeden, dat de bepaling oorspronkelijk is gericht tegen het verschijnsel, dat de overwinnaar in de strijd ook de nakomelingen van de overwonnene uitroeit uit voorzorg tegen weerwraak. Zo liet Koning Amazia van Juda de hovelingen, die zijn vader hadden vermoord ombrengen,  ‘maar  - zo vertelt 2 Koningen 14:6 -  de ​kinderen​ van die moordenaars bracht hij niet ter dood, zoals geschreven staat in het wetboek van ​Mozes, waar de Eeuwige geboden heeft: De vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de ​kinderen​ en de ​kinderen​ mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders, maar ieder zal om zijn eigen ​zonde​ ter dood gebracht worden.’

Rabbijnse discussie kent het beginsel, dat de Tora niet in een alinea twee keer hetzelfde zegt. In dit geval redeneren, dat de algemene regel in de laatste zin ‘Ieder zal alleen om zijn eigen ​zonde​ ter dood gebracht’ al alle gevallen omvat, dus waarom dan de voorgaande regels over de vaders en de zonen? Wel, die brengen een bijzondere toevoeging, want mede is bedoeld: de vader kan niet de doodstraf krijgen op grond van getuigenis, door zijn zoon aangebracht, en omgekeerd kan een zoon niet de doodstraf krijgen op grond van getuigenis van zijn vader (2). Het gaat dus over de nul bewijskracht van getuigenissen van vaders tegen zonen en vice versa, ten goede of ten kwade. Dat wordt dan uitgebreid naar een ruime kring van familieleden en ook rechters kunnen familieleden niet in strafzaken berechten (3). De getuigenis van Astrid Holleeder zou voor het Beet Din geen geldigheid hebben. De halacha (orthodoxe Joodse wet) laat geen getuigenis van familieleden toe en gaat daarin veel verder dan het Nederlands recht. Dat kent de verschijnings- en getuigenplicht ook van familieleden, maar kent daarbij wel het verschoningsrecht voor familie leden, iets waar Astrid duidelijk geen behoefte aan had. (4). Waarin de halacha veel minder ver gaat is de regel, dat vrouwen in de meeste gevallen voor het Beet Din (religieuze rechtbank) sowieso geen getuigenis mogen geven (5), iets waarmee in deze moderne tijd de orthodoxie nog steeds worstelt; in reform kringen is de vrouw als getuige (en in vele andere zaken) gelijkgesteld aan de man, evenals in het burgerlijk en strafprocesrecht in Israël krachtens de Women’s Rights Act, 5711-1951.

Een andere vraag, die in de aandachtige lezer van de Tora opkomt staat in verband met de bekende verzen uit Sjemot/Exodus 20:5 en 34:7, waarin de Eeuwige wordt omschreven als degene, ‘die de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de ​kinderen​ en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht’.

Hoe valt dat te rijmen met de hierboven besproken redelijke uitspraak, dat iedere man alleen om zijn eigen ​zonde​ ter dood wordt gebracht, alleen hij kan voor zijn daden ter verantwoording worden geroepen? Moeten de zonen (voor zoon lees ook dochter) dan niet toch boeten voor de zonden der vaderen (voor vader lees ook moeder)? Is dat niet hoogst onrechtvaardig?

We moeten bedenken, dat de bepalingen in Devariem zijn gegeven in de sfeer van het strafrecht. De voorschriften in Devariem zijn gericht aan de rechters van Israël, in Exodus gaat het om aanduidingen van eigenschappen van de Eeuwige of wat ruimer gesteld om de werking van de voorzienigheid. Met deze verzen uit Exodus begeven we ons om zo te zeggen in de sfeer van de theologie. Rasji (veel geraadpleegd middeleeuws commentator) commentarieert nuchter, dat die vergelding alleen plaats vindt als de zonen volgen in de voetsporen van hun vaders. In overeenstemming met de Joodse overtuiging omtrent de vrije wil heeft de zoon altijd de keuze om het slechte voorbeeld van de ouders niet te volgen. De vergelding is van toepassing op wat de zoon zelf aan slechts doet in navolging van zijn vaders voorbeeld en is dus geen plaatsvervangende vergelding van de slechte daden van de vader.

De Tora gebruikt de typische woorden die passen bij een archaïsch personalistisch beeld van een godheid, die boos is en persoonlijk vergelding zoekt. In mijn denken zijn in een wereld van fysische wetten en psychologische tendenties: oorzaak en - positief of negatief – gevolg, bruikbaarder termen dan zonde, straf en beloning. Toch zouden we onder de bewoordingen van de Tora een intuïtie kunnen vermoeden omtrent een principe, dat is uitgewerkt in de moderne systeemtheorie in de psychologie, het principe dat het individu altijd moet worden gezien in zijn sociale context, cq het kind in de context van het gezin. Nu zouden we waarschijnlijk andere dan bijbelse woorden gebruiken om het verschijnsel te beschrijven van de enorme invloed die de levenswandel van vader/moeder op zoon/dochter en kleinkinderen kan hebben, ten goede, maar ook ten kwade, een invloed die generaties lang kan doorwerken. Kinderen, die opgevoed zijn in een crimineel milieu lopen de kans zelf ook crimineel te worden. Een alcoholische vader of moeder brengt vaak kinderen groot, die ook alcoholist worden. Vergelding en woede zijn de termen die de Tora gebruikt om ons ervan te doordringen, dat slechte daden van de ouders een kwaadaardige moeilijk te keren doorwerking hebben op hun nakomelingen; ze sporen ons aan om vanuit dit besef alleen al ten behoeve van de kinderen op het rechte pad te blijven.  Maar niet alleen slechte daden en ondeugden van de ouders kunnen verstrekkende invloed hebben op de nakomelingen, ook andersoortige gezinsdrama’s kunnen nog generaties lang een merkbare en soms fatale doorwerking hebben. De loyaliteit van kinderen aan hun ouders maakt, dat ze de schuldgevoelens en het leed van hun ouders overnemen en daaronder onevenredig lijden; in zekere zin boeten ze voor hun (voor)ouders; tot op zekere hoogte is dat misschien onvermijdelijk.

noten

(1) Vele andere aspecten van deze parasja heb ik belicht in mijn boek REIZEN DOOR DE TORA, deel 2 en op mijn website www.robcassuto.com
(2) bv Ovadja Sforno (16e eeuw) ad hoc
(3) Talmoed Sanhedrin 27b, Sefer Hachinuch 589:1
(4) Zie wetboek van Strafvordering art 271
(5) o.a. op grond van Talmud Shevuot 30a: ‘De getuige eed wordt toegepast bij mannen, maar niet bij vrouwen’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Parasja Sjoftiem

Schuldig landschap 

door Rob Cassuto 

Devariem/Deuteronomium 16:18 - 21:9

In deze parasja komen belangrijke instellingen voor de ordening van de maatschappij van de Israëlieten aan de orde: het aanstellen van rechters en beambten en onpartijdige rechtspraak, beroepsmogelijkheid en nog vele andere zaken (1). We lichten er de laatste verzen (21:1-9) uit om verder te beschouwen.

In die verzen verordent de Tora het volgende. Wanneer er in het veld buiten de stad een lijk wordt gevonden en de dader is onbekend, dan volgt er een bijzonder ritueel. De leiders van de dichtstbijzijnde stad moeten een jonge koe uitzoeken en die brengen in een maagdelijk niet voor landbouw gebruikt dal, waarin een beek stroomt. Daar moeten ze de koe de nek breken. In aanwezigheid van de priesters wassen de leiders van de stad dan hun handen boven de jonge koe en zeggen: “Onze handen hebben dit ​bloed​ niet vergoten en onze ogen hebben het niet gezien.” Wat is de betekenis van dit merkwaardige ritueel? (2)
 
Het gaat hier om een archetypische situatie: in het veld wordt een niet geïdentificeerd lichaam gevonden en de dader is spoorloos. Dit betekent een ernstige verstoring van de harmonie in de gemeenschap. We kennen dit maar al te goed, denk aan de recente moorden op Anne Faber en Nicky Verstappen. De samenleving voelt zich ontwricht.
De Tora roept middels dit ritueel op om niet passief te blijven, maar – met de sacrale middelen die toen voor de hand lagen - er alles aan te doen om de orde te herstellen. In eerste instantie moet natuurlijk de dader worden gevonden. De rationele middeleeuwse geleerde Maimonides (3) ziet het ritueel vooral in functie van de bevordering van de opsporing; de openbaarheid van het ritueel maakt, dat de misdaad overal bekend raakt, dat de gemeenschap wordt opgeschud uit eventuele onverschilligheid zodat uit het publiek wellicht informatie over de dader naar voren kan komen. We zouden nu zeggen, het politieonderzoek wordt er door ondersteund.

Maar dit is toch niet het hele verhaal. De midrasj legt de woorden die het bestuur van de nabije stad moet uitspreken -  “onze handen hebben dit bloed niet vergoten” - extensief uit. De voorbereiding en de uitvoering van het ritueel vereist, dat de gemeenschap zichzelf onderzoekt. De leden van het stadsbestuur moeten bij zichzelf nagaan of zij geen indirecte verantwoordelijkheid hebben, of zij niet condities hebben geschapen, die de misdaad hebben vergemakkelijkt; waren de wegen veilig en goed onderhouden, zijn doorgaande of vertrekkende reizigers voldoende bevoorraad, zijn ze een eindweegs buiten de stad begeleid?

Is de gemeenschap niet te gemakkelijk geweest voor verdachte figuren?(4) We zouden nu in het geval van Anne Faber zeggen, waren de tbs-ers voldoende gescreend voordat ze met verlof mochten?

Als er in de gemeenschap geen concrete schuldige is aan te wijzen en de dader niet gevonden wordt (en dus ook ongestraft wegkomt), blijft er een trauma in de samenleving doorzeuren. En blijft er een besef van gebroken harmonie hangen. Daarom is het ritueel ook te zien als een daad, die nodig werd geacht om herstel van die harmonie te bewerkstelligen. De dood van de jonge maagdelijke koe op een niet door landbouw gebruikte plaats, die dus nog in een toestand van onschuld verkeert, moest ertoe dienen om iedere mogelijke schuld van de gemeenschap, als het ware met het water van de beek, weg te wassen, met als uiteindelijk doel weer in een toestand van onschuld te komen. (5)  De gemeenschap, waar de misdaad is gepleegd, kan dan weer geheeld verder gaan.

De plek waar het lichaam is gevonden, kennelijk door geweld omgebracht, speelt in het ritueel geen rol. Dat is eigenlijk merkwaardig. Op zo’n plek, en in het algemeen in een omgeving waar onschuldigen zijn vermoord en retributie is uitgebleven, blijft een sfeer van onheil hangen, die ook om heling vraagt. Tegenwoordig branden we kaarsjes en leggen bloemen en knuffels neer op straten, pleinen en velden waar een onschuldig mens door geweld is omgekomen. We voelen haarfijn aan, dat er op zo’n plaats des onheils licht en liefde moet worden gebracht.

Ik moet denken aan het ‘schuldig landschap’, een term die schilder-dichter Armando muntte voor een lieflijk landschap, waar zich in het verleden vreselijke gebeurtenissen hebben voltrokken, in zijn geval was dat de boomrijke omgeving van het Duitse concentratiekamp Amersfoort. Er zijn vele schuldige landschappen in deze wereld, die om heling vragen.

noten

(1) Vele andere aspecten van deze parasja heb ik belicht in mijn boek REIZEN DOOR DE TORA, deel 2 en op mijn website www.robcassuto.com
(2) Voor mijn commentaar heb ik dankbaar geput uit het commentaar van Nechama Leobowitz, Studies in Devarim, p. 201 ev
(3) Maimonides, Guide for the Perplexed, III, 40
(4) “Onze handen hebben dit ​bloed​ niet vergoten”, in het Hebreeuws staat lo jadenoe sjafcha et ha-dam, waarbij je eigenlijk ipv sjafcha, vrouwelijk enkelvoud (hand, jad, is vrouwelijk) , sjafchoe, meervoud zou verwachten. Volgens de Oude Wijzen heeft dat de volgende bedoeling: sjafcha eindigt expres met een ה, hee, een letter die vijf aanduidt, opdat we worden gewezen op de vijf zaken waarin een gastheer voor zijn gast moet voorzien: voedsel, drank, logies, hem bij zijn vertrek een eind vergezellen en proviand (Talmoed, Sota 45)
(5) Ook goed mogelijk is, dat de jonge koe als het ware plaatsvervangend voor de dader het leven moet laten. Het ritueel van de koe en haar gebroken nek is al de tijd van de Talmoed niet meer toegepast vanwege het grote aantal moordenaars. (Talmoed Sota 47a)


 

Parasja Re'ee

Jeruzalem 

door Rob Cassuto 

Devariem/Deuteronomium 11:26–16:17

De parasja Re'ee (‘Zie, besef’) luidt een derde deel in van de grote laatste rede van Mosjee. (1) We lichten daaruit de bepaling in vers 12:11 waarin wordt verordonneerd, dat, als het volk zich heeft gesetteld in het beloofde land, er één plaats moet zijn voor de eredienst. Dan zal daar de plaats zijn die de Ene, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen. Daarheen moet u alles brengen wat ik u gebied: uw brandoffers, uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers uit uw hand en heel de keur van uw gelofteoffers die u de Ene belooft. 

Veel van de bepalingen in Devariem worden ook al eerder, elders, soms in wat kortere, soms in uitgebreidere vorm gegeven, maar de centralisering van de eredienst op één plaats staat alleen in dit bijbelboek geboden. Hoewel nergens in Devariem of ook in de andere Mozaïsche boeken met name genoemd, wordt met ‘de plaats’ natuurlijk Jeruzalem bedoeld.

Bijbelhistorici brengen deze passage in verband met de vrome koning Joshiahoe (Josia, plm 700 vdgj), die beval dat overal in het land alle vaak afgodische altaren en dubieuze plaatsen van verering moesten worden vernietigd (vgl Devariem 12:2-3) en dat de offers en de feesten alleen in Jeruzalem zouden mogen plaatsvinden. Misschien heeft hij dit gebod tot centralisatie van de eredienst laten invlechten in de geschriften om aldus de aanwijzing van Jeruzalem meer gezag te verlenen. Die geschriften zijn misschien de boekrol geweest, die tijdens de restauratie van de tempel werd gevonden zoals vermeld in 2 Koningen/Melachiem 22:8 ev: Toen zei de hogepriester Hilkia tegen de schrijver Safan: Ik heb het wetboek in het huis van de Eeuwige gevonden. Hilkia gaf die boekrol aan Safan, en die las het etc.. De geleerden veronderstellen, dat dit de oertekst van Devariem/Deuteronomium is geweest of een voorloper daarvan.

In de Tanach komt Jeruzalem in beeld als koning David de stad op de Kana’anitische Jebusieten heeft veroverd en hij er zijn paleis bouwt. David beseft, dat Jeruzalem de plaats moet worden waar de ark zal moeten staan en dat een heilige woning hem zal moeten herbergen. De profeet Natan bevestigt dat dit inderdaad de wens van de Eeuwige is (2 Sjmoeel/Samuel 7). De koning heeft zijn verlangen om die sacrale plek te realiseren onder woorden gebracht in psalm 132:3,4: ‘Ik zal mijn ​tent​ niet binnengaan, noch mij te ruste leggen op bed, mijn ogen niet overgeven aan de slaap, noch mijn wimpers aan de sluimer, voordat ik een plaats vind voor de Eeuwige, een woning voor de Machtige van ​Jakob.’

De traditie ziet Jeruzalem, Tsion en de Beet haMikdasj (de tempel) ook op allegorische wijze. In mijn interpretatie staan Jeruzalem, Tsion (en de tempel) voor de heilige plek die in iedere Jood, cq in elk mens, in principe aanwezig is. Een plek, die geheven is boven de alledaagse zorgen en wanen, boven de tijd/ruimte, een plek waarin de ziel zich even verbonden en verzoend kan weten. (2) Zo mogen we in deze sfeer Davids verlangen duiden als iconisch voor ieders verlangen naar deze innerlijke plek. Ik denk, dat het verlangen om er ondanks alles toch te komen niet is verdwenen. We hoeven niet letterlijk naar Jeruzalem te gaan of daar een derde tempel te bouwen om op een plek van heelheid en verzoening – sjalom – te komen. Ergens in ons is die plek er, al is hij vaak door onze levenshistorie en de chaos van de omringende wereld moeilijk waarneembaar geworden.

Josjiahoe trachtte de afgodische altaren in het land te verwijderen. Is dat voor ons ook nodig om te doen?  Het is een vruchtbare vraag, die niet hoeft te leiden tot een oproep tot religieuze intolerantie, maar eerder tot een oproep tot zelfreflectie; welke afgodische altaren - misschien een verslaving, een opgezwollen ego, verder voor u zelf invullen … -  kunnen we op het pad naar de heilige plek in onszelf aantreffen.

De 17e beracha (zegespreuk) van het dagelijks Amida gebed (achttiengebed) vat ik in dit verband op als een vraag om ondersteuning op dit pad, de zegespreuk die sluit met de regel: Gezegend bent u Eeuwige die ons terugbrengt naar Tsion. (3)

Noten

(1) In mijn boek REIZEN DOOR DE TORA ben ik op vele andere onderwerpen uit deze parasja ingegaan
(2) Ik heb me hier mede laten inspireren door een bewerking/vertaling van de Sfat Emet (19e eeuw) door Arthur Green, The language of truth, the Jewish Publication Society, 1998
(3) In de kabbala wordt Tsion veelal geassocieerd met de sefira Jesod en Jeruzalem met Malchoet, waarbij Tsion het mannelijk aspect belichaamt en Jeruzalem het vrouwelijk aspect. Opmerkelijk zijn de seksuele overtonen van de kabbalistische uitleg, die soms doen denken aan Tantra. Ik ontleen dit aan een artikel van Moshe Idel, dat ik op internet aantrof en dat ik niet helemaal heb kunnen lezen, maar ik geef toch de vindplaats op: klik hier


 

Parasja Ekev

Jirat Hasjem 

door Rob Cassuto 

Devariem/Deuteronomium 7:12–11:25

In de parasjat Ekev zet Mosjee zijn lange laatste toespraak tot de Benee Jisrael voort. De bejaarde leider herinnert er herhaaldelijk aan, hoe de Eeuwige het volk met machtige daden heeft beschermd, liefheeft, vruchtbaarheid van mens, land en vee zal bevorderen, het volk oproept niet bang te zijn, vijanden op de vlucht jaagt en vele andere zegeningen heeft gebracht en zal brengen. Maar hij waarschuwt ook voortdurend geen afgoden te dienen en de geboden in acht te nemen; dat is de absolute voorwaarde voor de welvaart en de overwinningen op vijanden. De oude leider roept de herinnering op aan de lange woestijnreis, waar er vele beproevingen zijn geweest van honger en dorst, maar die waren bedoeld als test om duidelijk te maken, dat niet door brood alleen de mens leeft maar ook door de levenskracht die zijn machtige Schepper schenkt. Anders gezegd, het draait niet alleen om materiële zaken die het lichaam nodig heeft, maar ook om ontplooiing van de ons geschonken geest. Waak voor hooghartigheid en overmoed, houdt Mosjee zijn mensen voor, want alle rijkdom valt je toe uit de hand van de Ene.   De oude leidsman schildert nog eens de gebeurtenissen op en rond de Sinaj; de machtige stem uit het vuur, de stenen platen, de grote zonde van het gouden stierkalf, de woede van de Eeuwige, die met smeekbeden van hem, Mosjee, bewogen moet worden om het volk te sparen. Maar ook memoreert hij de wonderdaden van uitredding, dit alles om het volk de wil in te prenten om de goede weg te volgen van ontzag voor de Ene en het houden van de geboden. Aan het slot van de parasja keert Mosjee terug naar de beschrijving van het land, dat de Israëlieten op het punt staan te betreden, het land, dat vruchtbaar zal zijn en op de juiste tijden beregend zal worden. Maar als het volk afdwaalt en andere goden gaat dienen, dan zullen de hemelpoorten worden gesloten en zal er geen regen meer vallen. Deze laatste passages (Devariem 11:13-21) vormen van oudsher de tweede alinea van het dagelijkse sjema-gebed.  

De toon van waarschuwing, van vermaning om de geboden te volgen en ontzag te hebben voor de Eeuwige vormt de grondtoon van het boek Devariem. De vele geboden en verboden, de ethische zowel als de rituele, zijn onmisbaar voor de volksvorming. Ze beogen anarchistische willekeur in te perken en het recht van de sterkste te beknotten ten gunste van meer omzien naar de ander; dat vereiste een hoge psychische inspanning met name om de agressieve krachten te beheersen en erotische driften te kanaliseren. Alleen dan is een geordende en leefbare samenleving mogelijk. In de tijd van Mosjee was dit alleen te realiseren onder de onbetwistbare autoriteit van een machtige en strenge rechtvaardige God, die als extern en verheven wordt ervaren en met een mengsel van vrees en liefde benaderd moet worden. Deze ervaring met de transcendente vader-autoriteit is de essentie van de ‘Sinaj-experience’ van Mosjee en de Israëlieten. Het unieke van die ervaring is, dat dit gebiedende gezag niet een menselijke heerser was, een dictator of een vergoddelijkt persoon, die na zijn dood of ten gevolge van een coup vervangen kon worden door een andere, die vanuit persoonlijke willekeur weer andere regels kon geven. Dit gezag kwam van een boven de tijd verheven en onzichtbare instantie, die bovendien de enige in zijn soort was, de ene God - en niet een heel pantheon –, een vader-God, die werkelijk oog had voor gerechtigheid, maar die ook compassie kende- , een God, die niet een van de amorele goden was, die spelen met het lot van de mensen.

Maar hoe gaan we nu om met de vader-God van Sinaj? Momenteel is in deze merendeels seculiere wereld het geloof in een dergelijke leidinggevende, beschermende, liefhebbende, maar rechtvaardig straffende autoriteit vrijwel verdwenen, al leeft het diep in het innerlijk vaak onbewust voort.(1)
We geloven niet meer in een gepersonaliseerde godheid in de hemel of in een grote regisseur, die alles vooruit bepaalt, alle goede mensen beschermt en eerlijkheid beloont en slechte daden onmiddellijk of ooit later straft of die rampspoed als test oplegt. Maar de boodschap die de waarden van liefde, rechtvaardigheid en compassie voor de ander wil wekken is ooit gehoord en als opdracht in het hart geplant en klinkt door, van generatie op generatie. In het Jodendom is de essentie gestold in de woorden van de Tora.

Misschien mag je het in de sfeer van de kabbala zo uitdrukken: de vader-God van Sinaj heeft zich teruggetrokken uit de wereldruimte en ons met zijn boodschap achtergelaten (2), ons zodoende terugwerpend op onze eigen menselijke verantwoordelijkheid. Liefdevolle bescherming, compassie en rechtvaardigheid verwachten we niet meer uit den hoge, maar moeten we zelf aan elkaar in praktijk brengen. Tegelijk mogen we onze geest en ons hart toch niet afsluiten voor het transcendente en mogen we een principiële openheid niet prijsgeven, maar die moeten we koesteren. We moeten blijven speuren naar mogelijke tekenen van Zijn werkzaamheid in de wereld en in onszelf, luisteren naar signalen van zin en opdracht en hopen op het geschenk van genade.
En we blijven in ons ochtendgebed zeggen, dat de Eeuwige één is, dwz dat uiteindelijk alle verdeeldheid, tweedeling, duizenddeling, dat alle polariteit, alle diversiteit omvat wordt door het/de Ene. En ‘het ontzag voor Zijn Naam is het begin van de wijsheid' (jirat Hasjem resjiet chochma , Misjlee/Spreuken 1:7 ) is nog steeds een uitspraak die een juiste inschatting van onze nederige positie in de kosmos bevordert. 

noten
(1) en de voedingsbodem kan zijn voor de opkomst van een absolute heerser of dictator
(2) Het begrip tsimtsoem


 

Parasja Wa-etchanan

Waarom mag Mosjee het beloofde

land niet betreden? 

door Rob Cassuto 

Devariem/Deuteronomium 3:23 - 7:11

De parasha Wa-etchanan balt met dramatische woorden een aantal essentiële elementen van Israëls opdracht samen, in de vorm van een toespraak van Mosjee, mogelijk in een aantal zittingen gehouden voor het volk, dat immers uit een tweede generatie bestond, die nooit aan de voet van de Sinaj had gestaan. Die eerste culmineerde in de herhaling van de Tien Uitspraken (Geboden, Deut/Dev) en ging gepaard met herhaaldelijke  waarschuwingen tegen afgodendienst. (1)

Maar voordat Mosjee de cathedra van het leraarschap besteeg, krijgen we eerst een blik op een heel menselijk gebeuren voorgeschoteld: Mosjee wil zo graag de Jordaan oversteken en het beloofde land betreden. Hij smeekt de Eeuwige hem dat toe te staan. Maar hij mag niet. Aan zijn gebed wordt geen gehoor gegeven, zo deelt hij het volk mee. Deut/Dev 3:26: ‘Maar de Eeuwige was boos op mij, vanwege jullie (lema’anchem), en Hij luisterde niet naar mij. En de Eeuwige zei tegen mij: Laat het u genoeg zijn; spreek niet meer tot Mij over deze zaak.’ In Dev 4:21,22 herhaalt Mosjee het nog eens: ‘de Eeuwige is vanwege jullie boos op mij geworden’.

Boos vanwege jullie? Schuift Mosjee nu de schuld van Gods strenge sanctie in de schoenen van het volk? Is immers niet de standaardverklaring, dat Mosjee deze straf te danken had aan zijn arrogante en onheilige optreden bij het slaan op de rots bij Meriva (Bam/Num 20)?

We moeten voor een bevredigende verklaring verder kijken en bladeren terug naar Deut/Dev 1:34-37, waar Mosjee het mismoedige verslag van de verkenners en de daaropvolgende rebellie van de Israëlieten memoreert. Het volk werd veroordeeld tot een zwerftocht van zo’n veertig jaar; niemand behalve Kalev en Jehosjoea zouden het beloofde land mogen betreden, ook Mosjee niet, want ook toen, naar aanleiding van de jammerlijke uitslag van de verkennerstocht, zo vernemen we nu van Mosjee (1:37), was de Eeuwige al ‘boos op mij, vanwege u, en Hij zei: Ook u zult er niet in komen.’  Omdat het gebeuren rond de verkenners achtendertig jaar eerder plaats vond dan de terugblikkende herinneringen hier in Devariem, moet Mosjee dus achtendertig jaar terug al hebben geweten, dat hij het beloofde land niet zou binnengaan. Hoewel hij geen schuld had, gaf hij niet zozeer de schuld aan het volk, maar aanvaardde hij eerder door het delen van hun lot de politieke medeverantwoordelijkheid voor het feit, dat het volk moreel en psychisch nog lang niet klaar was en het de spirituele kwaliteiten miste om bewoners van het heilige land te zijn.(2)

Waarom dan toch nu pas, achtendertig jaar later, deze smeekbeden om toch - al is het maar even - de Jordaan over te mogen gaan om voet op het beloofde land te mogen zetten? Smeekbeden, die als we de vele midrasjiem mogen geloven, intens en langdurig zijn geweest.(3) Dat hij er zo lang mee gewacht heeft zou kunnen samenhangen met een stille hoop in de bejaarde leidsman. Na veertig jaar zou een nieuwe generatie misschien wel rijp zijn geworden om het beloofde land te bewonen; dan zou het vonnis over Mosjee wellicht kunnen worden herzien. Maar tijdens de recente rebellie bij het water van Meriwa (parasja Choekat) toen ook die nieuwe generatie weer dezelfde jammerklachten als de vorige generatie aanhieven en ook weer terug naar Egypte wilden, is Mosjee’s hoop op herroeping van zijn aanstaande sterfdatum definitief de bodem ingeslagen. Het is dan te begrijpen, dat hij toen met korzelige woorden het volk afsnauwde en woedend met zijn staf op de rots sloeg. Tegelijk bezegelde hij daarmee zijn lot om als het ware als een voortijdige balling achter te blijven aan deze kant van de Jordaan.(4)

Wat zou er gebeurd kunnen zijn, als het volk wel in geestelijk opzicht gegroeid zou zijn en Mosjee dispensatie zou hebben gekregen, hebben sommige commentatoren zich afgevraagd.(5) Dan zou onder zijn leiding het land Kena’an zonder slag of stoot zijn veroverd, de tempel gebouwd en zou de Messiaanse tijd niet lang op zich hebben laten wachten. Een permanent verblijf in het land – ba-arets – zou dan zijn gegarandeerd geweest. Nu zou dat bepaald niet het geval gaan zijn, zoals de geschiedenis heeft getoond. Mosjee wist dat allang, het moet een tragisch besef zijn geweest. Weliswaar schetst hij in de verzen 4:6-7 even een rijk toekomstperspectief: wijs en verstandig zal het volk beschouwd worden in het oog van andere volken. Maar dan tekent de oude profeet in een paar forse pennenstreken een somber toekomstperspectief: de verdwijning uit het land en de verstrooiing onder de volken (maar ook een uiteindelijke terugkeer), zie 4:25-31. (6) Was deze lotsbestemming al na de ellende rond de verkenners bezegeld? De Oude Wijzen van de Talmoed hebben eens flink gerekend en kwamen tot de conclusie, dat het op de 9e van de maand Av was, dat de Eeuwige had besloten, dat de Israëlieten het beloofde land niet mochten betreden en een additionele veertig jaar zouden moeten zwerven in de woestijn. (7) Die negende Av (Tisja be-Av, vorige zondag) zou een doemdag worden in de Joodse geschiedenis, de dag waarop zowel de eerste tempel als de tweede tempel verwoest zouden worden, de dag van de fatale slag bij Betar tijdens de Joodse opstand in 135 CE, die de verwoesting van Jeruzalem zou inluiden, de dag van de verbanning van de Joden uit Spanje in 1492 en de dag van het begin van de Eerste Wereldoorlog, die de eeuw van de sjoa zou inluiden.

Geloof ik in deze gedoemdheid? Ik weet het niet. Al wat gebeurd is ligt voor de eeuwigheid vast (alleen ons verhaal erover kan veranderen), de toekomst ligt open voor de keuzes die we nog zullen maken. En wat Israël betreft, het land waar de Joden weer als natie mogen en kunnen wonen, zullen ze nu wel permanent in het land mogen blijven?
Het land is welvarend als nooit tevoren, het is omringd door haat, maar het leger is sterk, politiek gaat het er heftig aan toe en moraliteit is discutabel, maar het is een democratie. Toch, nu ik deze parasja heb gelezen en dit stuk heb geschreven, houd ik weer even mijn hart vast.

noten

(1) Ik heb passim dankbaar gebruik gemaakt van het commentaar van Rabbi Ari Kahn van 2010 op Aish.com

(2) Zie Ovadia Sforno ad Deut/Dev 1:37 op Sefaria.org

(3) ze worden in vele bladzijden samengevat in ‘The Legends of the Jews’, Louis Ginzburg, Legends of the Jews, 1909, vol. 3,6 op Sefaria.org

(4) (5) Zo ongeveer Malbim (19e eeuw)

(6) Deut/Dev 4:25 (NBV) Als u eenmaal in dat land geworteld bent en er ​kinderen​ en kleinkinderen hebt gekregen, en u gaat u misdragen door een ​godenbeeld​ te maken, een afbeelding van wat dan ook, en u tergt de Eeuwige, uw God, door te doen wat slecht is in zijn ogen – 26 ik roep vandaag de hemel en de aarde op als getuigen tegen u, dat u dan spoedig zult worden verdreven uit het land aan de overkant van de ​Jordaan, dat u in bezit zult nemen. Daar zal u dan geen lang leven beschoren zijn, integendeel, u zult worden weggevaagd. 27 De Eeuwige zal u uiteenjagen en u wegvoeren naar vreemde volken, waar maar een klein aantal van u zal overblijven.

(7) Talmoed Ta’aniet 29a


 

Parasja Devariem

Een tijd van daden, een tijd van woorden 

door Dr. Pinchas Peli 

Devariem  (Devariem/Deuteronomium 1:1:2 - 3:22)

‘Deze zijn de woorden die Mozes tot heel Israël sprak’. Zo begint het vijfde en laatste boek van de Pentateuch. In de Hebreeuwse Bijbel wordt dit boek genoemd: Dvariem, wat eenvoudig betekent: “woorden”. Hiermee wordt verwezen naar de openingstoespraak van Mozes en, volgens de traditie, naar het hele boek Deuteronomium.

Door het hele boek heen, van het rustige prozaïsche begin tot aan het stormachtige poëtische einde, treedt Mozes op als een welbespraakt redenaar. Al in het openingsvers van Deuteronomium lezen we: ’Deze zijn de woorden die Mozes sprak’. De presentatie van Mozes als een man van woorden op dit moment in zijn leven brengt ons onmiddellijk een ander keerpunt in Mozes’ leven in herinnering.

Veertig jaar eerder heeft de jonge herder Mozes, op de vlucht voor de politie van Farao, een buitengewone ontmoeting in de woestijn. De Heilige gezegend-zij-Hij spreekt tot hem vanuit de brandende struik en beveelt hem om de kinderen van Israël uit de slavernij te halen. Mozes antwoordt: ‘Maar, Heer, ik ben geen man van woorden’ (Ex. 4, 10). Dit argument wordt, zoals we weten, niet aanvaard.

In de jaren die volgen op de ontmoeting in de woestijn, heeft er in Mozes een verandering plaats. Wat veroorzaakte dat dezelfde persoon die geen man van woorden was, werd tot een man van vele woorden, bekwaam om onze onverdeelde aandacht vast te blijven houden gedurende een heel boek van de Tora?

Als Mozes een man van woorden was geweest toen hij de opdracht op zich nam om de Israëlieten uit Egypte te bevrijden, dan was hij misschien – zoals zo vaak gebeurt – de gevangene geworden van zijn eigen welsprekendheid. Hij zou de rest van zijn leven doorgebracht kunnen hebben met het houden van vurige toespraken en hij zou zijn energie hebben gestoken in wollige slogans over het belang van bevrijding en vrijheid. Op dat ogenblik echter had Israël een man nodig van de daad en niet een man van woorden.

Slechts jaren later als hij heel wat daden op zijn conto heeft staan, wordt Mozes een man van woorden, woorden van onderricht en van vermaning. Aangekomen bij dit punt in het bevrijdingsproces, beschouwde hij deze woorden als even belangrijk voor de vervulling van de vrijheidsdroom als de daden uit het verleden.

Het bijbelse verhaal lijkt op dit punt de nadruk te leggen wanneer er staat: ‘Deze zijn de woorden die Mozes sprak ... Nadat hij Sichon, de koning van Chèshbon, had verslagen’ (Deut. 1, 1-4) Wanneer Mozes thans vrijuit kan spreken over de oorlogen die zijn volk te voeren heeft vooraleer ze het land binnentrekken, dan is dat omdat hij zelf persoonlijk aan de oorlog heeft deelgenomen.

Mozes realiseert zich dat alleen een leider die zijn eigen leven heeft geriskeerd en die zijn volk veel goeds heeft gebracht, het recht heeft om het volk op zijn tekortkomingen te wijzen. Hij moet deze “woorden” al eerder hebben willen spreken, maar hij wachtte op het juiste moment. Daarom legt het bijbelse verhaal zoveel nadruk op de plaats en de tijd van Mozes’ toespraak.

Dat juiste ogenblik komt er niet alleen als hij spectaculaire overwinningen heeft behaald op het slagveld, maar ook nadat hij het leiderschap aan Yehoshoe’a heeft overgedragen en hij er dus niet van verdacht kan worden dat hij een persoonlijke rekening met iemand heeft te vereffenen.

In de synagoge wordt dit deel van de bijbel altijd gelezen op de sjabbat vóór de negende ‘Av, de rouwdag waarop de vernietiging van de Tempel wordt herdacht en het verlies van de joodse onafhankelijkheid.

De rabbijnen wijzen erop dat er één woord is dat de lezing van dit Bijbel-gedeelte verbindt met het boek van de Klaagliederen waarvan de lezing verplicht is op de negende ‘Av. Het woord is ékha. Het heeft een prominente plaats in Deuteronomium (1,12) en in het begin van Klaagliederen: ‘Hoe eenzaam zit de stad, die volkrijk was!’

“Hoe” en niet “waarom” is het woord waarmee de Bijbel rampen en kwaad tegemoet treedt. Bij rampen moet men niet wenen en uitroepen: ‘Waarom moet mij dit overkomen?’ Dat komen we misschien nooit te weten. Het is veel belangrijker om te onderzoeken hoe het kwaad toesloeg. Dit kan ons helpen om het in de toekomst te vermijden. En nu het is gebeurd. hoe kunnen we het hoofd eraan bieden? Hoe moeten we rampen bestrijden? Hoe moeten we te werk gaan om het kwaad uit te roeien?

Zowel Mozes als Yirmeyahoe vragen op verschillende cruciale ogenblikken van het leven van Israël: Hoe? Weten “hoe” iets gebeurt, hoe dingen geleidelijk erger worden tot ze het dieptepunt hebben bereikt, kan ons ook helpen om het antwoord te vinden op de vraag “waarom” ze plaatshadden op de wijze waarop ze plaatshadden.


 

Parasja We-zot haberacha

De dood van Mosjee

door Rob Cassuto

Devariem / Deuteronomium 32 en 33

De parasja We-zot haberacha is de laatste parasja van het boek Devariem/Deuteronomium en daarmee van de Tora. Op het komende feest van Simchat Tora wordt van de parasja hoofdstuk 34 over de dood van Mosjee gelezen en meteen daarna hoofdstuk 1 van de eerste parasja van de Tora, Beresjiet/Genesis, over de schepping van het universum, de aarde en de mens. De cyclus van Tora lezen gaat altijd circulair door. Het verhaal van het volk van Israël gaat in zekere zin lineair door: de Israëlieten staan aan de rivier de Jordaan en onder Josjoea zullen zij de rivier oversteken en de boeken, die men tezamen Nevi’iem noemt (Josjoea, Rechters, Samuel, Koningen etc.) zullen de geschiedenis verderzetten.

De parasja WeZothaberacha (‘Deze zegen’) begint met de zegeningen die Mosjee over de stammen Israëls uitspreekt. De aanhef luidt: ‘De Eeuwige is van Sinai gekomen, als een zon kwam Hij op van de berg Seïr. Hij straalde op hen vanaf het gebergte Paran, Hij kwam met tienduizenden ​heiligen, aan Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen.’
De Oude Wijzen vroegen zich af, waarom naast Sinai ook nog Seïr en Paran als locatie voor de Eeuwige wordt vermeld. Dat komt, opperen zij, omdat de Eeuwige de Tora eerst nog aan andere volken had aangeboden. Wat is erin geschreven, vroegen de Edomieten (wonend op en rond Seïr). ’Moordt niet’, was het antwoord; laat maar zitten zeiden de Edomieten, van het zwaard zul je leven, is onze voorvader Edom gezegd (Beresjiet/Genesis 27:40). Ook de Moabieten en de Ammonieten weigerden vanwege het gebod ‘pleeg geen overspel’, ze waren nakomelingen van Moav en Ben-Ammi, zonen uit de incest van hun voorvader Lot met zijn twee dochters (Ber/Gen 16:12). Tenslotte wimpelden ook de Arabieren het aanbod af. Het gebod ‘Steel niet’ was hun te gortig, daar nu eenmaal hun hartstocht was te roven als nakomelingen van Ismaël (zie de karakterschets in Ber/Gen 19:36). Tot Hij een volk vond, dat de Tora wel wilde accepteren, Israël (1).

Iedere stam krijgt zijn eigen langere of kortere zegening over zich uitgesproken.
In een ander commentaar ben ik ingegaan op deze zegenspreuken (2).
Mosjee beklimt het Pisga gebergte naar de top genaamd Nevo. Alleen gaat hij, zoals we misschien allemaal dat laatste uur alleen moeten gaan. Dan mag hij een laatste blik werpen op het land, waarnaartoe hij veertig jaar lang zijn volk heeft geleid. Alle landstreken passeren zijn nog helder oog, o.a. heel Juda ‘tot aan de zee in het westen’, ad hajam ha-acharon, maar verander één klinker - van jam, ‘zee’, naar jom, ‘dag’ en je leest ad hajom ha’acharon, ‘tot de laatste dag’: Mosjee zag de geschiedenis zich afspelen tot de laatste dag, zo wil de midrasj, aan hem werd een totaalblik gegund in het verleden en het toekomstig wel en wee van Israël (3).

Dan is het moment gekomen om de dood werkelijk onder ogen te zien. Net als alle mensen is Mosjee sterfelijk. Net als voor alle mensen is dat ook voor de grote leraar aanvankelijk een haast onverteerbare zaak. Hij wist dat het ervan moest komen, hij had al eerder van hogerhand te horen gekregen, dat hij voor het betreden van het beloofde land zou moeten sterven. Dat was moeilijk te accepteren. ‘Laat me alsjeblieft de Jordaan oversteken om het goede land te zien’, smeekt de hoogbejaarde (Dev/Deut 3:25). Voor de beproefde leidsman is het vrijwel ondoenlijk het leven op te geven en daarmee zijn missie aan anderen over te laten. De midrasj gist dat Mosjee 515 smeekgebeden om door te mogen leven heeft opgezonden (4).
Mosjee is geen heilige, nergens in de Tora wordt hij heilig genoemd.
In ‘The legends of the Jews’ lezen we over de vele manieren waarop de vertellers zich hebben voorgesteld hoe Mosjee in zijn smeekbeden de Eeuwige heeft getracht te vermurwen om het doodsmoment te omzeilen (5).

De mythen en legende over de laatste uren van Mosjee weerspiegelen de moeilijke fasen, die we in onze laatste dagen moeten doormaken om op het punt te komen, dat we onze ziel kunnen overgeven. ‘”Heer der wereld, als u me het land Israël niet laat betreden, laat me leven als de dieren van het veld en gras eten en water drinken, laat me leven en de wereld zien: laat me een van hen zijn.” Maar God zei: “genoeg!”. Toch ging Mosjee door: "Als u dit niet toestaat, laat me dan in deze wereld leven als een vogel die vliegt in de vier richtingen van de wereld en die elke dag voedsel van de grond zamelt en water uit de beken drinkt en ‘s avonds terugkeert op zijn nest." Maar zelfs deze laatste bede werd niet verhoord; God zei: “Je hebt al te veel woorden gesproken”’ (6).


Echter toen Mosjee smeekte om dan maar voort te mogen leven als een gewoon burger, werd dat even toegestaan en de grijze leermeester repte zich naar de tent van Josjoea, zijn leerling en opvolger, om diens lessen aan te horen. De toehoorders riepen, dat Mosjee moest spreken, maar Mosjee zei: luister naar Josjoea. Na diens les drong het volk aan, dat Mosjee Josjoea’s woorden verder moest uitleggen. Mosjee begon eraan, maar als gewoon burger lukte hem dat niet.’
Een betekenisvolle scene; de oude leraar moet erkennen dat hij is uitgediend, zijn leerling is leraar geworden op zijn eigen manier. Mosjee’s taak is volbracht, maar het werk gaat door. ‘Daarop zei Mosjee tot God: "Tot nu toe wilde ik leven, maar nu verlang ik ernaar te sterven. Liever honderd keer dood dan één keer jaloers."’


De legende beschrijft nog een lange strijd van de stervende met de demonische engel Samaël  - misschien een verbeelding van hoe de ziel zich nog hecht aan het leven - en dan geeft Mosjee toestemming aan zijn ziel om te gaan en neemt God haar met een kus op de mond in ontvangst. God zorgde persoonlijk voor een graf, waarvan de exacte plek nooit bekend werd, zodat men er geen plaats van afgodische praktijken van kon maken (7).

Noten

(1) Een vrije bewerking uit Sifree  Devariem  343.
Een en ander komt terug in een Joodse mop met een antisemitisch luchtje.
‘God heeft een paar geboden bedacht en Hij gaat ermee op pad.
Eerst komt Hij bij de Fransen en zegt: 'Ik heb een mooi gebod voor jullie.' 'Wat is het voor een gebod?' vragen de Fransen. God zegt: 'Jullie mogen niet vreemdgaan, niet echtbreken.' 'Nee,' zeggen die Fransen, 'dat is niets voor ons. Zo'n gebod nemen wij niet aan.' 'Oké,' zegt God en vertrekt. 
Hij komt bij de Duitsers en zegt: 'Hoor eens jongens, ik heb een gebod voor jullie. Gij zult niet doden.' 'Nee,' roepen die Duitsers, 'dat is flauwekul. Daar luisteren wij niet naar.' Enigszins wanhopig gaat God verder. 
Dan komt Hij bij de Joden aan en zegt: 'Ik heb een gebod voor jullie.' 'O ja?' vragen de joden, 'en wat kost het? 'Niets,' zegt God, 'het kost jullie helemaal niets.' 'Prachtig,' zeggen de joden, 'doe er dan maar tien.' (meer witzen op http://www.robcassuto.com/witzen.html )
(2) Al eerder waren de stammen op een sterfmoment toegesproken: door stamvader Ja'akov (Bereshiet/Genesis 49:1-28). Het is interessant de woorden van Ja'akov en die van Mosjee naast elkaar te leggenen; zie daarvoor een eerder commentaar van mij.
(3) Op dat thema heb ik verder gefantaseerd in mijn commentaar op parasja Wa-Etchanan, vergezicht vanaf de Pisga op Tsion.
(4) Devariem Rabba 11:10. 515 is het getal van de Hebreeuwse letters wa-etchanan, ‘en hij smeekte’.
(5) ‘The Legends of the Jews’ van Louis Ginzberg  3.7 op Sefaria.org waar een mooie bloemlezing te vinden is van de vele midrasjiem en  legenden die om de dood van Mosjee gesponnen zijn.
(6) vgl. rav lach, Devariem/Deuteronomium 3:26.
(7) Jikvor oto, ‘Hij begroef hem’ wordt door sommigen vertaald als: hij (d.w.z. Mosjee) begroef zichzelf (aldus meldt Rasji over talmoedleraar Isjmael). Sforno wijst op de anomalie, dat Mosjee stierf op de top van de berg, maar werd begraven in een dal.


 

Parasja Haäzinoe

Is Jesjoeroen vet geworden?

door Rob Cassuto

Devariem / Deuteronomium 32:1–52 

De parasja Ha'azinoe (‘Hoort!’) bestaat grotendeels uit deze poëtisch getoonzette laatste lering van Mosjee, zijn zwanenzang. Die bestaat uit vijf episoden (1).
De eerste is een korte aanhef, waarbij hemel en aarde als getuigen worden aangeroepen.
De tweede episode brengt in herinnering dat de Eeuwige Israël als Zijn volk heeft gekozen en dat Hij dit volk Zijn bijzondere bescherming zal geven: ‘Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt’. Daarna volgt in de tekst dan een schets van een fase van voorspoed waarin Jesjoeroen (= Israël (2)) vadsig en vet wordt, het verzadigd raakt, dik en rond wordt.

Dan volgt de derde episode: het volk loopt weg van zijn schepper, versmaadt zijn stut en steun, zijn rots. De vertoornde en vergeten God brengt rampen over het volk. Ballingschap (galoet) en diaspora zullen zich gaan afspelen. Eerder in Devariem/Deuteronomium werd eveneens het beeld van de arend gebruikt, in dat geval als agressieve aanvaller (28:49): ’Zoals een arend onverwacht opdoemt, zo zal uit de verste uithoek van de wereld een volk op u afkomen. De Eeuwige stuurt een volk dat een onverstaanbare taal spreekt’. Maar eerder zagen we weer de zorgzame arend in Sjemot Exodus 19:4: ‘Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht’. (3)

Als het volk is verzwakt en bijna tot niets is geworden breekt een vierde episode aan, waarin de Eeuwige zich nu keert naar de vijanden van Israël en in opperste vergelding wraak op hen uitoefent, in barokke beelden beschreven. Het motief dat voor deze wending wordt geschilderd is niet zozeer een hernieuwde compassie met het geteisterde Israël als wel de aantasting van de reputatie van de Eeuwige, die op het spel staat. De vijanden van Israël mogen niet misleid worden en hun overwinning op het arme volk aan zich zelf toeschrijven, blind voor het feit, dat hier sprake is van de wil en de hand van de God van Israël. Het doet denken aan het argument waarmee Mosjee God weet te vermurwen om Zijn volk na het gouden kalf geen prooi van vernietiging te laten worden Ex 32: 12) "Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: 'Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen?” In andere passages in Dewariem/Deuteronomium wordt als motivatie genoemd de compassie van de Eeuwige als antwoord op ommekeer. Dat spreekt mij en misschien ook u meer aan (4).
In de vierde episode wordt de almacht van de Eeuwige nog eens breed uitgemeten.
Ten slotte, als de recitatie van het gedicht is afgelopen krijgt Mosjee te horen, dat hij nu de berg Nevo zal moeten gaan beklimmen om er te sterven; daarmee eindigt de parasja.

Mosjee onthult zich vooral in deze laatste woorden als een profeet, die het naderend onheil aankondigt in een straffe poëtische confrontatie, die overigens wel eindigt met de boodschap van een behoorlijk oorlogszuchtige veldtocht van de Eeuwige tegen de vijanden van Israël.

Deze vorm van corrigerende en beeldrijke confrontatie van het volk met zijn afdwaling van de rechte weg is na Mosjee niet overgenomen door wat je zou mogen verwachten de priesters en Levieten. Samuel en Elia hebben nog wel pogingen gewaagd. Van de koningen had je een Mozaïsche waakzaamheid om de geboden in acht te nemen en de afgoden verre te houden mogen verwachten, maar een uitzondering daargelaten (bv Josia) hebben ze daar schromelijk in gefaald.

De taak om koningen, regeerders en het volk in het juiste spoor te houden in overgenomen door de profeten. De eersten waarvan we een schriftelijke getuigenis hebben zijn Amos en Hosjea. Zij hebben weer een bezieling die aan de bejaarde Mosjee en zijn lied doen denken en ook hun lyrische bewoordingen ademen dezelfde sfeer als diens laatste zang. Het is niet voor niets dat bijbelwetenschappers de totstandkoming van Mosjee’s laatste lied dateren uit de tijd van Amos en Hosjea, toen corruptie en afgodendiensten hoogtij vierden in de koninkrijken Israël en Juda. Als eenling stellen zij zich op tegen het gevestigde gezag. Jesjoeroen was vet geworden (Dev/Deut 32:15). Donker dreigde in de tijd van Amos, Hosjea en ook Jesaja de inval van de machtige Assyriërs. Uit de nadruk die Amos legt op Samaria (Sjomron) mogen we concluderen dat het rond de tijd van het genadeloze driejarige beleg van Samaria was of na de val van die stad (723 BCE) die de ondergang van het noordelijke rijk inluidde, dat Amos van het vee dat hij hoedde en van de moerbeien die hij kweekte in de heuvels van Juda vandaan werd geroepen om daar in het noordelijke rijk zijn profetieën te doen. Misschien heeft hij meegemaakt hoe de tien noordelijke stammen zijn gedeporteerd naar de noordgrens van het Assyrische rijk.

Misschien hebben hij en de schrijver van Mosjees’ zang ook werkelijk de weerzinwekkende beelden gezien die in de vervloekingen van de eerdere parasja Ki Tavo staan beschreven (Dev/Deut 27). Straf zijn ook de barokke beelden, waarmee Amos de door hem voorziene beproevingen beschrijft. Maar meer dan in de zang van Mosjee geeft hij concreet daden van oneerlijkheid en onrechtvaardigheid aan (Amos 2:6): ‘Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar ​sandalen. Ze zijn eropuit de zwakken in het stof te laten kruipen, en de machtelozen dringen ze opzij. Een zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje en maken zo mijn ​heilige​ naam​ te schande. Ze strekken zich naast de ​altaren​ uit op ​kleren​ die ze in onderpand hebben, en in het ​huis​ van hun God drinken ze ​wijn​ die als boete was ontvangen’. En eenvoudig, met een schijnbare naïviteit, geeft hij het recept voor beterschap (Amos 5:15): Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht gedaan wordt in de ​poort. Misschien zal dan de Eeuwige, de God van de hemelse machten, ​genade​ schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk’.

In onze complexe en gefragmenteerde wereld mag je je afvragen: zijn wij (mensheid, natie, volk, Israël) net als Jesjoeroen vet geworden? Zijn we ergens het zicht op de essentie van waar het in de missie van de mensheid/Israël om gaat kwijtgeraakt en evolueren we langzaam naar een rampscenario? Wij kennen geen theologisch gelegitimeerde profeten meer. Misschien mag je wel spreken over een moderne profetische functie die in de samenleving fragmentarisch verdeeld is. Misschien mag je bezield door een profetische motivatie noemen de personen of instituten, die alarm slaan voor fatale en perverse ontwikkelingen per sector, zoals op het gebied van bankwezen, ecologisch evenwicht, moraliteit.

Overigens, Amos eindigt als andere profeten zijn donkere profetie met de lichte beelden van een belofte van herstel (Amos 9):

11Op die dag zal Ik oprichten
de vervallen hut van ​David.
Zijn scheuren zal Ik dichtmaken,
en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten

Noten

1. Zie ook: Gunter Plaut (ed), The Torah, a modern commentary, Union of Reform Judaism, New York, 1981, p.1409-1410
2. Jesjoeroen, poëtische naam voor Israël, hier voor het eerst genoemd; volgens Ibn Ezra afgeleid van jasjar, ‘recht(op), rechtvaardig’.
3. Zie de aantekening van Rasji bij de arend van Devariem/Deuteronomium 32:11. Hij verklaart dat het unieke van de arend is dat hij als enige vogel de jongen niet in zijn klauwen draagt maar op zijn rug, want de enige dreiging voor het hoogvliegende dier komt van beneden, van de pijlen van de mens. Hij meent dan dat dit speciaal slaat op de wolk van de Eeuwige, die zich beschermend plaatste tussen de pijlen van de achtervolgende Egyptenaren gericht op de Israëlieten op weg naar de Rietzee. Zie ook Mechilta de Rabbi Yishmael perek 19:4. Overigens is het biologisch gezien niet bewezen dat de arend de jongen op zijn rug draagt, mogelijk is het gezichtsbedrog als in de verre hoogten de arend beschermend over zijn jongen zweeft bij hun eerste vlucht.
4. Bijvoorbeeld Devariem/Deuteronomium 30:2 e.v. (Nederlands Bijbelgenootschap): ‘dan zal Hasjem, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen’, we sjav Hasjem elochecha et sjewoetcha we rachamecha.


 

De ommekeer van Rabbi

Nathan

Een verhaal voor de periode

van de Hoge Feestdagen

door Rob Cassuto

Devariem / Deuteronomium 31:1 - 30 

There is a crack in everything.
That's how the light gets in (Leonard Cohen in ‘Anthem’)

Het is de periode van inkeer en ommekeer tussen Rosj Hasjana en Jom Kipoer. A.s. vrijdag begint de zogenoemde sjabbat van ommekeer (sjabbat sjoewa) en in plaats van een commentaar op de parasja Wajelech (Deut. 31)  – waar trouwens ook de ommekeer van de Israëlieten centraal staat – ga ik een verhaal over ommekeer vertellen.

Rond 1800 leefde Nathan Hertz, een fruitverkoper in het stadje Nemirov, in de streek Podolië, ergens in Oost-Europa, een stadje met veel chassidische joden, arme mensen met een spontaan en diep geloof in God en hun rebbe. 
Op een dag sprak Nathan niet meer. Hij verwaarloosde zijn handel, ging niet meer naar de markt en niet meer naar de synagoge, stond laat op, zei geen ochtendgebed meer en zat uren in een hoek. Het ging niet goed met Nathan. 
De man verzwakte steeds meer, voelde zich ernstig ziek en bleef in bed liggen.
De angst bekroop hem, dat hij niet lang meer zou leven. 
Zijn vrouw werd heel ongerust en riep een aantal wijze mannen uit de omgeving van Nemirov te hulp. Daar stonden ze dan bij zijn ziekbed. Nathan zweette en keek nerveus de kring om zijn bed rond. Hij beefde. Was het van de koorts of van de angst? 

Eindelijk sprak hij. 
- ‘Lieve mensen, ik weet, dat ik het niet lang meer maak. Ik ben wanhopig. Ik ben een waardeloos mens geweest. Ik heb mijn gebeden verwaarloosd, ik ben vaak op de sabbat niet naar de synagoge gegaan, ik heb de gewichten van mijn weegschaal te zwaar gemaakt en te veel voor mijn appels en peren gerekend, ik heb te veel van het geld gehouden en te weinig van mijn vrouw en kinderen, ik heb kwaadgesproken en gelogen. Ik heb mijn medemensen niet genoeg geholpen en veel te weinig goede daden gedaan. Zoveel ben ik tekortgeschoten in hoe je moet leven volgens onze grote leraar Mozes. Wat moet ik doen als ik voor de troon van de Almachtige sta?' 

Rabbi Zoesja van het naburige dorp Hanipol schudde zijn hoofd. 
- Nathan, je zal niet gevraagd worden, waarom je niet méér zoals Mozes bent geweest. 
Ik denk, dat je gevraagd zal worden: ‘Nathan Hertz, waarom ben je niet méér Nathan Hertz geweest? 
Nathan slaakte een diepe zucht. Hij was nog steeds bang, maar ook kwam een diep verdriet in hem op. Lang bleef het stil. 
- Ik geprobeerd te doen wat mijn vader wilde, wat mijn familie wilde, wat mijn buren wilde, wat de Rebbe wilde, wat de wet van Mozes wilde. Maar wie is Nathan nou eigenlijk, wie is Nathan echt; ik weet het nog steeds niet. Ik heb gefaald. Het is of ik een grote barst in mijn ziel heb. 

De wijze Rabbi Jakob Jozef uit het dorp Polnoje zei: 
Nathan, misschien ben jij wel als die emmer aan het juk van de waterdrager. 
- Hoezo?, vroeg de zieke.
- Twee emmers droeg de waterdrager iedere dag aan een juk naar de rivier om ze te vullen met water voor zijn gezin en zijn akker. Maar een van de emmers, de rechter emmer, had een barst. Daardoor lekte steeds de helft van het water weg op de terugweg van de rivier naar het bassin bij het huis van de waterdrager. Als de emmers 's nachts in de schuur stonden, zei de linker emmer tegen de rechter: ‘ik ben een echte emmer, die zijn waarde bewijst, mooie emmer ben jij, je laat de helft weglekken, wat voor waarde heb jij nou...'. Op den duur kon de emmer met de barst het niet meer uithouden. Hij meldde zich in een droom van de waterdrager. De emmer zei, ‘ik voel me waardeloos, een kapotte emmer ben ik, doe me toch weg en koop een nieuwe emmer.' De waterdrager antwoordde hem. ‘Let morgen eens goed op. Aan de rechter kant van het pad, jouw kant, is het groen en bloeien de bloemen. Dat komt omdat jij iedere dag je water geeft aan de rechter kant van het pad. Daardoor konden de daar aangelande zaadjes ontkiemen en tot bloei komen. Iedere dag ben ik blij, want door de bloemen is mijn pad minder saai. Juist om jouw lek waardeer ik jou.'

Rabbi Nachman was net binnengekomen uit het naburige stadje Breslow. Hij had het verhaal over de waterdrager gehoord. Ook hij was een verhalenverteller. Hij zei: 
- ‘Ik moet denken aan het verhaal van de koning en zijn juweel. Er was er eens een koning, die een prachtige edelsteen had. Hij keek er iedere dag naar en dat gaf hem nieuwe energie. Op een dag schrok hij vreselijk door een donderslag bij heldere hemel en de edelsteen viel uit zijn hand op de harde paleisvloer. Er was een grote barst in het juweel gekomen. Ambachtslieden kwamen uit alle delen van het rijk. Ze zeiden er niets aan te kunnen doen. Uiteindelijk meldde zich toch een oude juwelier, die van ver kwam. 
- Ik kan er wat aan doen, zei hij, maar u moet mij beloven mij volstrekt vrij te laten.
De koning had geen keus en de werkman richtte zijn werkplaats in het paleis in en toog aan de arbeid. Vele dagen was hij bezig, behalve natuurlijk op de sabbat. Eindelijk dook hij op en liet de koning de edelsteen zien. In het juweel had de oude man de lijnen van de barst omgewerkt tot een bloem, diep uitgekerfd in de kostbare steen. De koning hapte naar adem, zo prachtig zag het eruit. Juist door de barst was de steen nog kostbaarder geworden dan hij al was.‘ 

Toen Rabbi Nachman was uitgesproken, barstte Nathan Herz in tranen uit. Het leek het of een lichtstraal in de donkere kamer van zijn hart was binnengevallen. Vanaf toen begon een langzaam herstel van de zieke man. Hij werd een leerling van Nachman van Breslow, van de Rebbe, zoals de joden een wijze leraar noemen. De Rebbe zei tegen zijn leerlingen: ‘de wereld lijkt absurd, maar achter die absurditeit is altijd betekenis en zin te vinden. Weet dat iedere daad, hoe klein ook, verschil kan maken. Vergeet nooit dat jij jouw eigen steen kan bijdragen in de verlossing van de wereld ondanks alle absurditeit en tegen alle frustraties en teleurstelling in. Het is nooit te laat om te worden wie je bent’. 

Iedere dag ging Nathan nu een kleine positieve daad doen.
Met iedere daad viel er weer een nieuwe lichtstraal in zijn hart. 
Hij ging weer vroeger opstaan. 
De volgende dag deed hij weer zijn ochtendgebed, want soms is het lot zwaarder dan de ziel en helpt de Eeuwige een beetje dragen. 
De dagen daarna ruimde hij zijn schuur op en werkte hij zijn boeken bij. 
Hij bracht zijn weegschaal in orde en herijkte zijn gewichten. 
Hij ging naar de markt en groette de mensen met een glimlach. Hij begon de zieken in het stadje te bezoeken. De mensen praatten graag met hem en stortten hun hart bij hem uit. Ze voelden dat Nathan wist waar ze het over hadden. 

Rabbi Nachman stierf toen hij nog geen veertig was. Hij benoemde zijn leerling Nathan als zijn opvolger. De wereld is een smalle brug, maar de hoofdzaak is om niet bang te zijn, zong Rabbi Nachman altijd en Rabbi Nathan zong het hem na en daarna heel Israël tot op de dag van vandaag; in het Hebreeuws klinkt het zo: “Kol ha-olam koelo gèsjèr tsar me'od, we ha'ikar lo lefached klal”. 

Bronnen
Het verhaal is fictie maar bevat elementen uit de chassidische werkelijkheid van de 18e en 19e eeuw. Rabbi Nathan, geboren in Nemirov (Oekraïens: Nemiriv), heeft werkelijk bestaan. Nathan van Breslov1780 – 1844, ook bekend als Reb Nosonwas de belangrijkste leerling en secretaris van Rebbe Nachman van Breslov stichter van de Breslover Hasidim 
Ons verhaal over de depressie en over hoe Nathan leerling werd van Rebbe Nachman is echter louter fictie. 
Reb Zoesja (1718-1800) was een chassidische rebbe uit de bloeitijd in de 18e eeuw. 
Zijn uitspraak waarom hij niet Rabbi Zusya is geweest is een klassieke anekdote uit Martin Bubers ‘Chassidische vertellingen'. 
De twee verhalen over de waterdrager en de edelsteen stammen uit de chassidische sfeer en heb ik bewerkt uit de Breslover internet site


 

Parasja Nitsaviem

Gebeitelde woorden

door Rob Cassuto

Devariem / Deuteronomium 29:9–30:20

Bij de heilige berg Sinaj (ook Chorev genoemd) heeft Mozes de ‘woorden van de Eeuwige’ die hij had gehoord aan het verzamelde volk verteld en vervolgens opgeschreven – de essentie van de Tora -  waarna het verbond tussen de Eeuwige en de Israëlieten werd gesloten (Sjemot/Exodus 24:7).
Deze archetypische scene van het volk dat gezamenlijk luistert naar de woorden van de Tora zal nog vele malen worden opgevoerd. Zoals in deze parasja.

We moeten niet vergeten: na het vertrek van de berg en de vergeefse poging het land Kanaän binnen te vallen zijn er achtendertig jaar verstreken waarover in de Tora niets is vermeld.  Waarschijnlijk zijn de woestijnreizigers al vrij snel neergestreken bij de oase van Kadesj en hebben daar vele rustiger jaren doorgebracht met beginnende landbouw. In die periode waren al veel van de leerervaringen bij de heilige berg vervaagd en in de praktijk verwaterd. De menselijke neiging tot het wat gemakkelijker nemen van de toch wel veeleisende voorschriften is herkenbaar. Een geheel nieuwe generatie is aangetreden. Het volk moet op herhalingsoefening. Het boek Deuteronomium is een urgente opfriscursus door Mozes, een resumé van al het geleerde, gegeven voordat de hoogbejaarde leider de berg bestijgt om er te sterven.

In deze parasja Nitsaviem roept Mozes het hele volk nog één keer bijeen en na de tocht door de woestijn met zijn lotgevallen en de beschermende presentie van de Ene nog eens indringend te hebben gememoreerd introduceert hij een hernieuwde sluiting van het verbond, een hernieuwd commitment van de Israëlieten aan de Eeuwige en zijn opdrachten. Bijna vier decennia na het eerste verbond  bij de heilige berg zegt, nu bij de Jordaan, Mozes: ‘U staat heden allen voor het aangezicht van de Eeuwige, uw God: uw stamhoofden, uw ​oudsten​ en uw beambten, alle mannen van Israël, uw kleine ​kinderen, uw vrouwen, en uw ​vreemdeling​ die in het midden van uw tentenkamp is, van uw houthakker af tot uw ​waterputter​ toe (1), om het ​verbond​ van de Eeuwige, uw God, en Zijn ​vervloeking, binnen te gaan, dat de Eeuwige, uw God, heden met u sluit.(2)

Ook na de dood van Mozes moet telkens de Tora weer opnieuw van de vergetelheid worden gered en in herinnering worden gebracht. En moet opnieuw een commitment worden gemaakt.
Jozua, Mozes’ opvolger, heeft daar zijn uiterste best voor gedaan.
Na de eerste veroveringen in Kanaän liet hij ten aanschouwe van het hele volk bij de heuvels van Ebal en Geriziem de Mozaïsche voorschriften op stenen schilderen of beitelen en vervolgens liet hij deze voor de verzamelde stammen voorlezen, een herhalingsoefening van het gebeuren uit de parasja Nitsaviem (Dev/Deut 8:30 ev).
Aan het eind van zijn lange leven verzamelde Jozua nogmaals alle stammen van Israël in Sichem (Sjechem) en stak daar zijn zwanenzang af, die sterk doet denken aan de woorden van Mozes en die ook nu weer besloten wordt met een verbondssluiting (Joz 25:25): ‘Zo sloot ​Jozua​ op die dag een ​verbond​ met het volk en stelde het in Sichem voor hen vast als een verordening en bepaling’.

Een lange periode brak aan waarin de woorden van de Tora langzaam uit de herinnering wegzakten, tot tijdens de regering van koning Josia bij de restauratie van de tempel een boekrol werd gevonden, waarvan bijbelwetenschappers vermoeden, dat dat wel eens het boek Devariem/Deuteronomium kon zijn of een allereerste versie daarvan. De vrome koning liet zich het boek voorlezen, schrok en voerde een grondige zuivering door. Ook nu weer werden alle bewoners van het koninkrijk Juda bijeengeroepen. En weer opnieuw werd er een voorlezing gehouden en een verbond gesloten. (2 Kon 23) ‘Hij las ten aanhoren van hen al de woorden van het ​boek​ van het ​verbond​ dat in het ​huis​ van de Eeuwige gevonden was (…) en sloot een ​verbond​ voor het aangezicht van de Eeuwige om de Eeuwige te volgen en Zijn geboden, Zijn getuigenissen en Zijn verordeningen met heel zijn ​hart​ en met heel zijn ziel in acht te nemen, door de woorden van dit ​verbond​ die in deze ​boekrol beschreven zijn, uit te voeren. En het hele volk trad toe tot dit ​verbond’.

Weer zullen vele eeuwen van verwaarlozing en vergeten voorbijgaan tot gedurende en na de babylonische ballingschap geleerden de voorschriften van Mozes weer aan de vergetelheid ontrukten en de woorden reconstrueerden. Ezra componeerde cum suis de Tora zoals wij hem ongeveer kennen. Dat leidde tot een plechtige publieke voorlezing. Het weer in Judea teruggekeerde en gesettelde volk verzamelde zich als één man op het plein dat in Jeruzalem voor de Waterpoort ligt en Ezra las staande op een hoog spreekgestoelte uit de Tora voor aan de in eerbied staande menigte. Specialisten legden ter plekke de oude teksten uit. De luisteraars waren hevig aangedaan. Heel het volk huilde toen ze de woorden van de wet hoorden. (Nehemia 8).

De voorlezing van de Tora heeft in de eeuwen die volgden geleidelijk in de synagogale diensten een vaste plaats gekregen. In tweeduizend jaar is een enorm bouwwerk van uitleg om de oude woorden gebouwd. Maar iets van die oorspronkelijke gezamenlijke ontroering en het besef van hernieuwd commitment is misschien nog voelbaar als we samen staan in de diensten van de Hoge Feestdagen, die over een paar dagen beginnen op de vooravond (erev) van Rosj Hasjana.

Sjana tova en een goed en zoet nieuw jaar gewenst!

 

Noten
(1) De waterputters en de houthakkers komen ook voor in het boek Jozua:
De naburige Hivvieten hadden Jozua misleid door uit angst voor het geweld van de Israelieten zich voor te doen als van verre gekomen bedelaars, die aansluiting bij het volk zochten. Toen het bedrog uitkwam, werden ze toch niet omgebracht, maar maakte ​Jozua​ hen toen houthakkers en ​waterputters​ voor de gemeenschap. (9:27) 
(2) Rabbeinu Bachya meent ad loc dat het verschil tussen beide verbondssluitingen vooral daarin berust dat het tweede verbond met een eed bekrachtigd werd.


 

Parasja Ki tavo

De Jisraelieten worden het volk van de Eeuwige

door Sivan Rahav-Meir *)

Devariem / Deuteronomium 21:10 – 26 

´Omringd door de Levitische priesters zei Mosjee tegen heel Jisraeel: `Wees stil en luister, Jisraeel. Vandaag bent u het volk van de Eeuwige, uw God, geworden.` (Deut. 27:9)

Wat was er dan toch zo speciaal die dag? Waar duidde Mozes op toen hij verklaarde: ´Vandaag bent u het volk van de Eeuwige geworden`? Hij had het niet over de dag van de Exodus, en ook niet over de dag dat de Tora werd gegeven. Dus wat was er dan aan de hand dat juist op deze dag de Jisraelieten tot het volk van de Eeuwige werden getransformeerd?

Laten we voor een ´achter de schermen verklaring´ eens kijken wat Rashi te zeggen heeft. Mozes hield zijn afscheidsrede vlak voor zijn dood. Hij overhandigde zijn geschreven Tora aan het volk van de Levieten, wat een enorme onvrede tot gevolg had onder de mensen. Zij stapten op Mozes af en zeiden dat ook zij de Tora hadden ontvangen bij de berg Sinai en dat die net zo goed van hen was als van de stam van de Levieten. Ze vroegen hem waarom hij alleen aan de Levieten had opgedragen om zich aan de Tora te houden na zijn dood. Mozes was in zijn nopjes over deze klacht en reageerde door te zeggen: ´Vandaag bent u het volk van de Eeuwige, uw God, geworden.` De verklaring van Rashi luidt: ´Vandaag ben ik er achter gekomen dat jullie je werkelijk aan de Eeuwige verbonden wilt blijven voelen.´

Laten we niet vergeten dat Mozes gedurende het 40 jarige verblijf van het volk in de wildernis heel veel klachten had gehoord over het eten, het water en de reis naar het beloofde land. Nu komen ze bij hem met een heel ander soort klacht en daar is hij verrukt van. Ze willen nu ook een verbindingsschakel zijn in de ketting die de Wijsheid van de Tora naar de volgende generatie zal overbrengen. Ze willen zich aan de voorschriften houden en actief betrokken worden bij de Tora. Mozes is zo ontroerd door hun toewijding en gevoel voor verantwoordelijkheid dat hij tot zijn verrassende uitspraak komt. Wat hij ze werkelijk wilde vertellen was ‘Nu weet ik het, deze hele tocht is de moeite waard geweest, en wij zijn er in geslaagd: jullie bent nu het volk van de Eeuwige geworden.’

*)

Sivan Rahav-Meir is een Israëlische journaliste, bekend van het presenteren van nieuws op TV, columns in de krant, een radioprogramma en een wekelijkse blog over de parasha van de week. Haar boek is getiteld # Parasha, ISBN 978-1-59264-493-3.


 

Parasja Ki tetsee

Raap de eieren, maar laat de moedervogel vliegen

door Rob Cassuto

Devariem / Deuteronomium 21:10 – 26 

De Tora is in zekere zin te zien als een pedagogisch boek, een boek over volksopvoedkunde, een geschrift over geestelijke vorming. Het leert - om in een baaierd van lustimpulsen, aanvechtingen tot onmiddellijke behoeftebevrediging, oog te hebben voor de ander, rekening te houden met het algemeen welzijn en eerbied te hebben voor de schepping in en om ons heen. De kern van het boek is geschreven door de profeet Mozes, die dit ingegeven kreeg vanuit een hoge (of diepe) dimensie. Na de Babylonische ballingschap besloten de Oude Wijzen dat het afgelopen was met de profetie en zij stelden in de eeuwen voor de gewone jaartelling voor altijd de tekst vast, die vanaf zeg twaalfhonderd voor de gewone jaartelling was begonnen te ontstaan. Geen tittel en geen jota mocht meer worden veranderd.

Uit die oude tekst komen door het struikgewas van de culturele bepaaldheid van meer dan 2500 jaar heen een aantal universele basiswaarden naar voren, die nog steeds een morele grond onder de voeten geven. Ze zijn onder woorden gebracht in de Tien Geboden – eigenlijk Tien Uitspraken – en in een aantal andere algemene uitspraken zoals ‘Heb uw naaste lief als u zelf’. Terecht gaat de Tora ervan uit, dat die algemene basiswaarden gratuit blijven als ze niet worden geoperationaliseerd in concrete handelingen. Om dat zeker te stellen staan er daarom heel wat voorschriften in het boek, die heel concreet aangeven wat er moet gebeuren om die basiswaarden te realiseren. En omdat men in het Jodendom graag precies wil weten waar men aan toe is hebben de rabbijnen die voorschriften geteld, 613 zijn het er. Maar omdat die toch nog heel wat vragen oproepen over tot hoever ze reiken, wanneer ze wel gelden en wanneer niet, hebben de rabbijnen in het rabbijnse Jodendom die voorschriften in de loop der eeuwen nog verder met elkaar besproken, bediscussieerd, uitgewerkt, aangepast aan nieuwe tijden en daarmee zijn ze nog steeds bezig.

Al met al is het er wel op neergekomen dat de Tora-geleerden een enorm gebouw van regels hebben opgetrokken; het leven van de orthodox observante Jood is van de wieg tot het graf, van de eerste dag tot de laatste dag van het jaar, van dag tot dag en haast van uur tot uur, omgeven door een veelheid van regels. Het gevaar bestond en bestaat, dat je meer bezig bent je precies aan de regels te houden – wat nooit helemaal lukt – dan met het in praktijk brengen van de basiswaarden van en de grondintentie onder de regels. De apostel Paulus heeft bij de zogenoemde Farizeeën dit fenomeen van excessieve wettische vroomheid wel geconstateerd, maar hij heeft het kind met het badwater weggegooid door de regels als alleen maar een benauwenis te zien, die de genade de weg versperde (zie bijv. Romeinen 6:14). Genade speelt ook in het Jodendom als chesed wel degelijk een grote rol en kan in ieder geval voor de Joden bemiddeld worden zonder Jezus Christus.(1)

Paulus heeft zich misschien in zijn jeugd bekneld gevoeld door de obsessie ultravroomheid die hij ook toen om zich heen zag en dat verhinderde hem door te dringen tot de nobele opvoedkundige intentie, die de ‘wet’ had (en heeft) om een gemeenschap te vormen waar altruïsme en rechtvaardigheid zou heersen. Daarom is het nog steeds goed de voorschriften van de Tora en de traditie te bestuderen en te doorgronden.  

De parasja Ki Tetsee bevat wel 74 van de 613 mitswot. Laten we uit die menigte opdrachten twee regeltjes uitkiezen voor nadere beschouwing.

Zo lezen we bijvoorbeeld de volgende effectuering van de grondwaarde ‘heb uw naaste lief’ in Devariem/Deuteronomium 22:1: ‘U mag niet het rund of het schaap van uw broeder zien als ze afgedwaald zijn, en u vervolgens aan uw plicht onttrekken (letterlijk: u verbergen). U moet ze beslist naar uw broeder terugbrengen’. Goed gezien dat gebod. ’t Is maar lastig als je dat afgedwaalde schaap ziet, je wil het liefst net doen alsof je het niet hebt gezien.  Maar daar steekt dit voorschrift een stokje voor: je moet het naar je naaste terugbrengen (zo ook Sjemot 23:4). Heel uitdrukkelijk staat er in het Hebreeuws dubbelop: hesjiev, tesjievem, vertaald als ‘breng beslist terug’ of ‘in ieder geval’; letterlijk staat er: ‘breng terug!, je zal hen terugbrengen’.
Daar trekken de geleerden twee lessen uit. Hoe vaak het ook gebeurt, dat afdwalen van os, schaap (of ezel, of wegraken van kleren of ander bezit), steeds moet je het terugbrengen. De eerste keer is het een opdracht, hesjiev, breng terug of je nou wil of niet. Maar als je meerdere keren dit voorschrift hebt vervuld ga je het vrijwillig en graag doen, dan wordt het tesjievem, je zal terugbrengen; dat is de educatieve vorming bedoeld door de mitswot. (2)

De basiswaarde van mededogen, wordt die niet geoperationaliseerd door de verzen 22:6 ev over het ontzien van de moedervogel?  ‘Wanneer u onderweg een vogelnest tegenkomt, in welke boom dan ook of op de grond, met jongen of eieren, en de moeder zit op de jongen of op de eieren, dan mag u met de jongen niet ook de moeder meenemen. U moet de moeder zeker laten vliegen, maar de jongen mag u voor uzelf meenemen, opdat het u goed zal gaan en u uw dagen zult verlengen’.

Een oude controverse is de vraag; zijn de voorschriften louter een absolute uiting van Gods wil tout court of zit er een rationale achter, die soms boven onze pet gaat, maar vaak is te achterhalen (zo Maimonides). In het geval van dit voorschrift speelt duidelijk het besef, dat men de moedervogel het verdriet van het aanzien van het verlies van haar jongen wil besparen (denk ook aan het verbod om het jonge geitje in de melk van zijn moeder te koken) (3).

Het voorschrift geldt overigens niet (aldus Nachmanides) voor de Ene die dit niet uit compassie met dieren heeft bepaald; het is bedoeld voor ons om òns te trainen in mededogen met levende schepselen (inclusief onze medemensen). Dus weer die educatieve intentie. 

Het is overigens één van de vele bepalingen die te maken hebben met diervriendelijkheid, die vaak ten onrechte aan het Jodendom wordt ontzegd (4).   

Noten
(1) Vgl. alleen al de slotzin van het smeekgebed op Jom Kipoer ‘Avinoe malkenoe’, ‘Onze vader onze koning. Bewijs ons gunst en antwoord ons, want wij hebben geen daden waar we ons op kunnen beroepen, doe ons recht en begenadig ons, red ons.’
(2) Uit het commentaar van Nechama Leibowitz, Studies in Devarim, WZO. 1980, pp 209.
(3) En vgl. Wajikra/Leviticus 22:28: U mag niet een rund of een stuk kleinvee met zijn jong op dezelfde dag slachten.
(4) Dit is het leerstuk Tsaär baälee chajiem Zie ook Menno ten Brink, Is het jodendom diervriendelijk?, NIW 31 maart 2011.


 

Parasja Sjoftiem

Koningen en profeten

door Rob Cassuto

Devariem / Deuteronomium 16:18 - 21:9 

In deze parasja worden belangrijke elementen geleverd voor de ordening van de maatschappij van de in Kenaän binnengetrokken stammen van Israël. Onder veel meer (1) zijn verordeningen over het koningschap gegeven.
Dev/Deut 17:14: ‘Wanneer u in het land komt dat de Eeuwige, uw God, u geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, en u dan zegt: Ik wil een ​koning​ over mij aanstellen, zoals al de volken die rondom mij zijn, dan moet u voorzeker hem tot ​koning​ over u aanstellen die de Eeuwige, uw God, verkiezen zal’.

Deze formulering doet denken aan wat in de eerdere parasja Re’ee stond over vlees (Devariem 12:20 ev): ‘Wanneer de Ene, uw God, uw gebied ruim gemaakt heeft, zoals Hij tot u gesproken heeft, en u zegt: Ik wil vlees eten, omdat uw ziel ernaar verlangt om vlees te eten, dan mag u naar het volle verlangen van uw ziel vlees eten.’  Rav Kook (Rabbi Abraham Isaac Hakohen Kook,1865-1935) hoorde in de formulering van deze zinsneden een licht verwijt doorklinken; met tegenzin stond de Ene het eten van vlees toe, als concessie aan de mensen. Een gelijk verwijt kunnen we bespeuren in deze bepaling over de koning. Het ‘koningschap’ van de Ene zal de stammen van Israël niet genoeg zijn. Mosjee voorziet dat ooit het volk zwak zal zijn en het koningschap in een fysiek persoon belichaamd wil zien. De aanstelling van een koning is dan ook geen mitswa (verplichtend voorschrift), maar een permissie, zoals de Oude Wijzen concluderen. (2)

De bepalingen over de koning vinden een parallel in Tenach als de oude Samuel (Sjemoeël) van de oudsten van Israël te horen krijgt (1 Samuel 8:5):’ Zij zeiden tegen hem: Zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een ​koning​ over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken’. Waarschijnlijk stamt de vastlegging van de bijna gelijkluidende regels in Devariem dan ook uit de tijd van Samuel of zelfs ver daarna.

In Sjemot/Exodus en Bamidbar/Numeri gaat de Eeuwige nog in de strijd voorop, gesymboliseerd in de heilige ark die door de Levieten voor de marsorde uit wordt gedragen.(3) Nog steeds zingt men in de eredienst vooraf aan het ronddragen van de sefer Tora de woorden die Mozes​ zei bij het opbreken van de ​ark​ (Bamidbar 10:35)​: ‘Sta op, Eeuwige, laat Uw vijanden overal verspreid worden en hen die U haten, van Uw aangezicht vluchten!’. Maar in de tijd van Samuel had de heilige ark na de rampzalige nederlaag te Even Ha-ezer gefaald en was in het bezit van de Filistijnen gekomen. Men is gaan beseffen dat de heilige ark niet een panacee was om de vijanden op de vlucht te jagen. Een vervallen en corrupte priesterstand en een steeds terugkerende toewending naar de afgoden van de buren had de presentie van de Eeuwige van de ark losgemaakt. Weliswaar was de ark door de Filistijnen teruggebracht, maar het object bleef bij de grens in het huis van Aminadav; het had zijn centrale plaats verloren. Wel had de latere koning David de ark nog teruggebracht en stond hij in de tempel die Salomo (Sjelomo) had gebouwd, maar na de verwoesting van de eerste tempel is hij in de mist der tijden verdwenen. (4)

De Israëlieten wilden iets anders in plaats van een periodieke leiding in noodgevallen door richteren, die zich geraakt voelden door de geest van de Eeuwige. Ze vroegen van Samuel nu een permanente leiding door een vleselijke koning om voorop te gaan in oorlogstijd en te heersen in vredestijd. De oude profeet bood eerst tegenstand. Hij zag in het verzoek een verwerping van het koningschap van de Ene (1 Sam 8,7). Hij schildert in een paar schrille beelden een zeer realistische situatie van de menselijke koning die zijn onderdanen zal uitbuiten door een eindeloze reeks van dienstbaarheden en materiele eisen op te leggen (1 Sam 11-18). Maar dan ziet hij in, dat het volk nooit de voortdurende vroomheid zal kunnen opbrengen, die nodig is voor een koningloze semi-theocratische natie, een ideaal dat ook Plato zag stuklopen in de seculiere versie van zijn door filosofen geleide samenleving. Dat leidt dan tot Israëls eerste koning Saul (Sjaoel). De oude profeet/leider (10:25) ‘sprak tot het volk over de bepalingen met betrekking tot het koningschap, schreef ze op een ​boekrol, en legde die voor het aangezicht van de Eeuwige’. Er wordt niets gezegd over de inhoud van die boekrol, maar we kunnen een aanwijzing halen uit de bepalingen van Devariem 17:19-20): de koning mag geen buitenlander zijn, hij mag niet veel paarden hebben en die zeker niet door zijn landgenoten uit Egypte laten halen, hij mag niet veel vrouwen nemen (18 is het maximum, zegt de midrasj, want dat was het aantal vrouwen van David) en niet al te veel zilver en goud (maar wel genoeg om de soldaten te betalen, aldus Rasji). En last but not least: hij moet een Tora rol schrijven, die alle dagen lezen en zich aan diens voorschriften houden. Ik gok erop, dat deze voorschriften voor de koning pas goed op schrift zijn gesteld na het regiem van koning Salomo (Sjelomo), die gaandeweg zijn leven te midden van veel te veel goud en zilver en veel te veel vrouwen de weg kwijtraakte en zich door hen van het rechte pad liet brengen.

We zien een toenemende scheiding van geest en volksleiding. Was tijdens de uittocht en de woestijnreis de leiding nog ‘in handen’ van de Eeuwige middels zijn profetische tussenpersoon Mosjee die in voortdurend contact met Hem stond, in de tijd van de rechters was dit contact al minder en periodiek, in de tijd van Samuel ‘was het woord van de Eeuwige schaars en de gezichten niet talrijk’ (1 Samuel 3:1). Eigenlijk is de profeet Samuel de laatste in wie de geest en de volksleiding nog in één persoon verenigd was. Met de koningen van Israël is de politieke leiding verzelfstandigd en is het ‘woord van de Eeuwige en de gezichten’ afgesplitst en voorbehouden aan een nieuwe gedaante, die nog wel in verbinding staat met de oorspronkelijke essentie van de Mozaïsche openbaring: de eenzame profeet, die als een horzel de gevestigde leiding volgt en soms met gevaar voor eigen leven maar ongeneeslijk geraakt door de geest van de Ene de misstanden en de afdwaling van de koning en zijn onderdanen volgt en aan de kaak stelt, zoals eerst Natan bij koning David en later Hosjea, Amos, Jesaja en Jeremia en anderen tot met Malachi deze fase wordt afgesloten.

In het reguliere Jodendom wordt de profetie als een afgesloten hoofdstuk beschouwd. De tekst van de Tora staat sinds de laatste eeuwen voor de gewone jaartelling – bewerkt door de de Masoreten van ongeveer 1000 van de gewone jaartelling – vast en niemand kan zich voor de uitleg van de Tora meer beroepen op een hemelse openbaring, dat is ook de boodschap van een bekende midrasj uit de talmoedische tijd (5). Men achtte de tijd van de profetie voorbij Het is aan de Tora-geleerden om in hun intersubjectieve discours de boodschap van de Ene verder te duiden en uit te werken.
Is profetie nu werkelijk helemaal uitgestorven? 

Maimonides, die overigens wel de evolutionaire achteruitgang van de menselijke gave van profetie constateert, is toch wat optimistischer. Evenals de Talmoedische wijzen ziet de oude middeleeuwse meester dromen als een onvolmaakte uiting van profetische verbeelding: ‘… en zij (de rabbijnen) herhaalden het idee in de Midrasj Beresjiet Rabba en zeiden “dromen zijn de knoppen van profetie”. Maar een waarlijk wijs en verheven mens zou na een studieuze voorbereiding in principe nog kunnen profeteren, mits de Ene hem dan daarvoor uitverkiest. (6)

 noten
(1) In mijn boek Reizen door de Tora, deel 2 en op mijn website ben ik uitgebreid ingegaan op de andere aspecten van de parasja Sjoftiem
(2) Zie Nechama Leibowitz, Studies in Devarim, WZO, p.175 ev
(3) Het volgende is mede geïnspireerd door M. Buber, Het geloof der profeten, Servire, 1072 hfst V
(4) Of is hij tijdens de regering van Menasje naar het Egyptische Elefantine gebracht en van daar door de Tempeliers naar Axum in Etjiopie, zoals de orthodoxe Ethipische christenen geloven en Graham Hancock in een documentaire uit 1993 beweert?
(5) Babylonische Talmoed Bava Metzia 59b
(6) Mozes Maimonides, Guide of the perplexed, II, XXXIII-XLVIII


 

Parasja Reë

Wat is de zegen eigenlijk precies?

door Sivan Rahav-Meir *)

‘Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek.’ (Devariem/Deuteronomium 11:26)

Parasja Reë begint met de zinsneden: ‘Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek. Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Eeuwige, uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud. Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt…’

Deze strofen zijn een herhaling van het concept keuzevrijheid. Iemand kiest of voor de zegen of voor de vloek, tussen goed en kwaad.

Echter, als we hetgeen geschreven staat zorgvuldig en in zijn letterlijke betekenis lezen, zien we dat er in het geheel geen sprake is van een belofte van een beloning of een straf. De keuze om een bepaald pad te volgen is op zich al de zegening en de vloek volgt dat pad niet.

De Malbim (rabbi Meir Leibush ben Yehiel Michel Wisser) geeft de volgende verklaring: ‘Als je dat doet, als je God’s gebod opvolgt, is dat op zich al de zegen.’ Zo eenvoudig het is om deze woorden op te schrijven, zo moeilijk is het om ze te vatten en ze tot je te laten doordringen: zuiver het doen van het juiste is op zich al de zegen. Als je daarvoor kiest, ben je gezegend.

Een tiende deel is alleen al de meerderheid.

‘Ieder jaar moet u het tiende deel van de opbrengst van uw akkers afdragen.’ (Devariem/Deuteronomium 14:22)  

We worden opgedragen om ‘af te dragen’, om een tiende van alles wat we verdienen apart te zetten en het aan iemand anders te geven. Het is maar één van de vele financiële opdrachten die in deze parasja worden gegeven over leningen, rente, liefdadigheidsgiften voor armen en het land om de zeven jaar braak laten liggen (sjemita).

Aan al deze geboden ligt ten grondslag dat ons geld niet van onszelf is. Alhoewel we er hard voor hebben gewerkt om het te verdienen, we hebben het voor een ander doel gekregen en we zijn slechts een doorgeefluik waardoor het geld in deze wereld omgaat. De afdracht is slechts een tiende van onze verdiensten, maar in wezen is het juist het belangrijkste deel.

Ik herinner me dat ik de babysitter ging betalen en in opperste verbazing zag dat ze tien procent van wat ik haar gaf in een ander vakje van haar portemonnee deed, het vakje dat voor liefdadigheid was bestemd.

De Baal HaTanya schrijft dat het heel goed mogelijk is dat iemand zichzelf heel de dag fysiek inspant, zodanig dat het beschouwd kan worden als een heiliging van God’s naam en als het continu volbrengen van een gebod. Hoezo dat? Welnu: Als iemand denkt aan de liefdadigheid die hij met zijn verdiensten zal gaan doen, dan is hij niet echt aan het werk voor die negentig procent die hij zelf zal houden, maar dan is hij bezig om die tien procent te verdienen die hij zal gebruiken om deze wereld te verbeteren.

*)

Sivan Rahav-Meir is een Israëlische journaliste, bekend van het presenteren van nieuws op TV, columns in de krant, een radioprogramma en een wekelijkse blog over de parasha van de week. Haar boek is getiteld # Parasha, ISBN 978-1-59264-493-3.


 

Parasja Ekev

Kort samengevat

door Nigel Savage

 

Devariem/Deuteronomium 7:12 - 11:25

Met als uitgangspunt dat de Tora een blauwdruk vormt voor het leven, is Devariem een mini-Tora en Ekev een mini-Devariem. Ekev lijkt een beetje op een management samenvatting, het begint en eindigt met een herhaling van de essentie van de “deal”, in dit geval Het Verbond en het houden daaraan.

In Dewariem/Deuteronomium gaat het om een afsprakenlijst tussen God en Israël. Als Jisraël zich aan haar afspraken houdt, houdt God zich ook aan zijn afspraken. De parasja gaat dan vervolgens een stukje verder en God brengt Jisraëls verleden weer in herinnering; de veertig jaren in de woestijn om het volk nederigheid te leren. Mosjé brengt dan Jisraëls halsstarrigheid en koppigheid ter sprake wanneer hij nog eens fijntjes de episode met het gouden kalf in herinnering brengt.

In beide gevallen gaat het erom dat Jisraël begrijpt dat alles wat zij hebben van de ene God komt die geen gelijke kent, maar ook dat Mosjé de enige is die tot het volk mag spreken en niet een gouden kalf.

Een ander mooi kenmerk aan deze sidra, is dat hij onder te verdelen is in 7 stukken.

In het eerste stuk (Dew. 7:12–8:10) gaat het erom dat als Jisraël de geboden van God nakomt, God zich op zijn beurt aan het Verbond (briet) houdt. Deze belofte geldt specifiek voor alles met betrekking tot vruchtbaarheid, landbouw, genezing van ziektes enzovoort. Kortom: God zorgt er dan voor dat Jisraël niet de plagen zal overkomen die de Egyptenaren te verduren kregen voorafgaande aan de Uittocht.

Het tweede stuk (Dew. 8:11–9:3) staat vol met waarschuwingen. Vergeet God niet, want anders…! Overtreedt Gods mitswot niet, want anders…! Weest niet arrogant en denk dat je het wel zonder God af kunt, want anders…!

In het derde stuk (Dew. 9:4 -29) waarschuwt Mosjé Jisraël ervoor niet te geloven dat zij toegang tot het land Kenaän krijgen om hun eigen rechtvaardigheid of om hun zuivere geweten. Jisraël moet er goed van doordrongen zijn dat ze het land enkel en alleen krijgen vanwege een belofte aan de aartsvaders Awraham, Jitschak en Jaäkov.

Voor de geïnteresseerden: het vierde stuk loopt van Dew. 10:1-11, het vijfde van Dew. 10:12-11:9, het zesde stuk van Dew. 11:10-21, en het zevende stuk van Dew. 11:22-25.

Maar laten we focussen op de beroemde zin „we’achalta, we'sawata, oe'werachta" in Dewariem/Deuteronomium 8:7-10.  

Ze vormen de rabbijnse basis voor het birkat hamazon (het dankgebed na de maaltijd). Daarom komen deze woorden voor in de eerste alinea van het traditionele bensjen. Ze betekenen zoiets als „Je zult eten, en je zult verzadigd zijn, en je zult (de Eeuwige je God) prijzen”.

De Talmoed (Sota 33a) interpreteert deze zin als volgt: „in elke taal zul je prijzen”. Ik begreep de betekenis daarvan niet ten volle, totdat ik in 1995 iets las dat het heel krachtig in een context plaatste.

In 1990 reisde een groep joodse leiders naar Dharamsala in India om de Dalai Lama te ontmoeten, die daar zijn thuishaven had, in ballingschap uit Tibet.

Toen de Dalai Lama Tibet ontvluchtte, ging hij er vanuit dat hij mogelijk drie maanden weg zou blijven. Nu waren er al dertig jaar verstreken en groeide een nieuwe generatie Tibetanen op in ballingschap in India, Groot-Brittannië en de VS. De Dalai Lama wilde weten hoe deze eerste generatie in ballingschap de verbinding zou kunnen behouden met het alomvattende geheel van de Tibetaanse religie en etniciteit:  taal, cultuur, levenscyclus, verbondenheid met het land.

In 1994 schreef Rodger Kamenetz een bekend boek over deze reis: The Jew In The Lotus.

In 1995 las ik een recensie van dit boek door rabbijn Joy Levitt, één van de deelnemers aan de reis. In haar recensie vertelde ze een verhaal dat niet in het boek stond. Ze hadden samen met de Dalai Lama een maaltijd genoten die begon met brood, en dus met moutse maken, en zouden eindigen met bensjen; dus voor het bensjen vertaalden ze de tekst en legden die uit. „Wanneer zeg je dit?”, vroeg de Dalai Lama, en zij zeiden: „Telkens wanneer wij brood hebben gegeten.” „In welke landen?” „In alle landen waar we ooit hebben gewoond.” „Hoe lang al?” „Wel, waarschijnlijk al 3000 jaar, want het oudste deel grijpt terug op de woorden  ‘we'achalta, we'sawata, oe'werachta’.” „Dus jullie zegenen het voedsel en verbinden dat aan jullie hoop ooit naar Israël terug te keren?” „Eh, ja”, zeiden de joodse leiders. Op dat moment droeg de Dalai Lama twee jonge Tibetaanse monniken op een vergelijkbaar gebed te schrijven voor het Tibetaanse volk.

In de recensie schreef rabbijn Joy Levitt dat ze haar leven lang na de maaltijden op Sjabbat had gebensjt, en toch het bensjen en zijn buitengewone kracht nooit werkelijk had begrepen, tot op dat moment.

Wanneer je de parasja van deze week leest, lees je die woorden dus in hun oorspronkelijke context, omringd door de psoekim (bijbelverzen) ervoor en erna - een viering van het land Israël en zijn schatten, en een waarschuwing de overvloed waarmee we gezegend zijn niet te misbruiken. Wanneer je die woorden tijdens het bensjen leest - nu of een andere week -, dan is het de bedoeling van de rabbijnen dat we de echo's horen van de context waarin de zin staat in de parasja van deze week.

Zowel het voedsel dat we eten als de woorden van de zegening zijn een brug. Wij komen elke dag meermalen over die brug, soms bewust, vaker nog onbewust - met deze drie woorden als herkenningsteken om ons tot een hernieuwd bewustzijn te brengen. Waar komt ons voedsel vandaan? Wie verbouwde het, wie kweekte het op; misschien: wie slachtte het? Wie verpakte het en hoe werd het vervoerd? Wie bereidde onze maaltijd? En waar gaat ons afval naartoe: onze restjes en ook het voedsel dat we hebben gegeten; wat ervan overblijft in ons lichaam, en wanneer dat ons lichaam verlaat? Hoe verbindt eten ons met vrienden en familie, met het Joodse volk, met de wijdere wereld waarvan we deel uitmaken, en met het land en de geschiedenis en toekomst van Israël?

Dit alles in die drie woorden - en in het voedsel dat we eten.


 

Parasja Wa-etchanan

Hebben religies ons nog iets te bieden?

door Rob Cassuto

Devariem/Deuteronomium 3:23-7:11

Wat langzaam tot ons doordringt is hoe de wereld is veranderd. Communicatie reikt tot de verste uithoeken en is razend goedkoop. De media brengen de wereld bij de zitbank thuis. Reizen is gedemocratiseerd. De productie is geoutsourcet. De digitale informatierevolutie woedt in al zijn overstelpende dynamiek. Welvaart is in het Westen alom. Maar tegenstellingen verscherpen zich. De kloof tussen arm en rijk wordt alarmerend groter. De armoede in vele delen van de wereld komt iedere dag in onze huiskamer. Aanstormende economieën eisen hun gigantisch deel in de welvaart. Hulpbronnen worden zwaar belast en raken op. De hittegolf van dit moment brengt ons nog eens aan het verstand: de planeet blijkt een subtiel en kwetsbaar systemisch geheel. De aarde is het grote schip van ons allen, dat met ons door de eindeloze ruimte tolt. Spasmen voor de grote ramp of barensweeën van een nieuwe tijd? We hebben een nieuwe visie nodig, want de oude religies spreken niet meer. Al zijn we ons soms wel bewust, dat we daarmee iets onmetelijks hebben verloren.

Wat nu? Biedt nieuwe spiritualiteit, die op seculiere grond ontluikt misschien een oplossing? 
Een kwart van de Nederlanders is 'ongebonden spiritueel' stelde een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van zo’n tien jaar geleden vast. De gangbare theorie dat spirituele mensen vooral oude hippies zijn – de flowerpower- adepten van weleer – en dat ze vanzelf wel uitsterven, klopt volgens het rapport niet. „Ons onderzoek laat zien dat spirituele mensen ook onder jongeren goed vertegenwoordigd zijn. Gemiddeld zijn ze 42 jaar en bovendien zijn het blijvertjes." Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de 'ongebonden spirituelen' (mensen die naar eigen zeggen spiritueel zijn, maar zichzelf tot geen enkele groepering rekenen) niet alleen maar met hun eigen spirituele verrijking bezig zijn. Spirituelen zijn juist betrokken bij milieubescherming, mensenrechten en vluchtelingen, en ze geven gul aan goede doelen.

We kunnen best wel zonder al die oude godsdiensten, zou je kunnen denken. Wat verlies je als je bijvoorbeeld jodendom en christendom zou afschaffen? Toch wel wat belangrijks. Ik zet het even op een rij voor jodendom - en het geldt mutatis mutandis ook wel voor andere godsdiensten - : ethiek, gemeenschap en geschiedenis. 

Ethische essentie 
De essentie van het jodendom is naast het numineuze (en wellicht daarmee verbonden) de ethische richtlijn. In het Boeddhisme is dat bijv. opgenomen in het achtvoudige pad. In het jodendom is dat te vinden in de Tien Geboden – Uitspraken zegt men in het jodendom – , zoals ze geschreven staan in Sjemot/Exodus hoofdstuk 20 en in de onderhavige parasja Wa-etchanan, hoofdstuk 5, en in vele andere voorschriften in de Tora zoals die te vinden zijn in bijv. Leviticus 19, waarvan de bekendste is: ‘Heb je naaste lief als jezelf, Ik ben de Eeuwige'. Deze richtlijnen voor omgang tussen de mensen en met de Schepper, deze geboden van rechtvaardigheid en compassie, zijn ooit een vrucht van diep inzicht geweest van de joden in oerverbinding met wat hun als God werd geopenbaard. Deze ethische essenties zijn verder opgenomen door Jezus in zijn verkondiging en zo ook een wezensbestanddeel van het christendom geworden, al heeft deze religie de Joodse schenkers van deze schat nooit liefgehad als haar naaste, integendeel.

Eigenlijk hebben deze ooit aan de joden gegeven geboden uiteindelijk doorgewerkt in een door de meerderheid van de mensheid aanvaard humanisme met name in westerse samenlevingen, al is het bewustzijn hierover amper aanwezig; dankzij deze principes is onze maatschappij met een aantal rechtsregels van menselijkheid en omgangsafspraken van fatsoen en respect onderbouwd en mogelijk gemaakt. Het is evident dat het wegvallen van een religieus draagvlak voor deze regels ondermijnend werkt en vereenzaming, decadentie, versplintering, egocentrisme en uitbuiting in de hand werkt.

Gemeenschap 
Religie en dus ook jodendom is gemeenschap. Religie verbindt mensen met elkaar rond het centrum van de primordiale vraag naar hun bestemming. Dit maakt de existentiële eenzaamheid draagbaar en levert de context voor de oervraag naar zin, die soms met stille fluisterstem spreekt. Het is de niet op nut of productie of materieel doel gerichte gemeenschap, die mensen wezenlijk zoeken. In het jodendom wordt die gemeenschap uitgewerkt in het Verbond, dat is gesloten tussen God en het volk van Israël, dat concreet wordt beleefd in de synagogale gemeente. Daar worden ook de grote levensmomenten rond geboorte, huwelijk, verlies en dood samen gedeeld. 

Geschiedenis 
Religie – en jodendom bij uitstek - is geschiedenis. Religie verbindt de generaties met elkaar in een gemeenschappelijk verhaal en een gedeeld lot. Van vader en moeder op zoon en dochter wordt het familieverhaal, het gedachtegoed en een context om het te begrijpen doorgegeven. Geschiedenis geeft een verleden en plaatst het eigen levenslot in het perspectief van een verleden en een toekomst. Daarin heeft het individu deel aan het drama van de wereld- en volksgeschiedenis. 

Bij de joden is het evident dat deze geschiedenis een complexe is met vele vragen. De zogenoemde uitverkorenheid is bij vele niet-joden verkeerd begrepen als kwalitatieve superioriteit. Het gaat in feite om de opdracht tot een bepaalde bestemming in de reis van mensheid, die voor het ene volk een andere is dan het andere. Dat het Joodse volk drieduizend jaar heeft overleefd ondanks diepe dalen wijst wel op een bijzonder karakter van die bestemming.

Zie ook ´Nederland is God kwijt geraakt´ 


 

Parasja Devariem

Onpartijdige rechtspraak is de hoeksteen

van een samenleving

door Rob Cassuto

Devariem/Deuteronomium 1:1–3:22

Het boek Devariem/Deuteronomium is een compositie van de laatste redevoeringen die Mosjee vlak voor zijn dood voor zijn volk heeft gehouden. Het boek begint met de gelijknamige parasja. Het volk van Israël is na ruim veertig jaar omzwervingen gelegerd bij de Jordaan, klaar om de rivier over te steken. Mosjee beklimt als het ware het spreekgestoelte en begint zijn laatste redevoeringen met een terugblik op de afgelopen veertig jaar. (1)

Het is niet toevallig, dat de oude leider zijn lange terugblik begint met het memoreren van de aanstelling van rechters (1:12-18) en de eis dat zij onpartijdig moeten oordelen. Een natie kan pas goed functioneren als er een rechtssysteem is. Het is van levensbelang om een onafhankelijke rechtspraak te hebben. Dat wordt al in de Tora meermalen naar voren gebracht, zoals ook hier.

Devariem11:3: ‘Geef voor uzelf, ingedeeld naar uw ​stammen, wijze, verstandige, ervaren mannen (anasjiem chachamiem, we-navoniem, widoe’iem), dan zal ik hen tot hoofd over u aanstellen. (…) 16Ik beval in die tijd uw rechters: Luister naar de geschillen tussen uw broeders, en oordeel ​rechtvaardig​ tussen een man, zijn broeder en de ​vreemdeling​ die bij hem is.’

Dat Mosjee dit als eerste in de herinnering terugroept benadrukt, hoe een onpartijdige rechtspraak voor een samenleving de hoeksteen is van rechtvaardigheid en vrede. Je kan er zeker van zijn, dat in staten, waar dictators of oligarchieën de dienst uitmaken het er met de rechtspraak slecht voorstaat. Voortdurende corrupte rechtspraak leidt tot opstand en anarchie.

In vers 17 staat er nog eens heel uitdrukkelijk: ‘U mag niet partijdig zijn in de ​rechtspraak: zowel de kleine als de grote moet u aanhoren. U mag voor niemand bevreesd zijn, want de ​rechtspraak​ behoort aan God. Maar de zaak die voor u te moeilijk is, moet u bij mij brengen en ik zal die aanhoren’.

‘U mag niet partijdig zijn’ (lo takiroe paniem be-misjpat) leest Rasji op zijn eigen wijze (2) - als slaande op de benoeming van rechters; hij zegt: ‘deze bepaling is gericht op hem, wiens taak het is om rechters te benoemen – zodat hij niet gaat zeggen, meneer die-en-die is een mooie of sterke man; meneer die-en-die is mijn familie, ik maak hem rechter in de stad etc.’
De oude middeleeuwse meester legt hier de vinger op een zere plek: het voortdurend loerend gevaar om de benoeming van rechters te politiseren. Het lijkt wel of in dit tijdsgewricht waarin sommige naties verontrustende antidemocratische verschuivingen te zien geven aantasting van de onafhankelijkheid van rechters aan kracht wint. Wie denkt niet onmiddellijk aan de rechters in het Poolse hooggerechtshof, die voortaan benoemd worden door een commissie met een meerderheid van partijgenoten van de Poolse president (de nationaal-conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (sic!)). Wie volgt niet met verbazing de politieke spelletjes rond de benoeming van opperrechters in het Amerikaanse Supreme Court, waar nu voortaan jarenlang een onwrikbare conservatieve meerderheid voorspelbare conservatieve uitspraken zal doen.
 

'Zowel de kleine als de grote moet u aanhoren’ is een adagium, dat in alle tijden gelding heeft. Rasji concretiseert, dat de zaak van de kleine man om een gering geldbedrag evenveel aandacht moet krijgen als de zaak van een rijk man om een grote som gelds, waarmee de commentator de Talmoeddiscussie samenvat (3).
‘U mag voor niemand bevreesd zijn’, duidt de Talmoed begrijpelijkerwijs als een oproep je mening niet voor je te houden uit angst voor (een machtig) iemand, wat denk ik tegelijk in sommige politieke omstandigheden grote moed vereist.

In Nederland mogen we ons verheugen in een behoorlijk functionerende onafhankelijke rechtspraak. In het democratische Israël is bij gebreke van een grondwet het hooggerechtshof een onmisbare corrigerende factor in het complexe politieke landschap. Het hof heeft de bevoegdheid om wetten die het onconstitutioneel acht ongedaan te maken. Voor sommige (ultra)conservatieve en nationalistische fracties is het hof een sta in de weg om hun politiek door te voeren. Het is dan ook hoogst bedenkelijk, dat ook in de Joodse staat een wetsontwerp dat de bevoegdheid van het hof wil inperken veel kans maakt in de Knesset.(4)

noten
(1) In mijn boek Reizen door de Tora, deel 2 en op mijn website ben ik uitgebreid ingegaan op de andere aspecten van het boek en de parasja Devariem.
(2) Waarschijnlijk leest hij het zo omdat in het vervolg de onpartijdigheid van de rechters al voldoende naar voren komt en bovendien is die onpartijdigheid ook al gewaarborgd in Devariem 16:18-19, waar de instelling van rechters nog eens is opgetekend en waar staat: U mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen’.
(3) Zie Rasji ad loc en Talmoed Sanhedrin 8a.
(4) Zie bijv. Israel Hayom van 7 mei jl.


 

Soekot en Kohelet

door Rob Cassuto

De sjabbat die valt in de week van Soekot is een bijzondere sjabbat, sjabbat Chol Hamoed Soekot. Dan wordt in plaats van de te verwachten parsje van de week een paar stukken uit het boek Deuteronomium gelezen met als Haftara stukken uit het gebed van koning Sjelomo (Salomo) ter inwijding van de tempel.
In een aantal gemeenten is het gebruik om op Soekot ook Kohelet/Prediker te lezen. 

Soekot staat in het teken van lichtheid en vreugde. Uitdrukkelijk zegt de Tora: we-hajta ach sameach (Dev/Deut. 16:15), ‘je zult volkomen blij zijn’. Een van de andere namen van het feest is: chag simchatenoe , feest van onze blijdschap. Na de dagen van inkeer, vernieuwing en verzoening, die Rosj Hasjana en Jom Kippoer inhouden, vormt Soekot een vreugdevolle afsluiting en luidt eerst waarachtig een nieuwe jaarcyclus in.

De vreugde van Soekot is een resonantie van de agriculturele oorsprong als feest van de late oogst, van dadels, vijgen, druiven e.d. We kunnen ons indenken, hoe blij de boeren en landarbeiders waren met het goede verloop van de inzameling van de vruchten en hoe verheugd dat ook deze oogst er weer opzit en wellicht hebben ze dat gevierd in de provisorische hutten, waarin ze tijdens het oogsten op de vaak ver van huis liggende velden hebben verbleven. 

Vreemd is het dan eigenlijk, dat juist het boek Prediker/Kohelet wordt gelezen, waarin de schrijver – naar men zegt de oude Sjelomo Hamelech (koning Salomo) – zijn vaak sombere visie op het leven geeft. Al naar gelang de eigen geaardheid van de lezer kan men hem een cynicus, een pessimist, een melancholicus, een depressieveling, een relativist of een realist noemen, maar een blije optimist die toch beter bij Soekot zou lijken te passen, is hij toch niet. 

De rabbijnen hadden moeite met het boek, dat niet echt leek te passen in de rechtzinnige overtuigingen, die de andere boeken van de Tanach propageren. Op het nippertje is het dan ook in de canon toegelaten (met als concessie, dat misschien de laatste twee verzen, die oproepen tot vrome navolging van de geboden, zijn toegevoegd (Koh. 9:13, 14)). 
Gelukkig maar, want hoe diepzinnig en poëtisch zijn de wijsheden van een kennelijk oude man, die de toppen en de dalen van het leven heeft meegemaakt, verwoord. 
En wat de bejaarde koning over vrolijkheid en vreugde te zeggen heeft is de moeite waard om ter harte te nemen. 

Goed beschouwd is het boek een worsteling van een man op zoek naar de zin van het leven en die tot zijn groot verdriet tot de conclusie komt, dat het een mens niet lukt die te ontdekken. Het is alles leegte, niets dan leegte. Het besef van de dood maakt alles betrekkelijk en dat dwaasheid en onrechtvaardigheid vaak de overhand hebben is verbijsterend en maakt moedeloos. Rijkdom en bezit als doel van het leven blijkt op zich een mens geen vervulling te geven. De prediker heeft het zelf allemaal onderzocht, macht en rijkdom heeft hij vergaard, zich ondergedompeld in de vrolijkheid van wijn en hij heeft persoonlijk ook de dwaasheid beproefd, maar de conclusie was: Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? (Koh. 2:2). 

Kennelijk heeft de ervaring van zinloosheid bij Kohelet tot een zware depressie geleid. Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan, want het is niet meer dan lucht en najagen van wind. (Koh. 2:17). 

Maar als oudere mens is hij die diepgaande crisis toch te boven gekomen, want te midden van die vruchteloze zoektocht naar zin en betekenis heeft de vrolijkheid een nieuwe vorm gekregen. Dat de mens zelf geen zin in de schepping kan ontdekken, hoeft niet te verhinderen, dat hij daarom niet kan genieten.

Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13  Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God . (Koh. 3 12)  

Een onomwonden oproep om het leven te genieten klinkt in Kohelet 9:7  Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 

Zo zijn er meer passages aan te halen, waarin het in vreugde genieten van het leven toch de voorkeur krijgt boven het in verdriet en depressie ter neer zitten. 

Er is kennelijk sprake van twee soorten vreugde, die in de boodschappen van de oude koning meespreken. 
De eerste soort zijn de korte vreugden van de wijn, de pleziertjes, waarmee je in de jacht naar een comfortabel leven, naar amusement of erkenning en eerbetoon de leegte tracht op te vullen.

Met genieting is echter niks mis, als ze gepaard gaat met twee essentiële zaken: 
Dankbaarheid voor de gaven die je in het leven toevallen en die je door het lot – of als je gelovig bent door God - zijn toegedeeld, maar die ook weer kunnen worden weggenomen. 
Bewustzijn van de eindigheid van het leven en het besef, dat verlies onvermijdelijk is, dat de dood altijd op de achtergrond aanwezig is, dat bitter besef, dat van harte ons tot het vergieten van vele tranen kan brengen, kan de ruimte scheppen voor een diepere vreugde om het leven; dat is de vreugde van de wijze, een blijdschap met een diepe ondergrond, een genieting, die altijd een bitterzoete smaak heeft. Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen.

Dat is ook de betekenis van de ogenschijnlijk tegensprakige woorden in Kohelet 7: 2: 
Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer, want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat neme ieder mens zijn leven lang ter harte. 3 Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. 4 De gedachten van de wijze zijn graag in een huis vol rouw, die van de dwaas in een huis vol plezier. 
Ik moet dan denken aan de gevoelens, die je kan hebben als bijwoner van een begrafenis, paradoxale gevoelens van verdriet, compassie en besef van de fundamentele waarheid van de dood, die het hart verruimen en een diepe blijdschap niet hoeven uit te sluiten. 

Misschien is dat een van de zaken, die Soekot en Kohelet samen ons vertellen: Wees blij, maar vergeet nooit dankbaar te zijn. Geniet van de resultaten van je werk, maar besef, dat het leven niet maakbaar is. Wees verheugd, maar ‘memento mori'. 

(citaten NBV)


 

Jom Kipoer 5778

door Rob Cassuto

‘Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn? Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch een kind van God?‘

Als woorden van Nelson Mandela gaan zij de wereld rond. Hij zou ze hebben uitgesproken bij zijn inauguratie tot president van de republiek Zuid-Afrika. In feite is de tekst van Marianne Williamson, een van de founding  mothers van de z.g. Course in Miracles. De woorden wekken ons op om het beste in ons zelf te realiseren, om over de drempel van onze angst te stappen in onze beste mogelijkheden.

In de Machzor (het gebedenboek voor Rosj Hasjana en Jom Kipoer) lezen we: ‘De mens zijn oorsprong is stof en zijn einde is stof. (…) Broos als breekbaar glas, hij verdort als ’t gras’. En: ‘Mijn God zolang ik niet geschapen was, zolang ik niet gevormd was, was ik niets waard. En nu ik gevormd ben is het alsof ik niet gevormd ben, want stof ben ik in mijn leven, hoeveel temeer dan, wanneer ik gestorven zal zijn. Hier sta ik dan voor U Heer, als een voorwerp vol smart en vol schande om zijn eigen tekortkomingen’.  En vele malen op Grote Verzoendag wordt in de ‘bekentenisgebeden’, de Widoej, beleden hoe wij mensen hebben gedwaald en gefaald. De gebeden brengen de bidders in wel heel heftige woorden tot een besef van vergankelijkheid, kleinheid en nietigheid, slechts overgeleverd aan de vergevingsgezindheid van de Schepper. (1)

Hoe is dat met elkaar te rijmen, die ‘grootheid’ van de mens en die ‘kleinheid’?

Misschien biedt de wijze meester uit de 19e eeuw, Rabbi Bunam, zicht op deze vraag. Hij sprak tot zijn leerlingen: Ieder van jullie moet twee zakken hebben om naar behoefte in de ene of in de andere te kunnen tasten: in de rechter ligt het woord: “Om mijnentwille is de wereld geschapen” (Talmoed, Sanhedrin 37) en in de linker: “Ik ben stof en as” (Genesis 18:27). Deze twee zakken zijn voor ons beschikbaar.

Je zou ook kunnen zeggen: de mens is een wezen dat gespannen is tussen twee polen. Aan de ene kant is hij de koning van het universum; voor hém is het geschapen en hij mag het bewerken en genieten, een winnaar is hij. Maar onvermijdelijk breekt er een moment aan, dat zijn project feilbaar blijkt, barsten vertoont en schipbreuk leidt. Hij belandt bij de andere pool.

Daar is hij klein, nietig en vergankelijk en moet hij, afgestapt van zijn troon, erkennen dat hij het niet redt. Eenzaam is hij en overgeleverd aan de genade van wat hem ver te boven gaat. De wende die dan voor hem ligt is de ommekeer, de tesjoeva, en als hij die wende maakt keert hij weer naar de andere pool en deze levenslange slingerbeweging, is dat niet een van de grondtonen van het bestaan?

Als we door de gebeden gaan - waarschijnlijk is het warm, de menigte zweet, de magen knorren - zijn er momenten dat ons ego een barstje zal vertonen, dat het alledaagse ‘wel weten wie we zijn’ even wegvalt, misschien onder de tonen van de sjofar, of tijdens het Avinoe Malkenoe (2), of als wij die paar keer door de knieën gaan en ons voorhoofd het stof op de grond raakt, of tijdens de Neïla dienst. Misschien is er dan even zicht op of een bewogenheid door iets oneindig groots, waartegenover wij oneindig klein zijn. 

Hoe paradoxaal ook: er ontstaat dan ruimte voor verzoening en vernieuwing. En mogelijk groeit er dan boven de gestrengheid, waaronder wij in deze dagen door Tora en sidoer en machzor uitgenodigd worden onszelf te verantwoorden, een altijd die gestrengheid overtreffend mededogen met de naasten, de wereld, maar ook met onszelf. 

Mogen wij allen in het komend jaar worden ingeschreven in het sefer ha-chaim en een zoet en voorspoedig jaar in spirit en materie tegemoet gaan.

Noot
(1) Het besef van hoe wij tekort komen, hoe wij klein zijn in het licht van de eeuwigheid, moet scherp onderscheiden worden van het gevoel van diepe schuldigheid en nietswaardigheid, dat in de mens kan post vaten als gevolg van traumatische belevenissen, bijv. in de kindertijd door ouders veroorzaakt. Hier is therapie op zijn plaats.

(2) Barbra Streisand Avinu Malkeinu Live in Israel


 

Parasja Haäzinoe  

Rosj Hasjana, sjabbat sjoeva,

tesjoeva


door Rob Cassuto

Devariem/Deuteronomium 32:1–52   

De parasja Haäzinoe  is een epische wanhoopskreet van Mosjee om de catastrofe van de verre toekomst te keren, zijn zwanenzang. De onthulling van de komende afvalligheid van zijn volk aan Mosjee, die sowieso zijn Israëlieten, zeg maar de mens, goed kende, gaf hem in dit gedicht te schrijven (1). Dit jaar begint Haäzinoe onmiddellijk na Rosj Hasjana. De sjabbat die valt tussen Rosj Hasjana en Jom Kipoer wordt Sjabbat Sjoeva genoemd naar de eerste woorden van de haftara (profetenlezing), Hosjea 14:2-10, sjoeva, keer terug (NBV): ‘Keer terug, Israël, naar de Eeuwige, je God! Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. Kom met woorden van berouw en keer terug naar de Eeuwige. Zeg tegen hem: Vergeef ons al onze misdaden’

Vergeving betekent op een bepaalde  manier ingrijpen in het verleden. Dat kan via het wonderlijke proces van Tesjoeva, ommekeer. Tesjoeva brengt met zich mee, dat ik in de geest op bezoek ga in het verleden. Het verleden is hier en nu vooral bij mij in de vorm van het verhaal, dat ik mijzelf over mijn leven vertel. Dat verhaal is niet onveranderlijk en het varieert naarmate de levensloop vordert. Maar vaak bevat het constanten, die het leven innerlijk en in de omgang met anderen belemmert. Het proces van Tesjoeva begint met een krachtig wilsbesluit om afstand te nemen van de verhalen die ik steeds maar aan mijzelf herhaal. Ik ga de stellingen bekijken, waarin ik me heb ingegraven, de harde oordelen, die ik gekoesterd heb naar mijzelf en niet zelden ook naar anderen onderzoeken. Ik ga de pijnlijke wendingen in het verhaal nog eens bekijken, de emotionele episodes, de terugkerende impasses, punten waarin ik steeds vastloop, de gebeurtenissen waarin ik heb gefaald, of waarvan ik vind dat een ander heeft gefaald. Hoe pijnlijk kan dat verhaal zijn. De vraag is: kan ik boven mezelf uitstijgen, boven dat verhaal uit komen? Kan ik het oude verhaal in Frage stellen, kan ik het loslaten en ben ik in staat te vergeven en vergeving te ontvangen? Ja, be-ezrat Hasjem is het mogelijk in een diepgaande wending van de ziel voorbije gebeurtenissen, daden, instellingen onder ogen te zien, te onderzoeken en te berouwen en te vergeven. In dat proces van afstand, berouw, vergeving en verzoening kunnen aan zaken uit het verleden nieuwe betekenissen ontspruiten. Lichtpunten komen op. Andere definities gaan opdoemen, een nieuw verhaal ontstaat, dat doorwerkt in het heden op een nieuwe manier, dat openingen biedt, je toekomst een nieuwe perspectief geeft en je daden een nieuwe richting. Je weet weer wat je te doen staat.

In de Talmoed zijn uitspraken te vinden die de krachtige mogelijkheid om betekenissen en  waarderingen uit het verleden te veranderen illustreren en ondersteunen.  In het traktaat Joma (1) discussiëren de Rabbijnen over de grootheid van Tesjoeva. Rabbi Resj Lakisj - een van de wijzen uit de derde eeuw van de westerse jaartelling - zegt:  Groot is Tesjoeva: zelfs de verkeerde daden, die met opzet zijn gedaan worden dan beschouwd als niet opzettelijk. Even later gaat hij zelfs nog een stap verder: groot is Tesjoeva, zo zelfs dat opzettelijke daden als verdiensten beschouwd gaan worden. Dat is opmerkelijk: wat ooit verkeerde daden waren worden bij ommekeer met terugwerkende kracht in een nieuw licht beschouwd en ze worden niet meer aangerekend, maar zelfs getransformeerd tot verdiensten . Die laatste grote sprong geldt overigens alleen voor wie ommekeer doet uit liefde.  Rabbi Resj Lakisj mag daarover meepraten, want voor zijn ommekeer en transformatie tot een der grootste Talmoedrabbijnen was hij - zo zegt de overlevering - gladiator en struikrover. (3)  

Hoe kan dat alles, hoe kan het verleden van gedaante veranderen?  
De midrasj zegt: voordat de Schepper de wereld schiep was er al Tesjoeva. De Eeuwige kon de wereld niet laten bestaan zonder eerst de mogelijkheid van Tesjoeva in het leven te hebben geroepen. Misschien is Tesjoeva op te vatten als een dimensie die buiten de tijd staat. Ergens in ons wezen, via de ziel, de nesjama, hebben wij toegang tot die buitendimensionele plek - misschien mag je zeggen: tot een transcendente ruimte - , waar de hervormende kracht van Tesjoeva werkzaam is. Als een gouden draad loopt hij eigenlijk door ieder moment van ons leven. Wanneer we onszelf onderzoeken en heroriënteren op ons leven staat die mysterieuze beschikbaarheid, die ons te boven gaat, open en hebben wij de kans om het verleden als het ware te herschikken en te herlezen tot een nieuw verhaal. 

Dan begrijp ik opeens deze passage van de 20ste-eeuwse Joodse filosoof Emmanuel Levinas, die ik weergeef in een vrije bewerking:  
Vergeten raakt niet de werkelijkheid van het vergeten gebeuren. Maar er is een kracht, sterker dan het vergeten en dat is vergeving: krachtiger dan vergeten werkt vergeving in op het verleden. Het herhaalt op een of andere manier de gebeurtenis in een loutering er van. Het vergeten vernietigt de relaties met het verleden, terwijl de vergeving het vergeven verleden in het gelouterde heden bewaart. Het schepsel dat vergeven is, is niet een onschuldig schepsel. De onschuld is niet te stellen boven de vergeving. Het verschil tussen onschuld en vergeving is waar te nemen in het vreemde geluk van de verzoening, wat men wel noemt: de felix culpa , ‘gelukkige schuld', een dagelijks ervaringsfeit. Aldus Levinas (4). 

Lesjana tova tikatvoe 

noten 
(1) Over het gedicht zelf zie mijn boek Reizen door de Tora,
deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, p 200 
(2) Talmoed Joma 86a 
(3) Talmoed Pesachiem 54a 
(4) Emmanuel Levinas, De totaliteit en het Oneindige, Ambo, p. 345 


 

Parasja Nitsaviem-Wajelech  

Het begin van de wijsheid


door Rob Cassuto

Devariem/Deuteronomium 29:9-31:30   

De parasja Nitsaviem wordt in de meeste (niet-schrikkel) jaren tezamen met de parasja Wajelech gelezen. De tekst begint met: ’Hier bent u allen nu bijeen (nitsaviem), ten overstaan van de Eeuwige, uw God: de stamhoofden, de ​oudsten, de ​schrijvers, alle mannen, vrouwen en ​kinderen​ van Israël, en alle ​vreemdelingen​ die als houthakker of ​waterputter​ in het kamp werken – bijeen om toe te treden tot het ​verbond​ dat de Eeuwige, uw God, vandaag met u sluit, en de sancties die erbij horen te aanvaarden’.

Heel Israel, van hoog tot laag, mannen, vrouwen en kinderen (ik zie de vrouwen met kleuters om hen heen en baby’s op de arm), stamhoofden maar ook waterputters, staan in onafzienbare scharen voor Mozes, en als het ware ook voor de Eeuwige. Hajom, vandaag, dat wil zeggen toen, maar ook nu heden ten dage nog steeds.

Binnenkort is het Rosj Hasjana en Jom Kipoer en staan ook wij weer daar tezamen in grote schare in sjoel.  Ervaren wij als schare voor Zijn aangezicht nog hetzelfde als toen?
Kent de ervaring en de perceptie van het Altijdzijnde een (r)evolutie?

Enkele dagen geleden is een bekende protestante theoloog overleden, Harry Kuitert, een man die vanuit de gereformeerde orthodoxie zich ontwikkelde tot theoloog, die uiteindelijk tot ontsteltenis van de gereformeerd-protestante wereld bekende: God bestaat niet. Van hem zijn de in protestante kringen beruchte woorden:
‘Al het spreken over boven komt van beneden, ook als we zeggen dat het van boven komt' - een slogan, die voor velen klonk als een vloek en die voor anderen een bevrijding uit een orthodox keurslijf betekende. Voor Kuitert – als je hem ziet spreken in een interview op zijn 80ste verjaardag een intens religieus man -  betekende het dat de verhalen in de bijbel over God niet betekenisloos zijn, maar ze zijn wel door de menselijke geest gemaakt en geschreven.

In de Joodse sfeer wordt er naar mijn indruk niet zoveel gediscussieerd over of God (of de Eeuwige of Hasjeem) nu wel of niet bestaat. Het lijkt wel of het bestaan van de Eeuwige niet ‘im Frage’ is. Zelfs al zingen de sjoelgangers een dienst lang ‘Adonai Elohenoe’, Eeuwige onze God, over Hem wordt na de dienst bijna nooit gesproken .

Het doet mij denken aan die witz van de rijke Joodse New Yorker, al lang niet meer ‘observant’, die de beste school van de stad voor zijn zoon wilde. Hij stuurde hem naar het katholieke Trinity College. Na een jaar vroeg hij zijn zoon, wat leer je daar nou allemaal? De zoon zegt, nou over de Heilige Drie-eenheid van God de vader, de Zoon en de Heilige geest.
Vader: ‘ik haal je direct van die school af: God is één, hoor je, al geloof ik niet in hem!’.

In de Joodse sfeer ligt het discours over God misschien anders dan in het christendom, en moet hij anders gevoerd worden, maar de ‘slogan’ van Harry Kuiterts geeft ons toch een uitgangspunt. Als al het spreken van beneden komt, ook het spreken dat het van boven komt, hoe zit dat dan met het feit, dat uit de natuur (in de zin van Spinoza) een wezen voortkomt, dat het over ‘boven’ kan hebben en  zichzelf dit antwoord kan geven?

We kunnen het met Kuiterts antwoord deels eens zijn: de verhalen van de bijbel en ook van de Exodus en Sinaj zijn door mensenhand geschreven. Het zijn verhalen geworden, die Israël en later nog andere volken een basis hebben verschaft om een samenleving sturing en richtlijnen te geven, succesvolle verhalen, die in hun eeuwenlange geschiedenis vele andere verhalen hebben overleefd (je zou bijna zeggen succesvolle ‘memen’ in de zin van de atheïst Daniel Dennett), al verkeren ze heden wel in de gevarenzone. Verhalen, die in mijn visie niet de waarheidsclaim van de dogmatiek hebben, maar ook weer meer zijn dan poëzie. literatuur of mythologie. Verhalen, die steeds iedere generatie weer om een nieuw antwoord vragen. Wat geeft die verhalen dan hun bijzondere karakter? Nu kom ik op een vruchtbaarder vraag dan de vrij zinloze vraag of God wel of niet bestaat, zinloos te meer omdat het woord God een woord is met een zo grote kring van associaties in alle richtingen, dat het of teveel of te weinig zegt.

Die vraag is: is er openbaring (revelation)? Is er bij religies - met name de monotheïstische religies, voorop het Jodendom – sprake van een openbaring, die uitgaat boven de gebruikelijke kennisverwerving door schade en schande, noodzaak of nieuwsgierigheid? Toegespitst op het Jodendom: gebeurde er iets bijzonders op de heilige berg Sinaj of was het niet meer dan illusie of zelfhypnose? Of kwam de ervaring van de Ene en zijn tien geboden  uit de onderverdieping van de psyche à la Sigmund Freud, als een troostende illusie in een harde wereld? (1)

De Joodse filosoof Martin Buber meent, dat er wel degelijk sprake was van een openbaring, niet van Gods essentie, maar van Zijn relatie met de mens. Buber is universalist. Er is sprake van een intense ervaring van Zijn presentie, die op zich nog geen geboden inhoudt. Maar de vertaling van deze ervaring in geboden (mitswot) is het werk van de mens Mozes.
Daarom zijn ze slechts bindend voor het individu in zoverre als deze, vanuit zijn persoonlijke ervaring van de relatie met de Ene, de geboden vrijwillig op zich neemt. Franz Rosenzweig, Martin Bubers medevertaler van de Tanach en medestichter van het Freies Jüdisches Lehrhaus, ging nog een stap verder. Rosenzweig erkent weliswaar dat de openbaring van de presentie van de Ene niet de openbaring van de mitswot met zich meebrengt. Maar hij bepleit wel de acceptatie van het geheel van de mitswot. Dat is rationeel niet te beredeneren, maar vraagt een daad van geloof. Die daad van geloof springt voort uit de loyaliteit aan de voorvaderen, die het Hajom (‘vandaag’) van toen tot het Hajom van nu maakt. Rosenzweig is particularist.(2)

De antropoloog en stichter van de psychoanalyse Sigmund Freud heeft de traditie geheel afgezworen. Hij accepteert ook Bubers mystieke presentie van de Eeuwige in relatie met de mens niet;  religie, God en de goddelijke autoriteit van de geboden zijn een kinderlijke illusie van de mens. Freuds hoop is gevestigd op de Wetenschap, die met zijn Rede, de mensheid, als het meezit, uit zijn waanidee zal helpen uitgroeien. En toch komt de atheïstische antropoloog  er toe om in zijn boek over Mozes en het Monotheïsme te zeggen, dat het in het Jodendom gaat om de door Mozes gestichte en vooral door de profeten bewaarde en doorgegeven leer, dat ‘de godheid offers en ceremonieel afwijst en enkel geloof en een leven in waarheid en gerechtigheid (…) eist’ (3). Freud noemt de ethische uitstraling van het Jodendom een ‘geistige Leistung’, voor het overige is hij volstrekt areligieus.

Hoewel? Hij heeft ook geschreven: ‘Critici volharden in de gewoonte om een mens die openlijk uitkomt voor zijn gevoel van menselijke nietigheid en onmacht tegenover de hele wereld’ (Freud bedoelt dus zichzelf, RC), ‘diep religieus te noemen, hoewel niet dit gevoel de kern van religiositeit vormt, maar (...) de reactie erop, die tegen dit gevoel een remedie zoekt (dus de religie RC). Wie niet verder gaat, wie deemoedig genoegen neemt met de onbeduidende rol van de mens in de grote wereld, is juist in de waarste zin van het woord irreligieus’. (3)

Ik behoor tot de critici, die dit wèl een diep religieus besef noemen. Dit existentiële gevoel van de mens, verloren in het totaal open veld, kan inderdaad enerzijds leiden tot de sprong in de zekerheid van religieuze dogmatiek of (ultra)orthodoxe leerstellige waarheidspretentie - het vanzelfsprekende systeem -, maar anderzijds kan die openheid ook betekenen - zet u even schrap -  een beschikbaarheid voor een werkelijk contact met wat voorbij ligt aan wat menselijkerwijs is te weten, voor een ‘inbreuk’ of ‘inbraak’ van het oneindige op/in de totaliteit van het ons bekende en vertrouwde, in de zin van Emmanuel Levinas (4), een inbreuk die niet rechtstreeks naar een God wijst maar vooral naar de Ander.

Ik moet denken aan de bekende uitspraak uit Spreuken (Misjlee):
Het ontzag voor de Eeuwige (jirat Hasjem, zeg het Freudiaanse ‘gevoel van menselijke nietigheid en onmacht tegenover de hele wereld’) is het begin van de wijsheid (resjiet chochma). Zo staan we weer een aantal momenten stil op de Hoge Feestdagen.


Sjana Tova!

noten

(1) Sigmund Freud, De toekomst van een illusie, 1927
(2) Gebruikt is ook: Benny Kraut, The approach to Jewish law of Martin Buber and Franz Rosenzweig, Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought. Vol. 12, No. 3/4 (Winter-Spring 1972), pp. 49-71

(3) Sigmund Freud, Mozes en het Monotheïsme, 1939, Boom, p. 64. 
Een lezing over Freuds boek, toetsing van zijn stellingen – waaronder ook de beruchte ‘moord op Mozes' – en de rol van het boek in de context van Freuds leven is in voorbereiding. 
(3) Sigmund Freud, De toekomst van een illusie, 1927
(4) Zie bijv. Emmanuel Levinas, Het menselijk gelaat(tweede deel: Filosofie van het menselijk gelaat, Ambo, 1969, 1987, p. 191, over Sjemot/Exodus 33:23.

Geciteerd ook in Rob Cassuto’s commentaren op de vijf boeken van de Tora:
Reizen door de Tora, deel 1, van het Begin naar de Berg, Genesis en Exodus
p. 167


 

Parasja Ki Tavo  

Een Egyptische erfenis?


door Rob Cassuto

Devariem/Deuteronomium 26:1–29:8   

De parasja Ki Tavo bevat de lange reeks afgrijselijke vervloekingen, die over Israël zullen komen,  als het volk niet naar de stem van de Eeuwige en zijn voorschriften luistert. We zouden bijna vergeten, dat de parasja ook essentiële zegeningen bevat (28:1-15) en eigenlijk heel feestelijk begint met de ceremoniële aanbieding van de eerste opbrengsten van het land aan de tempel te Jeruzalem (26:1 ev), laten we dat eens even lezen.

26:1. (NBV) En wanneer u in het land komt dat de Eeuwige, uw God, u als erfelijk bezit geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, moet het zó zijn 2. dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten die u binnenhaalt van uw land, dat de Eeuwige, uw God, u geeft; en u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Eeuwige, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen  (dat is dus Jeruzalem).

Na het overhandigen van de korven met fruit aan de priesters bij de tempel  moest de overhandiger zeggen (Dev. 26:4-11):  ‘Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. 6. De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen: ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. 7. Toen klaagden we de Eeuwige, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. 8. En de Eeuwige bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. 9.  Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing. 10. Eeuwige, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u me gegeven hebt.'
Daarna volgde een feestelijke maaltijd.

Deze formule, de widoei bikoeriem,  is eigenlijk heel bijzonder.

Het is één van de vele reminders, die in Devariem en in de Tora in zijn geheel zijn ingebouwd om het volk van Israël te herinneren aan zijn afkomst van onderdrukking naar bevrijding en zijn roeping tot een samenleving, die geordend is naar principes van gerechtigheid, omzien naar de ander, gastvrijheid en compassie, zoals geschreven  en geopenbaard in de woorden van de Ene.

In de Tora, de liturgie, de pelgrimsfeesten Pesach, Sjavoeot en Soekot en in het dagelijks gebed zijn die reminders ingebouwd. Je zou kunnen zeggen, het Jodendom zit qua mnemotechniek goed in elkaar. Steeds wordt gemaand het slavenverleden in Egypte en de daarna verworven vrijheid niet te vergeten en  in te vullen met het naleven van de gegeven voorschriften.

De widoej bikoeriem wordt nog steeds uitgesproken. Dit kernachtige narratief vorm het centrale gedeelte van de Hagada, het ‘routeboek’ met teksten en liederen, dat de jaarlijkse rituele Pesachmaaltijd, de Seider, begeleidt en waarin de slavernij en de bevrijding daaruit in iedere generatie herdacht wordt.

Tijdens die maaltijd en in de Hagada staat Egypte voor alles wat onderdrukt, wat tot slaaf maakt; het verleden, maar ook het heden passeert de revue en de maaltijdgenoten passeren de tijd vaak in drukke discussies over vrijheid en onderdrukking in de wereld of over het ‘Egypte’  in  het eigen leven. Dat is goed en we mogen spreken over een waarde volle traditie.

Maar laten we eens uit onze homiletische benadering stappen en wat historischer naar dat Egypte kijken. Welgeteld 537 bijbelverzen vermelden het woord Egypte. Dat moet duiden op een intense relatie. Dat doet vermoeden, hoezeer er een haat-liefde bestaat tussen Israël en Egypte. Egypte is meer dan alleen de meedogenloze onderdrukker geweest. Het land is van oudsher een toevlucht in tijden van nood geweest.

Alle drie de patriarchen hebben er gastvrijheid genoten in tijden van hongersnood, last but not least Jacob, die er zijn nageslacht tot een talrijk volk zag uitgroeien, dat lange tijd voorspoedig leefde in de Nijldelta. Een keerpunt was toen na vele jaren er een periode van onderdrukking en dwangarbeid aanbrak. Dat niet alleen de herinnering aan de onderdrukking door de Egyptenaren geboden is , maar dat ook hun gastvrijheid van ooit een rol speelt in de mitsvot, vinden we terug in het gebod om de Egyptenaar niet te verafschuwen, (Devariem 23:8, 9), ‘Want jullie hebben als ​vreemdeling​ in hun land gewoond’.

We kunnen ons afvragen, hebben die vierhonderd jaar, die de Tora aangeeft dat het verblijf in Egypte duurde helemaal geen indruk achter gelaten op de opvattingen en de cultuur van de Israëlieten?

Vele schrijvers uit de klassieke oudheid gaan zover, dat ze beweren, dat de Joden uit Egypte stammen. Vaak gaat dit al gepaard met een flinke scheut afkeer, zeg maar antisemitisme. Het zijn vaak mengsels van flarden vervormde waarheid en verzinsels, een compilatie is te vinden bij de Latijnse schrijver Tacitus (plm. 100 CE). Deze baseert zich deels op de geschiedschrijver Manetho (plm. 250 voor de CE), die melding maakt van een leger lepraleiders, die onder leiding van ene ‘Moses’ na allerlei gewelddadigheden  - vernietiging van tempels, slachten van heilige dieren, ombrengen van priesters - het land verlaten richting Jeruzalem. De Joodse historicus Josephus (plm. 100 CE) heeft genoeg van al die lasterlijke sprookjes en schrijft een lang pamflet om die verhalen te ontzenuwen, ‘contra Apionem’.

Een minder smadelijk verslag dan Tacitus en anderen geven verstrekt de geograficus en historicus Strabo (plm. 20 CE): ‘Een Egyptische priester genaamd Moses, die een deel van het land Neder Egypte bezat had ongenoegen over de gevestigde instellingen daar en verliet het land. Hij kwam naar Judea met een grote schare mensen, die de Godheid vereerde. Hij verklaarde en onderwees, dat de Egyptenaren en Afrikanen er verkeerde opvattingen op na hielden’.

Wat al die schrijvers, antisemitisch of niet, signaleren is, dat het gaat om een rebelse beweging, die zich afzet tegen de mainstream. Veel van hen valt het op, dat de gebruiken van de Israëlieten juist omgekeerd zijn aan die van de Egyptenaren: ze offeren dieren, die de Egyptenaren voor heilig houden en ze verbieden afbeeldingen van de goden.
Hebben dus de Israëlieten dus juist helemaal niks van die Egyptenaren overgenomen?
Misschien niet het polytheïsme met zijn pantheïstische inslag. In die zin is het Jodendom wat wel een ‘tegenreligie’ wordt genoemd. Maar misschien wel twee andere zaken: het monotheïsme en het ethisch appel.

Het monotheïsme, hoe kan dat? Wel, dat kan zijn gelopen via die uitzonderlijke periode, waarin voor amper twee decennia de ambitieuze farao Achnaton alle goden en gebruiken afschafte en het monotheïsme van de enige god, de zonnegod Ra, afkondigde en doorvoerde. Sigmund Freud was ook hevig geïnteresseerd in het ontstaan van het monotheïsme. Hij haakte in op wat Strabo had beweerd en kwam met een geruchtmakende stelling; ook hij zei: Mozes was een Egyptische priester en wel eentje in dienst van Achnatons Zonnegod. Nadat de opvolgers van Achnaton de oude orde weer hadden hersteld, bracht de missionaire priester Mozes dit nieuwe monotheïstische geloof over op dat volk in de delta. Provocerend en bestrijdbaar (elders gaan we hier veel verder op in) (1).

Maar wat in ieder geval heel goed mogelijk is, is het volgende. Een belangrijk concept in de Egyptische religie was, een begrip, dat geassocieerd werd met evenwicht in natuur en samenleving, met balans en Ma’at gerechtigheid. Het werd soms wel eens afgebeeld als een vrouwelijke gestalte, maar deze werd niet als een aparte god vereerd.

Of Mozes nu een Egyptische priester was of misschien een hogelijk geassimileerde Hebreeër, wellicht heeft hij het begrip gerechtigheid overgenomen en– al dan niet gestimuleerd door Achnatons ideeën - verbonden met de hem geopenbaarde Ene God. De op zich tamelijk ‘seculiere’ Ma’at werd nu ingepast in een goddelijke context en daardoor krachtig ‘geautoriseerd’ en geoperationaliseerd in de bekende ethische geboden van het ons bekende Jodendom.
Hierbij moeten we het even laten, u misschien in verwarring achterlatend. Maar: wordt vervolgd.

Noot
(1) Sigmund Freud, Mozes en het Monotheïsme, 1939.
Een lezing over Freuds boek, toetsing van zijn stellingen – waaronder ook de beruchte ‘moord op Mozes’ – en de rol van het boek in de context van Freuds leven is in voorbereiding.

Geraadpleegde literatuur:

  • Josephus, Contra Apionem; Against Apion
  • Tacitus, Histories 5.2-5
  • Strabo III:35
  • Jan Assmann, From Akhenaten to Moses, Ancient Egypt and Religious Change, 2014

Parasja Ki Tetsee  

Verafschuw de Egyptenaar

niet! 


door Rob Cassuto

Devariem/Deuteronomium 21:10 - 26   

Deze parasja Ki Tetsee bevat een grote hoeveelheid bepalingen op uiteenlopende gebieden als oorlog, familie- en eigendomsverhoudingen, moraliteit in seksuele zaken en nog tal van andere zaken. 74 van de 613 mitswot stammen uit deze parasja, de meeste van alle parasjot.   

Het is goed te beseffen: het zijn bepalingen die drieduizend jaar geleden zijn geschreven, in de grond weliswaar ingegeven door een diepgaande inspiratie en de omliggende Semitische wereld ver vooruit, maar ze zijn toch ook getekend door de situatie van een semi-nomadische maatschappij van zoveel eeuwen her. Er zijn passages die ons verlicht aandoen. De loonarbeider die zijn loon dezelfde dag nog dient te krijgen. Het royale overlaten van het niet geoogste voor de behoeftige. De bepaling, dat je de gevonden eieren in een vogelnest mag meenemen maar de moedervogel moet laten vliegen, één van de bepalingen die zijn uitgewerkt tot het leerstuk over diervriendelijkheid (Tsaär baälee chajiem). Andere passages roepen vanuit het huidige tijdsgewricht bij de moderne humanistisch georiënteerde mens weerstand op. De bepalingen omtrent huwelijk, verkrachting, overspel, de positie van de vrouwen. Evneals de wrede, in moderne ogen disproportionele, sancties.

Latere rabbijnse uitleggingen hebben vele scherpe kanten van striktheid en wreedheid er vanaf geslepen, maar de vraag blijft iedere generatie: hoe moeten we er in Gods naam vandaag mee omgaan? Hoe begrijpen wij het intrinsieke eeuwige moment van inspiratie, waarmee ook aan ons nog steeds iets gezegd en geboden wil zijn en hoe kunnen wij het drieduizend jaar oude stof van de geschiedenis ervan af schudden? Ik denk, dat het helpt om de diverse bepalingen te zien, niet zozeer naar hun letterlijke inhoud als wel naar de intrinsieke waarden, waaruit zij voorvloeien en waarvan zij een door de historie gedetermineerde ‘operationalisatie' zijn.   

Zo getuigen de – voor die tijd vooruitstrevende - bepalingen rond de mooie vrouw, die door de man als krijgsgevangene wordt meegevoerd en begeerd, van het streven impulsieve wreedheid ten opzichte van de overwonnene aan banden te leggen en respect voor de weerloze mens te tonen (Devariem/Deuteronomium 21:11-14). Het zijn regels die in vele regionen van de wereld in oorlogssituaties als regel nog steeds niet zouden misstaan.

In het bijzonder treft ons het gebod om de Egyptenaren niet te verafschuwen (Devariem 23:8, 9). Hun kleinkinderen mogen zelfs tot de gemeenschap van Israël toetreden. Verrassend. Hadden die Egyptenaren niet opgetreden als wrede slavendrijvers en bevolen om de pasgeboren jongetjes in de rivier te  verdrinken? De tekst zelf geeft als reden: ‘Want jullie hebben als ​vreemdeling​ in hun land gewoond’ en de middeleeuwse commentator Rasji specificeert: de Egyptenaren hadden immers in tijden van hongersnood de Israëlieten in hun land opgevangen en hen daar onderdak verleend; pas na vele jaren gingen ze over tot hun misdaden.  Slechte behandeling en onderdrukking laten bij wie dat is overkomen gevoelens van afschuw en haat achter, die vele generaties lang kunnen aanhouden; hoe goed kunnen we dat begrijpen. Maar toch: in de Tora klinkt de oproep om die afschuw en haat niet eeuwig te laten duren; verzoeningsgezindheid wordt hier op deze plaats van harte aanbevolen. Zoek argumenten die helpen om oude vijandschap op te geven. Die richtlijn ten aanzien van de afschuw van de Egyptenaren van toen kan ons ook nu nog stimuleren om de verhouding met mensen die ons ooit iets misdaan hebben eens in een ander licht te bezien.

Ook de naburige Edomieten mag je niet verafschuwen, ‘want zij zijn jullie broeders’, zegt Devariem/Deuteronomium 23:8-9. Het bewustzijn van gemeenschappelijke afkomst, van broederschap, kan een houding van verzoeningsgezindheid bevorderen. Onvermijdelijk denken we aan de iconische verzoeningsscene tussen Edom (Esav) en Jaäkov, de twee zonen van Jitschak; Edom haatte zijn broer, niet zonder reden, maar uiteindelijk rende hij hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem (Beresjiet/Genesis 33:4).

Het versterken van het besef van broederschap kan helpen de uitzichtloosheid van haat in te zien en een houding van bereidheid tot verzoening in te nemen. Vijandschap tussen personen, groepen, volken hoeft niet eeuwig te duren. Er kunnen openingen ontstaan voor het beslechten van oude geschillen, maar ook voor het oplossen van actuele conflicten.

Maar soms kunnen broeders het elkaar wel heel moeilijk maken. De ook met de Israëlieten verwante Ammonieten en Moabieten (nakomelingen van Avrahams neef Lot) hadden  - in tegenstelling tot de Edomieten - geweigerd de door hun gebied oostelijk van de Jordaan trekkende Israëlieten van eten en drinken te voorzien (Devariem 23:4). Wanneer je voedsel onthoudt aan je naasten maak je vreemden van hen en wanneer je voedsel geeft aan wie ver van je afstaan maak je hen tot naasten, tekent Rabbi Jocḥanan aan bij deze passages (Talmoed Sanhedrin 103b). Verzoening begint bij het gunnen van voedsel – en dus leven – aan je buren; het is een voorwaarde voor het slechten van de muur van afschuw en haat.

RC sept 2017

Klik hierboven op de afbeelding.

 

 

Parasja Sjoftiem  

Heiligdommen in tijd

en in ruimte


door Jon Boyd

Devariem/Deuteronomium 16:18 - 21:9

Sidra Sjoftiem dat “rechters” betekent, vangt aan met de wijze waarop rechters zich zouden moeten opstellen. Vervolgens gaat het over de wijze waarop de Levieten behandeld moeten worden. Aan de orde komen de wetten met betrekking tot de dood, in het bijzonder wanneer het over een onopzettelijke doodslag gaat, in een oorlog en wat er moet gebeuren als er een lijk in een veld wordt gevonden en niemand weet door wie die persoon is vermoord.

In sidra Waëtchanan die wij enkele weken geleden hebben gelezen, komen we een vreemd intermezzo tegen in het verhaal - vlak voor de herhaling van de Tien Uitspraken - dat beschrijft hoe Mosjee “vluchtsteden” instelt – plaatsen waar iemand die onbedoeld een ander doodde naar toe kan vluchten en bescherming [van bloedwraak] kan krijgen.

Ik heb me vaak afgevraagd of de plaatsing van deze tekst niet geheel opzettelijk is: die doet immers denken aan de enige van de Tien Uitspraken waar Mosjee zelf zich aan heeft schuldig gemaakt – lo tirtsach –“Pleeg geen moord” (Dew. 6:17). Nadat hij de naamloze Egyptische slavendrijver had gedood en in het zand had begraven, vluchtte hij zelf naar Midjan en vond daar een beschermd toevluchtsoord. Sommigen zullen zijn gewelddaad wellicht - en zo wordt deze ook vaak voorgesteld - als een heldendaad beschouwen, maar werd Mosjee daar toch niet zijn hele leven door achtervolgd? Vond hij, op grond van zijn streven naar gerechtigheid, zijn eigen opzettelijke moord gelijk staan met een onopzettelijke doodslag? En zocht hij, op dat kritieke moment, vlak voor dat hij de Tien Uitspraken herhaalde, medeleven en begrip voor zijn eigen overtreding van een van de wetten die hij op het punt stond uit te vaardigen?

Het is mogelijk dat de sidra van deze week, Sjoftiem, deze opvatting enigszins bevestigt omdat er opnieuw verwezen wordt naar de “vluchtsteden” en tegelijkertijd de beroemde uitspraak bevat (16:20): tzedek, tzedek tirdof – “gerechtigheid, gerechtigheid, zul je najagen” (ook vertaald als “Zoek het recht en niets dan het recht” en “Zoek het recht alleen met rechtvaardige middelen.”) Bovendien wordt sidra Sjoftiem altijd op de eerste Sjabbat van de maand Elloel gelezen, dus meteen in de maand die traditioneel een periode van inkeer en berouw is, voorafgaand aan de Jamiem Noraïem, de Hoge Feestdagen.

Sterker nog, er is een prachtig Chassidisch concept dat een vergelijking maakt tussen de vluchtsteden en de maand Elloel. De eerste is een heiligdom in de ruimte voor bezinning en verzoening terwijl de tweede een soortgelijk heiligdom is in de tijd. Dus in deze bijzondere tijd in het Joodse jaar smelten de begrippen van een heiligdom in de tijd, onbedoelde overtredingen en het najagen van gerechtigheid op een bijzondere, uitdagende manier samen. Zij nodigen ons uit om onszelf in evenwicht te brengen op het pad naar tesjoeva (inkeer, terugkeer).

Volgens de Rambam (Maimonides) moet de weg naar een fysieke vluchtstad zo duidelijk mogelijk aangegeven zijn. In de Misjnee Tora schrijft hij dat de rechtbank verplicht is de straten van de vluchtsteden te repareren, recht te maken en te verbreden. Alle belemmeringen en obstakels moeten worden verwijderd... bruggen moeten over alle [natuurlijke] barrières worden gebouwd zodat niemand wordt opgehouden die [vluchtend] op weg is naar een vluchtstad.

Bij elk kruispunt moet een bord komen met ‘vluchtstad’ zodat moordenaars de weg zullen vinden en weten welke richting ze op moeten. De Chassidische parallel hierboven leidt misschien tot een soortgelijke conclusie wat betreft de tijdelijke schuilplaats die Elloel ons biedt. Gerechtigheid houdt in dit geval voor ons in dat wij elke mogelijke route vrijmaken en repareren teneinde degene die verkeerd hebben gehandeld - of het nu per ongeluk of opzettelijk was – enig respijt en een vluchtplaats te geven om te kunnen nadenken en hun handelingen weer goed te maken. Wij wensen wel eens dat anderen het voor ons zo gemakkelijk mogelijk maken om vergiffenis te vragen voor onze misstappen. Maken wij het zo eenvoudig mogelijk voor hen om hetzelfde te doen?

Elloel is een wegwijzer op een kruispunt van ons leven. Het Jodendom geeft ons deze korte opening in het jaar om de weg te effenen naar verzoening, die van onszelf en die van anderen. Velen van ons gaan door het leven, zoals wellicht Mosjee ook, bedrukt onder het gewicht van diverse misstappen uit het verleden die nooit werden opgelost en met een langdurige wens tot compassie en begrip voor die fouten. Nu is de tijd om al de bestaande belemmeringen uit de weg te ruimen en alle noodzakelijke bruggen te bouwen om deze oplossingen tot stand te brengen.

Als we dat doen, dan brengen wij een beetje meer gerechtigheid in de wereld.

Naar het vertaalde origineel


 

Parasja Reëe  

Elke keuze heeft invloed


door Rabbijn Greg Alexander van Temple Israel in Kaapstad, Zuid Afrika.

Devariem / Deuteronomium 11:26 - 16:18 

Er valt een heleboel te zien in de sidra van deze week en het is dan ook terecht dat hij Reëe - Zie! wordt genoemd. De sidra bevat wetten tegen afgoderij en zelfverminking, regels voor kasjroet, belastingwetten, wetten over de kwijtschelding van schulden en over het goed behandelen van slaven. Mosjé sluit de sidra af met een overzicht van de juiste offers die moeten worden geofferd tijdens de drie belangrijkste pelgrimsfeesten: Pesach, Soekot en Sjawoeot.

Maar meteen al aan het begin van de parasja stelt Mosjé de Bné Jisraëel (de Kinderen Israëls) voor een dramatische keuze: „Reëe, anochi noteen lifneechem hajom beracha oeklala. Reëe.” „Zie, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek. Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden […] en vloek, als u de geboden niet gehoorzaamt.” (Dewariem 11:26-30)

De sidra biedt de Israëlieten dus een keuze - houd je aan de mitswot (religieuze verplichtingen) en word gezegend of doe dat niet en word vervloekt. Dat klinkt niet echt als een fantastische keuze. Het lijkt helemaal te gaan om wat je vrije keuze en persoonlijke vrijheid zou kunnen noemen. Maar laten we de pasoek (het vers) eens nader bekijken: „Reëe, anochi noteen lifneechem hajom beracha oeklala.” Als je deze zin opschrijft in een Hebreeuwse oelpan (taalcursus), zal de leerkracht Hebreeuws je er, naar ik hoop, vriendelijk op wijzen dat de zin in het enkelvoud (reëe - zie) begint en verder gaat in het meervoud (lifneechem): ‘Ik stel “jullie allemaal” (meervoud) voor de keuze tussen zegen en vloek.

Bijna duizend jaar geleden gaf Awraham ibn Ezra (12de eeuw) als verklaring voor deze ‘fout’ dat het vers „zich tot elke individuele Jood richt”. 600 jaar later werd zijn beknopte observatie overgenomen door de Gaon van Wilna (18de eeuw) toen deze onderwees: „Mocht iemand bij zichzelf zeggen: Als ieder ander slecht is, waarom zou ik dan beter proberen te zijn?”, dan wordt hem gezegd, ‘Zie! Doe wat juist is en negeer wat iemand anders doet.’”

De beslissingen die wij als individu nemen oefenen hun invloed uit ver voorbij ons eigen leven. In de laatste driehonderd jaar hebben we gezien hoe de ongehinderde roof en het misbruik van de hulpbronnen van onze planeet ons heeft opgezadeld met een wereld die op de rand van de afgrond balanceert. Zal de aarde nog een paar generaties laten leven of zullen we tot de ontdekking komen dat wij haar teveel op de proef hebben gesteld? Zegen of vloek? Wat kiezen we?

Bij alles wat wij besluiten te consumeren gaat het om een keus tussen zegen of vloek. Zullen wij doorgaan met het kopen van overbodig verpakt nep-voedsel, dat meer chemicaliën dan herkenbare ingrediënten bevat; voedsel dat ook nog werd verbouwd en geoogst met gebruik van milieuonvriendelijke methoden en misbruik van onderbetaalde arbeiders? Om vervolgens over de hele aardbol te worden getransporteerd? En dat alles om het zo een paar centen goedkoper te maken? Of zullen we gemeenschappen vormen die lokaal verbouwde producten prefereren, die deemoediger en eenvoudiger leven, die verbonden zijn met het land dat in onze behoefte voorziet en ons de zekerheid geeft dat de volgende generaties ook de mogelijkheid hebben de zegen te verkiezen boven de vloek?


 

Parasja Ekev  

Grondtoon van het boek

Devariem


door Rob Cassuto

Devariem / Deuteronomium 7:12–11:25 

In de parasjat Ekev zet Mosjee zijn lange laatste toespraak tot de Benee Jisrael voort. De spreker houdt het volk een God voor die het volk met machtige daden beschermt, liefheeft, vruchtbaarheid van mens, land en vee bevordert, het volk oproept niet bang te zijn, vijanden op de vlucht jaagt en vele andere zegeningen teweeg brengt. Maar die ook voortdurend waarschuwt geen afgoden te dienen en de geboden in acht te nemen, dat is de absolute voorwaarde voor de welvaart en overwinningen, die Hij bij monde van Mosjee in het vooruitzicht stelt. De oude leider roept de herinnering op aan de lange woestijnreis , waar er vele beproevingen zijn geweest van honger en dorst, maar dat waren toetsen om te leren, dat niet door brood alleen de mens leeft maar ook de redding van zijn machtige Schepper nodig heeft. Waak voor hooghartigheid en overmoed houdt Mosjee zijn mensen voor, want alle rijkdom valt je toe uit de hand van de Ene. 

De spreker schildert nog eens de gebeurtenissen op en rond de Sinaj. De machtige stem uit het vuur, de stenen platen, de grote zonde van het gouden stierkalf, de woede van de Eeuwige, Mosjee's smeekbeden het volk te sparen. Ook andere voorbeelden van verkeerde daden, van de woede van de Eeuwige, maar ook van wonderdaden van uitredding haalt Mosjee op, dit alles om het volk in te prenten om de goede weg te volgen van ontzag voor de Ene en het houden van de geboden. Aan het slot van de parasja keert Mosjee terug naar de beschrijving van het land, dat de Israëlieten op het punt staan te betreden, het land, dat vruchtbaar zal zijn en op de juiste tijden beregend zal worden, maar: de hemelpoorten zullen worden gesloten en geen regen zal er meer vallen, als het volk afdwaalt en andere goden gaat dienen. Deze laatste passages (Devariem 11:13-21) zijn deel uit gaan maken van het Sjema gebed als de tweede alinea daarvan. 

Deze toon van waarschuwing, vermaning om de geboden te volgen en ontzag te hebben voor de Eeuwige zal de grondtoon vormen van de rest van het boek Devariem. Inhoudelijk hebben de geboden in essentie tot doel om de anarchistische agressieve en erotische aandriften te kanaliseren tot een leefbare maatschappij en de willekeur van onderlinge verhoudingen met voorschriften in te perken in het belang van een vreedzame samenleving. Dit was alleen mogelijk onder de onbetwistbare autoriteit van een machtige, strenge en rechtvaardige God, die als extern en verheven wordt ervaren en met een mengsel van vrees en liefde benaderd moet worden. Het unieke van het Jodendom  is, dat de regelgevende autoriteit niet een menselijke heerser was, die vervangen kon worden door een andere, die met willekeur weer andere regels kon geven, maar een boven de tijd geheven en onzichtbare autoriteit, die bovendien de enige God was - en niet een uit een heel pantheon - en een God, die werkelijk oog had voor compassie en gerechtigheid -  niet een van de amorele goden, die de mensen aan de grillen van het Fatum overlaten.

Momenteel verlangen wij vaak diep van binnen nog steeds naar een leidinggevende, beschermende, liefhebbende, maar rechtvaardige vader. Maar wij zien geen vader meer, extern in de hemel, niet meer de grote regisseur, die alle goede mensen beschermt en eerlijk beloont en slechte daden onmiddellijk straft. We voelen ons teruggeworpen op onze eigen menselijke verantwoordelijkheid. Liefde en recht  is meer iets, dat je moet geven of doen, aan jezelf en aan je medemensen dan dat je het moet verwachten uit den hoge. Toch blijven we steeds speuren naar tekenen van Zijn werkzaamheid in de wereld en in onszelf, naar signalen van zin en opdracht en soms zijn we het zicht op Zijn werkzaamheid kwijt. Hoe dan ook, wij zien compassie en gerechtigheid als opdracht nog steeds recht overeind als bakens voor de mensheid.

En we blijven zeggen, dat de Eeuwige één is, d.w.z. dat uiteindelijk alle verdeeldheid, tweedeling, duizenddeling, dat  alle polariteit, alle diversiteit omvat wordt door het/de Ene. En ‘het ontzag voor Zijn Naam is het begin van de wijsheid’  (jirat Hasjem resjiet chochma, Misjlee/Spreuken 1:7 ) is nog steeds een uitspraak die een juiste inschatting van onze positie in de kosmos bevordert.

RC aug 2017


 

Parasja Wa'etchanan  

Vergezicht vanaf de berg Pisga

op Tsion


door Rob Cassuto

Devariem / Deuteronomium 3:23-7:11 

In zijn laatste dagen smeekt Mozes om het beloofde land Kenaän te mogen betreden, maar de Eeuwige staat hem dat niet toe. Wel mag hij op de top van de berg Pisga de zo lang verbeide contreien  van grote hoogte overzien: ‘Beklim de Pisga en kijk vanaf de top uit naar het westen, het noorden, het oosten en het zuiden. Kijk goed om je heen, want je zult de ​Jordaan​ niet oversteken’ (Devariem/Deuteronomium 3:23). Wat zag de oude profeet aan zijn geestesoog voorbij komen?

Het was afgelopen dinsdag Tisja be’Av. Een goede aanleiding om mij voor te stellen, dat de blik van  de bejaarde leider viel op de berg – in feite een fors geheuvelte -  in Judea, waar ooit Avraham zijn zoon op het altaar legde voor het offer aan de Eeuwige, dat de Eeuwige op het laatste moment verhinderde, want Hij wilde – zeker op deze plaats  - absoluut geen vergieten van mensenbloed. De berg, die voortaan een heilige plek zou zijn, heette Moria.  In de tijd, dat Mozes op de Pisga over Abrahams offerplaats uitkeek, bevond zich daar een sterke vesting,  bewoond door de Kenaänitische stam van  de Jebusieten.

Maar in mijn verbeelding ziet  de hoogbejaarde leider ook in de toekomst van de berg, die later Tsion genoemd zou worden.  Misschien ging er een rilling door hem heen toen hij de sublieme gloriemomenten van zijn volk voor zich zag opdoemen en verzinken in een afwisseling met de afgrijselijkste dieptepunten.  Een aantal flitsen daarvan zag hij passeren.

Daar komt koning David op, die eindelijk de Jebusietische vesting had ingenomen. Hij heeft er zijn hoofdstad Jeruzalem  gemaakt.  Hij koopt  de dorsvloer, die een Jebusietische hoofdman  op Tsion had, om er een altaar te maken, de kiem van de glorieuze tempel die zijn zoon Salomo zou bouwen.
Mozes’  verziende blik rust even op een prachtgebouw, een wereldwonder van architectuur, waaruit het gezang van de levieten opklinkt. Vierhonderd jaar zou de tempel het toneel van eredienst, rechtvaardigheid  en integriteit zijn, maar geleidelijk gaan verwaarlozing, corruptie,  machtsstrijd en hypocrisie de boventoon voeren. Profeten staan op, Micha, Jesaja, Jeremia en anderen , die net zoals hij, Mozes, waarschuwen om de kern van de boodschap van compassie en rechtvaardigheid hoog te blijven houden tegen de machten van corruptie en moreel verval.
Maar dan. In een volgend beeld  ziet hij  die prachtige tempel branden en zijn volk met alle kostbare parafernalia van de tempel weggevoerd worden naar het verre Babel. De bejaarde visionair zucht, hij zag het aankomen (1).

Maar kijk, op Tsion verheft zich na vele jaren van ballingschap op het puin weer een nieuw heiligdom, een tweede tempel. Opnieuw wordt de boodschap van compassie en rechtvaardigheid belichaamd in een prachtig heiligdom.  Er rust weer zegen op de gewijde plaats.
Maar ook de eeuwen die volgen tonen aan de oude leider corruptie en bloedige machtstrijd tussen priesters, koningen, scherpslijpers en vrijdenkers . Dan opnieuw ruim vier eeuwen later,  na bloedige veldslagen tegen bezettende legers , Romeinen, maar ook na onderlinge slachtingen tussen drie partijen, die in Jeruzalem elkaar naar het leven staan, slaan weer de vlammen hoog uit het enorme gebouw. Ook deze tempel wordt door brand verwoest. (2)
De oude profeet kan het beeld van rook en stromen bloed nauwelijks verdragen, het voorbijkomend geschreeuw pijnigt zijn oren.

Het profetisch oog van Mozes reist een paar eeuwen verder. Een treurig tafereel op de berg Tsion komt hem tegemoet, twee beelden van een keizer, genaamd Hadrianus, en vlak daarbij een grote steen met een holte daarin en een groep Joden, die de steen zalven en klagen en die hun kleren verscheuren, ieder jaar doen ze dat op de negende van de maand Av, de fatale datum van de ondergang van de heiligdommen op de berg.(3).

Een volgend beeld komt de oude leider voor ogen. Drie eeuwen later, wordt er op  de berg Tsion een nieuw gebouw opgetrokken op de puinhopen, die daar liggen, een voorlopig heiligdom, dat later zal worden verfraaid en uitgebouwd tot een moskee, met de naam  El Aqsa (4). Het is niet Mozes’ volk, die de bouw uitvoert, maar de bejaarde leider herkent de bouwers, het zijn afstammelingen van een andere zoon van Abraham, Ismael, uit hem is kennelijk ook een profeet voortgekomen.

Mozes ziet ook af en toe stoeten geleerde mannen druk met elkaar in gesprek, mannen, die zich rabbijnen noemen en die zich bezig houden met de uitleg en uitwerking van de boodschap, die hij als profeet heeft ontvangen van de Eeuwige. Dat doet hem veel plezier en hij hoort in zijn ver horende oren het geruis van eeuwenlange, intense, geanimeerde gesprekken van deze rabbijnen passeren.
Hij begrijpt er vaak niet veel van, maar soms vangt hij iets op.  Zo hoorde hij de geleerden zich afvragen,  waarom de Tweede Tempel werd verwoest; daar werd toch Tora geleerd, werden mitzwot gedaan en goede daden? De ene rabbijn zegt: omdat er binnen en rondom die tweede tempel haat zonder enige rede heerste, sinat chinam (5). Een andere zei:  omdat de Joden obsessief precies alles deden zoals de letter van de regels het zeiden,  zelfs als ze in strijd kwamen met de bedoeling van de regels (6).

Het deed de oude leider plezier, dat de oude wijzen van zoveel eeuwen na hem toch steeds weer probeerden terug te keren tot de essentie van zijn boodschap, zeker toen hij nog veel verder in de toekomst luisterend een rabbijn hoorde zeggen (7) dat de haat zonder rede (sinat chinam) vooral slaat op zogenaamd ‘rechtschapenen’, die anderen, die zich niet precies gedragen volgens hun geloof behandelen als ketters (apikosim). Met name die misplaatste vervolging leidde tot de verwoesting, want God, zo hoorde Mozes hen tot zijn genoegen zeggen, wil dit soort buitensporige rechtschapenheid niet, maar wel moreel gedrag in alledaagse zaken.   

Misschien deed Mozes nog een uiterste visionaire inspanning en kon hij zijn verreikende  blik tot in de eenentwintigste eeuw doen reiken.  Wat zou hij gezien hebben?
Waarschijnlijk kan hij zijn visionaire ogen niet geloven. Wat een prachtig welvarend land, gevuld met heel veel Joden en ook veel afstammelingen van Ismael.  Daar blinkt Jeruzalem, groter en rijker dan enige stad, die de grijsaard ooit heeft gezien, zelfs niet in Egypte. Dan zoomt hij in op die gepijnigde berg Tsion, in de hoop, dat er vrede rondom de gewijde plek zou zijn, dat de giftige sfeer van sinat chinam eindelijk verdwenen zou zijn.

Boven op de berg Tsion ziet hij afstammelingen van Ismael  bidden, in en rond hun heiligdom, want hun profeet was daar ten hemel gevaren.  Dat hadden de Joden, die weer na heel veel bloed, zweet en tranen weer een staat hebben kunnen stichten  in het beloofde land en die zo weer de baas waren in Jeruzalem, goed gevonden. Maar de spanning is om te snijden. Vanaf het grote plein bij de berg stijgen gebeden, maar vooral ook verhit ruziënde stemmen ten hemel. De rechtschapen Joodse mannen hebben hun plek om te bidden geclaimd  bij het stukje westelijke muur van de tweede tempel, dat de eeuwen heeft getrotseerd en dat heilig is verklaard.  Er zijn ook andere Joodse mannen en vrouwen, die de rechtschapenen niet rechtschapen genoeg vinden om met hen hun gebedsplek bij de muur te delen; die Joden zouden graag in een hoek van het plein van de muur ook willen bidden, maar dat vinden de rechtschapen mannen niet goed. (8)

De berg Tsion is eens te meer het middelpunt van eindeloze ruzies tussen partijen, die menen dat zij de heiligheid van de plek in pacht hebben, en dreigen met geweld om dat kracht bij te zetten.
Het schaamrood zal Mozes naar de kaken zijn gestegen. Hij  zal gezucht hebben. Hij zal een vreemd verlangen hebben gehad, dat alles en iedereen even helemaal weg zou zijn van de omstreden berg en dat er een leegte en een stilte zou heersen op de berg, waarin opnieuw de heiligheid zou neerdalen, gelijkelijk beschikbaar voor een ieder, die daarvoor open wilde  staan.

Toen daalde de leider af van de Pisga om zich voor zijn laatste rede bij zijn volk te voegen. Want een profeet geeft de hoop nooit op. Zijn hoop is altijd net iets groter dan zijn teleurstelling. Zijn compassie is altijd net iets groter dan zijn boosheid. Toen begon hij met zijn laatste woorden.
(Devariem/Deuteronomium 4:1).

noten.

(1) 2 Koningen 25
(2) Flavius Josephus, De oorlog van de Joden, boek VI
(3) Ontleend aan het reisboek van de ‘pelgrim van Bordeaux’, die in 333 AD Jeruzalem bezocht
(4) Ontleend aan ‘The pelgrimage of Arculfus’, die in 670 AD Jeruzalem bezocht
(5) Talmoed Joma 9b
(6) Talmoed Bava Metzia  30b. Letterlijk: Rabbi Jochanan zei, dat Jeruzalem alleen maar verwoest was, ‘omdat de joden (strikt) handelden volgens de letter van het recht (Tora) en niet voorbij wilden gaan aan de maat van het recht' 
(7) Aldus de NetzivNaftali Zvi Yehuda Berlin, 19e eeuw, in zijn commentaar ‘Ha-emek Davar’
(8) Lees bijv.  Ha’aretz Feb 26, 2016: http://www.haaretz.com/.premium-1.706640 


 

Parasja Devariem 

Mozes bij de rivier Jordaan


door Rob Cassuto

Devariem / Deuteronomium 1:1–3:22 

Het boek Devariem is ingekleed als een reeks machtige laatste toespraken van de hoogbejaarde leidsman Mozes, gehouden in het veertigste jaar van de grote woestijnreis naar het beloofde land. Volgens de midrasj vond dat allemaal plaats in de weken tussen 1 Sjevat en 6 Adar, de sterfdatum van Mozes.

De figuur van Mozes heeft mij altijd gefascineerd. Hoe men hem ook wil zien, hij was een unieke persoon, als hij was geen ander. Vele schrijvers en denkers hebben getracht om op grond van de woorden van de Tora en de daarin beschreven acties en gebeurtenissen een beeld te vormen van de man, die als het ware halverwege sage en historie zijn stempel op onze beschaving heeft gedrukt.

De Tora zelf (Bemidbar/Numeri 12:3) noemt Mozes  ‘een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij’. Maar goed bekeken was geen enkele emotie of karaktertrek hem vreemd. Met name valt naast andere karaktertrekken zijn woede op, die vaak parallel loopt met de woede van de Ene, die hem bij de doornstruik werd geopenbaard en van wie hij opdracht kreeg om de Israëlieten te leiden naar de vrijheid. Een vogelvlucht makend over de geschriften maken we kennis met zijn gevoel van onrecht en compassie als hij het niet kan hebben als hij een Hebreeër mishandeld ziet worden en met zijn drift als hij de mishandelaar doodt. We zien zijn verlegenheid om het woord te voeren, zijn moed en volharding om de farao te trotseren, zijn bovenmenselijke inspiratie om de Tora (letterlijk: ‘onderwijzing’) te ontvangen, zijn woede, als hij de twee wetstafelen coram publico stuk smijt, zijn mededogen als hij om het mededogen van de Ene smeekt, zijn letterlijk stralende verlichtheid als hij met nieuwe wetstafelen tot het volk afdaalt, zijn wanhoop, als de morrende Israëlieten, ontevreden over het voedsel, terug willen naar Egypte, zijn eros, als hij een tweede mooie Nubische vrouw neemt, zijn ergernis over het voor de zoveelste keer klagende volk, als hij om water te krijgen met zijn staf de rots slaat.

Maar als hij als  onderwijzer, volksleider en profeet  aan zijn laatste woorden begint, dan is dat allemaal voorbij. Dan zie ik de oude man, gezeten in de buurt van de Jordaan, die hij niet mag en zal oversteken. Een man, aan het eind gekomen van een lang leven van toppen en dalen, gepokt en gemazeld als leider van een volk en gekneed, gevormd en opgeheven door de Stem, die hem samen met de hem toevertrouwde menigte tegen de klippen op voortdreef naar een de geografische, maar waarschijnlijk vooral geestelijke bestemming. Als wij ons focussen op dat beeld, dan zien we een heel of geheeld persoon, mens uit een stuk.Letterlijk een beeld van Mozes  is gehouwen door Michelangelo, bestemd om het graf van een paus te sieren (1). Eigenlijk een dubbele gotspe in Joodse - zeker in rabbijns-orthodoxe - ogen, waarin afbeelding van mensen in strijd wordt geacht met de tweede uitspraak van de Tien Uitspraken – het beeldverbod  –  en waarin de paus bepaald niet de meest populaire spiritueel leider is. Als we dat even tussen haakjes zetten, kunnen we niet ontkennen, dat het beeld een onmiskenbaar machtige uitstraling heeft.  De Joodse psychiater Sigmund Freud was door het beeld gefascineerd en al de keren, dat hij in Rome was ging hij het in de San Pietro in Vinculi kerk  bezoeken  om de Mozes (en zijn maker Michelangelo)  te bestuderen en te doorgronden. Uiteindelijk heeft hij de associaties, die in zijn psychoanalytische blik opkwamen, samengevat in een essay ‘Der Moses des Michelangelo’  (1914). Hij was het eens met de vele andere beschouwers, die meenden, dat in de geweldige sculptuur het moment was vastgelegd, dat Mozes de heidense dansen rondom het gouden kalf gewaar werd en op het punt stond de twee tafelen stuk te smijten.

Sigmund Freud vond echter na zorgvuldig onderzoek van de details van de houding van de profeet, dat de beeldhouwer juist weergaf hoe Mozes zijn opkomende razernij had bedwongen. Hij drukte zijn twee tafelen aan zijn zijde om ze voor vallen te behoeden, kortom hij hield juist de primitieve woede-impuls onder de duim. Daarmee verhief de kunstenaar Michelangelo de figuur van Mozes als het ware boven de met grillige emoties worstelende persoonlijkheid, die voor Freud uit de incongruente Bijbelteksten oprijst. Zo maakte volgens de psychoanalyticus de beeldhouwer het beeld tot een uitdrukking van de ‘hoogste menselijke prestatie, die in een mens mogelijk is, het succesvol bestrijden van innerlijke hartstochten in dienst van de zaak, waaraan hij zich heeft gewijd. (2)

We horen hier in Michelangelo’s Mozes geprojecteerd  iets terug van Freuds opvatting, dat het onvermijdelijk en daarom aan te bevelen is om in de loop van het leven enigszins meester te worden over de (erotische en agressieve) impulsen, die de mens in zijn daagse bewustzijn belagen. In het beeld van Michelangelo betrappen we Mozes op een succes in deze worsteling.  Daarmee is een zekere parallel met de Mozaïsche wetten niet te ontkennen. Immers  ook de wetten en regels, die de Mozes in Deuteronomium nog eens bij de Israëlieten wil inprenten, hebben mede tot intentie de anarchistische impulsen van zijn volk  - mede tot uiting komend in erotische vruchtbaarheidsriten rondom Kenaänitische afgoden -  in de goede banen te leiden tot een geordende en leefbare samenleving. Zo heeft Mozes - als stem van de Ene - de gestalte gekregen van de grondlegger van een ethisch bestel, onmisbaar om het volk samen te smeden. (3)

Als ik de foto van het beeld van Michelangelo eens goed bekijk, ben ik het wel eens met Freud, dat hier niet zozeer een persoonlijk portret is gemaakt als wel een icoon, dat ver boven de alledaagsheid uitstijgt. Toch kan ik mij voorstellen, dat het niet zozeer een icoon is van Mozes op het moment, dat deze  het afvallige volk aan de voet van de berg ontwaart, maar veel meer van een Mozes in het begin van zijn laatste Deuteronomische redevoeringen, vlak voordat hij zijn eerste woorden gaat spreken, gezeten op een steen, zijn twee stenen platen vlak bij de hand. De reis is volbracht. De blik schouwt in de peilloze verte van de toekomst, waarin hij nu al weet heeft van de glorieuze hoogtepunten en de verpletterende tragedies die het volk van Israël nog zullen overkomen.

Maar dan neemt hij toch het woord, want hij kan niet anders; ’De Eeuwige, onze God, heeft bij de ​Chorev​ tegen ons gezegd’ en dan begint hij met een terugblik op de afgelopen veertig jaar

noten

(1) Michelangelo's Mozes is een marmeren beeldhouwwerk dat tussen 1513 en 1516 door Michelangelo Buonarroti is gemaakt. Het is een voorstelling van de Bijbelse persoon Mozes in de basiliek San Pietro in Vincoli in Rome, bestemd voor het graf van paus Julius de tweede.  De hoorntjes op Mozes’ hoofd zijn het gevolg van een verkeerde vertaling van keren orKeren kan zowel ‘hoorn’ als straal betekenen:  maar in Exodus 34:29 betekent het woord ‘straal’ van licht (or).
(2) Sigmund Freud, Der Moses des Michelangelo, 1914, vertaald door James Strachey als The Moses of Michelangelo, The Hogarth Press.
(3) Michelangelo heeft zijn Mozes afgebeeld als een machtig gespierd mannelijk lichaam. Het valt mij op hoe hij de patriarchale autoriteit benadrukt en zo een reflectie geeft van hoe  in de Tora  - waar overigens de eenheid en ongeslachtelijkheid van de Eeuwige principieel wordt vooropgesteld  -  toch sterke associaties met het mannelijke principe, de koning voorop, worden gewekt.  


 

Parasha We-zot ha-beracha  

Eind en begin van de altijd

maar doorgaande cyclus 

Devariem/Deuteronomium 33 en 34  

door Rob Cassuto

Deze parasja wordt gelezen op Simchat Tora

De parasja We-zot ha-beracha is de laatste parasja van de Tora. Op het komende feest van Simchat Tora wordt deze laatste parasja over de dood van Moshé gelezen en meteen daarna de eerste parasja van de Tora.
De sjabbat die valt in de week van Soekot is een bijzondere sjabbat, sjabbat Chol Hamoed Soekot. Dan wordt in plaats van de te verwachten parsje van de week een paar stukken uit de parasha Ki Tisa gelezen, Exodus/Sjemot 33:12 - 34:26 met als Haftara de beroemde passage uit Jechezkel/Ezechiel over de vallei vol beenderen die weer levend lichaam worden. 
In vele gemeenten wordt ook Kohelet/ Prediker gelezen. 
Vreemd is het dan eigenlijk, dat juist het boek Prediker/Kohelet wordt gelezen, waarin de schrijver – naar men zegt de oude Sjlomo Hamelech (koning Salomo) – zijn vaak sombere visie op het leven geeft. Al naar gelang de eigen geaardheid van de lezer kan men hem een cynicus, een pessimist, een melancholicus, een depressieveling, een relativist of een realist noemen, maar een blije optimist die toch beter bij Soekot zou lijken te passen, is hij toch niet.
Lees daarover verder op mijn website.
Nu verder over de parasja.

de dood van Mosjee

De beschrijving van de laatste gang van Mosjee (Devariem/Deuteronomium 34), weg van het volk, de berg Nevo op, raakt mij altijd weer als ik het lees. Waar hem dat in zit, ik weet het niet. Ik ben sowieso al gevoelig voor sterfscenes en dit is wel de meest klassieke. Buber moet denken "aan een van de edele dieren, die zich van hun kudde verwijderen om alleen te kunnen sterven". Dat zit er ook in, ja.

Het is ook de combinatie van kracht - de laatste wandeling alleen, niet wazig was zijn blik en niet geweken zijn frisheid" (Devariem/Deuteronomium34,7) - en de menselijke smart van het afscheid. De grootsheid van zo'n vol leven, dat een einde neemt.

De eenzaamheid die hem zijn hele leven moet hebben omgeven die hier in zijn volheid en naaktheid onthuld lijkt.

Het is ook de menselijkheid ondanks de heroieke enscenering van de eenzame bergbeklimming. Mosjee was geen mens zonder zonden, zoals Jezus, hij was toornig als de God van de Tora zelf, geduldig en ongeduldig, bescheiden en autoritair, een welsprekend man met een spraakgebrek, moedig met bange momenten, een profeet maar niet heilig.

Hij stierf al pi Hashem, wat vertaald wordt als ‘volgens het woord van de Eeuwige’, ‘op bevel van de Eeuwige’, ‘aan de mond van de Eeuwige’ etc.

Zijn graf werd geen heilige plek of bedevaartsoord, want niemand wist en weet waar hij begraven is.

Heeft Mosjee zijn eigen dood beschreven?

Als Mosjee de auteur is van Devariem, wie heeft dan de laatste verzen geschreven, is de vraag die bij de logisch georiënteerde lezer opkomt.

Rabbijn Evers heeft de antwoorden geïnventariseerd:

Jehosjoea heeft de laatste verzen geschreven. Of God heeft ze gedicteerd en Mosje heeft ze `bedima' - onder tranen opgeschreven. Of alle letters van de Tora zijn op Sinaj aan Mosjee gegeven en na diens dood hebben de letters zich tot de laatste verzen samengevoegd.

Zelf denk ik dat het boek Devariem bestaat uit een kern van authentieke fragmenten, uitspraken van Mosjee door hem zelf of door nakomelingen van Aharon opgetekend, waarbij rond die kern oude herinneringen zijn toegevoegd, waaronder de dood van Mosjee.

Mogelijk heeft die samenvoeging pas plaatsgevonden onder koning Josjiahoe.

de profeet Mosjee

Ook dit nog: in vers 34:10 staat: nooit stond er meer een profeet in Jisraël op als Mosjee, met wie de Eeuwige omging 'van aangezicht tot aangezicht'.

Maar Mosjee zelf sprak tot het volk in vers 18:15 ev: ‘De Eeuwige zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. Jullie hebt de Eeuwige daar immers zelf om gevraagd, toen jullie bij de Chorew bijeen waren. Jullie zeiden: "Wij kunnen het stemgeluid van de Eeuwige, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet." De Eeuwige heeft toen tegen mij gezegd: "Zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag"’.

Hoe kan dit samengaan? Een antwoord heb ik nog niet gevonden.
 

Jaarcyclus en historische voortgang
 

Met de parasja Ve-zot ha-beracha uit het boek Devariem/Deuteronomium is de jaarlijkse lezing van de Tora rond. Maar dit is niet het einde. De cyclus gaat altijd maar door. Meteen begint er een nieuwe ronde met het lezen van de parasja Beresjiet, waarmee de Tora en het boek Beresjiet/Genesis aanvangt.  In de synagoge wordt dat gedaan op de speciale feestdag van Simchat Tora, ‘Vreugde der Wet’. Twee personen uit de gemeente worden uitgekozen om deze twee lezingen te doen. Dat is een speciale koved, eer. De zogenoemde chatan Tora (‘bruidegom van de Tora’) leest het laatste stuk uit Devariem en de kalla Tora (‘bruid van de Tora’) leest het begin van Beresjiet/Genesis. Op het feest, dat met simcha (blijdschap) wordt gevierd,  haalt men de Torarollen uit de aron hakodesj (heilige ark) en danst ermee rond.

Die altijd maar doorgaande cyclus geldt ook voor de uitleg en commentaren op het boek en zijn parasjot. Het volgend Joodse jaar zullen rabbijnen, voorgangers, geleerden, leergroepen en studenten weer nieuwe interpretaties en commentaren geven, zoals dat in vorige eeuwen is gebeurd en zoals dat in volgende eeuwen ook zal mogen plaats vinden, jaar in jaar uit. In ieder epoch zal in die beschouwingen en uitleggingen weer de geest des tijds en de context van andere omstandigheden doorklinken en zullen nieuwe aspecten oplichten,

In de geschiedenis gaat het verhaal van de Israëlieten ‘longitudinaal' door: het volk staat aan de rivier Jordaan en onder Jehosjoea zullen zij de rivier oversteken. De oversteek over de rivier betekent het verlaten van de mythische grond van de Tora naar het gebied van de concrete geschiedenis. In het boek Jehosjoea begint het geschiedenisboek, het relaas over de omgang van het volk met zijn bijzondere lot, met zijn Tora en met zijn vrienden en vijanden van het politieke moment. Het is een verhaal van dieptepunten en hoogtepunten, van voorspoed en ellende, van hoogtij en laagtij, van opkomst, bloei en verzinken, maar nooit van volkomen teloorgang.
Het volk dat aan de rivier staat, vóór de oversteek naar onbekend gebied en de overgang naar een ongewisse toekomst heeft een prototypische sfeer, die terug te vinden is in alle gemeenschappen die voor een belangrijke lotswisseling staan, voor kardinale beslissingen, die toekomstbepalend zijn.

‘Weest sterk en moedig’ – chazak ve-emats – voegt de Eeuwige de nieuwe leider tot driemaal toe (1). Daarmee herhaalt Hij de aanmoediging die eerder Mosjee aan zijn volk en aan zijn opvolger heeft gegeven (2). Een aanmoediging die zich spiegelt aan gelijke woorden, die veel later koning David op zijn oude dag sprak tot zijn zoon Sjlomo (Salomo): ‘Wees sterk en moedig; vrees niet en wees niet verschrikt’. In hoeveel tijden en hoe vaak zullen deze en dergelijke woorden niet innerlijk zijn herhaald of naar anderen zijn uitgesproken?

Het is een aanmoediging, die we eigenlijk allemaal ter harte kunnen nemen, wanneer we in het leven grote stappen moeten nemen of voor de overgang staan naar een nieuwe levensfase:’wees sterk en moedig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Eeuwige, je God, staat je bij.' (4). Of voor hen die het godswoord liever vermijden: ’wees sterk en moedig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, een grotere kracht dan jij draagt je en staat je bij’. Als je je er voor openstelt, zou ik eraan willen toevoegen.

noten

(1) Jehosjoea 1:6 en 8 en 9
(2) Devariem/Deuteronomium 31:7 en 31:23.
(3) 1 Divree Hajamiem/Kronieken 22:13 and 28:20
(4) Jehosjoea 1: 9, vrij naar NBV


 

Parasha Ha'azinoe  

Een poëtische laatste oproep 

Devariem/Deuteronomium 32:1–52  

door Rob Cassuto

De parasja

In de vorige parasja Wajelech heeft Mosjee een vergezicht gehad op de ooit komende afvalligheid van de Israëlieten; in verband daarmee kreeg hij een gedicht ingegeven met de bedoeling om het aan het volk voor te dragen, een epische vermaning om de catastrofe van de verre toekomst te keren, een machtige dichterlijke poging van de terminale leider om over zijn graf heen invloed uit te oefenen op de koers van zijn geliefde maar lastige volk. De parasja Ha'azinoe (‘Hoort!’) bestaat grotendeels uit deze poëtisch getoonzette laatste lering van Mosjé, zijn zwanenzang. Die bestaat uit vijf episoden (1).
De eerste is een korte aanhef, waarbij hemel en aarde als getuigen worden aangeroepen.

De tweede episode brengt in herinnering dat de Eeuwige Israël als Zijn volk heeft gekozen en dat Hij dit volk  Zijn bijzondere bescherming zal geven: ‘Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt’. Daarna volgt in de tekst dan een schets van een fase van voorspoed waarin Jesjoeroen (= Israël.(2)) vadsig en vet wordt, het verzadigd raakt, dik en rond wordt.

Dan volgt de derde episode: het volk, vadsig en vet geworden, loopt weg van zijn schepper, versmaadt zijn stut en steun, zijn rots. De vertoornde en vergeten God brengt rampen over het volk. Ballingschap (galoet) en diaspora zullen zich gaan afspelen. Eerder in Devariem/Deuteronomium werd eveneens het beeld van de arend gebruikt, in dat geval als agressieve aanvaller (28:49): ’Zoals een arend onverwacht opdoemt, zo zal uit de verste uithoek van de wereld een volk op u afkomen. De Eeuwige stuurt een volk dat een onverstaanbare taal spreekt’. Maar eerder zagen we weer de zorgzame arend in Sjemot Exodus 19:4: ‘Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht’. (3)

Als het volk is verzwakt en bijna tot niets is geworden breekt een vierde episode aan, waarin de Eeuwige zich nu keert naar de vijanden van Israël en in opperste vergelding wraak op hen uitoefent, in lyrische beelden beschreven. Het motief dat voor deze wending wordt geschilderd is niet zozeer een hernieuwde compassie met het geteisterde Israël als wel de aantasting van de reputatie van de Eeuwige, die op het spel staat. De vijanden van Israël mogen niet misleid worden en hun overwinning op het arme volk aan zich zelf toeschrijven, blind voor het feit, dat hier sprake is van de wil en de hand van de God van Israël. De redenering doet denken aan het argument waarmee Mosjee God weet te vermurwen om Zijn volk na het gouden kalf geen prooi van vernietiging te laten worden: (Ex 32: 12) "Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: 'Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen?"' In andere passages in Dewariem/Deuteronomium wordt als motivatie genoemd de compassie van de Eeuwige als antwoord op ommekeer. Dat spreekt mij en misschien ook u meer aan (4).

Ten slotte, in de vijfde episode wordt de almacht van de Eeuwige nog eens breed uitgemeten.
Als de recitatie van het gedicht is afgelopen krijgt Mosjee te horen, dat hij nu de berg Nevo zal moeten gaan beklimmen om er te sterven; daarmee eindigt de parasja.
 
Wie heeft de schuld?

In het hele boek Deuteronomium klinkt steeds de keuze door die het volk heeft om God aan te hangen en de geboden te volgen of God en zijn geboden af te vallen, waarbij aan de eerste keuze de rijkste zegeningen worden gehecht en aan de keuze voor afval de vreselijkste rampspoeden, die herhaaldelijk en ook nu weer in geuren en kleuren beschreven worden. Steeds is Mosjee ’s boodschap daarbij, dat, als het verkeerd gaat, het niet aan God ligt. De termen en beelden van het leerdicht ‘Ha’azinoe’ zijn straf en krachtig als koppige wijn, extreem en ernstig. Wanneer we door de epische terminologie van God als almachtige oorlogsvorst – in die tijd gebruikelijk – heenkijken en zo ons best doen om een betekenis voor ons te ontwaren, dan horen we een oproep, die steeds weer opnieuw klinkt -  de laatste dag van Mosjee is steeds de dag van nu, vandaag, hajom - : een herinnering, gekleed in heftige lyriek, een herinnering aan de mogelijkheid tot vrijheid die de mens heeft en een oproep die vrijheid te gebruiken voor verantwoordelijkheid.

Rabbijn Jonathan Sacks zegt (4) iets belangrijks; daarbij vraag ik aan de niet-God-gelovigen en aan de meer het woord God liever vermijdenden (zoals ik) de ‘Gods-taal' van de rabbijn voor lief te nemen en naar de essentie te gaan (vertaling door mij, cursief in origineel):

‘Het is de macht van de hoop, die geboren wordt, als Gods liefde en vergiffenis zich verbinden met de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Het is die macht, die het Jodendom heeft gemaakt tot de morele kracht, die het altijd is geweest voor mensen met een open hart en geest. Maar die hoop, zegt Mosjee met een passie die ons bijna zeer doet, als we die opnieuw op ons in laten werken, die hoop gebeurt niet zomaar. Er moet voor gewerkt worden, hij moet worden gewonnen.

De enige manier, waarop dat wordt gerealiseerd is door niet God de schuld te geven. Als wij een betere wereld willen, moeten wij die maken. God onderwijst ons, inspireert ons, vergeeft ons wanneer wij falen en tilt ons op als wij vallen, maar wij moeten het doen. Het is niet wat God doet voor ons, dat ons transformeert; het is wat wij doen voor God.'

noten
(1) Zie ook: Gunter Plaut (ed),The Torah, a modern commentary, Union of Reform Judaism, New York, 1981.
(2) Jesjoeroen, poetische naam voor Israel, hier voor het eerst genoemd; volgens Ibn Ezra afgeleid van ‘jashar’, recht(op), rechtvaardig.
(3) Zie de aantekening van Rasji bij de arend van Devariem/Deuteronomium 32:11; hij verklaart, dat het unieke van de arend is dat hij als enige vogel de jongen niet in zijn klauwen draagt maar op zijn rug, want de enige dreiging voor het hoogvliegende dier komt van beneden, van de pijlen van de mens. Hij meent dan dat dit speciaal slaat op de wolk van de Eeuwige, die zich beschermend plaatste tussen de pijlen van de achtervolgende Egyptenaren die vlogen naar de Israelieten op weg naar de Rietzee. Zie ook Mechilta de Rabbi Yishmael perek 19:4. Overigens is het biologisch gezien niet bewezen dat de arend de jongen op zijn rug draagt, mogelijk is het gezichtsbedrog als in de verre hoogten de arend beschermend over zijn jongen zweeft bij hun eerste vlucht.
(3) Bijv.  Devariem/Deuteronomium 30:2 ev. (NBG): ‘(...) dan zal de Hasjem, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen’, we sjav Hasjem elochecha et sjewoetcha we rachamecha.
(4) http://www.rabbisacks.org/haazinu-5774-leaders-call-responsibility/
Lees ook zijn discussie in zijn commentaar van 2015/5776


RC herzien okt 2016


 

Parasha Wajelech  

Tesjoeva 

Devariem/Deuteronomium 31:1-30  

door Rob Cassuto

Deze sjabbat wordt Sjabbat Sjoeva (terugkeer) genoemd en valt in de week tussen Rosj Hasjana en Jom Kipoer. Het zijn de dagen van inkeer, waarin je rekenschap geeft over je daden en nalaten van afgelopen jaar.  Kan je door ommekeer – tesjoeva – je verleden beïnvloeden?

Als je kon tijdreizen, wat zou u dan vertellen aan de jongen, het meisje, de adolescent, die jongeman of jonge vrouw dat je ooit was?  Welk verhaal zou je hem of haar vertellen? Fijne dingen, vreselijke dingen, hoogtepunten, dieptepunten? Ligt dat verhaal vast en nemen gedane zaken geen keer?

In boek en film is het geen probleem, tijdreizen en ingrijpen in het verleden. Het fenomeen heeft ons altijd gefascineerd. Science fiction bloeit dank zij dit thema en films die de tijd  als bereisbaar medium exploiteren zijn heel populair, denk maar aan Back to the future, The Terminator. 

Maar in feite kan het natuurlijk niet. Niet in fysieke zin.

Toch is er wel een mogelijkheid om de tijd te omzeilen. En op een bepaalde manier in te grijpen in het verleden. Dat kan via het wonderlijke proces van Tesjoeva. Tesjoeva brengt met zich mee, dat ik in de geest op bezoek ga in het verleden.

Het verleden is hier en nu vooral bij mij in de vorm van het verhaal, dat ik mijzelf over mijn leven vertel.  Dat verhaal is niet onveranderlijk en het varieert naarmate de levensloop vordert. Maar vaak bevat het constanten, die het leven innerlijk en in de omgang met anderen belemmeren. Het proces van Tesjoeva begint met een krachtig wilsbesluit om afstand te nemen van de verhalen die ik steeds maar aan mijzelf herhaal. Ik ga de stellingen bekijken, waarin ik me heb ingegraven, de harde oordelen onderzoeken, die ik gekoesterd heb naar mijzelf en niet zelden ook naar anderen. Ik ga de pijnlijke wendingen in het verhaal nog eens bekijken, de emotionele episodes, de terugkerende impasses, punten waarin ik steeds vastloop, de gebeurtenissen waarin ik heb gefaald, of waarvan ik vind dat een ander heeft gefaald. Hoe pijnlijk kan dat verhaal zijn? De vraag is: kan ik boven mezelf uitstijgen, boven dat verhaal uit komen? Kan ik het oude verhaal im frage stellen, kan ik het loslaten en ben ik in staat te vergeven en vergeving te ontvangen? Ja, be-ezrat Hasjem, is het mogelijk in een diepgaande wending van de ziel voorbije gebeurtenissen, daden, instellingen onder ogen te zien, te onderzoeken en te berouwen en te vergeven. In dat proces van afstand, berouw, vergeving en verzoening kunnen aan zaken uit het verleden nieuwe betekenissen ontspruiten. Lichtpunten komen op. Andere definities gaan opdoemen, een nieuw verhaal ontstaat, dat doorwerkt in het heden op een nieuwe manier, dat openingen biedt, je toekomst een nieuwe perspectief geeft en je daden een nieuwe richting.  Je weet weer wat je te doen staat. 

In de Talmoed zijn uitspraken te vinden die die krachtige mogelijkheid om de betekenissen en de waarderingen uit het verleden te veranderen illustreren en ondersteunen. 

In het tractaat Joma (1) discussiëren de Rabbijnen over de grootheid van Tesjoeva. Rabbi Resj Lakisj - een van de wijzen uit de derde eeuw van de westerse jaartelling - zegt: 
Groot is Tesjoeva: zelfs de verkeerde daden, die met opzet zijn gedaan worden dan beschouwd als niet opzettelijk. Even later gaat hij zelfs nog een stap verder: groot is Tesjoeva, zo zelfs dat opzettelijke daden als verdiensten beschouwd gaan worden. Dat is opmerkelijk: wat ooit verkeerde daden waren worden bij ommekeer met terugwerkende kracht in een nieuw licht beschouwd en ze worden niet meer aangerekend, maar zelfs getransformeerd tot verdiensten. Die laatste grote sprong geldt overigens alleen voor wie ommekeer doet uit liefde. 

Rabbi Resj Lakisj mag daarover meepraten, want voor zijn ommekeer en transformatie tot een der grootste Talmoedrabbijnen was hij  - zo zegt de overlevering - gladiator en struikrover. 

Hoe kan dat alles, hoe kan het verleden van gedaante veranderen? 

De midrasj zegt: voordat de Schepper de wereld schiep was er al Tesjoeva. De Eeuwige kon de wereld niet laten bestaan zonder eerst de mogelijkheid van Tesjoeva in het leven te hebben geroepen. Misschien is Tesjoeva op te vatten als een dimensie die buiten de tijd staat. Ergens in ons wezen, via de ziel, de nesjama, hebben wij toegang tot die buitendimensionele plek - misschien mag je zeggen: tot een transcendente ruimte - , waar de hervormende kracht van Tesjoeva werkzaam is. Als een gouden draad loopt hij eigenlijk door ieder moment van ons leven. Wanneer we onszelf onderzoeken en heroriënteren op ons leven staat die mysterieuze beschikbaarheid, die ons te boven gaat, open en hebben wij de kans om het verleden als het ware te herschikken en te herlezen tot een nieuw verhaal.

Dan begrijp ik opeens deze passage van de 20ste-eeuwse Joodse filosoof Emmanuel Levinas, die ik weergeef in een vrije bewerking: 

Vergeten raakt niet de werkelijkheid van het vergeten gebeuren. Maar er is een kracht, sterker dan het vergeten en dat is vergeving: krachtiger dan vergeten werkt vergeving in op het verleden. Het herhaalt op een of andere manier de gebeurtenis in een loutering er van. Het vergeten vernietigt de relaties met het verleden, terwijl de vergeving het vergeven verleden in het gelouterde heden bewaart. Het schepsel dat vergeven is, is niet een onschuldig schepsel. De onschuld is niet te stellen boven de vergeving. Het verschil tussen onschuld en vergeving is waar te nemen in het vreemde geluk van de verzoening, wat men wel noemt: de felix culpa, ‘gelukkige schuld', een dagelijks ervaringsfeit. Aldus Levinas (3).

noten
(1) Talmoed Joma 86a
(2) Talmoed Pesachiem 54a
(3) Emmanuel Levinas, De totaliteit en het Oneindige, Ambo, p. 345


 

Parasha Nitsaviem  

Ommekeer 

Devariem/Deuteronomium 29:9–30:20  

door Rob Cassuto

Meestal wordt de parasja Nitsaviem gecombineerd met de volgende parasja Vajelech in verband met de eigenaardigheden van de Joodse kalender. Dit jaar is een Joods schrikkeljaar en dan biedt de gang van de kalender ruimte voor een aparte lezing. Die valt nu op de sjabbat vlak voor het begin van het Joodse Nieuwjaar, Rosj Hasjana

Naast de zwarte paragrafen over de komende kwellingen en verbanningen zoals vooral in de vorige parasja Ki tavo, staan in deze parasja Nitsaviem  ook enkele gouden pesoekiem, die uiteindelijk een messiaans vergezicht beloven. Onze twijfel over een predestinerende en regisserende almachtige godheid zetten we even opzij om ons te laten meevoeren door de messiaanse noot die hier wordt aangeslagen (nog versterkt door het begin van de haftara, Jeshajahoe 61:10 ev). Devariem 30 1-3: ‘Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door de Eeuwige, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uit getrokken hebt en samen met uw kinderen naar de Eeuwige, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag aangespoord –, dan zal de Eeuwige, uw God, in uw lot een ommekeer brengen: hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen’. We laten de brisante vraag of deze passage een geopolitieke betekenis heeft graag voor dit moment in het midden. We richten ons op de spiritueel-psychologische dimensie.

De grote ommekeer, is dat niet wat we in ons hart steeds wensen? Spiegelt dat niet diep in ons een verlangen, dat een grote ommekeer ook in ons eigen leven zal plaatsvinden? Iedere dag doen we al of niet onze geringe pogingen om dat naderbij te brengen. Laten we de kijker eens richten op het persoonlijk niveau van ons dagelijks leven. 

De tijd tussen Rosj Hasjana en Jom Kipoer is daar speciaal aan gewijd: een samengebalde onderneming om Tesjoeva, een grote ommekeer teweeg te brengen in ons zelf en wie weet in de kringen om ons heen. 

Een van de grote thema's daarbij is vergeving. We vragen aan onze familieleden, vrienden, collega's en misschien wel vijanden vergeving om wat we hun hebben aangedaan. En we smeken vergeving af aan de Altijdzijnde. Maar het is mij opgevallen dat er weinig gezegd wordt en geschreven is over vergeving dóór ons aan anderen naar aanleiding van wat ons door die anderen is aangedaan. Feitelijk is dit – het vergeven door mij aan anderen – toch ook een vorm van navolging van de Eeuwige (imitatio Dei). Mozes Cordovero heeft dit uitgewerkt in zijn ‘Palmboom van Devora', waarin hij oproept tot een uiterste vergevingsgezindheid als navolging van de vergevingsgezindheid zoals die beschreven is als attribuut van de Eeuwige in Exodus 34:6,7, regels die wij deze dagen meerdere keren zingen.

Wat ons is aangedaan door anderen: dat kan veel zijn. We kunnen ons slecht behandeld, benadeeld, verraden voelen door onze ouders, partners, kinderen, bazen en collega's. 

”Mijn moeder heeft me niet echt gezien”. “Mijn partner heeft me verraden”. Ga zo maar door. Een half leven lang kan je met wrok blijven rondlopen. Soms was de behandeling of daad aan jou gedaan inderdaad onterecht, soms kan er sprake zijn van projectie van jouw gevoelens van boosheid of verdriet op anderen als gevolg van kwetsuren opgedaan in eerdere misstanden. In beide gevallen kunnen we door onze wrok, kwaadheid of door ons lijden terechtkomen in een slachtofferpositie. De pijn die eronder ligt schrikt ons af. Die zee van pijn, daar willen we niet aan. Toch is dat nodig. 
De fasering is: je losmaken van je wrok of lijden of boosheid, er een onthechtende sprong vanaf gaan staan, schouwen in jezelf en de pijn aangaan. Want dan is er ruimte geschapen voor de volgende stap: om de mens in de ander te zien en hem of haar vergeving te schenken. Dan ontstaat er nieuwe ruimte waarin weer het licht kan binnenvallen. Die ander hoeft het misschien niet eens te weten, dat je hebt vergeven. Vergeven doe je voor jezelf in de eerste plaats en de anderen in je omgeving zullen er volop van mee profiteren, als jij je hebt ontdaan van een zware last. Je wordt een lichter mens en onbespreekbare zaken worden wellicht bespreekbaar. 

Deze dagen van inkeer en ommekeer zijn bij uitstek de dagen om in jezelf te duiken en te kijken welke stukken van wrok, slachtofferschap, onverzoenlijkheid er in jou schuilen, die vernieuwing en verlichting van geest en ziel tegenhouden. 

Moge een goed en zoet jaar voor jou zijn weggelegd; sjana tova oemetoeka tichtevoe!

 

 

Parasha Ki Tavo  

Een sterk narratief

Devariem/Deuteronomium 26:1 - 29:8  

door Rob Cassuto

Voorpublicatie uit REIZEN DOOR DE TORA , DEEL II, 
LEVITICUS, NUMERI EN DEUTERONOMIUM 

Het grootste deel van de parasja Ki Tavo beslaat uit de lange reeks vervloekingen over rampen, die over Israël zullen komen, als het volk niet naar de stem van de Eeuwige en zijn voorschriften luistert. De reeks heeft de naam Tochacha gekregen, ‘vermaning’. We zouden bijna vergeten, dat de parasja ook  essentiële zegeningen bevat (Devariem/Deuteronomium 28:1-15) en heel feestelijk begint met de ceremoniële aanbieding van de eerste opbrengsten van het land aan de tempel te Jeruzalem (Devariem/ Deuteronomium 26:1 ev).
Pasoek (vers) 26: 1:  ‘En wanneer u in het land komt dat de Eeuwige, uw God, u als erfelijk bezit geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, moet het zó zijn dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land, die u binnenhaalt van uw land, dat de Eeuwige, uw God, u geeft; en u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Eeuwige, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen’  (die plaats is dus Jeruzalem).

In de Misjna, in het tractaat Bikkoeriem, ‘eerstelingen’, staan de plechtigheden uitgebreider beschreven, een tafereel dat speelde in de eerste eeuw van de gewone jaartelling (1):
‘Wie dichtbij woonde bracht verse vijgen en druiven, zij die ver weg woonden brachten gedroogde vijgen en rozijnen mee. Een os met horens bekleed met goud en een krans van olijven op zijn kop liep vooruit. Voor hen uit werd de fluit bespeeld tot ze bij Jeruzalem kwamen. En als ze vlakbij Jeruzalem waren zonden ze boodschappers vooruit en versierden ze hun eerstelingen. De gouverneur en de hoofden en de schatbewaarders (van de tempel) gingen naar buiten  hen tegemoet. Overeenkomstig de rang van de aankomers gingen ze uit. Alle bedreven ambachtslieden van Jeruzalem stonden dan voor hen op en begroetten hen: “Broeders, mannen van die en die plaats, we zijn verheugd jullie welkom te heten”. De fluit speelde voor hen uit tot ze bij de tempelberg kwamen. En als ze bij de tempelberg kwamen nam zelfs koning Agrippa  een mand op zijn schouders en liep mee tot de tempelhof. Bij de nadering van de hof zongen de levieten het lied: “Ik prijs u , O Heer, want u hebt mij opgeheven en hebt niet toegelaten, dat mijn vijanden zich over mij verheugden”’.

Stel je eens voor, die optocht over de heuvels van Judea, stoeten mensen met mooi gedecoreerde korven met vruchten op de schouders of op het hoofd, de stoere os voorop met gouden horens en de kop met bloemenkransen gekroond, samen met de fluitspelers, terwijl de imposante  muren van Jeruzalem in zicht komen.

Na het overhandigen van de korven met fruit aan de priesters bij de tempel  moest de overhandiger zeggen (Devariem/ Deuteronomium 26:4-11): ‘Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen: ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. Toen klaagden we de Eeuwige, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. En de Eeuwige bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen.   Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing.  Eeuwige, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u me gegeven hebt.'
Daarna volgde een feestelijke maaltijd.

Deze formule, de widoei bikkoerim,  is eigenlijk heel bijzonder. Waar van oudsher de omwonende volkeren de vruchten van het land wijdden aan vruchtbaarheidsgodinnen en mythologische godheden, memoreert de Israëlitische landbouwer de geschiedenis van zijn volk, de kennismaking met die ene onzichtbare God en de uitredding door Zijn machtige interventie;  de geschiedenis is hier samengevat in een notendop, een kernachtiger formulering is niet denkbaar. Het is één van de vele reminders, die in Devariem en de Tora in zijn geheel zijn ingebouwd om het volk van Israël te herinneren aan zijn afkomst, aan het proces van slavernij naar bevrijding en zijn roeping een samenleving te vormen, die geordend is naar principes van gerechtigheid en omzien naar de ander, zoals geschreven  en geopenbaard in de woorden van de Ene.

Israël wordt wel genoemd het volk van het boek; het zijn de woorden van een boek, de Tora, de Tanach, die het volk door de geschiedenis heen heeft bijeengehouden en gedragen. In moderne bewoordingen gesteld zou je kunnen zeggen dat het Joodse volk een sterk ‘narrative'  (narratief) heeft, anders gezegd: een verhaal, dat een kader van samenhangende betekenissen heeft, die een basis vormen onder en zin geven aan het bestaan van een volk, en in potentie aan ieder lid van dat volk.
De nadruk ligt dan ook niet voor niets op de plicht om van ouders op kinderen, van generatie op generatie, le-dor wa-dor, de kern van dat narratief door te geven.

Zij die de seider (rituele maaltijd op Pesach) vieren herkennen deze woorden van Devariem 26:4-11; zij vormen het centrale gedeelte van het dan hervertelde Pesachverhaal over de uittocht uit Egypte, zoals samengevat in het speciale tekstboek voor die Pesach maaltijd, de Hagada. Al eeuwen worden ieder jaar in duizenden Joodse gezinnen en gezelschappen deze woorden, die beginnen met de zwervende Arameeër (naar mijn stellige idee wordt geduid op: Avraham) en zijn geschiedenis, weer gesproken. (2)

noten
(1) Misjna Bikkoeriem 3:3 en 4.
(2) Voor dit commentaar heb ik mij mede laten inspireren door het commentaar van Rabbijn  Jonathan Sacks  (www.rabbijsacks.org) uit het jaar 2013 en enkele passages uit Simon Schama: De geschiedenis van de Joden, Deel 1: De woorden vinden, Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 4e druk, 2014, passim.


 

Parasha Ki tetsee 

Verafschuw de Egyptenaar

niet! 

Devariem/Deuteronomium 21:10 - 26 

door Rob Cassuto

Deze parasja Ki Tetsee gaat verder met de ordening van maatschappij en samenleving en bevat een grote hoeveelheid bepalingen op uiteenlopende gebieden als oorlog, familie- en eigendomsverhoudingen, alsmede moraliteit in seksuele zaken. Daarnaast zijn nog tal van andere zaken aan de orde. 74 van de 613 mitswot stammen uit deze parasja, de meeste van alle parasjot. 

Het is goed te beseffen: het zijn bepalingen die drieduizend jaar geleden zijn geschreven, in de grond weliswaar ingegeven door een diepgaande inspiratie en de omliggende Semitische wereld ver vooruit, maar toch ook getekend door de situatie van een semi-nomadische maatschappij van zoveel eeuwen her.  Er zijn passages die ons verlicht aandoen. De loonarbeider die zijn loon dezelfde dag nog dient te krijgen. Het royale overlaten van het niet geoogste voor de behoeftige. De bepaling, dat je de gevonden eieren in een vogelnest mag meenemen, maar de moedervogel moet laten vliegen, één van de bepalingen die zijn uitgewerkt tot het leerstuk over diervriendelijkheid (Tzaär baälee chajiem). Andere bepalingen roepen vanuit het huidige tijdsgewricht bij de moderne humanistisch georiënteerde mens weerstand op. De bepalingen bijvoorbeeld omtrent huwelijk, verkrachting, overspel, de positie van de vrouwen bevatten wrede, in moderne ogen disproportionele, sancties.

Latere rabbijnse uitleggingen hebben vele scherpe kanten van striktheid en wreedheid er vanaf geslepen, maar de vraag blijft in iedere generatie: hoe moeten we er in Gods naam de dag van vandaag mee omgaan? Hoe begrijpen wij het intrinsieke eeuwige moment van de inspiratie, waarmee ook aan ons nog steeds iets gezegd en geboden wil zijn en hoe kunnen wij het drieduizend jaar oude stof van geschiedenis en de contingentie van het menselijk psychisme van het zo lang geleden moment ervan af schudden?

Ik denk, dat het helpt om de diverse bepalingen te zien, niet zozeer naar hun letterlijke inhoud als wel naar de intrinsieke waarden, waaruit zij voorvloeien en waarvan zij een door de historie gedetermineerde ‘operationalisatie' zijn. 
Zo getuigen de – voor die tijd revolutionair vooruitstrevende - bepalingen rond de mooie vrouw, die door de man als krijgsgevangene wordt meegevoerd en begeerd, van het streven impulsieve wreedheid aan banden te leggen en respect voor de weerloze mens te tonen (Devariem/Deuteronomium 21:11-14). Het zijn regels die in vele regionen van de wereld ook nu nog hun nut zouden hebben. 

Opmerkelijk zijn de geboden om de Edomiet en de Egyptenaar niet te verafschuwen (Devariem/Deuteronomium 23:8, 9). Het derde geslacht mag zelfs tot de gemeenschap van Israël toetreden. De Egyptenaar heeft ondanks alle latere wrede onderdrukking het volk van de hongersnood gered en woonplaats gegeven en de Edomiet is een afstammeling van de broer van Jaäkov, Esav. Als we de bepalingen uit Devariem hfst. 2 in herinnering brengen, dan waren ook de Moabieten en Ammonieten gevrijwaard van de veroveringsdrang van de Israëlieten; ze waren immers afstammelingen van Esav, respectievelijk Lot, de neef van Avraham. Rabbijn Sacks wijst er in zijn commentaar op, dat deze geboden oproepen tot een houding van verzoening met de onderdrukker van ooit en tot een wil niet te volharden in haat tegenover de vroegere vijand. Ook inzake non-discriminatie van huidskleur bevatten de geschriften opmerkelijke bepalingen. Zo neemt Mosjee een Koesjitische (andere vertaling NBV Nubische) tot vrouw. Mosjee’s zuster Mirjam is daar niet gelukkig mee (Bemidbar/Numeri  12:1) en wordt bestraft wegens haar vooroordeel (volgens een mogelijke uitleg), over deze donker getinte (trouwens ook niet Israëlitische) vrouw. De grenzen waren toen nog niet zo nauw getrokken. In Sjier Hasjiriem (het Hooglied) is de verliefde vrouwelijke zanger ‘zwart en mooi', sjechora ani  ve-nava (Sjier Hasjieriem 1:5). 

Rabbijn Sacks ziet in de Mosjee van deze parasja een voorstander van het opgeven van haat en een oproeper tot vrede en verzoening. Binnen de grenzen van de Tora is deze leider tolerant, ruimhartig en verzoeningsgezind. Graag ga ik daarin met de rabbijn mee, zeker als ik vermoed, dat hij daarbij de toestand in het Midden-Oosten rond Israël daarbij in gedachten had. Wil je nog meer tot verzoening oproepende voorbeelden uit de Tora, denk dan aan de iconische verzoeningsscene van Jaäkov en Esav, die Jaäkov haatte, maar Esav snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem; en zij huilden (Beresjiet/Genesis 33:4). Een generatie daarvoor hadden Jisjmaël, de voorvader van de Arabieren, en zijn halfbroer Jitschak samen hun vader Avraham begraven in de grot van Machpela (Beresjiet/Genesis 25: 9). 

Dat alles neemt niet weg, dat de parasja besluit met een slotakkoord van juist onverzoenlijkheid. 
Het volk van Amalek, dat verraderlijk ooit de achterhoede van vrouwen en verzwakten aanviel toen het net aan de Egyptenaren ontsnapte volk van Israël de woestijn had betreden (Sjemot/Exodus 17:14-16), dat volk moet worden vernietigd, de gedachtenis aan Amalek moet van onder de hemel worden uitgewist. Vergeet het niet! (Devariem/Deuteronomium 25:19). Amalek zal de eeuwige vijand van alle generaties en alle tijden zijn. Of dat nu nog geldt? Het is één van de bepalingen die tegen zich zelf is gaan werken. Hoe? Daar ben ik elders op ingegaan (zie Amalek, eeuwige vijand, stereotype of archetype). 

Een groot deel van de bepalingen getuigt van waarden als naastenhulp, burgerzin, omzien naar de armen, veiligheid, respect voor dieren en zo meer. 

Veel is gereguleerd – vaak met strenge of zelfs kapitale bestraffingen - omtrent moraliteit in het huwelijk, binnen- en buitenechtelijke seksuele omgang en de positie van de vrouw daarin. Het wekt de indruk, dat eer, taboe op de geslachtsorganen en het belang van procreatie een prominente rol spelen, een rol, die in westerse zo sterk veranderde industriële, kapitalistische en technologisch ontwikkelde samenlevingen, waarin het begrip seksualiteit zijn intrede heeft gedaan, niet meer aanspreekt en geen toepassing meer vindt (koranistische, vaak nog strengere, varianten worden in (ultra)orthodoxe islamistische kringen nog wel degelijk letterlijk genomen en gepraktiseerd). Toch zouden de onderliggende waarden van loyaliteit in het huwelijk, een zekere mate van schaamte en terughoudendheid in uiterlijk erotisch vertoon een woordje meer mogen meespreken. In een ander commentaar op deze parasja heb ik daar meer over geschreven. 

Herzien sept 2016


 

Parasha Sjoftiem 

Rechtvaardigheid

Devariem/Deuteronomium 16:18 - 21:9 

door Rob Cassuto

De parasja start met voorschriften rond recht en rechtvaardigheid, Devariem 18-20: 
De maatschappij staat of valt met een stabiel rechtssysteem en een integere rechtspraak; niet voor niets luidt Devariem 20: ‘Rechtvaardigheid, rechtvaardigheid moet je nastreven, opdat je zal leven en het land zal bezitten’, tsedek, tsedek tirdof. 

We gaan dieper in op deze uitspraak . 
Rechtvaardigheid, rechtvaardigheid moet je nastreven, tsedek, tsedek tirdof
Waarom staat er tweemaal tsedek?
De Dasberg vertaling luidt: 'Alleen maar rechtvaardigheid moet je nastreven.' Dit doet de herhaling geen recht en is ook niet helemaal juist, lijkt mij. Rasji beschouwt deze zin als geschreven voor de procesvoerders en leest erin: zoek het best denkbare college op, het beste beet din
Op zich spreekt dat wel aan: voor jouw zaak wil je de beste advocaten en de beste rechters, voor jouw operatie het beste ziekenhuis. Maar met alle respect voor de heldere en nuchtere Middeleeuwse meester: er zit in dit tsedek tsedek tirdof toch méér.

Dit citaat, uit de Talmoed, Sanhedrin 32b werpt er een origineel licht op: 
(vertaald uit het Engels) 
‘Er is geleerd: rechtvaardigheid, rechtvaardigheid zal je nastreven. 
De eerste rechtvaardigheid duidt op een beslissing gebaseerd op het strikte recht. 
De tweede rechtvaardigheid duidt op een compromis. Hoe dat zo?
Als twee boten elkaar op de rivier tegenkomen en ze allebei tegelijk willen passeren zullen allebei zinken. Als er een ruimte maakt voor de ander kunnen ze beiden verder. 
Evenzo als twee kamelen elkaar ontmoeten bij het beklimmen van de helling naar Beet Horon. 
Als ze beiden tegelijk willen klimmen, zullen ze vallen. Maar als de een na de ander klimt, kunnen ze beiden veilig naar boven. Hoe moet dat dan? Als de één is beladen en de ander onbeladen, moet de laatste de een voor laten gaan. Als de één dichter bij huis is dan de ander, moet de eerste de laatste voor laten gaan. Als ze allebei even ver van huis zijn, maak dan een compromis, waarbij degene die voorgaat de ander compenseert’.

Wat deze passage onder meer goed illustreert is dat rechtvaardigheid een essentiële waarde is, die zijn oorsprong vindt in de menselijke ontmoeting. Rechtvaardigheid ontstaat in de relatie en maakt haar ook mogelijk. De kapiteins op de twee boten en de twee kamelendrijvers kunnen of alleen vóór zich zelf gaan of oog hebben voor elkaars belang. Ze moeten elkaar letterlijk in de ogen hebben gezien en hebben gesproken en misschien hebben ze een gebaar gemaakt, signalen gewisseld; ze hebben iets afgesproken. 

Al lang geleden is ons samenleven geformaliseerd in een sociaal contract en een rechtssysteem, maar daar houdt het natuurlijk niet op; ook daarbuiten is ons samenleven doortrokken van de opdracht rechtvaardigheid na te streven.

Zonder rechtvaardigheid kan het samenleven met elkaar niet bestaan, niet veilig zijn en niet tot bloei komen. Rechtvaardigheid heft ons op uit het geweld, de anarchie, de willekeur, de chaos, in zekere zin de hel zou je kunnen zeggen. 

Misschien kunnen we meegaan met Levinas en ik waag mijn poging tot begrip van deze moeilijke maar essentiële en intense Joodse filosoof onder deze woorden te vatten: 
Rechtvaardigheid gaat vooraf aan alle filosofie en wetenschap; het is niet het product van rationeel overleg of de conclusie van een gedegen sociale analyse. Het gaat daar aan vooraf. Als ik afzie van mijn vruchteloze pogingen de wereld en de ander te domineren, te manipuleren en te controleren dan komt de rechtvaardigheid mij tegemoet uit het gelaat van mijn naaste als een onontkoombaar appel, zeg maar een gebod. Daar - op dat tussenmenselijke veld - begint het uiteindelijk allemaal.

Zoiets bespeur ik ook in de woorden Tsedek, Tsedek, die herhaling maakt deze uitspraak ook tot een dringend appel, zo moeten we het denk ik ook opvatten. Streef rechtvaardigheid na bóven alles. Als een van de weinige geboden vermeldt de uitspraak in Devariem meteen een positieve consequentie, zeg maar voor het moment even: een beloning: ‘zodat je zal leven en het land zal bezitten’. 

Als we het appel van de rechtvaardigheid niet horen, zal het uiteindelijk uitlopen op ontworteling, vervreemding, ontheemding, geweld, oorlog. En dat misschien van het meest innerlijke, persoonlijke niveau tot het maatschappelijke, zelfs internationale en mondiale niveau. Het geldt voor onze relaties, onze familie, voor Nederland, voor Israël, voor de wereld.

Ik kwam dit vers van Jesaja (32, 17-18) tegen, dat een gelijke strekking heeft alleen met een meer profetische, zeg maar utopische aankleding: ‘Het gevolg van rechtvaardigheid zal vrede zijn en de uitwerking van rechtvaardigheid zal rust zijn en vrede voor altijd. En mijn volk zal wonen in oorden van vrede en in veilige woningen en op onbekommerde rustplaatsen’.
Moge dat zo zijn en worden.


 

Parasha Reëe 

Israël een paradigma voor

de mensheid als geheel?

Devariem/Deuteronomium 7:12 -11:26- 16:17

In deze parasja houdt Mosjee het vergaderde volk de keuze voor: Enerzijds de zegen, als het volk de geboden volgt en met name geen afgoden dient. (Dan volgen in dit hoofdstuk vele voorschriften, die de afgodendienst betreffen en de sancties daarop, maar ook de kasjroet voorschriften worden weer genoemd, evenals de regels omtrent het sjemita-jaar en ook de drie pelgrimsfeesten passeren de revue en nog vele andere voorschriften, in deze en de andere parasjot). 

Anderzijds is er de vloek als het volk afdwaalt van de geboden. Uitgebreid zijn de meest wrede schilderingen – van ziekten, onderdrukking, marteling, natuurrampen, verbanning - te lezen in de komende parasja Ki Tavo. De zegen wordt gelijkgesteld met leven en de vloek met dood (Deut. 30:19). 

Om mijn commentaar vorm te geven over deze passages moet ik met mijzelf – en met jullie als je wilt – een aantal denkstappen ondernemen.

We beginnen met de vraag over hoe de Schepper in woorden te benaderen, in woorden die mij voor even kunnen helpen. Want woorden schieten per definitie te kort. De Schepper is de grootst (on)denkbare dimensie die het geschapene heeft opgeroepen en omvattend en scheppend doordraagt in een proces van welks doel wij geen notie hebben. Zodra de Schepper dit dragen een nanoseconde niet doet is er geen geschapene. In deze hoedanigheid is de schepper voor ons mensen het volstrekt andere, hij is transcendent. Een persoonlijk voornaamwoord (hij, zij, het) doet al af aan zijn onmetelijke en onpersoonlijke oneindigheid. Hij is voor ons onzichtbaar achter de gemanifesteerde wereld verborgen.

Wij mensen vragen echter een ‘gezicht', we zoeken een doorgang naar de transcendentie en roepen de vorm te hulp. We zoeken het gezicht van de Schepper. We trachten aan het transcendente in de buurt te raken en ons voorrecht als mensen is dat we dat af en toe kunnen. Omdat de Schepper in het proces van scheppen is verwikkeld en betrokken (zich erin ‘geïnvesteerd' heeft), zijn er tekenen van zijn doorstraling te vinden. 

Wij mensen zijn zo geschapen dat wij die tekenen kunnen ontwaren. We kunnen in de schepping die kant zien die de schepper naar ons toegewend heeft, zijn ‘gezicht', dat echter alleen gelezen kan worden – uiteraard – met menselijke middelen.   
Dit gezicht is voor het Joodse volk een Joods gezicht. 
Aan andere volken en andere groepen heeft hij een ander gezicht getoond, dat andere trekken vertoonde. Ook hier zijn goede en wijze zaken uit voortgevloeid evenals duistere. 
Maar zoals alle gezichten toch gezichten zijn, omdat ze de constituerende kenmerken vertonen, die ze tot gezicht maken, kunnen we misschien nu en in de toekomst steeds meer het universele in al die gezichten zien.   

Als mensen trachten wij het gezicht van de Schepper te lezen met menselijke middelen, dat kan uiteraard niet anders. 
Dit lezen heeft vele vormen en één van die vormen is het luisteren naar de openbarende stem die daalt in het innerlijk. Een ander middel is het geschonken zicht op wat achter de dingen schuilt. Omdat het lezen gebeurt met de beperkte en eindige middelen (het oor en het oog in de meest uitgebreide en ook metaforische zin) is de perceptie van de Schepper en Zijn wil per definitie onvolmaakt. Vele grillige vervormingen doen zich voor, beïnvloed door de beperkingen van ons bevattingsvermogen, de materialiteit van ons waarnemingsvermogen, de gelocaliseerdheid op plaats en in cultuur en tijd, de begeerten van het ego, de psychologische geschiedenis in groep en gezin en vele andere factoren. 
Wel lijkt er een soort evolutie ingebouwd in de schepselen inzake de gradatie van helderheid van die perceptie.

Met name vijfendertighonderd, drieduizend jaar geleden werden trekken van de Schepper helderder gezien door Joden, te beginnen met Abraham. Gezien werd dat er één scheppend principe is en dat die Schepper één is en niet gelocaliseerd kan worden in stoffelijke objecten (afgoden, magie). Daarnaast werd verstaan dat met de Schepper intrinsiek een opgave verbonden is om met elkaar om te gaan op een zorgvolle, rechtvaardige en liefdevolle manier en niet vanuit louter egoïstische of instinctieve impulsen. De kern ervan werd vastgelegd in de meerduidige tekens van het woord, in de taal en het idioom van die tijd.

Deze wonderbaarlijke en revolutionaire onthullingen werden begrepen in de specifiek Joodse vormen en werden ingebed in de cultuur van die tijd, waarvan de typische taal, de vele rituele voorschriften (b.v. de dierenoffers), de sociaal-culturele voorschriften (b.v. rond man-vrouw verhoudingen) getuigen. De essentie staat majestueus overeind in   
de Tien Uitspraken en vele andere uitspraken (b.v. in Leviticus 19), die de historische en sociaal-culturele context hebben ontstegen; het is de grote gift van het Jodendom aan de mensheid, doorklinkend in het beste deel van het Christendom en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het is die essentie van zorg, rechtvaardigheid en liefdevolheid voor de medemensen, die, als hij in de samenleving regel is en geen uitzondering, welzijn en voorspoed garandeert; als dit geen regel is dan is de kiem gelegd voor anarchie, geweld, vernietiging en oorlog. Dat is - denk ik - de essentie van de keuze die in deze parasja wordt voorgelegd. De rampen brengt de Eeuwige niet eigenhandig over de mensen, daar zorgen ze zelf voor. 
De geschiedenis van het Joodse volk laat een dramatische worsteling zien met de grote inzichten die het ten deel is gevallen en de keuze die hen steeds wordt voorgehouden.   
Maar geldt de grote keuze in zijn kernachtige inhoud niet voor alle mensen, Joden of niet-Joden? Israël is in die zin een paradigma voor de mensheid als geheel. 

De specifieke vormen van de voorschriften, wier precieze nakoming ook in vorm en detail wordt geëist, zijn alleen van belang als ze de realisatie van de essentiële inhoud dienen; iedere generatie heeft het recht die sociaal-culturele vormen en versieringen te toetsen, te waarderen en eventueel te veranderen of weg te laten. Traditie en geaccepteerd leiderschap zijn daarbij onmisbaar. 
De panische angst om de vorm-details gedetailleerd op te vatten en uit te voeren kan het zicht op de essentie verduisteren en de rampzalige verdeeldheid onder mensen, die het heil zoeken, alleen maar bevorderen.

De afbeelding is het wandtapijt 'Vrede' van Marc Chagall in het gebouw van de VN in New York.


 

Parasha Ekev 

Veertig jaar lang Hemels brood

Devariem/Deuteronomium 7:12 -11:25

‘En hij liet jullie ontberingen en honger lijden en liet jullie het Manna eten …’(8:3)

In Exodus 16:13 e.v. lezen we: ‘De volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. ‘Wat is dat?’ vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze begrepen niet wat het was. Mosjee zei tegen hen: ‘Dat is het brood dat de Eeuwige u te eten geeft. De Eeuwige heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er een omer van nemen voor elke persoon die er bij hem in de tent woont.’ De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan een omer, en zij die weinig verzameld hadden niet minder, terwijl toch iedereen zo veel genomen had als hij nodig had. Mosjee verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. Sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets; de volgende morgen zat het vol wormen en stonk het.

Het Manna was wit als korianderzaad. Het moest binnen vierentwintig uur worden gegeten. Zodra de zon er op scheen, begon het te smelten. Vrijdag werd een dubbele portie ingezameld, omdat er op Sjabbat geen Manna viel. Op vrijdag bedierf het Manna niet. Gedurende de hele woestijnreis, veertig jaar lang, aten de Joden het Manna. Voordat het Manna viel veegde een noorderwind de woestijngrond schoon. Daarna viel er regen en werd het schoon gewassen. Vervolgens viel er dauw, dat hard werd door de wind, zodat het kon dienen als de tafel voor het Manna, dat uit de Hemel viel. Dit Manna werd weer bedekt door een tweede laag dauw, om het te beschermen tegen insecten en ongedierte.

Het Manna had opmerkelijke kwaliteiten. Het was in het begin te vergelijken met astronautenvoedsel; Manna werd volledig door het lichaam opgenomen en produceerde geen uitwerpselen. Pas toen de joden zondigden door over de smaak van het Manna te klagen, werd het Manna gelijk normaal voedsel.

Het Manna viel elke dag opnieuw, zodat de Joden het niet hoefden te vervoeren en het vers konden genieten. Omdat zij iedere dag weer bedacht werden vanuit de Hemel, richtten zij hun harten op God voor hun dagelijks brood (BT Joma 75b-76a). Zonder speciale wensen smaakte het Manna voor kinderen als melk, voor volwassenen als brood, voor de ouderen als honing en voor de zieken als gerst in olie en honing. Manna had een heerlijke geur; voor de vrouwen diende het ook als parfum en make-up.

Toch bleven de Joden niet tevreden over het Manna. In de exegese literatuur worden hiervoor verschillende redeneringen gegeven. Juist omdat zij steeds afhankelijk waren van deze dagelijkse ‘manna-dropping’, voelden zij zich onzeker. Iedere dag weer werden de Joden met hun neus op het feit gedrukt dat zij afhankelijk waren van Boven.
Bovendien sloeg de verveling toe. Het Manna had iedere dag dezelfde witte kleur. Het was zeker waar dat men er alles in kon proeven wat men wilde, maar het oog wil ook wat. Men kan wel een heerlijke biefstuk proeven, maar zolang dit niet wordt gezien, smaakt het toch minder. De Joden wilden gevarieerd voedsel consumeren en dat was dit Hemelse voedsel nu eenmaal niet.

Iedere familie kreeg Manna naar het aantal gezinsleden. Zo werden veel conflicten beslecht. Wanneer Mosje geconfronteerd werd met een vraag wie bij welke huishouding hoorde, kon hij aan de hoeveelheid Manna aflezen hoeveel mensen bij de ene huishouding en hoeveel bij de andere behoorden. Toen de profeet Jeremia vele eeuwen later mensen aanspoorde om meer Tora te gaan leren, antwoordden zij, dat ze niet wisten hoe ze zich in leven moesten houden als ze alleen Tora zouden leren. De profeet haalde toen het kruikje met Manna uit de Tempel en hield de menigte voor, dat Manna het voedsel van hun voorouders was, toen zij in de woestijn de hele dag Tora bestudeerden. Hij beloofde hen, dat zij ook door God onderhouden zouden worden als ze zich meer aan de Torastudie zouden zetten.

o.b.v. hoofdstuk 46 uit ‘Van Week tot Week’; Gedachten over de Tora van Rabbijn Mr. drs. R. Evers 


 

Parasha Waètchanan 

Zijn smeken kreeg geen gehoor

door Laibl Wolf 

Devariem/Deuteronomium 3:23-7:11

In de sidra van deze week, ‘Waètchanan’, smeekt Mosjè God om hem tot het Beloofde Land toe te laten. Hij pleit voor de Eeuwige terwijl hij strijdt met een neonlicht met de boodschap: ‘geen toegang’. Waarom pleit hij bij God? Voelt hij zich tekortgedaan omdat zijn beloning voor ‘verleende diensten aan Boven’ hem is ontzegd? Of laat zijn meesterlijke beheersing van de ‘uitgestelde bevrediging’ hem plotseling in de steek?

De zaak gaat natuurlijk veel dieper en is beladen met kosmische diepgang. De grootste profeet aller tijden wist dat wanneer zijn diep-geïnspireerde ziel het verheven vlak van Èrèts Jisraëel zou bereiken een nieuw scheppingslicht van de hoogste graad zou worden ontstoken- het messiaanse licht van een nieuw tijdperk. Dit is waar hij met passie voor pleitte: een nieuwe wereld voor de Masjiach. Maar zijn smeken kreeg geen gehoor. Het was te vroeg.

Wij allen horen de bede van Mosjè in onze ziel. We ervaren het als een kortdurende flits van verlichting, die ons bewustzijn ontsteekt. We ervaren het als een plotselinge drang om te ontwerpen, scheppen, bij te dragen, opnieuw te beoordelen. Het zweeft boven ons, raakt ons spiritueel innerlijk aan, knaagt aan onze randen en roept onze gespitste aandacht. Maar als we het niet voeden, verdampt deze flits van verlichting en concentratie net zo snel als zij gekomen is, en wordt vervolgens verplaatst naar de ‘prullenbak’ van ons lagere bewustzijn.

De dagelijkse flits van Goddelijke verlichting vernieuwt de schepping. Het brengt iedere dag een nieuwe aura die ons tot grotere hoogten brengt. Iedere dag is op haar manier nieuw en fris. Als we ons eerste gebed zeggen, bij het ontwaken, ‘modè anie’, stemt onze ziel er onmiddellijk op af. De geoefende en gevoelige ziel kan een gewaar zijn ontwikkelen voor het nieuwe van iedere dag. De gevoelige ziel smeekt God om toelating tot het hogere Èrèts Jisraëel, om ons toe te staan de spirituele splijting van het Messiaanse tijdperk te beginnen - en gezien de toestand in de wereld hebben we dat zeker nodig. 

In dit commentaar wordt de situatie rond Mosjè’s binnengaan in Èrèts Jisraëel vanuit een mystieke visie verklaard. De mystiek leert ons vanuit een veranderd bewustzijn naar de werkelijkheid te kijken. Het betreden van dit andere bewustzijn is een proces, dat men niet op eigen kracht en wil kan beginnen en doorlopen. In het andere bewustzijn, in de transcendente staat van zijn ofwel de mystieke ervaring gelden andere regels en wetmatigheden dan in ons dagelijks bestaan. 

Èrèts Jisraëel, het beloofde land, is in deze uitleg een andere aanduiding voor deze mystieke bewustzijnstoestand. Messias is dan een aanduiding van een permanente overgang naar dit bewustzijn, voor allen. Dat Mosjè niet in deze staat kan overgaan heeft te maken met de andere regels. Verdienste en goede werken in onze werkelijkheid verliezen hun waarde niet, maar zijn geen sleutel op die deur. Wat Mosjè, anders dan de gewone mens wel wordt toegestaan, is te weten wat zijn overgang belemmert - onvoldoende vertrouwen en overgave. Het is zijn tijd nog niet voor het binnengaan van de toestand, die hier Èrèts Jisraëel genoemd wordt. En het is onze tijd nog niet (nog steeds niet) om over te gaan naar de staat van zijn, die met Messias wordt aangeduid.

Laibl Wolf is jurist en onderwijs-psycholoog. 


 

Parasha Devariem 

De woorden die Mosjè sprak

door Ted Temko 

Devariem/Deuteronomium 1:1-3:22

In de Nederlandse taal staat het vijfde, laatste en verheffende boek van Mosjè, dat begint met de sidra van deze week, bekend als Deuteronomium. Dat is Grieks voor "tweede wet", een verkeerde vertaling van een van zijn oude Hebreeuwse namen, Misjnè Tora ofwel “herhaling van de Tora.” In feite is geen van beide benamingen correct. De 120 jaar oude Mosjè begint immers zijn afscheidstoespraak voor het joodse volk, dat op het punt staat om de Jordaan over te steken en het land Israël binnen te trekken, niet met een poging om de Tora te herhalen, maar om deze "uiteen te zetten" of "te verklaren", afhankelijk van de vertaling. Het woord dat hier gebruikt wordt is beëer. Hierdoor legitimeert hij en legt hij de basis voor een religie, die niet bestaat uit zaken domweg uit het hoofd leren of reciteren, maar die zich kenmerkt door interpretatie, het stellen van vragen en discussie.

Zowel in detail als in interpretatie wijkt het Boek Devariem ("de woorden die Mosjè sprak") af van de vier voorgaande boeken van de Tora. Een belangrijk verschil is te zien in de versie die hier wordt gegeven van God die Mosjè belet om het Beloofde Land binnen te trekken. In sidra Choekat (in het boek Bemidbar) krijgen we te horen dat het komt omdat hij de Eeuwige ongehoorzaam was door in de woestijn op een rots te slaan, in plaats van deze toe te spreken, opdat deze water zou geven. Nu zegt Mosjè dat het de schuld is van de Israëlieten: hij moet zelf de rekening betalen omdat deze generatie van slaven het benauwd krijgt als zij voor het eerst de kans krijgt om echt naar Israël te gaan. Dit gebeurde nadat zij de autochtone bevolking heeft verkend en geconcludeerd dat het ging om "een volk dat groter is dan wij en dat boven ons uit torent, met grote versterkte steden die tot in de hemel reiken."

Nadat gedurende veertig jaar de twijfelaars gestorven waren en ook Mosjè op het punt stond om zijn laatste adem uit te blazen, wilde God dat "niet een van deze mannen, deze verdorven generatie," het Beloofde Land zou zien. 

Na de zondvloed had God beloofd dat de mensheid niet meer volledig uitgewist zou worden. Maar hij is hier opnieuw van plan om een nieuwe start te maken, zij het op een andere manier. Degenen die het land zullen erven, zo wordt ons verteld in Mosjè's afscheidsrede, zullen "jullie kinderen zijn, die vandaag de dag geen onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad.” 

Het is een aanlokkelijk, simpel beeld: een nieuw land, een vernieuwde en verbeterde Leer, voor een nieuw volk. Maar een dergelijk simplisme kan heel gevaarlijk zijn, zowel in onze joodse religie als in die van anderen (zoals mainstream Moslim voorgangers in deze tijd ondervinden, denk aan de terreur alom). Om simplisme, het negeren van een bepaalde context, tegen te gaan, richt Mosjè zich in Devariem tot zijn toehoorders, van wie vrijwel niemand de vlucht uit Egypte aan den lijve heeft ondervonden, alsof zij dat allemaal wél hebben meegemaakt. De boodschap hierachter is dat wij de Tora niet kunnen begrijpen, laat staan ons aan de Tora houden, als wij geen enkele notie hebben van geschiedenis, en niet over het vermogen beschikken om ons tenminste een voorstelling te maken van de beproevingen en opstanden van de voorgaande generatie. Het zal verkeerd aflopen met onze vrijheden als wij geen besef hebben van onvrijheid, van wat het is om slaaf te zijn.

Op een dieper niveau vereisen onze religieuze leerstellingen een goed inzicht in en gevoel voor de context waarin ze geplaatst zijn. Dit geldt evenzeer voor een vurige en toegewijde baäl tesjoewa (letterlijk: meester van de terugkeer - een recentelijk [ultra-]orthodox geworden Jood) als voor een fundamentalistische Moslim die een of twee Soera's(verzen) uit de Koran licht om zichzelf een license to kill te geven.

Eerder in de sidra van deze week herinnert Mosjè ons aan zijn besluit om rechters aan te stellen als hij het aantal zaken dat speelde in het volk dat steeds groter werd, niet meer zelf kon behandelen (dit is een andere versie dan die in Sjemot, waar ons werd verteld dat zijn schoonvader Jethro met dit idee was gekomen). "Verzamel jullie wijze, begripvolle en geleerde mannen", zegt hij, waarna de stammen terugkeren met "wijze en geleerde" mannen. Rabbijnse commentatoren trekken hieruit de conclusie dat "begrip", een gevoel voor diepte, context en reflectie, zo zeldzaam was dat blijkbaar niet één wijze en geleerde rechter over deze derde eigenschap beschikte. Zeker, “begrip” is een ongrijpbare eigenschap. Maar die is ook van wezenlijk belang, om het Jodendom te behouden als een bron, niet alleen voor gemakkelijke antwoorden, maar ook voor lastige vragen.

Ned Temko (1952) schreef voor The Guardian en was 15 jaar lang redacteur van de London Jewish Chronicle


 

Parasha We-zot ha-beracha

Een profeet van nu? 

door Rob Cassuto

Dewariem/Deuteronomium 32, 33 en 34   

De parasha

De parasha We-zot ha-beracha is de laatste parasha van de Tora. Op  het komende feest van Simchat Tora wordt deze laatste parasha over de dood van Moshé gelezen en meteen daarna de eerste parasha van de Tora, Bereshiet/Genesis,  over de schepping van het universum, de aarde en de mens. De cyclus van Tora lezen gaat door. In de geschiedenis van het volk van Israël gaat het verhaal in zekere zin ‘longitudinaal' door: de Israëlieten staan aan de rivier de Jordaan en onder Jehoshoea zullen zij de rivier oversteken.

De parasha begint met de zegeningen die Moshé over de stammen Israëls uitspreekt. Iedere stam krijgt zijn eigen langere of kortere zegenspreuk over zich uitgesproken.
Al eerder waren de stammen op een sterfmoment toegesproken: door stamvader Ja'akov (Bereshiet/Genesis 49:1-28). Het is interessant de woorden van Ja'akov en die van Moshé naast elkaar te leggen; zie daarvoor een eerder commentaar van mij. De parasha besluit met een nuchtere en waardige schets van de dood van Moshé, nadat hij vanaf de berg Nevo een laatste blik mocht werpen op het beloofde land.

de dood van Mosjé

De beschrijving van de laatste gang van Moshé (Deut. 34), weg van het volk, de berg Nevo op, raakt mij altijd weer als ik het lees. Waar hem dat in zit, ik weet het niet. Ik ben sowieso al gevoelig voor sterfscènes en dit is wel een van de meest klassieke. Buber moet denken "aan een van de edele dieren, die zich van hun kudde verwijderen om alleen te kunnen sterven". Dat zit er ook in, ja.

Het is ook de combinatie van kracht - de laatste wandeling alleen, "niet wazig was zijn blik en niet geweken zijn frisheid" (Deut. 34,7) - en de menselijke smart van het afscheid. De grootsheid van zo'n vol leven, dat een einde neemt. De eenzaamheid die hem zijn hele leven moet hebben omgeven die hier in zijn volheid en naaktheid onthuld lijkt.
Het is ook de menselijkheid ondanks de heroïeke enscenering van de eenzame bergbeklimming, Moshé was geen mens zonder zonden, zoals Jezus, hij was toornig als de God van de Tora zelf, geduldig en ongeduldig, bescheiden en autoritair, een welsprekend man met ooit een spraakgebrek, moedig met bange momenten, een profeet maar niet heilig.
Zijn graf werd geen heilige plek of bedevaartsoord, want niemand wist en weet waar hij begraven is.

Profeten

In vers 34:10 staat: “nooit meer stond er een profeet in Jisraël op als Moshé, met wie de Eeuwige omging 'van aangezicht tot aangezicht’”. Moshé zelf sprak eerder tot het volk in Dew/Deut 18:15: “de Eeuwige zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren”. Die profeten zijn inderdaad gekomen. Vele profeten heeft het oude Israël gekend en een aantal hebben de canon van de Tanach gehaald, waaronder als meest bekenden Jirmejahoe (Jeremia) en Jeshajahoe (Jesaja). Echter: in de eeuwen na de terugkeer van het Joodse volk uit Babylon is de profetie als het ware uitgestorven en zijn de rabbijnen in hun plaats gekomen als richtingwijzers naar de goede weg. Toch is profetie wel een element in de Joodse religie gebleven. Maimonides is uitgebreid op profetie ingegaan. Het zesde geloofspunt van zijn bekende 13 geloofspunten luidt:
Ik geloof er volledig in dat al wat de profeten verkondigd hebben waar is. Hij ziet profetie als een eigenschap, die ieder, Jood of niet-jood, in principe kan hebben. Om een profeet te zijn somt de beroemde middeleeuwse geleerde de volgende criteria op: men moet wijs zijn en beschikken over een heldere geest, een onberispelijk karakter en beheersing van zijn hartstochten en begeerten, men moet een rustige en opgewekte gesteldheid hebben, men moet de stoffelijke en frivole kanten van het leven mijden en zichzelf volledig wijden aan het kennen en dienen van God. Met dat alles is zo’n persoon nog geen profeet; wat zo’n wijze pas echt een profeet maakt is dat de Eeuwige hem daartoe kiest (1).

Zoals gezegd, de rabbijnen hebben de profeten overbodig verklaard. Het  fenomeen van een overvloed aan valse profeten heeft dit waarschijnlijk in de hand gewerkt en ook de ervaring met allerlei messiassen heeft niet gunstig uitgepakt. Maar ze lieten de mogelijkheid van werkzaamheid door de ‘roeach ha-kodesh’ – de heilige inspiratie - wel open voor rechtvaardigen, voor tsadikiem.

De belevenissen van de oude profeten lieten zien, dat het een ondankbare en eenzame taak betrof. Ze werden gedreven om het  tegen koningen en regeringen op te nemen en misstanden aan de kaak te stellen, die door machthebbers werden bevorderd en door de meerderheid werden geduld en zelfs toegejuicht. Maar de waarheid is al te vaak bij machthebbers niet geliefd. Profeet zijn was een levensgevaarlijk beroep. Dat een profeet in zijn eigen land niet geëerd is ervoer ook Jezus in zijn vaderstad Nazareth (Matteus 13:54-57).

Een profeet van nu? 
 
Al komen profeten volgens de rabbijnse opvattingen niet meer voor, er zijn wel mensen, die door hun boodschap en levenswandel de associatie met profeten wekken of hebben gewekt. Ook die ‘evenknieën’ van de oude profeten kunnen bevestigen, dat hun boodschappen aan de natie of de wereld heftige weerstanden hebben opgeroepen of nog oproepen.  Niet zelden zijn die met verbanning, gevangenis of zelfs moord beantwoord.

Velen noemen  in dit verband figuren als de Dalai Lama, Martin Luther King, Nelson Mandela.
Het jongste nummer van het magazine van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, Joods Nu, is gewijd aan ‘Profeten, toen en nu’ (2).  Het bevat o.a. een interview met de voorvechtster van het liberaal Jodendom in Israël, Anat Hoffman. Gevraagd naar wie voor haar een hedendaagse profeet is hoeft ze niet lang na te denken: dat is de controversiële Israëlische denker en leraar professor Jeshajahoe Leibowitz. Op het onvolprezen internet heb ik wat informatie over hem opgezocht (3).  

Hij is in 1994 overleden, 91 jaar oud, verguisd, gerespecteerd en bewonderd. Zijn boodschap was straight, maar voor vele Israëli’s niet gemakkelijk. Hoewel rechtgeaard orthodox was hij een felle voorstander van de scheiding van kerk en staat, veroordeelde hij de corrupte religieuze instituten en beschouwde hij het nationalisme rond de staat Israël als voedingsbodem voor fascistische tendensen, waarbij hij indringende bewoordingen als ‘blut und boden’ niet schuwde. Een keerpunt ten kwade noemde hij de voortdurende bezetting van de Jordaanse westoever na de Zesdaagse oorlog , een bezetting die noodzaakte tot onderdrukking van een ander volk.  Leibowitz waarschuwde tegen de daaruit door hem voorziene ernstige ondergraving van Joodse morele waarden.  Hij was sterk geporteerd voor een tweestaten oplossing. Hoe je ook denkt over de staat, de identiteit en de politiek van Israël, je ontkomt er niet aan dat de opvattingen van Leibowitz je verontrusten door hun mogelijke waarheidsgehalte. Vlak voor zijn dood was het plan hem de Israël Prize toe te kennen, maar hij trok zich terug toen heftige protesten opriepen om zijn nominatie ongedaan te maken. Recent werd het voornemen om een straat in Jeruzalem naar hem te vernoemen ook na protesten weer ingetrokken. Wie een indruk wil krijgen van zijn betoog moet het youtube filmpje met een interview met hem eens bekijken (4).

Ik kan niet nalaten de woorden van Anat Hoffman uit ‘Joods Nu’ te citeren, woorden die hem opeens zo dichtbij halen: “Hij was een zeer bijzondere man. Hij had geen rijbewijs en nam elke dag bus 9 naar de universiteit waar hij werkte. Je kon dan met hem spreken, op de bus. Hij had een lijst en je ging twee of drie haltes naast hem zitten, tot de volgende persoon kwam om met hem te praten. Iedereen nam plaats naast hem in bus 9 met hun vragen en gedachtes: soldaten, professoren, huisvrouwen, Joden, moslims, christenen, mannen en vrouwen. Iedereen mocht plaats naast hem nemen en hij was in iedereen even geïnteresseerd. Het verhaal gaat dat een huisvrouw hem op een dag aansprak, hij luisterde naar haar en gaf zijn antwoord. Men zei: zij weet niet dat hij professor Leibowitz is, maar ook hij wist niet dat hij professor Leibowitz was. ‘Hij was een ware profeet.’”

Noten
(1) Een aardig overzicht biedt de Chabad website,
(2) Zie Joods nu nummer 5, jaargang 2, september 2015/ 5776
(3) Bv. op Wikipedia en op de website Sargasso
(4) https://youtu.be/buQ1C5RJ2Vk of op mijn website

RC 1 okt 2015


Parasha Ha'azinoe

Een poëtische laatste oproep 

door Rob Cassuto

Dewariem/Deuteronomium 32:1 - 52   

De parasha

In de vorige parasha Wajelech heeft Moshé een vergezicht gehad op de ooit komende afvalligheid van de Israëlieten; in verband daarmee kreeg hij een gedicht ingegeven met de bedoeling om het aan het volk voor te dragen, een epische vermaning om de catastrofe van de verre toekomst te keren, een machtige dichterlijke poging van de terminale leider om over zijn graf heen invloed uit te oefenen op de koers van zijn geliefde maar lastige volk. De parasha Ha'azinoe (‘Hoort!’) bestaat grotendeels uit deze poëtisch getoonzette laatste lering van Mosjé, zijn zwanenzang. Die bestaat uit vijf episoden (1).

De eerste is een korte aanhef, waarbij hemel en aarde als getuigen worden aangeroepen.

De tweede episode brengt in herinnering dat de Eeuwige Israël als Zijn volk heeft gekozen en dat Hij dit volk  Zijn bijzondere bescherming zal geven: "Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt". Daarna volgt in de tekst dan een schets van een fase van voorspoed waarin Jeshoeroen (= Israël.(2)) vadsig en vet wordt, het verzadigd raakt, dik en rond wordt.

Dan volgt de derde episode: het volk, vadsig en vet geworden, loopt weg van zijn schepper, versmaadt zijn stut en steun, zijn rots. De vertoornde en vergeten God brengt rampen over het volk. Ballingschap (galoet) en diaspora zullen zich gaan afspelen. Eerder in Deuteronomium werd eveneens het beeld van de arend gebruikt, nu als agressieve aanvaller: (28:49): "Zoals een arend onverwacht opdoemt, zo zal uit de verste uithoek van de wereld een volk op u afkomen. De Eeuwige stuurt een volk dat een onverstaanbare taal spreekt".

Als het volk is verzwakt en bijna tot niets is geworden breekt een vierde episode aan, waarin de Eeuwige zich nu keert naar de vijanden van Israël en in opperste vergelding wraak op hen uitoefent, in lyrische beelden beschreven. Het motief dat voor deze wending wordt geschilderd is niet zozeer een hernieuwde compassie met het geteisterde Israël als wel de aantasting van de reputatie van de Eeuwige, die op het spel staat. De vijanden van Israël mogen niet misleid worden en hun overwinning op het arme volk aan zich zelf toeschrijven, blind voor het feit, dat hier sprake is van de wil en de hand van de God van Israël. De redenering doet denken aan het argument waarmee Moshé God weet te vermurwen om Zijn volk na het gouden kalf geen prooi van vernietiging te laten worden: (Ex 32: 12) "Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: 'Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen?"' In andere passages in Dewariem/Deuteronomium wordt als motivatie genoemd de compassie van de Eeuwige als antwoord op ommekeer. Dat spreekt mij en misschien ook u meer aan (3).
Ten slotte, in de vierde episode wordt de almacht van de Eeuwige nog eens breed uitgemeten.

Als de recitatie van het gedicht is afgelopen krijgt Moshé te horen, dat hij nu de berg Nevo zal moeten gaan beklimmen om er te sterven; daarmee eindigt de parasha.
 
Wie heeft de schuld?

In het hele boek Deuteronomium klinkt steeds de keuze door die het volk heeft om God aan te hangen en de geboden te volgen of God en zijn geboden af te vallen, waarbij aan de eerste keuze de rijkste zegeningen worden gehecht en aan de keuze voor afval de vreselijkste rampspoeden, die herhaaldelijk en ook nu weer in geuren en kleuren beschreven worden. Steeds is Moshé ’s boodschap daarbij, dat, als het verkeerd gaat, het niet aan God ligt. De termen en beelden van het leerdicht ‘Ha’azinoe’, zijn straf en krachtig als koppige wijn, extreem en ernstig. Wanneer we door de epische terminologie van God als almachtige oorlogsvorst – in die tijd gebruikelijk – heenkijken en zo ons best doen om een betekenis voor onszelf te ontwaren, dan horen we een oproep, die steeds weer opnieuw klinkt -  de laatste dag van Moshé is steeds de dag van nu, vandaag, hajom - : een herinnering, gekleed in heftige lyriek, een herinnering aan de mogelijkheid tot vrijheid die de mens heeft en een oproep die vrijheid te gebruiken voor verantwoordelijkheid.
Rabbijn Jonathan Sacks zegt (4) iets belangrijks; daarbij vraag ik aan de niet-God-gelovigen en aan de meer het woord God liever vermijdenden (zoals ik) de ‘Gods-taal' van de rabbijn voor lief te nemen en naar de essentie te gaan (vertaling door mij, cursief is origineel):

‘Het is de macht van de hoop, die geboren wordt, als Gods liefde en vergiffenis zich verbinden met de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Het is die macht, die het Jodendom heeft gemaakt tot de morele kracht, die het altijd is geweest voor mensen met een open hart en geest. Maar die hoop, zegt Moshé met een passie die ons bijna zeer doet, als we die opnieuw op ons in laten werken, die hoop gebeurt niet zomaar. Er moet voor gewerkt worden, hij moet worden gewonnen. De enige manier, waarop dat wordt gerealiseerd is door niet God de schuld te geven. Als wij een betere wereld willen, moeten wij die maken. God onderwijst ons, inspireert ons, vergeeft ons wanneer wij falen en tilt ons op als wij vallen, maar wij moeten het doen. Het is niet wat God doet voor ons, dat ons transformeert; het is wat wij doen voor God.'

noten
(1) Zie ook: Gunter Plaut (ed),The Torah, a modern commentary, Union of Reform Judaism, New York, 1981
(2) Jeshoeroen, poetische naam voor Israël, hier voor het eerst genoemd; volgens Ibn Ezra afgeleid van ‘jashar’, recht(op), rechtvaardig
(3) Bijv.  Dew/Deut 30:1 ev
(4) http://www.rabbisacks.org/haazinu-5774-leaders-call-responsibility/
Lees ook zijn discussie in zijn commentaar van 2015/5776


RC herzien 24 sept 2015
 


Parasha Wajelech

Wees sterk en moedig

door Rob Cassuto

Dewariem/Deuteronomium 31:1 - 30

In de parasha Wajelech – de kortste in de Tora, in de meeste jaren gelezen samen met de voorgaande, Nitsaviem – neemt Moshé afscheid van het volk, dat hij veertig jaren over toppen en door dalen heeft geleid naar het moment suprême, waar het volk op het punt staat het zo lang beloofde land te betreden. Bemoedigende woorden spreekt hij hen toe.  God zal jullie niet in de steek laten bij het in bezit nemen van het land. Weest sterk en moedig en laat jullie niet afschrikken door de tegenstanders, die jullie zullen ontmoeten, zulke woorden spreekt hij. Ten overstaan van de verzamelde menigte draagt de oude leidsman het leiderschap over aan Jehoshoea, wees sterk en moedig – chazak we-èmats - voegt hij zijn opvolger toe.  De parasha meldt dan, dat Moshé eigenhandig zijn onderricht (letterlijke betekenis van ‘tora’) opschreef en dit geschrift overdroeg aan de priesters en levieten. Eens in de zeven jaar, tijdens Soekot, moesten deze de wetsrol voorlezen aan het verzamelde volk, inclusief de kinderen. De boekrol moest  naast de ark van het verbond gelegd worden als een eeuwige getuigenis van de juiste weg.

Aan het eind van de parasha vindt er een opvallende wending plaats. De Eeuwige verschijnt bij de tabernakel in een wolkzuil aan Moshé en Jehoshoea en profeteert aan hen, dat nu al Hem bekend is, dat het volk, als het eenmaal gesetteld is en welvarend geworden, zich van de Eeuwige en zijn geboden zal afkeren. Hij zal zich dan van zijn volk afkeren en vele ongelukken en rampen zullen over hen komen. De Eeuwige zal dan zijn gezicht afkeren, verbergen. Anochi hester astir pani. Nogmaals dus wordt herhaald, ik geloof voor de derde keer, dat de afvalligheid en de daarmee samenhangende rampen als onvermijdelijke  toekomst worden voorzien. Hiermee zijn de paradoxen geïntroduceerd van Gods voorzienigheid, zijn almacht en de menselijke vrije wil, die door alle eeuwen heen en ook nu nog de menselijke geest hebben beziggehouden, gepijnigd mag je wel zeggen, niet in het minst de rabbijnen en de theologen. De discussie omvatte het intrigerende fenomeen van de ‘verborgenheid van Gods aangezicht’ en wat dat betekende in het licht van al die rampen en met name de Sho’a. Op vele plaatsen elders ben ik daar verder op ingegaan. Nu vermeld ik alleen, dat Plaut (1) er op wijst, dat in de tijd, dat Dewariem/Deuteronomium volgens de bijbelwetenschappers in feite werd opgeschreven - vele eeuwen later dan de historische Moshé -  al vele rampen Israël hadden getroffen en dat dit in het geschrift doorklinkt als een door bittere ervaring getekende waarschuwing voor de toekomst. Als filosofisch en theologisch probleem werd het toenmaals niet ervaren, maar de teksten hebben er wel aanleiding toe gegeven.

De onthulling van deze komende afvalligheid aan Moshé, die sowieso zijn Israëlieten, zeg maar de mens, goed kende (2), gaf hem in om een gedicht te schrijven, een epische wanhoopskreet om de catastrofe van de verre toekomst te keren, zijn zwanenzang, die hij vervolgens ten aanhore van het volk zal reciteren en die de volgende parasha Ha’azinoe zal beslaan.

De shabbat valt tussen Rosh Hashana en Jom Kipoer en wordt Shabbat Shoewa genoemd naar de eerste woorden van de Haftara (profetenlezing), Hoshea 14:2-10, shoewa, keer terug (NBV): Keer terug, Israël, naar de Eeuwige, je God! Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. Kom met woorden van berouw en keer terug naar de Eeuwige. Zeg tegen hem: Vergeef ons al onze misdaden.

 

Noten
(1) Gunter Plaut (ed) The Torah, a modern commentary, Union of Reform Judaism, New York, 1981
(2) Bijv. Dew/Deut. 31:27 (NBV): Want, Israël, ik weet hoe opstandig en onhandelbaar u bent: tijdens mijn leven hebt u zich al steeds tegen de Eeuwige verzet, hoe zal het dan niet gaan na mijn dood!

 

 

Parasha Nitsaviem

Ommekeer

door Rob Cassuto

Dewariem / Deuteronomium 29:9–30:20

De parasha

Meestal wordt deze parasha gecombineerd met de volgende parasha Wajelech in verband met de eigenaardigheden van de Joodse kalender. Dit jaar  biedt de gang van de kalender ruimte voor een aparte lezing. Die valt op de shabbat vlak voor het begin van het Joodse Nieuwjaar, Rosh Hashana.

Het afscheid van Moshé van zijn volk nadert. Op een van zijn laatste levensdagen heeft Moshé voor een belangrijke toespraak het volk bijeengeroepen, kennelijk om in een kernachtige samenvatting van al zijn voorgaande woorden de sluiting van het verbond tussen Israël en de Eeuwige nog eens te bevestigen. Het begin van de tekst van deze parasha schildert een breed beeld van een enorme massa mensen, die staan opgesteld voor de oude leider, niet alleen de belangrijke mensen, de aanvoerders  en officials, maar álle mannen van Israël, en ook de vrouwen, de kinderen en de vreemdelingen, de houthakkers en waterdragers, met andere woorden van hoog tot laag. En niet alleen tot de aanwezigen richt Moshé zich, ‘maar ook tot degenen die hier (nog) niet bij zijn’ (29:13), kortom: de toekomstige generaties; de Tora is voor alle tijden.
Wederom schetst hij omstandig de fatale gevolgen van afvalligheid van de Eeuwige en het in de wind slaan van Zijn voorschriften: hij verwijst naar de eerder beschreven vervloekingen en de verjaging uit  het land. Maar steeds heeft het volk de keus, benadrukt de hoogbejaarde voorman: ‘Zie, vandaag houd ik je voor: het leven en de dood, het goede en het kwade’ (30:13). Het is geen onhaalbare zaak, die Tora, want de geboden zijn niet in de hemel, maar hier op aarde binnen het bereik van de mens.

Kennelijk heeft Moshé tijdens zijn gepassioneerde woorden opeens een bijna messiaans visioen, dat ver vooruit reikt tot in een nameloze toekomst, waarin al het denkbare, het kwade en het goede, onvermijdelijk al is gebeurd. ‘Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door de Eeuwige, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uit getrokken hebt en samen met uw kinderen naar de Eeuwige, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag aangespoord –, dan zal de Eeuwige, uw God, in uw lot een keer brengen: hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen’ (30:1-3). (1)

De oude profeet – als middelaar van de Eeuwige – weet, steeds heeft de mens de vrije keus, maar toch zal onvermijdelijk vaak het verkeerde worden gekozen. Drukte Rabbi Akiva deze paradox  niet bondig uit in zijn spreuk ‘Alles is voorzien, toch is de vrije wil gegeven’ (Talmoed, Pirké Avot 3:15).

Teshoewa

De net geciteerde passage is wel de Grote Terugkeer genoemd, het woord voor terugkeren
 – shoew – komt zeven keer voor in deze parasha; het volk van Israël zal ooit definitief terugkeren van zijn afdwalingen en verkeerde daden. In de loop van de eeuwen heeft dit fenomeen van collectieve terugkeer ook een individuele inkleuring gekregen; ook ieder persoon kan op zijn verkeerde schreden terugkeren en ommekeer – teshoewa – doen.

De tijd rond en vooral tussen Rosh Hashana en Jom Kipoer is daar speciaal aan gewijd: een samengebalde onderneming om teshoewa, een grote ommekeer teweeg te brengen in ons zelf en wie weet in de kringen om ons heen. Een van de grote thema's daarbij is vergeving. Gedurende de gebeden op en rond Rosh Hashana en Jom Kipoer komen drie woorden voor vergeving steeds weer terug: selach lanoe, mechal lanoe, kapper lanoe; alle drie betekenen ze ‘vergeef ons’, maar telkens met een andere bijklank.  Selach lanu betekent vooral ‘het spijt me oprecht en ik zal het niet meer doen’. Bij mechal lanoe ligt het accent op mijn vraag de verkeerde daad als het ware te wissen en de relatie te herstellen in de oude intimiteit. Ze staan beide in het teken van de relatie met de medemens. Met ‘kaper lanoe’ vraag ik om het schuldgevoel en de pijn om het misgedane, die los van al het andere zwaar op het hart kan blijven wegen, weg te nemen. Dat is alleen in de macht van de Ene om te bewerkstelligen: om essentiële troost in het hart te brengen (2).

De dagen van Rosh Hashana en speciaal Jom Kipoer  roepen ons dus op om naar onze familieleden, vrienden, collega's en misschien wel vijanden toe te stappen en sorry te zeggen voor wat we hun hebben aangedaan. Maar het is mij opgevallen dat er weinig gezegd wordt en geschreven is over vergeving dóór ons aan anderen, die ons wat  hebben aangedaan. En dat kan veel zijn. We kunnen ons slecht behandeld, benadeeld, verraden voelen door onze ouders, partners, kinderen, bazen, vrienden en collega’s en zo meer. ”Mijn moeder heeft me niet echt gezien”. “Mijn partner heeft me verraden”. Ga zo maar door.

Een half leven lang kunnen we met wrok blijven rondlopen. Soms was de behandeling of daad aan ons aangedaan inderdaad afschuwelijk en onterecht, soms kan er sprake zijn van projectie van  onze gevoelens van boosheid of verdriet op anderen als gevolg van eerder opgedane trauma’s, die ons kwetsbaar hebben gemaakt. In beide gevallen kunnen we door onze wrok, trots, kwaadheid of door ons lijden terechtkomen in een vicieuze cirkel, in een slachtofferpositie, die het leven vaak grondig verstoort. De pijn die daaronder ligt schrikt af om er echt naar te kijken. Die zee van pijn, daar willen we niet aan. Toch is dat nodig om verder te komen. De grote vaak onoverkomelijk lijkende stap is: ons los te maken van wrok, trots, lijden of boosheid, er op een afstand van gaan staan, dan schouwen in ons zelf en de pijn aangaan. Want na die soms ongelooflijk moedige stap komt er ruimte voor de volgende stap: de vergeving aan de ander, die het allemaal heeft aangedaan. Dan ontstaat er nieuwe ruimte waarin weer het licht kan binnenvallen (3).

Vergeven doen we  voor ons  zelf in de eerste plaats en de anderen in onze omgeving zullen er volop van meeprofiteren, als een zware last van ons is afgevallen. We worden een lichter mens en onbespreekbare zaken worden misschien bespreekbaar.

Deze dagen van inkeer en ommekeer zijn bij uitstek de dagen, waarin de spirituele kracht extra voorradig is om dieper te kijken en te werken aan wrok, slachtofferschap, onverzoenlijkheid, die  mogelijk  in ons schuilen en die de vernieuwing en verlichting van geest en ziel tegenhouden.

Moge het nieuwe joodse jaar licht en goed en zoet zijn!
Lesjana tova oemetoeka tikatvoe!

Noten
(1) In de sfeer van messiaanse visioenen is ook de Haftara (aanvullende profetenlezing), die bij deze parasha wordt gelezen, Jesaja 61:10 - 63:9. Dit is de laatste van de zogenoemde zeven ‘troost-haftarot’, die na Tisha be’Av op shabbat worden gelezen, allen uit de profeet Jesaja.
(2) Ontleend aan Rabbi Simon Jacobson
(3) De eerste keer dat het proces van vergeving in de Tora uitgebreid wordt beschreven is in het verhaal van Joseef en zijn broeders, zie bv. de parasha Mikeets

foto: Yoram Raanan

RC 11092015


Parasha Ki Tavo

Een gruwelijke vermaning

door Rob Cassuto

Dewariem / Deuteronomium 26:1–29:8.

De parasha

De parasha Ki Tavo begint heel feestelijk met de ceremoniële aanbieding van de eerste opbrengsten van het land aan de tempel te Jeruzalem (1), gevolgd door een passage met regels over de tienden. De rest van de parasha is gewijd aan de uitgebreide beschrijving door  Moshé van een ritueel van zegeningen en vervloekingen, dat uitgevoerd moest worden, als het volk over de Jordaan was getrokken, een ritueel dat een herbevestiging moest betekenen van het commitment van Israël aan de Eeuwige en zijn geboden(2). Opvallend is de lange reeks vervloekingen over rampen, die over Israël zullen komen, als het volk niet naar de stem van de Eeuwige en zijn voorschriften luistert. De reeks heeft de naam ‘Tochacha' gekregen, vermaning (3). De zesde alija (leesbeurt tijdens de eredienst), die de vervloekingen bevat,  is de langste alija van de hele Tora. In sommige synagogen is het gebruik dat degene die deze alija moet lezen bij de oproep niet met name wordt genoemd en dat het stuk met zachte stem wordt gelezen, als het ware om ‘de goden niet te verzoeken’. Het zijn misschien deze vervloekingen, die koning Joshijahoe (Josia) uit het toen net uit de tempelruïne teruggevonden boek Dewariem (Deuteronomium) hoorde voorlezen, en die hem in angst deden uitroepen: ‘Ga ter wille van mij en heel het volk van Juda de Eeuwige raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben, want het kan niet anders of de Eeuwige is in hevige woede ontstoken omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan wat er in dit boek staat en niet hebben gedaan wat ons is voorgeschreven.(2 Melachim/Koningen 22:13)’


De Tochacha

Ze zijn geteld al die vervloekingen, 98 zijn het er; lees ze eens rustig door. Ze zijn met grote vindingrijkheid en literaire begaafdheid bij elkaar gezet,  beschreven met een barokke pen, geformuleerd  met aan perversie grenzende beeldrijkdom. Lees de beschrijving van de ouders die in de belegerde stad het vlees van hun kind eten en de moeder, die de nageboorte in het geheim opeet. De bedoeling zal waarschijnlijk geweest zijn om de toehoorders in die ongeduldige massa en de latere lezers uit het moreel immer belaagde volk te imponeren, af te schrikken en daardoor te brengen tot navolging van de voor hun bestwil uitgevaardigde geboden.
Hoe vergeefs is deze afschrikking geweest.
In de formulering van vele van de vloeken ligt al welhaast de profetie van hun verwerkelijking besloten. Lees de indrukwekkende beschrijving van het volk Israël dat onder alle volkeren verspreid zal worden en geen verademing zal krijgen, dag en nacht door angst bevangen, omdat het leven niet zeker is. Ze zijn allemaal uitgekomen. Gruwel je eerst van de beelden, even later besef je dat ze allemaal gerealiseerd zijn geweest (en eigenlijk nog steeds worden gerealiseerd op vele plekken van deze wereld) (4).

Als Hij werkzaam is, is Hij dat dóór de mens

Het oude godsbeeld wankelt. Deze Tochacha en de bewoordingen waarin al deze vloeken zijn vervat heeft  de vraag opgeworpen: bewerkt De Eeuwige dit nu allemaal? Nu eens als een milde vader die het goede kind zegent en dan - in de reeks vloeken - weer als de boze vader, die zijn slechte zonen met afschuwelijke straffen kastijdt? De tijd om alle filosofische en theologische artikelen en boeken van velerlei gezindten over deze vraag naar Gods werkzaamheid  (vaak samengevat in de term theodicee) ontbreekt mij en ik veroorloof mij spontaan - met in mijn achterhoofd het bescheiden bezinksel van de paar gelezen regels en gepleegde gedachten hierover - het volgende te zeggen.

In moderne religieuze en geestesstromingen is het beeld van de gepersonifieerde God al lang verlaten. Het beeld van een belonende en straffende God is als het ware gedeconstrueerd. Wat God wél is is onvatbaar - misschien wel op spiritueel niveau te vermoeden als een scheppende en werelddragende energie - , maar één ding is duidelijk: als Hij werkzaam is, is Hij dat dóór de mens heen. De mens is het instrument, waardoorheen de Goddelijke werkzaamheid gestalte wil krijgen en dan moeten we er meteen aan toevoegen: de mens in relatie tot en in het bijzonder de mens samen met zijn medemensen in de gemeenschap. God kan zich openbaren als het diep geweten verlangen om naar het goede voor zich, voor de naaste en de gemeenschap te streven. Wat is het goede? Hierover gaat de Tora . Als wij trachten de grondwaarden uit de vele regels en voorschriften en uit de overvloed aan epoch-gedateerde details te destilleren, dan gaat het over zorg en liefde voor de naaste, het delen van voedsel en goed, wederzijdse hulp, niet achter afgoden (in de ruimste zin) aanrennen, nastreven van rechtvaardigheid in de gemeenschap, trouw, integriteit en eerlijkheid, compassie met en goede daden voor wie nood heeft, zorg voor de natuur en de leefomgeving, een en ander met gezonde waardering voor eigen kunnen en gepaard aan besef van eigen nederigheid.

Het wonderlijke van de Tora is dat dit in deze vorm - zo lang geleden al - zo totaal en samenhangend aan Israël is geopenbaard. Het is eigenlijk een groot recept voor álle naties om als volk in welvaart, overvloed en blijdschap samen te zijn en te werken met een helder besef van de plaats in de kosmos en een gevoel van grote dank voor het leven.
Zo gezien is het niet God die buiten de mens om beloont en straft, maar de mens zelf: hij heeft het aan zichzelf te danken of te wijten. We kunnen dan een poging wagen de Tochacha te parafraseren in een modernere logica: een samenleving, waarin het recht wordt verlaten, waarin oneerlijkheid, leugen, corruptie, onbetrouwbaarheid, puur eigenbelang, bandeloosheid, disrespect, liefdeloosheid de overhand krijgen is gedoemd af te glijden naar anarchie, armoede, geweld, en in laatste instantie naar (burger)oorlog. Die samenleving kan de prooi worden van onzegbare verschrikkingen. De voorbeelden in onze wereld passeren dagelijks de revue; vul zelf maar in.

Deze waarheid kreeg Israël al in het begin van haar verbondsbestaan met de Eeuwige voorgeschoteld, onder andere in deze Tochacha. In die vorm valt op, dat de toegesprokene het individu is, een jij. Maar een jij binnen de volksgemeenschap. Dat wil zeggen dat ieder zijn verantwoordelijkheid heeft gekregen om zijn bijdrage te geven aan het wel en wee van zijn samenleving. Maar daarmee deelt het individu ook mee in het wel evenals in het wee. In die zin gaat het reilen en zeilen van de samenleving boven hem uit. Wij zijn afhankelijk van elkaars goede wil die bijdrage te leven en te leveren. Die ene rechtvaardige in een gemeenschap waar de waarden van rechtvaardigheid en compassie door een kritische massa van kwaadwillenden worden genegeerd, zal worden meegesleept in het afgeroepen onheil ondanks zijn rechtvaardigheid (5). Immers het verval en de ellende in de samenleving treft veelal de gemeenschap met man en muis. Dit maakt de verantwoordelijkheid van het individu om naar zijn beste kwaliteiten aan de gemeenschap bij te dragen juist extra groot. De rechtvaardige tilt zijn gemeenschap op en kan zelfs het verschil malen, maar kwaadwillenden halen de gemeenschap naar beneden en nemen allen mee in hun val.

Noten
(1) In een ander commentaar ben ik op de aanbieding van de eerste vruchten ingegaan.
(2) Dit is inderdaad uitgevoerd door Jehoshoea (Jozua), zie Jehoshoea 8:30.
(3) Het is eigenlijk de tweede Tochacha, een eerdere kleinere reeks staat al in Wajikra/Leviticus, in de parasha Bechoekotai. Er is wel gezegd, dat die eerste Tochacha in Wajikra betrekking had op de eerste verwoesting van de tempel en de ballingschap die daarop volgde. Deze reeks vervloekingen besluit met de voorzegging dat De Eeuwige zich weer het verbond zal herinneren en na 70 jaar kwam er inderdaad een einde aan de ballingschap. De tweede Tochacha zou dan slaan op de tweede verwoesting van de tempel en de daarop volgende diaspora. De reeks vervloekingen eindigt niet met troostvolle woorden en een happy end. Er is geen suggestie van tijdschema, waarna alles weer goed komt.
(4) Lees in het boek van Simon Schama (De geschiedenis van de Joden, deel 1, Atlas Contact, 4e druk, 2014) over de uittocht van Joden uit Spanje in 1492:
‘Totdat de nieuwigheid eraf was, kwamen mensen van hun huis of hun akkers om in rijen langs de weg of het pad te kijken naar de lange stoet mensen, die zo goed en zo kwaad als het ging in de verzengende hitte van de Spaanse zomer naar de kust en de Portugese grens liepen. (…) Ze trokken over de wegen en door de velden [...] moeizaam en met veel tegenslag. Mensen vielen en stonden weer op, gingen dood en werden geboren, nog anderen werden ziek en er was geen christen die geen mededogen met hen voelde, (…) en de rabbijnen spraken hun voortdurend moed in en gelastten de vrouwen en meisjes te zingen en op de tamboerijn te spelen om de mensen op te vrolijken' , wie dat leest, wie moet dan ook niet denken aan de Syrische vluchtelingen, die in een eindeloze stroom door de velden van de Balkan trekken?
(5) Zie de beroemde dialoog van Avraham met de Eeuwige over de vernietiging van Sedom en ‘Amorra in Bereshiet/Genesis 18:23 ev


RC 3 sept 2015


Parasha Ki Tetsé

Schaamte

door Rob Cassuto

Dewariem / Deuteronomium 21:10 tot 26.

Korte samenvatting van de parasha 

Deze parasha Ki Tetsé gaat verder met de ordening van maatschappij en samenleving en bevat een grote hoeveelheid bepalingen op uiteenlopende gebieden als oorlog, familie- en eigendomsverhoudingen, moraliteit in seksuele zaken.

Daarnaast zijn nog tal van andere zaken aan de orde. 74 van de 613 mitswot stammen uit deze parasha, de meeste van alle parashot. Er zijn passages die ons verlicht aandoen. De loonarbeider die zijn loon dezelfde dag nog dient te krijgen. Het royale overlaten van het niet geoogste voor de behoeftige. De bepaling, dat je de gevonden eieren in een vogelnest mag meenemen, maar de moedervogel moet laten vliegen. Anderen roepen vanuit het huidige tijdsgewricht bij de moderne humanistisch georiënteerde mens weerstand op. De bepalingen omtrent huwelijk, verkrachting, overspel, de positie van de vrouwen. De wrede, in moderne ogen disproportionele sancties, waarvoor de latere rabbijnen wegen hebben gevonden om ze te verzachten of buiten werking te laten.

Een curieuze en wrede bepaling lokte mij tot een nadere beschouwing: 25:11,12. Als twee mannen aan het vechten zijn en de vrouw van een van hen mengt zich erin om haar man te helpen en grijpt de ander bij zijn schaamdelen, dan moet haar hand worden afgehakt; toon geen medelijden.

Het is een bepaling, die bij de meeste moderne lezers afschuw oproept. Kennelijk betreft het een casus, die zo vaak voorkwam en dan zoveel geschoktheid opriep, dat de Tora er een voorschrift aan wilde wijden. Een vechtpartij, waarbij de vrouw opkomt voor haar man en, misschien in een emotie van verontwaardiging of wanhoop de vijand van haar echtgenoot bij zijn geslacht grijpt. Dat moet ze bekopen met het afhakken van de delinquente hand. We kunnen dit voorschrift rustig terzijde schuiven en dat doet Rashi dan ook voor het deel van de sanctie in zoverre, dat hij - ondanks dat er staat 'geen medelijden te tonen' – het afhakken van de hand verstaat als een financiële sanctie, een boete.

naaktheid

Maar laten we eens dieper kijken en proberen te begrijpen, waarom deze bepaling is geschreven, vanuit een invoelen hoe in de Tora aangekeken werd tegen seksualiteit in het algemeen en de schaamdelen van man en vrouw in het bijzonder. Ik wil dat doen vanuit een min of meer cultureel antropologisch perspectief (1).

Het valt dan op dat de Tora de wereld van liefde en erotiek - op te vatten als zelfstandige bron van genieting - amper kent (2)(3) Daarentegen valt het accent zwaar op de plicht en de macht van  de voortbrenging van nageslacht. Het begint al in het begin, in Bereshiet: De Eeuwige schept de mens naar zijn beeld en in het volgende vers al luidt het: weest vruchtbaar, vermeerdert je. Een enigszins erotische bijbetekenis zou men kunnen zien in het lovende vers dat Adam toezingt aan zijn pas geschapen vrouw in Bereshiet 2: 23. Veelzeggend is de mededeling daarop, dat zij naakt ('aroemiem') waren, maar zich niet voor elkaar schaamden.

Maar die onschuld omtrent de naaktheid zal niet blijven.  

In het daaropvolgend gebeuren geschiedt er iets ingrijpends: door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad worden man en vrouw zich bewust van de naaktheid, die zij vervolgens bedekken. Kennelijk heeft het weten omtrent goed en kwaad te maken met bewustheid van naaktheid.  Zonder nu uitgebreid in te gaan op alle aspecten van goed en kwaad waag ik te poneren, dat het mede gaat om het ontwaakte weten omtrent de voortbrenging middels de geslachtsdaad, anders gezegd, dat zij ontdekten "waar de kinderen vandaan kwamen" en dat hun naaktheid prominent toonde welke delen van hun lichaam betrokken waren bij die voortbrenging.
 
Hun naaktheid was niet langer meer een esthetisch of sensueel gegeven. Naaktheid getuigde voortaan steeds  van de immense mogelijkheid en macht om nieuw leven te kunnen scheppen, maar was tegelijk beladen een bewustwording en besef van de diep ingrijpende consequenties van de volvoering van die macht, het kind.

Het roept bij mij het vermoeden op, dat in deze oerscene van Genesis misschien wel een herinnering van de mensheid resoneert: ooit zal in de oertijd een groepje mensen tot de verbijsterende ontdekking zijn gekomen dat hun geslachtsdaad kinderen tot gevolg had (tot voor heel kort wisten de bewoners van de Trobriand eilanden bij Nieuw Guinea dit nog niet). Ook ieder kind maakt deze oerscene een keertje op zijn eigen microniveau door.

Dit weten omtrent procreatie en vruchtbaarheid is bij vrijwel alle volken een intens onderwerp geworden van taboe, rituelen, religieuze ceremonies, magische handelingen en overtuigingen.  Het kenmerkende van de voorschriften van de Tora - in die zin is het een verlicht document - is dat het betrekken van seksualiteit, erotiek en vruchtbaarheid in godsdienstige ceremoniën en religieuze verering strikt worden verboden;  in zekere zin zou je kunnen zeggen dat zaken van seksualiteit en vruchtbaarheid worden ‘geseculariseerd', ontdaan van de duistere wereld van de magie. Een van de redenen waarom de religieuze praktijken van de volken van Kenaän zo worden verketterd.

schaamte

De erotiek met al zijn sensualiteit en verleiding tot ritualisering gaat buiten de religieuze wereld van Israël vallen, maar niet de procreatieve organen zelf; die worden het onderwerp van vele voorschriften. Ik breng dit in verband met de primordiale schaamte omtrent de naaktheid, die Adam en Eva al hebben ervaren. We vinden hem ook terug in de scène van de dronken Noach, die brutaal in zijn naaktheid wordt gezien door zijn zoon Cham (Ber/Gen 9:20). Die naaktheid is schaamtevol, omdat Cham zicht had op het geslacht van zijn vader, waaruit hij zich voortgekomen wist. De schaamte moet berusten op de diepe en heilige verwondering omtrent de procreatieve macht van de seksuele organen, die zich uitstrekt tot hun vloeibare afscheidingen, die van de man, zijn zaad, en die van de vrouw, de menstruele afscheiding. Vandaar, dat die organen en hun vloeistoffen omgeven zijn geraakt met een reeks van taboeïserende voorschriften, die tot taak hebben hun scheppende kracht zuiver te houden en te respecteren. Tegelijk wordt daarmee de procreatie, de voortbrenging van nageslacht, beter gereguleerd.  

Alles wat afwijkt van de gerichte aanwending van die scheppende eros tot procreatie van legitiem nageslacht, zoals masturbatie, homoseksualiteit, incest e.d. wordt ervaren als een ontheiliging van de oerfunctie van de seksuele organen en is in laatste instantie in die zienswijze op te vatten als het in gevaar brengen van de overlevingskracht van het volk. Een overtuiging die nog steeds doorklinkt in b.v. de opvattingen in vele (ultra)orthodoxe vormen van jodendom, islam en christendom. Dat de sancties in de Tora niet mis zijn wijst op de intense irrationele fundering van deze overtuigingen.  

Nu wordt duidelijk waarom de bepaling omtrent de vrouw, die het geslacht van de vijand van haar man aanraakt, er staat. Het gaat niet om zomaar een brutaliteit. De daad van de vrouw - gezien tegen deze achtergrond - raakt de betrokken man in zijn elementaire waardigheid als voortbrenger van nageslacht, of sterker nog waarschijnlijk, ontneemt hem zijn kracht en vruchtbaarheid; of zijn mannelijke macht wordt op zijn minst onzuiver gemaakt en aangetast.  

Deze en dergelijke bepalingen, die omhuld zijn met de striktheid van het taboe, zijn uiteindelijk ontsproten aan het heilig ontzag voor het raadsel van de voortbrenging. Het raadsel dat gedeeltelijk geweten is geworden, - en door de wetenschap tot op grote hoogte in finesse is ontleed - maar voor een ander deel gehuld blijft in het mysterie, het mysterie dat het Scheppend principe gekozen heeft voor procreatie, voortzetting van het leven, op de manier, waarop het gebeurt: door geboorte en dood, met daartussen in de vereniging van een man en een vrouw in de lustvolle geslachtsdaad. Dit heilig ontzag vertaalt zich op het niveau van de beleving onder meer in: de schaamte.

De schaamte is in de loop der eeuwen geïnstitutionaliseerd tot een rigide bastion, in Nederland bijvoorbeeld in de zedigheid van een kleinburgerlijk calvinisme of in katholieke preutsheid. Ook het Jodendom heeft daaraan deelgehad, mede onder invloed van het christendom.  
In de zestiger jaren is dat bastion door mijn generatie behoorlijk gesloopt, in grote mate een verfrissende reactie. Ook ik heb daar in volle overtuiging aan meegedaan (al was ik niet eens zo succesvol in de uitvoering van het programma van de bandeloosheid).  

De schaamte is in de zestiger/zeventiger jaren bij grote delen van de bevolking overbodig verklaard.  Tot op grote hoogte zijn de seksuele organen daarbij ‘onttaboeïseerd’, wat op zich een gezonde ontwikkeling mag worden genoemd.

Mij lijkt het, dat onze maatschappij daarin nu veel te ver is doorgeschoten. Het ouderwetse woord bandeloosheid - dat als je het hoort het moderne hoofd grinnikend doet afwenden - dekt toch wel heel goed de lading, als je het woord ontleedt: zonder banden, zonder binding.

De schaamte is lastig; als je het hebt moet de therapeut het maar helpen afslijpen. De schaamte is verouderd, hinderlijk. Overal schreeuwt de naaktheid je toe. De naaktheid is een consumptieartikel geworden. Reclame in de media, series op de buis hebben de naaktheid tot middel gemaakt. De verleidelijkheid van het prikkelend naakte helpt de verkoop.  Het meest grof is de ongevraagde porno, waarmee je af en toe wordt geconfronteerd. De naaktheid (en met name dus de schaamdelen, die daarin impliciet verwezen of expliciet geprononceerd worden) is schaamteloos geworden. Het sloopt ons gevoel voor maat, onze sensitiviteit voor de waardigheid van de ander en het respect voor de subtiele wegen van de natuur.

Het is tijd om de schaamte weer naar boven te halen. Niet door terug te gaan naar de bekrompen wereld van de kleinburgerlijke preutsheid van vroeger, naar de kwezels die met hel en verdoemenis zwaaien. Niet terug naar vroeger, maar naar een herbezinning op en omarming van de authentieke schaamte, die een menselijke behoefte is, die nu verdrongen en met de voeten getreden wordt.

noten

(1) Gebruik is gemaakt van enkele passages uit het  boek "Eros and the Jews" van David Biale, University of California Press, 1992.
(2)  Seksualiteit is een begrip dat pas in de 19e eeuw C.E. ingang heeft gevonden.
(3) Een uitzondering is de openlijke erotiek, die het Hooglied (Shir Hashiriem) uitstraalt. Hier mengt zich op unieke manier eros en devotie.
Eros als genieting op zich laat zich soms wel afleiden uit de verhalen in Tora en Tenach.
De ontroerende ontmoeting van Ja’akov en Rachel bij de put. De lust, die Juda zocht bij de prostituée, die zijn schoondochter Tamar bleek te zijn. De begeerte van David, toen hij de naakte Batsheva zag.


Parasha Shoftiem

Zuiverheid van wapenen

door Rob Cassuto

Dewariem / Deuteronomium 16:18 - 21:9.

Korte samenvatting van de parasha 

In deze parasha worden belangrijke elementen geleverd voor de ordening van de maatschappij van de in Kenaän binnengetrokken stammen van Israël. Ordeningspunten die ook nu nog altijd spelen: de rechtspraak (het aanstellen van rechters en beambten en de eis van onpartijdig rechtspreken, bewijsvoering, getuigen (minimaal 2), asielregelingen. Heftig veroordeeld worden: dwaalwegen als wichelarij, waarzeggerij en tovenarij. Afgoderij wordt bestraft met de doodstraf. Alleen op deze plaats noemt Moshé zich zelf profeet. Ook na hem zullen profeten komen. Wie kan je vertrouwen? Een profeet is hij die waarheid spreekt, als het uitkomt wat hij zegt. De Eeuwige voorziet bij monde van Moshé, dat het volk ooit een koning wil, dat is goed dan. Het merendeel van de rabbijnse geleerden ziet er geen mitswa in, maar een concessie aan een lager volksverlangen. Die koning mag niet te veel paarden, vrouwen, goud en zilver hebben (dit heeft Shlomo ha-melech later vergeten). Verleg niet eigenmachtig de grensstenen van een stuk land.
Er staan regels van oorlogvoering in deze parasha; op zich revolutionair is het in dat millennium voor de westerse jaartelling om de barbaarse krijg enigszins aan banden te leggen; het is een combinatie van mildheid (op het gebied van vrijstellingen) en verstandigheid (begin met vredesvoorwaarden alvorens de oorlog te verklaren) en ouderwetse hardheid: de wrede sancties op overwonnen tegenstanders, waar de moderniteit officieel niet meer achter staat (al komen ze ook nu op deze wereld nog iedere dag voor). Een archaïsch ritueel met een maagdelijk kalf wordt voorgeschreven ingeval een dode in het veld wordt aangetroffen zonder achterhaalbare dader.

Terughoudendheid inzake geweld (1)

Laten we eens de bepalingen inzake het oorlog voeren (hoofdstuk 20) wat nader bekijken. In de eerste plaats is er de uitdrukkelijke en concrete verplichting om het land Kena’an te veroveren en de zeven Kena’anitische volkeren volledig uit te roeien (20: 15-18). We missen hier de compassionele interventie die Avraham ooit deed ten behoeve van de bevolking van Sedom en Amorra. Deze meedogenloze bepalingen zijn nooit zo uitgevoerd. In feite hebben naast de Joden ook altijd andere volken in Palestina gewoond, tot op heden. Overigens is deze opdracht van de Eeuwige alleen nog van historische waarde en dient dit niet meer als model voor oorlogvoering binnen het Jodendom. Een talmoedrabbijn verklaarde al in het begin van de gewone jaartelling de zeven Kena’anitische volken als niet meer te traceren.
Voor ‘gewone’ oorlogen geeft deze parasha andere regels, samengevat:.
De oorlog wordt alleen gevochten door moedige en gelovige mannen, die geen andere zaken aan hun hoofd hebben zoals een nieuw huis, een nieuwe wijngaard of een nieuwe vrouw
Er moet altijd eerst een vredesaanbod met bepaalde voorwaarden worden gedaan.
Wordt dit aanbod geweigerd, dan worden de mannen van de tegenstander omgebracht, vrouwen en kinderen gevangen genomen en de stad geplunderd.
Tijdens de belegering van een stad mogen geen vruchtbomen worden omgehakt. Deze bepaling (vers 19) heeft aanleiding gegeven tot een heel ecologisch leerstuk over zorgvuldige omgang met het milieu en tegen verspilling onder de naam Bal Tashchiet (‘vernietig niet’). Zie daarvoor een
ander commentaar van mij.

In Tora of Tenach zijn geen grondbeginselen aangegeven voor wat een aanleiding voor oorlog (casus belli) kan zijn. Een vluchtige scan door de geschiedenis van rabbijnse commentaren geeft grond voor het ontwaren van de tendens om voorzichtig en terughoudend met militaire middelen om te gaan.
Isaac Arama (1420–1494) ziet ook in het verbod om in tijd van oorlog vruchtbomen om te hakken aanleiding om te poneren, dat we des te meer ervoor moeten zorgen  geen schade en dood toe te brengen aan mensen.
Isaac Abravanel (1437–1508), geeft in zijn commentaar op vers 20:10 drie redenen om een vredesaanbod te doen nog voor het begin van vijandelijkheden, nl: God wenst geen dood en destructie, maar vergeeft wie berouw heeft; de regeerder, die zonder geweld verovert, toont pas macht en grootmoedigheid; het uitbreken van oorlog heeft een onzekere uitkomst en veelal catastrofale gevolgen (2).
Samuel David Luzzatto (Italië, 1800-1865) verklaarde kort en goed, dat de enige toegestane oorlog de verdedigingsoorlog is. Hij zegt over Dewariem/Deuteronomium 20:10-11: ‘De tekst formuleert niet wat een toegestane aanleiding voor oorlog is of dat Israël een oorlog zonder reden mag voeren alleen maar om te roven en buit te maken. Maar de tekst zegt: “wanneer je ten strijde trekt tegen je vijand“, dat wil zeggen, dat je alleen oorlog mag voeren tegen je vijand; het woord vijand betekent niets anders dan degene, die ons wil schaden, dat wil zeggen, die binnenvalt om ons gebied te veroveren en die ons wil beroven’.

‘zuiverheid van wapenen’

De moderne tijd kent tegelijk met de ingrijpende en invloedrijke  beweging van de Verlichting ook de uitbraak van barbaarse oorlogen. Het Joodse denken verschuift dan ook van een preoccupatie van Israël versus de wereld van afgodendom naar loyaliteit aan een wereld van fatsoen en beschaving versus barbarisme en bijgeloof. De verdediging van democratische, liberale en humanitaire waarden kan daarmee een onderdeel van het mainstream Joods gedachtegoed worden. Wat in dat gedachtegoed een belangrijke invloed blijft hebben, is de houding van terughoudendheid ten aanzien van geweld en militaire agressie. In de eerste helft van de 20ste eeuw voelden de seculiere zionistische pioniers (zoals Vladimir Jabotinski) de noodzaak van zelfverdediging en werd de Hagana opgericht. Tegelijkertijd drongen de religieuze leiders in die tijd, met name Avraham Kook, aan op uiterste terughoudendheid (havlaga) in het gebruik van geweld en een jongere rabbinale  tijdgenoot ging zover, dat hij “zelfs als hij zeker wist, dat we de Uiteindelijke Verlossing teweeg zouden brengen [door het doden van Arabieren] , dan zouden we met alle kracht zo’n ‘verlossing’ moeten verwerpen om niet verlost te zijn door bloed”.
De tweede helft van de 20ste eeuw heeft vele oorlogen op het pad van de nieuwe staat Israël gebracht, grotendeels voortkomend uit de pure noodzaak van lijfs- en landbehoud. Met dat al heeft het concept van terughoudendheid, ooit gesproten uit Tora en Halacha en ondersteund door het seculiere deel van Israël,  stand gehouden als fundament van de officiële militaire ethiek. Men noemt dit concept tohar ha-nesheq of ‘zuiverheid van wapenen’, wat betekent de eis van minimale toepassing van geweld om militaire doelen te bereiken en het maken van onderscheid tussen combattanten en non-combattanten. Dit is verder uitgewerkt in een officieel ethisch basisdocument van het Israëlische leger (IDF) (3).
In hoeverre deze nobele beginselen ook altijd de praktijk zijn geweest in de operaties van de IDF is een zaak van veel dispuut en onderzoek geweest – met name sinds de Libanonoorlog - en nog. Hoe dan ook, tohar ha-nesheq blijft als toetssteen overeind en dat kan niet gezegd worden van vele andere militaire groeperingen in het Midden-Oosten.

Noten
(1) In de volgende alinea’s is dankbaar geput uit het artikel van Rabbi Norman Solomon (June 2005):  "Judaism and the ethics of war" (PDF). International Review of the Red Cross. Uit dit artikel zijn een aantal passages vertaald, bewerkt en geciteerd.
(2) Het is interessant tegen de achtergond van dit voorschrift en zijn uitleggingen het recente nucleaire akkoord met Iran te beschouwen. Is het akkoord voldoende garantie om af te zien van militaire middelen om de vijand Iran onder controle te houden? Lees de verschillende nieuwssites of Ha’arets hierover. Obama zegt van wel: "How can we in good conscience justify war before we've tested a diplomatic agreement that achieves our objectives?".  Hij kiest de positieve invalshoek. Democratisch kopstuk en joodse senator Charles Schumer zegt nee en  sombert, ”It is because I believe Iran will not change, and under this agreement it will be able to achieve its dual goals of eliminating sanctions while ultimately retaining its nuclear and non-nuclear power.”
Netanjahoe heeft helemaal geen vertrouwen in de deal, "The agreement will allow Iran to arm itself with nuclear weapons either after adhering to the agreement for 10-15 years, or by violating it beforehand. In addition, [the deal] will pump billions of dollars to the Iranian terror and war machine, which threatens Israel and the entire world." De IDF zelf geeft de benefit of the doubt:” the accord poses a large number of risks, but also a number of opportunities for Israel's political leadership”.
Ik zou zeggen, de weerstand vanuit het belaagde Israël tegen het akkoord is begrijpelijk, maar Obama lijkt mij toch het meeste kans te bieden op een proces naar vrede en hij lijkt het meest in lijn met het Joods gedachtegoed over maximale benutting van vredeskansen alvorens een oorlog te beginnen.
(3) https://www.idfblog.com/about-the-idf/idf-code-of-ethics/ en zie ook een artikel over deze code van het Shalom Hartman Institute.


Parasha Re'é

Zegen en vloek

door Rob Cassuto

Dewariem / Deuteronomium 11:26–16:17.

Het begin van de parashat Re'é (‘Zie, besef’) luidt het derde deel in van de grote laatste rede van de oude leider. Moshé houdt het vergaderde volk de grote keuze voor: Enerzijds de zegen, als het volk de geboden volgt en met name geen afgoden dient. Anderzijds is er de vloek als het volk afdwaalt van de geboden. Verder gaat de parasha over de centralisatie van de eredienst op één plaats (dat werd Jeruzalem), bepalingen rond slachten en vlees eten, tienden, de valse profeet ( navi sheker ), het shemieta-jaar, de vrijlating van de slaaf, het ten offer aanbieden van de eerstgeborenen van de kudde en ook de drie pelgrimsfeesten (Pesach, Shawoeot en Soekot) passeren weer de revue.

Is de zegen een beloning achteraf of een gegeven toestand vooraf?

De parasha begint met de grote keuze: (Dewarim 11:26-28 ) Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als jullie luisteren naar de geboden van de Ene, jullie God, die ik jullie heden gebied; de vloek, als jullie niet luisteren naar de geboden van de Ene, jullie God, en van de weg die ik jullie heden gebied, afwijken om achter andere goden aan te gaan, die jullie niet kennen. De mens heeft een vrije wil, impliceren deze woorden. Wie luistert naar de geboden en ze in praktijk brengt wordt de zegen beloofd en wie niet luistert, roept de vloek over zich af. De keuze is aan de mens.

De rabbijnse uitleg van deze tekst weet nog een belangrijke verduidelijking aan te brengen over de vraag of de wereld aanvankelijk slecht is en verlost moet worden door ’s mensen goede daden of dat de wereld aanvankelijk goed is en dat ongeluk en ellende door de daden van mensen in de wereld worden gebracht (1).  Voor die uitleg moeten we in het Hebreeuws duiken en ik nodig je graag uit daar even voor een keer in mee te gaan. We zullen zien, hoe twee voegwoorden – en hun vertaling – een groot verschil kunnen maken. We gaan naar de regels 27 en 28: de zegen, als jullie luisteren naar de geboden van de Ene, jullie God, die ik jullie heden gebied; de vloek, als jullie niet luisteren naar de geboden van de Ene, jullie God, etc.  Wat de tekstlezers is opgevallen is dat het woordje ‘als' in deze regels in het Hebreeuws twee verschillende woorden zijn. Het eerste als is in het Hebreeuws ‘asher', dat eigenlijk gewoon ‘dat' betekent, het tweede als is in het Hebreeuws ‘ im ', dat ‘indien' betekent.
Heeft dat verschil enige betekenis?
De 19e eeuwse commentator Malbim (2) vindt dat inderdaad en hij legt uit, dat "Een zegen, dat je gehoorzaamt”, inhoudt dat juist die gehoorzaamheid aan het goddelijke voorschrift alleen al de zegen uitmaakt. ‘Denk niet’, zegt deze leraar, ‘dat er een beloning in deze wereld bestaat buiten de daad zelf. Het lijkt niet op de meester die zijn slaaf beloont voor zijn trouw en straft voor zijn ongehoorzaamheid, zodat het loon van de slaaf afhangt van de grillen van zijn meester en niet in de handeling zelf zit. Het lijkt meer op de dokter, die zijn patiënt verzekert, dat het goed met hem zal gaan, zolang hij zich houdt aan het voorgeschreven regime en dat hij anders zal sterven. De gevolgen liggen besloten in de daad zelf’.
Het indien van ‘im' bij de vloek maakt die vloek expliciet voorwaardelijk. Het ‘asher' bij de zegen maakt niet zozeer voorwaardelijk, maar stelt die zegen als  een feit.

Deze duiding wordt ondersteund door de korte verhelderende opmerking van de middeleeuwse bijbelcommentator Rashi (3) bij die tekst over de zegen, bij ‘een zegen, dat je gehoorzaamt’ noteert hij: Et ha-beracha: al menat asher tisjme'oe .  Wat ongeveer neerkomt op: ‘De zegen: op grond van dat zij luisteren’. Hoe zou je al menat kunnen vertalen? Misschien met ‘on account of' of in het Nederlands ‘op grond van' of ‘in verband met'.
Dat betekent, dat je aan het ‘on account of 'of het ‘op grond van' een terugwerkende kracht kan toekennen. Vergelijk enerzijds : ‘Ik betaal je uit, indien je een bepaalde taak hebt verricht’ betekent een verplichting tot uitbetaling achteraf, na de gedane taak. En anderzijds : ‘Ik betaal je uit op grond van – of in verband met – een taak die je voor mij verricht’, dat kan betekenen, dat ik verplicht ben je vooraf te betalen.

Nu komen we weer terug op ‘Een zegen, dat je gehoorzaamt’. Door de verfijning van het woord ‘asher’ (‘dat, op grond van’) kunnen we het zo interpreteren, dat die zegen de mens al gegeven is voordat hij zijn gehoorzaamheid aan de Goddelijke richtlijnen heeft vervuld.
Want de wereld is gegrond op divine genade. (4) Aan het einde van de scheppingsdagen ‘zag de Eeuwige alles wat Hij had gemaakt en zie, het was heel goed’ (Bereshiet 1:31).
Die wereld werd aan de mens geschonken om ervan te genieten en om er te leven volgens de hem gegeven richtlijnen. De vloek – de rampen, oorlogen, misstanden, ellende - komen achteraf als nasleep van de afdwaling van de mens. Eenvoudig een kwestie van oorzaak en gevolg.
Dat betekent, dat de wereld niet van nature vol ongeluk en ellende is. Het goede van de wereld is de oorsprong en die oorspronkelijke goedheid is niet verloren gegaan maar ligt in principe voor de mensen klaar en kan weer worden teruggebracht. Het ongeluk, de ellende en de lelijkheid zijn het gevolg van menselijk toedoen, het is de vloek, ‘indien jullie niet luisteren naar de geboden van de Ene, jullie God, en van de weg die ik jullie heden gebied’.
Zoals wij zingen in de eerste voorbede van het dagelijkse ochtendgebed, het  Shema: ‘Hoe talrijk zijn uw werken, Eeuwige; Alles hebt u met wijsheid gemaakt’ (psalm 104: 24) Ma raboe ma'asecha,  Hashem, koelam be-chochma asita.

noten 

(1) Richtlijn voor dit commentaar is geweest  het commentaar van Nechama Leibowitz . Zie ook haar Studies in Devarim, WZO, 1980
(2) De Malbim: Meïr Leibush ben Jechiel Michel Wisser (1809 –1879), bekend onder het acronym Malbim, was een specialist in de Hebreeuwse grammatica en bijbelcommentator
(3) Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki, bekend onder zijn acroniem Rashi (1040 –1105), was een middeleeuwse rabbijn en commentator van Tora en Talmoed en als zodanig hogelijk gewaardeerd
(4) Rabbi Jochanan  (overleden plm. 279), een rabbijn in de eerste jaren van de Talmoed, komt met deze zin uit de klaagliederen (3:38): Uit de mond van de Allerhoogste komt niet het kwaad noch het goede en noteert: ‘maar het kwade komt uit zichzelf naar de mens die kwaad doet en het goede naar de mens die goed doet’. Dat gaat meer in de richting van een amorele voorwereld. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat we niet blanco ter wereld komen. We zijn geen tabula rasa. We zijn ook niet gepredestineerd. En evenmin inherent slecht of goed. Wel is in ons ieder geplant het zaad van het verlangen naar het goede, dat wil zeggen een verlangen naar ontplooiing van onze competentie en van ontvouwing van het primaire verlangen om – ieder op zijn of haar specifieke manier – goed te doen aan medemens, groep en samenleving. Dit is voor mij de jetser ha-tov. Geleidelijk ontkiemt zich – natuurlijk in een relationeel proces met ouders, omgeving – het zaad van de jetser ha-tov. Natuurlijk worden daarbij vele hindernissen ondervonden. Sprookjes, mythen en ook de aggadische vertellingen uit Tora, Talmoed en midrash zijn daar vol van. De reis van het leven gaat soms door barre landen.


Parasha Ekev

Een veeleisende God

door Rob Cassuto

Dewariem / Deuteronomium 7:12–11:25

Korte samenvatting van de parasha

In de parashat Ekev zet Moshé zijn lange laatste toespraak tot de Bené Jisrael voort. De spreker houdt het volk een God voor die het volk met machtige daden beschermt, liefheeft, vruchtbaarheid van mens, land en vee bevordert, het volk oproept niet bang te zijn, vijanden op de vlucht jaagt en vele andere zegeningen teweeg brengt. Maar die ook voortdurend waarschuwt geen afgoden te dienen en de geboden in acht te nemen, dat is de absolute voorwaarde voor de welvaart en overwinningen, die Hij bij monde van Moshé in het vooruitzicht stelt. De oude leider roept de herinnering op aan de lange woestijnreis, waar er vele beproevingen zijn geweest van honger en dorst, maar dat waren toetsen om te leren, dat de mens niet door brood alleen leeft maar ook de redding van zijn machtige Schepper nodig heeft. Waak voor hooghartigheid en overmoed houdt Moshé zijn mensen voor, want alle rijkdom valt je toe uit de hand van de Ene.

De spreker schildert nog eens de gebeurtenissen op en rond de Sinaj. De machtige stem uit het vuur, de stenen platen, de grote zonde van het gouden stierkalf, de woede van de Eeuwige, Moshé’s uiteindelijk effectieve smeekbeden het volk te sparen. Ook andere voorbeelden van verkeerde daden, van de woede van de Eeuwige, maar ook van wonderdaden van uitredding haalt Moshé op, dit alles om het volk in te prenten om de goede weg te volgen van ontzag voor de Ene en het houden van de geboden. Aan het slot van de Parasha keert Moshé terug naar de beschrijving van het land, dat de Israëlieten op het punt staan te betreden, het land, dat vruchtbaar zal zijn en op de juiste tijden beregend zal worden, maar: de hemelpoorten zullen worden gesloten en geen regen zal er meer vallen, als het volk afdwaalt en andere goden gaat dienen. Deze laatste passages (Dewarim 11:13-21) zijn deel uit gaan maken van het Shema gebed als de tweede alinea daarvan.

De boodschap van het Jodendom en de bron van antisemitisme

Deze parasha Ekev is representatief voor de aard van de God van de Tora, die monotheïsme paart aan een tot op dan ongekende opdracht om als volk en als individu boven zichzelf uit te stijgen tot bijna onhaalbare volmaaktheid.  Deze strenge maar rechtvaardige God, die geen andere goden naast zich duldt, maar ook geen tastbare zichtbaarheid in beeld toestaat, legt bij monde van Moshé de lat voor de onvolkomen mens bijzonder hoog, niet alleen en zozeer in ritueel opzicht, maar vooral ook in ethisch opzicht. De invloed van deze God van Israël  op de religieuze praktijk en cultuur rond de Middellandse Zee en Europa in de eeuwen tot op de dag van vandaag is niet te onderschatten. Dat geldt zeker als we het christendom meetellen, het christendom, dat door Paulus en de latere kerkvaders flink wat concessies deed aan het monotheïstisch ideaal. Door meer picturale permissies (de drie-eenheid, de figuur van Christus, Maria, de heiligen). Maar veel van de ethische geboden en psychische attituden (om de eigen driften en belangen niet centraal te stellen) werden wel van het Jodendom overgenomen  (we zien dus even af van het antagonisme tussen Jodendom en christendom).

Heinrich Heine, George Steiner, Abel Herzberg

Vele schrijvers zien in de eis om een nergens visueel bespeurbare God te aanvaarden en daarmee ook de opdracht om een ideaal van beteugeling van driften, impulsieve verlangens en eigenbelang  te verwezenlijken als enerzijds het unieke en revolutionaire van de missie van het Jodendom, maar anderzijds ook als de bron van het lot van het Joodse volk om als object van haat en vervolging te fungeren. Hun redenering is niet zozeer een historische, culturele of sociale (hoewel die ook hun gelding hebben), maar een meer theologische  poging het antisemitisme te benaderen. De algemene trend van hun redenering:
De last die de Tora aan de (Joodse) mens oplegt is een te zware, zeg maar voor het grote merendeel een onhaalbare.  Steeds dringt de drang tot uitleving van de alledaagse verlangens, de drang om desnoods met geweld de onmiddellijke eigen behoeften te bevredigen.  Die drang te beteugelen en in dienst te stellen van een hoger streven is een zware taak. Het gevaar, dat na lange onderdrukking van ‘de heiden in ons’ deze op een bepaald moment toch losbreekt is groot, zo niet haast statistisch voorspelbaar. Moshé zelf besefte dit al, hij houdt niet op het volk te bezweren die last op zich te nemen en niet te vervallen tot de afgoden van de heidenen; tegelijk voorziet hij het grote falen al aankomen, Dew/Deut. 4:27-28: De Eeuwige zal u uiteenjagen en u wegvoeren naar vreemde volken, waar maar een klein aantal van u zal overblijven. Daar zult u dan andere goden vereren, goden van hout en van steen, door mensen gemaakt, goden die niet kunnen horen en zien, niet eten en niet ruiken. 

Het Christendom nam deze beteugelende taak van het Jodendom in zijn eigen vormen over, maar slaagde er niet in de ‘heidense’ verlangens naar botviering van de eigen driften en de viering van geweld (en de bijbehorende mythen) uit te wissen. Ze leidden lange tijd een broeierig bestaan in het halfbewustzijn, waarin een schuldig besef van tekortschieten zich paarde aan wrok tegen de dictatuur van een opgelegde en onhaalbare ethiek.

De broodkatholieke Joodse schrijver Heinrich Heine besefte al in 1834, dat deze spanning ooit tot een uitbarsting moest komen. ‘Christendom - en dat is zijn beste verdienste - heeft deze brutale Germaanse vechtlust tot op zekere hoogte gestild, vernietigen kon hij het niet, en als eenmaal de temmende talisman, het kruis, breekt, dan laait weer de wildheid van de oude krijgers op, de zinloze razernij, waarvan de noordelijke dichters zoveel zingen en spreken. Die talisman is broos geworden, en komen zal de dag dat hij jammerlijk breekt. De oude stenen goden stijgen dan op uit het puin en wrijven zich het duizendjarig stof uit de ogen en uiteindelijk springt Thor met zijn gigantische hamer op en breekt de gotische kathedralen (1)

De veroorzaker van en schuldige aan al deze onaangename spanningen  was niet ver te zoeken. Hij stond al eeuw in eeuw uit klaar: de Jood. George Steiner zegt  - in zijn weidse, controversiële cultuuranalyse (2) - onomwonden: ‘Er lag een gemakkelijkere wraak voor de hand, een eenvoudiger manier om de eeuwen van mauvaise foi goed te maken, eeuwen van onderbewuste maar pijnlijke wrok tegen het onbereikbare ideaal van de ene God. Door het doden van de Joden, zou de westerse cultuur hèn uitroeien, die God hadden "uitgevonden", die hoe gebrekkig en weerspannig ook Zijn ondraaglijke Afwezigheid hadden bekendgemaakt.
De Holocaust is een reflex, heftiger naarmate langer onderdrukt, van natuurlijke zintuiglijke gewaarwording, van polytheïstische, instinctieve en animistische behoeften. Hij getuigt van een wereld, die zowel ouder als nieuwer is dan Nietzsche’.

Gelijke geluiden laat Abel Herzberg horen in zijn vlak na de oorlog verschenen prachtige bundel ‘Amor Fati’ in het gelijknamige essay (3). Hij zegt o.a.: ‘Want het doel van Hitler bestond in het afschaffen van de beschavingsfactor, die door het jodendom in de wereld was gebracht en met het christendom door Europa was aanvaard. Zijn ideale mens was niet zozeer de Germaan, als wel in het algemeen de mens zoals hij was, voordat hij voor de eerste maal (voor zover wij ons tenminste historisch bewust zijn) door de monotheïstische idee aan banden was gelegd. Daarom had hij ook groot gelijk wanneer hij beweerde, dat er geen groter tegenstelling bestond dan tussen nationaal-socialisme en jodendom’.
De 'heiden' in de mens verlangt zijn vrijheid terug en haat daarom de Jood die hem gebonden heeft. 'De heiden haat de Jood omdat de christen hem knevelt.'
De ‘heiden’ is te vinden in ieder mens, atheïst, christen, moslim, ook in de Jood, ook in jou en mij. Herzberg: ‘Hij wacht, als een huurling in reserve, totdat er op een goede dag een doffe roffel wordt getrommeld, die hij zich herinnert uit de dagen zijner vrijheid. Dan treedt hij aan de dag met zijn onbedwingbaar heimwee naar het oerwoud, waarvan hij zulke schone mythen te vertellen weet. Zijn gastheer luistert en geeft toe’.

De twee tegenpolen hebben elk hun eigen rol. Het antisemitisme wordt een primitief verlangen terug te keren naar een amoreel bestaan, een onbeteugeld driftleven. Het Jodendom wordt het verlangen naar moraal, beschaving, zelfoverwinning. Het zijn twee tegenstrijdige verlangens die in elk mens leven, ongeacht geloof of wat dan ook, en die ten eeuwigen dage in gevecht zullen zijn. Dat te beseffen is amor fati. De Jood beseft de hem toegevallen rol in de geschiedenis en aanvaardt hem steeds weer. Voor mij betekent dat allerminst apathie, maar steeds weer een positieve stellingname met kracht. Het werk is nooit voltooid, maar je mag je er ook niet aan onttrekken.

noten

(1) Heinrich Heine uit: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland

(2) George Steiner In:  Bluebeard's Castle. Some Notes Towards the Redefinition of Culture (2)

(3) Abel J. Herzberg, Amor fati, 1946


Parasha Wa'etchanan

Een schurk op gezag van de

Tora

door Rob Cassuto

Dewariem / Deuteronomium 3:23-7:11

Korte inhoud

Na de inleidingen van Moshé in de eerste parasha van het boek Dewariem begint in de tweede parasha Wa'etchanan de eigenlijke wetgeving. Vele herinneringen aan de verlossing uit Egypte, oproepen tot dankbaarheid en gehoorzaamheid wisselen af met de recapitulatie van belangrijke voorschriften en de introductie van enkele nieuwe. Het lijkt wel of er meerdere beginnen zijn ( 4:1,4:44, 5:1 ), wellicht terug te brengen op het feit dat een oertekst met de kern van wetsbepalingen telkens wat is uitgebreid.

Als prelude klikt het verzoek van Moshé om toch mee de Jordaan over te mogen steken, wat de Eeuwige niet toestaat, maar wel mag hij het Cis-Jordaanse landschap, dat hij nooit zal betreden, aanschouwen van de bergtop van de Pisga (1).

Dan volgen een aantal fundamentele teksten, met als hoogtepunt de Tien Woorden in een in detail afwijkende versie van Exodus 20. Ook de tekst van het Shema – het centrale dagelijkse Joodse gebed - is hier te vinden en de regels op grond waarvan de geboden om gebedsriemen (tefillin) te gebruiken en om mezoezot aan de deurpost te slaan zijn gebaseerd. De oude leider voorziet overigens al, dat ooit zijn volk in de fout zal gaan en verstrooid zal worden onder vele volken. Maar dan zal zult u daar de Eeuwige, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt (4,29). Tenslotte verbiedt de Eeuwige exogamie en laat hij bij monde van Moshé even het nobele ethische standpunt varen en laat Hij zijn oude stammengodgezicht zien in het gebod om de zeven Kena’anitische volken te doden (7:2, of met de ban slaan, de vertalingen verschillen) of vernietigen/doden (7:16, in de volgende parashat Ekev), wat trouwens nooit zo is uitgevoerd.

Voorbij aan de maat van het recht

Een van de vele aansporingen om de voorschriften te volgen, die in deze parasha te vinden is  bevat een aantal woorden, die aanleiding zijn geweest tot het destilleren van een belangrijk beginsel in de praktische toepassing van die voorschriften. Dat beginsel wordt gevonden in Dewariem/Deut. 6:17-18:   Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de Eeuwige, uw God, u heeft voorgehouden, zorgvuldig na en doe wat recht en goed is in Gods ogen.
Dat laatste doe wat recht en goed is in Gods ogen, omvat dat nu alle in de Tora gegeven regels of is dat nu een heel nieuwe en zelfstandige bepaling?  Dat was de vraag, waar geleerden uit alle eeuwen mee bezig zijn geweest.
De gezaghebbende middeleeuwse bijbelcommentator Rabbi Shlomo ben Jitschak (Rashi, 11e eeuw) vindt het laatste: het is een nieuwe bepaling.  Rashi zegt: Recht en goed, dat betekent een compromis, handelen voorbij aan de strikte eisen van de wet. zè peshara, lifniem mishoerat ha-dien' . Dat is het principe , lifniem mishoerat ha-dien, voorbij aan de maat van het recht.
Nachmanides  (13e eeuw) is het daarmee eens en licht verder toe. ‘Tora schrijft vele richtlijnen voor. Je kunt je daar in alle details aan houden, aan de voedselwetten, aan de huwelijkswetten etcetera en je toch als gulzigaard te buiten gaan aan voedsel en drank en je vrouw slecht behandelen. Je bent dan een ‘naval bi resjoet ha-Tora', een schurk op gezag van de Tora.' Je houdt je keurig aan alle regels, je kan zelfs met je vroomheid te koop lopen, maar bent in feite een grote egoïst.

Waar gaat het nu om? Dat je ook op dat enorme gebied, waar de Tora of het recht geen gedragsregels of richtlijnen geven je toch handelt in de geest van de Tora. Soms is het zelfs nodig om af te zien van de regels en rechten die de Tora of het recht je formeel geven, als ze leiden tot onrechtvaardigheid of onmenselijkheid. Soms doe je meer dan de Tora vraagt, soms vraag je minder dan de Tora toekent.

Anekdote uit Talmoedische tijd:  Rav Safra had een hoeveelheid wijn te koop en een potentiële koper kwam langs, net toen hij het Sjema zei. De koper zei: ik bied zo en zoveel, maar Rav Safra wilde zijn gebed niet laten onderbreken en bad door. De koper, kennelijk een niet-jood, dacht dat zijn bod werd afgewezen, dus hij deed een hoger bod. Dat ging zo nog een tijdje door, het bod werd steeds hoger. Toen Raf Savra klaar was met zijn gebed, zei hij: ‘Al bij je eerste bod besloot ik, dat ik dat aanvaardde, dus meer dan dat mag ik niet nemen’. (Sheiltot Vayehi, No. 38) (2)

Rabbijn Yehuda Aschkenasy z.l. omschrijft in zijn afscheidscollege als hoogleraar: lifniem meshoerat hadien , naar aanleiding van een andere anekdote uit de Talmoed (Bava Metsia 83a): ‘“Rabba bar bar Chanan gebeurde het dat sjouwers [door onvoorzichtigheid] een vat wijn aan duigen lieten vallen. Hij nam hun kleren in beslag [om daarmee de prijs van de wijn vergoed te krijgen]. Men ging Rav vertellen wat hij gedaan had. Die zei hem: geef ze hun kleren terug. Hij wierp tegen: Is zo de wet?! Hij antwoordde: Ja, want er staat (Spr. 2,20): opdat je gaat in de weg van de goeden. Hij gaf hun hun kleren terug. Ze zeiden hem: We zijn arm en we hebben de hele dag gesloofd en we zijn hongerig en hebben niets. Daarop zei Rav tegen Rabba bar Chanan: Ga en geef ze hun loon. Hij wierp tegen: Is zo de wet?!  Hij antwoordde: ja, want de tekst gaat aldus verder: En hoedt de wegen van de rechtvaardigen”.  Rav besliste aldus, ook al is heel goed vol te houden dat de sjouwers door hun onvoorzichtigheid aansprakelijk waren en misschien niet langer recht hadden op loon. Het verhaal wil zeggen dat van ons meer gevraagd wordt dan we strikt volgens bet recht verplicht zijn. De Talmoed duidt dat aan met de uitdrukking lifniem meshoerat ha-dien, dat wil zeggen: dat we het strikte recht steeds moeten duiden naar de actuele situatie. Het komt erop neer dat ik tot meer verplicht ben dan de ander en dat de ander meer van mij mag vragen dan ik van hem. De Frans-Joodse filosoof Levinas noemt dit de asymmetrische verantwoordelijkheid. In de woorden van de zojuist besproken tekst: opdat we 'doen wat goed en recht is in Zijn ogen'.  Antropocentrisme en theocentrisme vallen dan samen’ (3)

Marcel Poorthuis  haalt in het herdenkingsnummer rond Yehuda deze passage aan en redeneert hierop door: ‘Er is iets bijzonders met dit beginsel van Lifniem mishoerat ha-dien aan de hand. Geldt de wet voor allen, het beginsel van lifniem mishoerat ha-dien kan niet worden afgedwongen, het spoort ieder individu persoonlijk aan om zijn verantwoording te nemen in iedere concrete situatie, om meer te doen of te laten dan waartoe hij juridisch of volgens de wet verplicht is. Deze rabbijnse ethiek en de Bergrede ademen dezelfde sfeer; beiden houden een correctie in op het idee, dat ik mag doen wat ik wil, zolang ik de ander niet schaad. De ander is dan slechts een stoorzender van mijn vrijheid. Het gaat er dan om mijn medemens te zien als constitutief voor mijn vrijheid en niet als een bedreiging’. (4)

Hoe belangrijk dit principe al werd gevonden in het begin van de gangbare jaartelling, blijkt uit het gezegde van de alom gerespecteerde Talmoedgeleerde Rabbi Jochanan (3 e eeuw), dat Jeruzalem alleen maar verwoest was, ‘omdat de joden (strikt) handelden volgens de letter van het recht (Tora) en niet voorbij wilden gaan aan de maat van het recht' (Bava Metzia 30b).(5)

noten

(1) Over de smeekbede van Moshé zie een ander commentaar van mij
(2) De casus van Rav Safra is uit de website My Jewish learning
(3) Rabbijn prof. Y. Aschkenasy: Heroriëntatie van de theologie, een doorgaand leerproces, openbaar afscheidscollege, 1989
(4) prof. Marcel Poorthuis: Binnen de maat van het recht, in: Tenachon, augustus 2012
(5) Mogelijk klinkt een echo van dit beginsel door in Mattheüs 5:20: Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan die der schriftgeleerden en der farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Weliswaar worden al die schriftgeleerden en Farizeeën hier wel op een hoop gegooid volgens de anti-Joodse strekking van dit evangelie, maar de strekking is conform Dewariem/Deut. 6:17-18: dat louter formeel vroomheidsgedrag allerminst voldoende is.


Parasha Dewariem

De week van Tisha be-Av,

katastrofe en veerkracht

door Rob Cassuto

Dewariem / Deuteronomium 1:1 – 3:22

Het boek en de parasha Dewariem 

Dewariem is het vijfde en laatste boek van de Tora. Soms is wel gesproken over een Tora van vier boeken, een ‘tetrateuch' in plaats van een ‘pentateuch' en Dewariem is dan een tweede Tora; dat betekent de naam ook eigenlijk: Deuteronomium = tweede wet. Dewariem is ook wel genoemd Mishné Tora = herhaling van het onderricht. Inderdaad, qua inhoud is Dewariem een compacte herhaling van vele voorschriften uit de vorige boeken. De vorm is grotendeels een homiletische, een grote laatste toespraak van Mosjé, voordat het volk het Beloofde Land intrekt en hijzelf tot zijn vaderen zal worden vergaderd.
Dewariem is ook de naam van de eerste parasha van het boek Dewariem, naar de eerste woorden, die luiden: “Dit zijn de woorden, ‘eileh ha-dewariem', die Moshé etc.” De parasha begint haar verhaal op het moment, dat het volk van Israël na ruim veertig jaar omzwerving gelegerd is bij de Jordaan, klaar om de rivier over te steken. Moshé beklimt als het ware het spreekgestoelte en begint met een terugblik op de afgelopen veertig jaar. In een ander commentaar ga ik daar verder op in.

Tisha be-Av, de negende van de maand Av

Waar in de parasha Dewariem Moshé terugblikt op veertig jaar reizen door de woestijn, kijken wij nu terug op drieduizend jaar reizen door de tijd; in deze week valt de rouwdag, die een aantal grote rampen in drie milennia herdenkt, Tisha be-Av, de negende van de Joodse maand Av . Tisja be-Av is een rouw- en vastendag  –  dit jaar valt het vasten op zondag 26 juli, aangezien op shabbat niet wordt gevast. De voorschriften zijn dezelfde als die voor Jom Kippoer. Naast niet eten en drinken ook niet wassen of leren schoenen dragen.
Vele tragische gebeurtenissen in de afgelopen drieduizend jaar vonden plaats in de maand Av (plm. eind juli-augustus) en de overlevering heeft de negende dag gepind als de dag waarop dit alles plaats vond.  Laten we deze rampzalige gebeurtenissen eens de revue passeren middels een aantal getuigenissen uit vroeger tijden.

Op de negende Av besloot – volgens de Oude Wijzen - de Eeuwige, dat de Israëlieten veertig jaar in de woestijn moesten blijven alvorens het beloofde land te mogen binnentrekken, dit  als gevolg van de zonde van de verspieders (1)

Op de negende Av werd  de eerste Tempel verwoest, 586 voor de gewone jaartelling.
Jeremia (Jirmejahoe) vertelt (2):  ‘Op de tiende dag van de vijfde maand, in het negentiende regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonië, trok diens vertegenwoordiger Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, Jeruzalem binnen.  Hij stak de tempel van de Eeuwige in brand, en ook het koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem; alle huizen van de welgestelden gingen in vlammen op.  Het Chaldese leger, dat onder zijn bevel stond, haalde de stadsmuren van Jeruzalem neer.  De mensen die nog in de stad overgebleven waren, onder wie de armen, werden door commandant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd, evenals degenen die naar de koning van Babylonië waren overgelopen en de overgebleven handwerkslieden.  Slechts de allerarmsten liet hij achter om voor de wijngaarden en akkers te zorgen.

De tweede Tempel werd verwoest, 70 in gewone jaartelling.
In de Joodse oorlog van het jaar 70 in gewone jaartelling bereikt de Romeinse generaal Titus de Tempelberg. Op de 9de Av wordt de Tempel vernietigd. De geschiedschrijver Josephus beschrijft de vernietiging van de Tempel: ‘Terwijl de Tempel in brand stond, werd er van alles geplunderd en tienduizenden die werden gepakt werden afgeslacht; iedereen werd afgeslacht ongeacht leeftijd, kinderen en oude mannen...en priesters, allen werden op dezelfde manier afgeslacht. Er was geen medelijden voor leeftijd, geen respect voor rang; kleine kinderen en oude mannen, leken en priesters allen werden afgeslacht; elke bevolkingsgroep zat geklemd in de ijzeren greep van de oorlog, of ze zich nu verdedigden of schreeuwden om genade’.
In de Talmoed wordt gevraagd: ‘waarom werd de Tweede Tempel verwoest, waar toch Tora werd geleerd, mitzwot werden gedaan en goede daden? Het antwoord: Omdat er binnen redeloze haat (‘sinat chinam') was’ (3).
Een dergelijk uitspraak is ook te vinden in het Tweede Testament, waarin Jezus voorzegt over Jeruzalem: ‘Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten.  Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ (4)

Betar, het laatste fort dat de Romeinen weerstond tijdens de opstand van Bar Kochwa viel  op 9 AV in het jaar 135.
De Joden, geprest door de onbarmhartige verboden van keizer Hadrianus – o.a. om te besnijden – en zijn plan om een Romeinse tempel op de plaats van de in 70 verwoeste tempel te bouwen, waren in het jaar 132 een nieuwe oorlog begonnen onder militaire leiding van Shimon bar Kochwa en onder spirituele leiding van Rabbi Akiva. Ruim twee jaar was er even weer een Joods Rijk, van 133 tot 135. Shimon bar Kochwa werd door velen als Mashieach gezien en hij kreeg de titel ‘nassi’, vorst. Maar de Romeinen rukten ten slotte met overmacht op en belegerden de laatste toevlucht, het hoofdkwartier van Bar Kochwa, het fort  Betar. Dat werd, zo wil de overlevering op 9 Av 135, ingenomen. Duizenden en duizenden Joden werden door de Romeinse legers afgeslacht. Rabbi Akiva werd gekruisigd.
De Talmoed geeft nog een echo van de verschrikkingen: ‘Rabbi Zera zei in de naam van rabbi Abbahu, die rabbijn Jochanan citeerde: “Dit zijn de tachtigduizend strijdtrompetten, die in de stad Betar waren verzameld toen de stad werd ingenomen en mannen, vrouwen en kinderen werden gedood, zodat hun bloed in de grote zee stroomde. (Denkt u dat het vlakbij was? Het stroomde zes kilometer ver)” en “(…) In een baraita (uitspraak buiten de Mishna) is onderwezen: ‘..  zeven jaar lang hebben de Romeinen hun wijngaarden bevrucht met het bloed van Israël zonder mest te gebruiken'”(5)
Een jaar na de val van Betar werd het gebied van de Tempel omgeploegd, de voorzegging van de profeet Micha waarmakend: ’Daarom, door jullie toedoen, zal de Tsion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem een ruïne worden en de Tempelberg een overwoekerde heuvel’.

In 1492, vaardigde Koning Ferdinand van Spanje het besluit uit dat de Joden het land moesten verlaten met de negende Av als uiterste datum.
Historicus Simon Schama geeft verslag: ‘Totdat de nieuwigheid eraf was, kwamen mensen van hun huis of hun akkers om in rijen langs de weg of het pad te kijken naar de lange stoet mensen, die zo goed en zo kwaad als het ging in de verzengende hitte van de Spaanse zomer naar de kust en de Portugese grens liepen. Deze keer werden de Joden niet achtervolgd door kreten van haat en dood, zoals in de tijd van de onlusten, maar trokken ze voort in een gelouterde, verbaasde stilte. Zelfs een verbitterde judeofoob als de priester Andres Bernaldez was onverwacht aangedaan, niet het minst door de waardigheid en kracht van zovelen onder de beproeving.
Ze trokken over de wegen en door de velden [...] moeizaam en met veel tegenslag. Mensen vielen en stonden weer op, gingen dood en werden geboren, nog anderen werden ziek en er was geen christen die geen mededogen met hen voelde, en waar ze ook gingen, smeekten (de christenen) hen om zich te laten dopen, en sommigen bekeerden zich in hun ellende en bleven, maar dat waren er heel erg weinig, en de rabbijnen spraken hun voortdurend moed in en gelastten de vrouwen en meisjes te zingen en op de tamboerijn te spelen om de mensen op te vrolijken.’ (6)

De Eerste Wereldoorlog, waarmee het neerwaartse proces naar de Shoa inzette, begon op Tisha be-Av. 
Een persoonlijke getuigenis (7): ‘Het was op de dag van 9 Av - Tisj'a be'Av - de dag waarop er getreurd wordt om de verwoesting van de tempel te Jeruzalem.  Met grote "koppen" brachten de kranten het bericht dat de Russen samen met Engeland en Frankrijk aan Duitsland en Oostenrijk de oorlog hebben verklaard.  De rouw om de verwoesting van de tempel veranderde ineens in een grote verontrusting over wat ons, Joden, in Rusland en in Polen nu te wachten stond. Want de ervaring had ons geleerd dat bij elke wijziging van de situatie de Joden het slachtoffer ervan werden. En inderdaad brachten de eerste berichten over de overwinningen die de Duitse troepen op de Russen behaalden, een golf van ellende over de Joden in Polen.  Uit de kleinere plaatsen werden de Joden verdreven met achterlating van al hun bezittingen. Vooraanstaande Joden werden door de Russen als gijzelaars gevangen genomen, waarvan velen zonder enige vorm van proces doodgeschoten of opgehangen werden. De smadelijke nederlagen van de Russische legers werden op de Joden gewroken.  De grote steden, zoals Warschau en Lodz, kregen een stroom van vluchtelingen te verwerken. Want alleen omdat het ondoenlijk was de honderdduizenden Joden uit de grote steden op de vlucht te jagen mochten deze blijven.  Maar de Russische overheid legde aan hen zware "brandschattingen" op.  Om de paar weken kwam er een nieuwe order om millioenen roebels te betalen, zogenaamd vanwege de sabotage door de Joden gepleegd. Aan de Joden werd ten laste gelegd dat zij de militaire telefoondraden doorknipten en meer van dat soort lasterpraatjes.  Honderden joodse jongelui boden zich aan als vrijwilligers om dag en nacht wacht te lopen en te letten op de telefoondraden dat zij niet doorgeknipt zouden worden.  Het bleken uit de duim gezogen praatjes te zijn, die alleen maar ten doel hadden om de Joden te vernederen en hen te dwingen geld op te brengen voor het Russische oorlogsapparaat.
In de winter van 1915 hadden de Duitse troepen heel het Russische deel van Polen veroverd en bezet. Na een drieweekse belegering veroverden de Duitse troepen ook Lodz.

Veerkracht

Deze selecte bloemlezing van katastrofes vindt een tegenhanger in een mogelijke lijst van voorbeelden van de enorme veerkracht van het Joodse volk om zich na en ondanks alle vervolgingen weer op te richten en nieuwe plekken te creëren waar volgende generaties konden leven en zelfs tot nieuwe bloei komen. Mijn eigen voorouders vonden na 1492 een nieuw thuis in Italië, in Florence, waar Moïse Cassuto – weliswaar in het getto – een bloeiende juwelenhandel heeft opgezet. Niet in de slachtoffer modus blijven steken, maar zonder het verleden te vergeten altijd weer de toekomst ingaan met oog voor nieuwe mogelijkheden, is het motto.
Niet in de laatste plaats noem ik het wonder van de staat Israël, waar berooiden uit Europa, Afrika en Azië na de Tweede Wereldoorlog samen met de pioniers van voor die oorlog een moderne natie hebben gesticht. Een moderne natie, zoals alle andere naties, met alle deugden en ondeugden vandien;  niet altijd hebben de vaak ongelooflijk dappere acties om temidden van een harde en hatende omringende wereld te overleven de schoonheidsprijs verdiend. De vraag is, hoe hoog mogen zowel anderen als de Joden zelf de (ethische) lat leggen voor een Joodse staat? Dat deze vraag blijft leven en onderwerp van discussie blijft is misschien wel belangrijker dan een definitief antwoord.
Ergens blijft in mij waarschuwend doorzingen het Talmoedische antwoord op de vraag waarom de Tweede Tempel verwoest werd.  Niet omdat men niet vroom of religieus genoeg was, maar omdat er binnen de stad redeloze haat heerste.

noten
(1) Bemidbar/Numeri 13 en 14, zie parashat Shelach Lecha
(2) Jirmejahoe/Jeremia 52
(3) Talmoed, Joma 9B
(4) Lucas 19: 43
(5) Talmoed, Gittin 57a-b
(6) Simon Schama, De geschiedenis van de Joden, deel 1, Atlas Contact, 4e druk, 2014
(7) uit: Bladen uit mijn levensboek, S.P. Tabaksblatt


Shabbat Chol HaMoëd

Soekot 5775

Soekot en Kohelet

door Rob Cassuto

De shabbat die valt in de week van Soekot is een bijzondere shabbat, shabbat Chol HaMoed Soekot. Dan wordt in plaats van de te verwachten parasha van de week een paar stukken uit de parasha Ki Tisa gelezen, Exodus/Shemot 33:12 - 34:26 met als Haftara de beroemde passage uit Jechezkel/Ezechiel over de vallei vol beenderen die weer levend lichaam worden.

In vele gemeenten wordt ook Kohelet/Prediker gelezen.

Soekot staat in het teken van lichtheid en vreugde. Uitdrukkelijk zegt de Tora: we-hajta ach sameach (Deut. 16:15), je zult volkomen blij zijn. Een van de andere namen van het feest is: chag simchatenoe, feest van onze blijdschap. Na de dagen van inkeer, vernieuwing en verzoening, die Rosj Hasjana en Jom Kippoer inhouden, vormt Soekot een vreugdevolle afsluiting en luidt eerst waarachtig een nieuwe jaarcyclus in.

De vreugde van Soekot is een resonantie van de agriculturele oorsprong als feest van de late oogst, van dadels, vijgen, druiven e.d. We kunnen ons indenken, hoe blij de boeren en landarbeiders waren met het goede verloop van de inzameling van de vruchten en hoe verheugd dat ook deze oogst er weer opzit en wellicht hebben ze dat gevierd in de provisorische hutten, waarin ze tijdens het oogsten op de vaak ver van huis liggende velden hebben verbleven.

Vreemd is het dan eigenlijk, dat juist het boek Prediker/Kohelet wordt gelezen, waarin de schrijver – naar men zegt de oude Shlomo Hamelech (koning Salomo) – zijn vaak sombere visie op het leven geeft. Al naar gelang de eigen geaardheid van de lezer kan men hem een cynicus, een pessimist, een melancholicus, een depressieveling, een relativist of een realist noemen, maar een blije optimist die toch beter bij Soekot zou lijken te passen, is hij toch niet.

De rabbijnen hadden moeite met het boek, dat niet echt leek te passen in de rechtzinnige overtuigingen, die de andere boeken van de Tanach propageren. Op het nippertje is het dan ook in de canon toegelaten (met als concessie, dat misschien de laatste twee verzen, die oproepen tot vrome navolging van de geboden, zijn toegevoegd (Koh. 9:13, 14)). Gelukkig maar, want hoe diepzinnig en poëtisch zijn de wijsheden van een kennelijk oude man, die de toppen en de dalen van het leven heeft meegemaakt, verwoord. En wat de bejaarde koning over vrolijkheid en vreugde te zeggen heeft is de moeite waard om ter harte te nemen.

Goed beschouwd is het boek een worsteling van een man op zoek naar de zin van het leven, die tot zijn groot verdriet tot de conclusie komt, dat het een mens niet lukt die te ontdekken. Het is alles leegte, niets dan leegte. Het besef van de dood maakt alles betrekkelijk en dat dwaasheid en onrechtvaardigheid vaak de overhand hebben is verbijsterend en maakt moedeloos. Rijkdom en bezit als doel van het leven blijkt op zich een mens geen vervulling te geven. De prediker heeft het zelf allemaal onderzocht, macht en rijkdom heeft hij vergaard, zich ondergedompeld in de vrolijkheid van wijn en hij heeft persoonlijk ook de dwaasheid beproefd, maar de conclusie was: Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? (Koh. 2:2).

Kennelijk heeft de ervaring van zinloosheid bij Kohelet tot een zware depressie geleid.
Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan, want het is niet meer dan lucht en het najagen van wind. (Koh. 2:17).

Maar als oudere mens is hij die diepgaande crisis toch te boven gekomen, want te midden van die vruchteloze zoektocht naar zin en betekenis heeft de vrolijkheid een nieuwe vorm gekregen. Dat de mens zelf geen zin in de schepping kan ontdekken, hoeft niet te verhinderen, dat hij daarom niet kan genieten.
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13 Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God . (Koh. 3 12) 

Een onomwonden oproep om het leven te genieten klinkt in Kohelet 9:7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.

Zo zijn er meer passages aan te halen, waarin het in vreugde genieten van het leven toch de voorkeur krijgt boven het in verdriet en depressie ter neer zitten.
Er is kennelijk sprake van twee soorten vreugde, die in de boodschappen van de oude koning meespreken.
De eerste soort zijn de korte vreugden van de wijn, de pleziertjes, waarmee je in de jacht naar een comfortabel leven, naar amusement of erkenning en eerbetoon de leegte tracht op te vullen.
Met genieting is echter niks mis, als ze gepaard gaat met twee essentiële zaken: Dankbaarheid voor de gaven die je in het leven toevallen en die je door het lot – of als je gelovig bent door God - zijn toebedeeld, maar die ook weer kunnen worden weggenomen. Bewustzijn van de eindigheid van het leven en het besef, dat verlies onvermijdelijk is, dat de dood altijd op de achtergrond aanwezig is, dat bitter besef, dat van harte ons tot het vergieten van vele tranen kan brengen, kan de ruimte scheppen voor een diepere vreugde om het leven; dat is de vreugde van de wijze, een blijdschap met een diepe ondergrond, een genieting, die altijd een bitterzoete smaak heeft. Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen.

Dat is ook de betekenis van de ogenschijnlijk tegensprakige woorden in Kohelet 7: 2

Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer, want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat neme ieder mens zijn leven lang ter harte. 3 Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. 4 De gedachten van de wijze zijn graag in een huis vol rouw, die van de dwaas in een huis vol plezier.

Ik moet dan denken aan de gevoelens, die je kan hebben als bijwoner van een begrafenis, paradoxale gevoelens van verdriet, compassie en besef van de fundamentele waarheid van de dood, die het hart verruimen en een diepe blijdschap niet hoeven uit te sluiten.
Misschien is dat een van de zaken, die Soekot en Kohelet samen ons vertellen: Wees blij, maar vergeet nooit dankbaar te zijn. Geniet van de resultaten van je werk, maar besef, dat het leven niet maakbaar is. Wees verheugd, maar ‘memento mori'.

(citaten NBV)

 

 

Jom Kipoer 5775

Het boek van je leven

door Rob Cassuto

Ondanks alle tekortkomingen vragen we op Jom Kipoer om in het boek van het leven ingeschreven te blijven. Allerlei uitdrukkingen herinneren aan de krachtige metaforische werking van het beeld van het boek. Iemand is een open boek of een gesloten boek. Iets spreekt boekdelen en over iemand of iets kan je een boekje opendoen. Er worden helaas nogal eens zwarte bladzijden geschreven

Israël wordt wel genoemd ‘het volk van het boek’. Dat boek is de Tora. De Tora en de Tanach zijn bepalend geweest voor het leven en overleven van Am Jisrael. Het boek en zijn woorden hebben het volk door de geschiedenis heen bijeengehouden en gedragen. In moderne bewoordingen gesteld zou je kunnen zeggen dat het Joodse volk een sterk ‘narrative’ (narratief) heeft, een verhaal, dat een kader van samenhangende betekenissen heeft, die een verbindende basis vormen onder en zin geven aan het bestaan van een volk, en in potentie aan ieder lid van dat volk. Een boek van het leven. De nadruk ligt dan ook niet voor niets op de plicht om dat narratief door te geven van ouders op kinderen, van generatie op generatie, le-dor wa-dor.

Ook u en ik hebben een eigen narratief. Een mens kan niet zonder de woorden die zijn leven in een kader plaatsen, die een zin proberen te ontdekken of te scheppen, die de gebeurtenissen en de daden van zijn leven kunnen verklaren, rechtvaardigen of richting kunnen geven. Het kan een positief en steunend verhaal zijn, een dramatisch verhaal, een stormachtig verhaal, een saai verhaal of een negatief verhaal. Hoe ik ben en wat ik doe komt voor een flink deel voort uit het verhaal dat ik aan mezelf vertel. Dat verhaal is geen vaststaand document. Ik vertel het steeds weer opnieuw aan mezelf en het kan wijzigen in de loop van de tijd. Het kan een beter verhaal worden, ik kan het verhaal af en toe herschrijven zodat het me stimuleert om betere dingen te doen. Eigenlijk een vorm van teshoeva.

Onlangs heb ik een boek gepubliceerd over de eerste twaalf jaar van het huwelijk van mijn ouders en dus ook over de eerste tien jaar van mijn leven. Deels was het schrijven een herschrijven van het verhaal, dat ik mijzelf heb verteld over mijn jonge jaren. Het verhaal is meer gekleurd en genuanceerd en realistischer geworden, milder voor mijn ouders en voor mezelf. Tijdens die sentimental journey kwam trouwens een belangrijk boek terug in mijn herinnering. Je leven kan als het ware als boek worden afgebeeld, een boek kan ook als boek belangrijk zijn geweest in je leven. Dat was het geval toen ik een jaar of negen was. Het was geen romantisch of diepzinnig boek.

Mijn moeder schrijft anno 1950 aan haar ouders ‘Robbie is dus gisteren 10 jaar geworden. We hebben een hele toer gehad, om een cadeau voor hem te kopen. In heel Bandung was niets leuks te vinden. Uit akeligheid hebben we een boekje ‘WieWatWaar. Voor de Jeugd’ voor hem gekocht, prijs f 7,40. Het is eigenlijk helemaal geen leuk boek voor een kind’.

Het boekje ‘WieWatWaar’, jaarboekje voor 1949, dat mijn moeder voor mij had gekocht, omdat ze niets anders had, en dat ze ‘helemaal geen leuk boekje’ vond was echter een schot in de roos. Het was een jaarboekje op zakformaat met harde kaft, waarin de politieke gebeurtenissen van het afgelopen jaar werden samengevat, de belangrijkste politieke kopstukken van dat jaar werden genoemd, alle landen van de wereld werden beschreven inclusief hoofdstad, aantal inwoners etc. en wie de grootste legers had en nog veel meer interessante wetenswaardigheden. Ik vond dat fantastisch en verslond het jaarboekje 1949, en ook de boekjes van de volgende jaren. Nog kan ik de kopstukken uit die tijd dromen. Harry S. Truman, Winston Churchill, Clement Attlee, Dean Acheson, sir Anthony Eden, Conrad Adenauer, Jawaharlal Nehru, Mohammed Jinnah, Jozef Stalin. En ik weet nog steeds dat India toen 295 miljoen inwoners had. Machtig interessant vond ik dat allemaal.

Toen de poort van het kamp Banju Biru openging in augustus 1945 stond ik met mijn handje in de hand van mijn grootmoeder in de poortopening en schijn ik te hebben gevraagd: ‘is dat nu de wijde wereld? ‘Want dat had ik in veel verhaaltjes horen vertellen, dat prinsen de wijde wereld introkken om heldendaden te gaan doen. Dat jaarboekje WieWatWaar 1949 liet al enkele contouren van die wijde wereld zien.

Ik wens u en mijzelf nog vele jaren in die wijde wereld.


Parasha Ha'azinoe

Laatste oproep

Dewarim / Deuteronomium 32:1–52

door Rob Cassuto


De parasha Ha'azinoe bestaat grotendeels uit de poëtisch getoonzette laatste lering van Mosjé, zijn zwanezang. Het bestaat uit drie episoden.

De eerste brengt in herinnering de keuze van de Eeuwige van Israël als Zijn volk, Zijn bijzondere bescherming: "Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt" en vervolgens een tekening van de voorspoed waardoor "Jesjoeroen (= Israël) vadsig en vet (werd), het raakte verzadigd, werd dik en rond. Het kwam in verzet, liep weg van zijn schepper, versmaadde zijn stut en steun, zijn rots."

Dan komt de wending naar de tweede episode: de vertoornde en vergeten God brengt rampen over het volk: eerder in Deuteronomium wordt eveneens het beeld van de arend daartoe gebruikt, nu als agressieve aanvaller: (28:49): "Zoals een arend onverwacht opdoemt, zo zal uit de verste uithoek van de wereld een volk op u afkomen. De Eeuwige stuurt een volk dat een onverstaanbare taal spreekt."

Als het volk is verzwakt en bijna tot niets is geworden komt de derde episode, waarin de Eeuwige zich nu keert naar de vijanden van Israël en in opperste vergelding wraak op hen uitoefent, in lyrische beelden beschreven.
Het motief voor deze wending is dat de vijanden van Israël niet misleid zouden worden en hun overwinning van het arme volk aan zich zelf zouden toeschrijven en hier niet de wil en de hand van de God van Israël in zouden zien. Het doet denken aan het argument waarin Moshé God weet te vermurwen om Zijn volk na het gouden kalf niet ten prooi aan vernietiging te laten worden: (Ex 32: 12) "Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: 'Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen?"'
Daarnaast wil God met zijn rampspoeden Israël laten beseffen, dat de nagejaagde afgoden geheel machteloos zijn. Steeds is de terugkeer naar de strenge maar uiteindelijk immens liefdevolle Schepper de enige uitredding.

In het hele boek Deuteronomium klinkt steeds de keuze door die het volk heeft om God aan te hangen en de geboden te volgen of af te vallen, waarbij aan de eerste keuze de rijkste zegeningen worden gehecht en aan de keuze voor afval de vreselijkste rampspoeden, die in geuren en kleuren beschreven worden.

In deze sfeer zijn ook de termen en beelden van het leerdicht straf, krachtig als koppige wijn, extreem en ernstig. Er schijnt door de lyrische tekst een paradox door: hij is bedoeld als laatste waarschuwing en tegelijk lijkt het een voorspelling, dat deze waarschuwing niet wordt gehoord en onvermijdelijk de weg van rampspoed zal moeten worden afgelegd.

Tegelijk is het ook een oproep, die steeds weer opnieuw klinkt ondanks alles; de laatste dag van Moshé is steeds de dag van nu, vandaag, hajom. Het is met alle heftige lyriek een herinnering aan de mogelijkheid tot vrijheid die de mens heeft en een oproep die vrijheid te gebruiken voor verantwoordelijkheid.
Ik kan niet nalaten Rabbijn Sacks te citeren uit zijn magistraal commentaar op deze parasha, waarbij ik vraag aan de niet-God-gelovigen en aan de meer het woord God liever vermijdenden (zoals ik) de ‘Gods-taal’ van de rabbijn voor lief te nemen en naar de essentie te gaan (vertaling door mij, cursief in origineel):
‘Het is de macht van de hoop, die geboren wordt, als Gods liefde en vergiffenis zich verbinden met de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Het is die macht, die het Jodendom heeft gemaakt tot de morele kracht, die het altijd is geweest voor mensen met een open hart en geest. Maar die hoop, zegt Moshé met een passie die ons bijna zeer doet, als we die opnieuw op ons in laten werken, die hoop gebeurt niet zomaar. Er moet voor gewerkt worden, hij moet worden gewonnen. De enige manier, waarop dat wordt gerealiseerd is door niet God de schuld te geven. Als wij een betere wereld willen, moeten wij die maken. God onderwijst ons, inspireert ons, vergeeft ons wanneer wij falen en tilt ons op als wij vallen, maar wij moeten het doen. Het is niet wat God doet voor ons, dat ons transformeert; het is wat wij doen voor God.’

Chatima tova, een goede bezegeling van inschrijving in het boek des levens.|

 

 

Parasha Nitsaviem-Wajelech

Ommekeer

Dewarim / Deuteronomium 29:9- 31:30

door Rob Cassuto

Deze twee parashot worden meestal tezamen gelezen. Vaak valt Rosh Hashana in deze periode zoals ook deze week. De laatste dagen van het Joodse jaar vallen samen met de in deze parashot beschreven laatste lessen van de oude leider, de laatste dagen van Moshé.
Als je deze hoofdstukken doorleest springt steeds een schrijnende paradox in het oog. Steeds hamert Moshé op de noodzaak de geboden die in dit boek gegeven worden niet uit het oog te verliezen en de voorschriften, die de Eeuwige door zijn mond heeft gegeven niet te veronachtzamen; steeds schildert hij weer de rampzalige gevolgen van afgodendienst en afdwaling. Tegelijk weet Moshé, dat zijn waarschuwingen geen durend effect zullen hebben.
Hij weet het en de Eeuwige kent zijn volk en zijn gezindheid zoals ook is genoteerd in Dewarim 31:16: al snel na de dood van Moshé zullen de Israëlieten de rechte weg verlaten. Mede daarom dient het lied Ha’azinoe (dat in de volgende parasha staat) geschreven te worden, dat is de opdracht aan de profeet op zijn laatste dag, een lied te schrijven als een getuigenis van dit visioen over afvalligheid; het is Moshé’s zwanezang.

De in Deuteronomium in zo grote getale uitgestorte voorzeggingen van rampen en vervloekingen, ze zijn in de drie volgende millennia in elke periode wel ergens werkelijkheid geworden. In die zin kan het boek Dewarim een realistisch boek worden genoemd. Tegelijk is daar het wonder, dat het Joodse volk ondanks zijn tegenslagen, vervolgingen, pogroms, massamoorden toch nog na drieduizend jaar bestaat mede dank zij de binding met dit grillige heilige geschrift. In dat geschrift, in deze parashot,  wordt - in het eeuwig ‘vandaag’ van Moshé’s laatste dag - wel steeds een keuze geboden, al is de juiste weg niet de makkelijkste. Ieder moment kan  de goede kant worden ingeslagen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht (Dew. 30:19).

Naast de zwarte paragrafen over de komende kwellingen en verbanningen staan er ook enkele gouden pesoekim, die een messiaans happy end beloven. Onze twijfel over een predestinerende en regisserende almachtige godheid zetten we even opzij om ons te laten meevoeren door de messiaanse noot die hier wordt aangeslagen (nog versterkt door het begin van de haftara, Jeshajahoe 61:10 ev). Dewarim 30: 1 Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door de Hashem, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uit getrokken hebt 2 en samen met uw kinderen naar Hashem, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag aangespoord –, 3 dan zal de Hashem, uw God, in uw lot een ommekeer brengen: hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen.

De grote ommekeer, is dat niet wat we in ons hart steeds wensen? Spiegelt dat niet diep in ons een verlangen, dat een grote ommekeer ook in ons eigen leven zal plaatsvinden? Iedere dag doen we al of niet onze geringe pogingen om dat naderbij te brengen. Laten we de kijker eens richten op het persoonlijk niveau van ons dagelijks leven.
De tijd tussen Rosh Hasjana en Jom Kipoer is daar speciaal aan gewijd: een samengebalde onderneming om Teshoewa, een grote ommekeer teweeg te brengen in ons zelf en wie weet in de kringen om ons heen.
Een van de grote thema's daarbij is vergeving. We vragen aan onze familieleden, vrienden, collega's en misschien wel vijanden vergeving om wat we hun hebben aangedaan. En we smeken vergeving af aan de Altijdzijnde. Maar het is mij opgevallen dat er weinig gezegd wordt en geschreven is over vergeving dóór ons aan anderen naar aanleiding van wat ons door die anderen is aangedaan. Feitelijk is dit – het vergeven door mij aan anderen – toch ook een vorm van navolging van de Eeuwige (imitatio Dei). Mozes Cordovero heeft dit uitgewerkt in zijn ‘Palmboom van Devora', waarin hij oproept tot een uiterste vergevingsgezindheid als navolging van de vergevingsgezindheid zoals die beschreven is als attribuut van de Eeuwige in Exodus 34:6,7, regels die wij deze dagen meerdere keren zingen.

Wat ons is aangedaan door anderen: dat kan veel zijn. We kunnen ons slecht behandeld, benadeeld, verraden voelen door onze ouders, partners, kinderen, bazen en collega's.
”Mijn moeder heeft me niet echt gezien”. “Mijn partner heeft me verraden”. Ga zo maar door. Een half leven lang kan je met wrok blijven rondlopen. Soms was de behandeling of daad aan jou gedaan inderdaad onterecht, soms kan er sprake zijn van projectie van jouw gevoelens van boosheid of verdriet op anderen als gevolg van kwetsuren opgedaan in eerdere misstanden. In beide gevallen kunnen we door onze wrok, kwaadheid of door ons lijden terechtkomen in een slachtofferpositie. De pijn die eronder ligt schrikt ons af. Die zee van pijn, daar willen we niet aan. Toch is dat nodig.
De fasering is: je losmaken van je wrok of lijden of boosheid, er op een afstand van gaan staan, dan schouwen in jezelf en de pijn aangaan. Want dan is er ruimte geschapen voor de volgende stap: voor vergeving van de ander. Dan ontstaat er nieuwe ruimte waarin weer het licht kan binnenvallen. Die ander hoeft het niet eens te weten, dat je hebt vergeven. Vergeven doe je voor jezelf in de eerste plaats en de anderen in je omgeving zullen er volop van mee profiteren, als jij je hebt ontdaan van een zware last. Je wordt een lichter mens en onbespreekbare zaken worden wellicht bespreekbaar.
Deze dagen van inkeer en ommekeer zijn bij uitstek de dagen om in jezelf te duiken en te kijken welke stukken van wrok, slachtofferschap, onverzoenlijkheid er in jou schuilen, die vernieuwing en verlichting van geest en ziel tegenhouden.

Leshana tova tikatevoe, moge je voor een goed jaar worden ingeschreven!


Parasha Ki Tavo

Een sterk narratief

Deuteronomium / Dewarim 26:1–29:8

door Rob Cassuto

De parasha Ki Tavo beslaat Dewarim 26:1–29:8. In deze parasha staat de lange reeks vervloekingen over rampen, die over Israël zullen komen, als het volk niet naar de stem van de Eeuwige en zijn voorschriften luistert. De reeks heeft de naam ‘Tochacha' gekregen, vermaning. Het is eigenlijk de tweede Tochacha, een eerdere kleinere reeks staat al in Wajikra, in de parasha Bechoekotai. In de parasha Ki Tavo zijn het er 98; lees ze eens rustig door. Ze zijn met grote verbeeldingskracht en dramatische begaafdheid bij elkaar gezet . De zesde alija (stuk dat de voor Toralezing opgeroepene leest), die de vervloekingen bevat,  is de langste alija van de hele Tora. In sommige synagogen is het gebruik dat degene die deze alija heeft bij de oproep niet met name wordt genoemd en dat het stuk met zachte stem wordt gelezen, als het ware om ‘de goden niet te verzoeken’. Het zijn misschien deze vervloekingen, die koning Joshijahoe (Josia) uit het toen net uit de tempelruïne teruggevonden boek Dewarim (Deuteronomium) hoorde voorlezen, en die hem in angst deden zeggen: ‘Ga ter wille van mij en heel het volk van Juda de Eeuwige raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben, want het kan niet anders of de Eeuwige is in hevige woede ontstoken omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan wat er in dit boek staat en niet hebben gedaan wat ons is voorgeschreven.(2 Melachim/Koningen 22:13)’
Hij voerde grote zuiveringen door en bracht een geest van nieuwe vroomheid in het land. Het mocht niet baten. Amper 50 jaar later vond de eerste verwoesting van Jeruzalem plaats en had de profeet Jirmejahoe alle reden zijn klaagliederen aan te heffen. In een vorig commentaar ben ik uitgebreider op de vervloekingen ingegaan.

We zouden bijna vergeten, dat de parasha ook essentiële zegeningen bevat (28:1-15) en eigenlijk heel feestelijk begint met de ceremoniële aanbieding van de eerste opbrengsten van het land aan de tempel te Jeruzalem (26:1 ev).
26: 1 En wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, moet het zó zijn 2 dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land, die u binnenhaalt van uw land, dat de Eeuwige, uw God, u geeft; en u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Eeuwige, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen (dat is dus Jeruzalem).

In de Mishna  (tractaat Bikkoerim) staan de plechtigheden uitgebreider beschreven:
Mishna 3: 3 Wie dichtbij woonde bracht verse vijgen en druiven, zij die ver weg woonden brachten gedroogde vijgen en rozijnen mee. Een os met horens bekleed met goud en een krans van olijven op zijn kop liep vooruit. Voor hen uit werd de fluit bespeeld tot ze bij Jeruzalem kwamen. En als ze vlakbij Jeruzalem waren zonden ze boodschappers vooruit en versierden ze hun eerstelingen (bikkoerim). De gouverneur en de hoofden en de schatbewaarders (van de tempel) gingen naar buiten hen tegemoet. Overeenkomstig de rang van de aankomers gingen ze uit. Alle bedreven ambachtslieden van Jeruzalem stonden dan voor hen op en begroetten hen: “Broeders, mannen van die en die plaats, we zijn verheugd jullie welkom te heten”.
4. De fluit speelde voor hen uit tot ze bij de tempelberg kwamen. En als ze bij de tempelberg kwamen nam zelfs koning Agrippa  een mand op zijn schouders en en liep mee tot de tempelhof. Bij de nadering van de hof zongen de levieten het lied: “Ik prijs u , O Heer, want u hebt mij opgeheven en hebt niet toegelaten, dat mijn vijanden zich over mij verheugden”.


Stel je eens voor, die optocht over de heuvels van Judea, stoeten mensen met mooi gedecoreerde korven met vruchten op de schouders of op het hoofd, de stoere os voorop met gouden horens en de kop met bloemenkransen gekroond, samen met de fluitspelers, terwijl de imposante  muren van Jeruzalem in zicht komen.

Na het overhandigen van de korven met fruit aan de priesters bij de tempel  moest de overhandiger zeggen (Dew. 26:4-11): ‘Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. 6 De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen: ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. 7 Toen klaagden we de Eeuwige, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. 8 En de Eeuwige bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. 9  Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing. 10 Eeuwige, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u me gegeven hebt.’

Daarna volgde een feestelijke maaltijd. Deze formule, de widoei bikkoerim, is eigenlijk heel bijzonder.

Waar van oudsher omliggende volkeren de vruchten van het land wijdden aan vruchtbaarheidsgodinnen en mythologische godheden, memoreert de Israëlitische landbouwer de geschiedenis van zijn volk en zijn machtige uitredding door en kennismaking met die ene onzichtbare God;  de geschiedenis, die hier is samengevat in een notendop, een kernachtiger formulering is niet denkbaar.
Het is één van de vele reminders, die in Dewarim en de Tora in zijn geheel zijn ingebouwd om het volk van Israël te herinneren aan zijn afkomst van onderdrukking naar bevrijding en zijn roeping tot een samenleving, die geordend is naar principes van gerechtigheid, omzien naar de ander, gastvrijheid en compassie, zoals geschreven  en geopenbaard in de woorden van de Ene.
Israël wordt wel genoemd het volk van het boek, het zijn de woorden van een boek, de Tora, de Tanach, die het volk door de geschiedenis heen heeft bijeengehouden en gedragen. In moderne bewoordingen gesteld zou je kunnen zeggen dat het Joodse volk een sterk ‘narrative’ heeft, een verhaal, dat een kader van samenhangende betekenissen heeft, die een basis vormen onder en zin geven aan het bestaan van dat volk, en in potentie aan ieder lid van dat volk.
De nadruk ligt dan ook niet voor niets op de plicht om van ouders op kinderen, van generatie op generatie, Le-dor wa-dor, de kern van dat narratief door te geven.
Zij die de seider (rituele maaltijd op Pesach) vieren herkennen deze woorden van Dewarim 26:4-11; zij vormen het centrale gedeelte van het dan hervertelde Pesachverhaal over de uittocht uit Egypte, zoals samengevat in het speciale tekstboek voor die Pesach maaltijd, de Haggada. Al eeuwen worden ieder jaar in duizenden Joodse gezinnen en gezelschappen deze woorden, die beginnen met de zwervende Arameeër (naar mijn stellige idee wordt geduid op: Avraham) en zijn geschiedenis weer gesproken.

RC sept. 2014

Voor bovenstaand commentaar heb ik mij mede laten inspireren door het commentaar van Rabbijn Jonathan Sacks en enkele passages uit Simon Schama: De geschiedenis van de Joden / Deel 1: De woorden vinden.


Parasha Ki Tetsé

Verafschuw de Egyptenaar niet!

Deuteronomium / Dewarim 21:10 tot 26

door Rob Cassuto

Deze parasha Ki Tetsé  gaat verder met de ordening van maatschappij en samenleving  en bevat een grote hoeveelheid bepalingen op uiteenlopende gebieden als oorlog, familie-  en eigendomsverhoudingen, moraliteit in seksuele zaken. Daarnaast zijn nog tal van andere zaken aan de orde. 74 van de 613 mitswot stammen uit deze parasha, de meeste van alle parashot.
Het is goed te beseffen: het zijn bepalingen die drieduizend jaar geleden zijn geschreven, in de grond weliswaar ingegeven door een diepgaande inspiratie en de omliggende Semitische wereld ver vooruit, maar toch ook getekend door de situatie van een semi-nomadische maatschappij van zoveel eeuwen her. Er zijn passages die ons verlicht aandoen. De loonarbeider die zijn loon dezelfde dag nog dient te krijgen. Het royale overlaten van het niet geoogste voor de behoeftige. De bepaling, dat je de gevonden eieren in een vogelnest mag meenemen, maar de moedervogel moet laten vliegen. Anderen roepen vanuit het huidige tijdsgewricht bij de moderne humanistisch georiënteerde mens weerstand op. De bepalingen omtrent huwelijk, verkrachting, overspel, de positie van de vrouwen. De wrede, in moderne ogen disproportionele sancties.

Latere rabbijnse uitleggingen hebben vele scherpe kanten van striktheid en wreedheid er vanaf geslepen, maar de vraag blijft in iedere generatie: wat moeten we er in Gods naam toch mee? Hoe begrijpen wij het intrinsieke eeuwige moment van de inspiratie, waarmee ook aan ons nog steeds iets gezegd en geboden wil zijn en hoe kunnen wij het drieduizend jaar oude stof van geschiedenis en de contingentie van het menselijk psychisme van het zo lang geleden moment ervan af schudden? 

Ik denk, dat het helpt om de diverse bepalingen te zien, niet zozeer naar hun letterlijke inhoud als wel naar de intrinsieke waarden, waaruit zij voorvloeien en waarvan zij een door de historie gedetermineerde ‘operationalisatie’ zijn.

Zo getuigen de – voor die tijd revolutionair vooruitstrevende - bepalingen rond de mooie vrouw, die door de man als krijgsgevangene wordt meegevoerd  en begeerd, van het streven impulsieve wreedheid aan banden te leggen en respect voor de weerloze mens te tonen (Dew. 21:11-14). Het zijn regels die in vele regionen van de wereld ook nu nog hun nut zouden hebben.

Opmerkelijk zijn de geboden om de Edomiet en de Egyptenaar niet te verafschuwen (Dew. 23:8, 9). Het derde geslacht mag zelfs tot de gemeenschap van Israël toetreden. De Egyptenaar heeft ondanks alles het volk van de hongersnood gered en een woonplaats gegeven en de Edomiet is een afstammeling van de broer van Ja’akov, Esav. Als we de bepalingen uit Dewarim 2 in herinnering brengen, dan waren ook de Moabieten en Ammonieten gevrijwaard van de veroveringsdrang van de Israëlieten; ze waren immers afstammelingen van Esav, de broer van Ja’akov, en Lot, de neef van Avraham. Rabbijn Sacks wijst er in zijn commentaar op, dat deze geboden oproepen tot een houding van verzoening met de onderdrukker van ooit en tot een wil niet te volharden in haat tegenover de vroegere vijand. Ook inzake non-discriminatie van huidskleur bevatten de geschriften opmerkelijke bepalingen. Zo neemt Moshé een Cushitische (andere vertaling NBV Nubische) tot vrouw. Mirjam is daar niet gelukkig mee (Bemidbar 12:1) en wordt bestraft wegens haar vooroordeel (volgens een mogelijke uitleg), over deze donker getinte (trouwens ook niet Israëlitische) vrouw.  De grenzen waren toen nog niet zo nauw getrokken. In Shir Hashirim (het Hooglied) is de verliefde vrouwelijke zanger zelfs ‘zwart en mooi’, ‘shechora  ani we-nawa’ (Shir Hashirim 1:5).
Rabbijn Sacks ziet in de Moshé van deze parasha  een voorstander van het opgeven van haat en een oproeper tot vrede en verzoening. Binnen de grenzen van de Tora is deze leider  tolerant, ruimhartig en verzoeningsgezind. Graag ga ik daarin met de rabbijn mee, zeker als ik vermoed, dat hij de toestand in het Midden-Oosten rond Israël daarbij in gedachte had. Wilt u nog meer tot verzoening oproepende voorbeelden uit de Tora, denk dan aan de iconische verzoeningsscène van Ja’akov en Esav, die Jacob haatte, maar ‘Esav snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem; en zij huilden (Ber.33:4)’. Een generatie daarvoor hadden Jishma’el, de voorvader van de Arabieren, en zijn halfbroer Jitschak samen hun vader Avraham begraven in de grot van Machpela (Ber. 25: 9).

Dat alles neemt niet weg, dat de parasha besluit met een slotakkoord van juist onverzoenlijkheid.
Het volk van Amalek, dat verraderlijk ooit de achterhoede van vrouwen en verzwakten aanviel toen het net aan de Egyptenaren ontsnapte volk van Israël de woestijn had betreden (Shemot 17:14-16), dat volk moet worden vernietigd, de gedachtenis aan Amalek moet onder de hemel worden uitgewist. Vergeet het niet!(Dew. 25:19). Amalek zal de eeuwige vijand van alle generaties en alle tijden zijn. Of dat nu nog geldt? Het is één van de bepalingen die tegen zich zelf is gaan werken, hoe daar ben ik elders op ingegaan (zie Amalek, eeuwige vijand, stereotype of archetype).

Een groot deel van de bepalingen getuigen van waarden als naastenhulp, burgerzin, omzien naar de armen, veiligheid, respect voor dieren en zo meer.
Veel is gereguleerd – vaak met strenge of zelfs capitale bestraffingen - omtrent moraliteit in het huwelijk, binnen-  en buitenechtelijke seksuele omgang en de positie van de vrouw daarin. Het wekt de indruk, dat eer, taboe op de geslachtsorganen en het belang van procreatie een grote rol spelen, een rol, die in westerse zo sterk veranderde industriële, kapitalistische en technologisch ontwikkelde samenlevingen, waarin het begrip seksualiteit zijn intrede heeft gedaan, niet meer aanspreekt en geen toepassing meer vindt (koranistische, vaak nog strengere, varianten worden in orthodoxe islamistische kringen nog wel degelijk letterlijk genomen en gepraktiseerd). Toch zouden de onderliggende waarden van loyaliteit in het huwelijk, een zekere mate van schaamte en terughoudendheid in uiterlijk erotisch vertoon een woordje meer mogen meespreken. In mijn vorige commentaar op deze parasha heb ik daar meer over geschreven.


Parasha Shoftim

Vernietig niet! Verspil niet!

Deuteronomium / Dewarim 16:18 - 21:9

door Rob Cassuto

Korte samenvatting van de parasha
In deze parasha worden belangrijke elementen geleverd voor de ordening van de maatschappij van de in Kenaän binnengetrokken stammen van Israël. Ordeningspunten die ook nu nog altijd spelen: de rechtspraak (het aanstellen van rechters en beambten en onpartijdig rechtspreken, beroepsmogelijkheid bij de Levieten), bewijsvoering, getuigen (minimaal 2), asielregelingen. Heftig veroordeeld worden dwaalwegen: wichelarij, waarzeggerij, tovenarij, afgoderij wordt bestraf met de doodstraf. Alleen op deze plaats noemt Moshé zich zelf profeet. Ook na hem zullen profeten komen. Wie kan je vertrouwen? Een profeet is hij die waarheid spreekt, als het uitkomt wat hij zegt. De Eeuwige voorziet bij monde van Moshé, dat het volk ooit een koning wil, dat is goed dan. Het merendeel van de rabbijnse geleerden ziet er geen mitswa in, maar een concessie aan een lager volksverlangen. Die koning mag niet te veel paarden, vrouwen en goud en zilver hebben (dit heeft Shlomo ha-melech later vergeten). Verleg niet eigenmachtig de grensstenen van een stuk land.
Er staan regels van oorlogvoering in deze parasha, op zich revolutionair is het in dat millennium voor de westerse jaartelling om de barbaarse krijg enigszins aan banden te leggen; het is een combinatie van mildheid (op het gebied van vrijstellingen) en verstandigheid (begin met vredesvoorwaarden alvorens de oorlog te verklaren) en ouderwetse hardheid: de wrede sancties op overwonnen tegenstanders, waar wij niet meer achter staan (al komen ze ook nu op deze wereld nog iedere dag voor). Een archaïsch ritueel met een maagdelijk kalf wordt voorgeschreven ingeval een dode in het veld wordt aangetroffen zonder achterhaalbare dader.

Bal Tashchit
Onder de bepalingen van het oorlogsrecht treffen we een opmerkelijk vers (pasoek) aan. Was het oorlogsrecht al behoorlijk revolutionair voor die middenoosterse wereld van de samenstelling van de Tora, helemaal zijn tijd vooruit was wat er staat in hoofdstuk 20 pasoek 19 (iets bewerkte Dasbergvertaling): ‘Als je gedurende langere tijd een stad moet belegeren om die door middel van oorlog in te nemen, vernietig de vruchtbomen dan niet door de bijl erin te slaan, want je kunt ervan eten, vel hem dus niet. Is de boom van het veld soms een mens, die bij de belegering is betrokken?’
Niet-vruchtbomen mogen wel worden omgehakt ten behoeve van de belegering.
De Rabbijnse uitleggers redeneerden extrapolerend: als je vruchtbomen al niet in oorlogsomstandigheden mag omhakken, hoeveel te meer niet in tijd van vrede. Gaandeweg werd het principe, dat aan deze specifieke bepaling ten grondslag ligt, uitgebreid naar andere levensgebieden. Dat principe werd begrepen als een verbod om opzettelijk datgene wat voor mensen van nut is te vernietigen, inbegrepen ook nodeloze verspilling. Op grond hiervan is een heel leerstuk ontwikkeld onder het adagium ‘Bal Tashchit’, ‘vernietig niet’.
Wie vaten breekt of kleding verscheurt, een gebouw vernietigt, een bron doet verstoppen, of voedsel vernietigt schendt het principe van Bal Tashchit, vonden de rabbijnen van de Talmoed. Men nam het principe zeer serieus. Rabbi Chanina dacht, dat de vroege dood van zijn zoon te wijten was aan het feit dat de jongen een vijgenboom had omgehakt. (Baba Kamma 91b). Het principe is uitgebreid besproken en becommentarieerd door de eeuwen heen. Rabbijn Samson Raphael Hirsch maakte het tot een zwaarwegend principe: ‘Dit is de eerste wet (Deuteronomium 20:19, 20) … Bezie de dingen als Gods eigendom en gebruik hen met gevoel voor verantwoordelijkheid ten behoeve van wijze menselijke doeleinden. Vernietig niet! Verspil niet!’.
In het moderne Jodendom geldt het principe van Bal Tashchit als een pijler onder de beweging van eco-kashroet, de leer die puttend uit de bronnen van oude Joodse wijsheid en traditie over de relatie tussen mens en aarde een nieuwe kijk wil ontwikkelen op wat een goede Joodse levenspraktijk is in het moderne leven van alle dag (Arthur Waskow). De ethische overwegingen van Bal Tashchit en eco-kashroet hebben een enorme impact op zowel consument als producent. Het gaat telkens om afweging in hoeverre een handeling een nodeloze belasting betekent van de natuur of nodeloze vernietiging met zich meebrengt. In het commentaar op de vorige parasha over vlees heb ik opgemerkt, dat het eten van vlees te veel kost, de aarde uitput en de voorziening van voedsel aan de wereldbevolking in gevaar brengt. Het ongeremd vlees eten van industrieel geproduceerd vlees kan je in de omstandigheden van deze 21ste eeuwse omstandigheden rangschikken als een schending van het principe van Bal Tashchit. Een interessante keuze voor de ecologisch bewuste Jood is: als ik dan al af en toe een stukje vlees eet, wat is belangrijker, dat het kosher is of dat het diervriendelijk, duurzaam en met respect voor de natuur is behandeld?
De pas gewijde Rabbijn van het Verbond voor Progressief Jodendom in Nederland, Clary Roda, is een enthousiaste adept van eco-kashroet . Zij vertaalt het naar Nederland en naar zichzelf. ‘Wat voor energie gebruik je? Er is groene energie. Maar ook: bij welke bank breng je je geld onder? Als je weet waar sommige banken in investeren... Steeds weer is de vraag: kun je het voor jezelf verantwoorden? En hoe geef je eco-kasjroet dan een plek binnen traditioneel kashroet’ (interview Joods nu). Roda pleit er voor, dat beetje bij beetje dat eco-kashroet ook ingang vindt bij de Progressief-Joodse gemeenschap. Zelf probeer ik een lijn te volgen die je eco-kosher style zou kunnen noemen.

(Bronnen o.a. http://www.reformjudaism.org.uk/a-to-z-of-reform-judaism/contemporary-issues/bal-tashchit.html
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1892179/jewish/Judaism-and-Environmentalism-Bal-Tashchit.htm )

Vanaf de rouwdag Tisha Be’Av tot Rosh HaShana, vanaf de parasha Wa-etchanan tot en met de parasha Nitsavim, worden de zeven zogenaamde troost-haftarot (shiva d’nechamta) gelezen, stukken uit het boek Jeshajahoe (Jesaja), die tot strekking hebben het verbannen Israel troost te bieden. Bij de parasha Shoftim is dat Jesaiah 51:12-52:12, waarin deze mooie regels (HSV):

Hoe lieflijk zijn op de bergen
de voeten van hem die het goede boodschapt,
die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede,
die heil laat horen,
die tegen Tsion zegt:
Uw God is Koning.

Afgelopen week is de maand Eloel aangebroken, de maand van reflectie, die zal uitlopen op Rosh HaShana.


Parasha Re'é

Vlees

Deuteronomium / Dewarim 11:26–16:17

door Rob Cassuto

Kort overzicht

Het begin van de parasha Re’é (‘Zie, besef’) luidt het derde deel in van de grote laatste rede van de oude leider. Het begint met de grote keuze: (Dewarim 11:26, 27 ) Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de Ene, uw God, die ik u heden gebied; 28 de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de Ene, uw God, en van de weg die ik u heden gebied, afwijkt om achter andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt.
De mens heeft een vrije wil, impliceren deze woorden. Wie luistert naar de geboden en ze in praktijk brengt wordt de zegen beloofd en wie niet luistert, roept de vloek over zich af. De keuze is aan de mens. Elders ben ik op die vrije wil verder ingegaan.  Zie hier en hier. Verder gaat de parasha  over de centralisatie van de eredienst in Jeruzalem, bepalingen rond slachten en vlees eten, tienden, de valse profeet (navi sheker), het shemieta-jaar, de vrijlating van de slaaf, het ter offer aanbieden van de eerstgeborenen van de kudde en ook de drie pelgrimsfeesten (Pesach, Shawoeot en Soekot) passeren weer de revue.

Jeruzalem

In hoofdstuk 12  in pasoek (vers) 11 e.v. wordt verordonneerd, dat, als het volk zich heeft gesetteld in het beloofde land  er één plaats moet zijn voor de eredienst.  Dan zal daar de plaats zijn die de Ene, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen. Daarheen moet u alles brengen wat ik u gebied: uw brandoffers, uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers uit uw hand en heel de keur van uw gelofteoffers die u de Ene belooft.


Veel van de bepalingen in Dewarim worden ook al eerder 
elders, soms in wat kortere soms in  uitgebreidere vorm beschreven, maar deze centralisering van de eredienst op één plaats is uniek voor dit bijbelboek. Hoewel de stad nergens in Dewarim of ook de andere Mozaïsche boeken met name wordt genoemd, wordt met de plaats natuurlijk Jeruzalem bedoeld. Bijbelhistorici brengen dit in verband met de zuivering door de vrome koning Joshiahoe, die beval, dat overal in het land alle vaak afgodische altaren en dubieuze plaatsen van verering moesten worden vernietigd en dat de offers en de feesten alleen in Jeruzalem zouden mogen plaatsvinden. Misschien heeft  hij deze centralisatiebepaling laten invlechten in de geschriften om aldus deze aanwijzing van Jeruzalem meer gezag te verlenen. Die geschriften zijn misschien de boekrol  geweest, die tijdens de restauratie van de tempel werd gevonden: Toen zei de hogepriester Hilkia tegen de schrijver Safan: Ik heb het wetboek in het huis van de HEERE gevonden. Hilkia gaf die boekrol aan Safan, en die las het etc. (2 Melachim 22: 8 ev}. De geleerden veronderstellen, dat dit de oertekst van Deuteronomium is geweest of een voorloper daarvan.

vlees

De aanwijzing van Jeruzalem als enige plaats voor offers, aanbieden van eerstelingen, de heilige feesten  etc. bracht een moeilijkheid met zich mee, die moest worden opgelost: het slachten van dieren voor de vleesconsumptie.  Want tijdens de reis door de woestijn was het eten van vlees altijd verbonden met de offers van gewijde dieren. Wilde men vlees eten, dan moest een dier ter wijding aan de priesters worden aangeboden, die het dan slachtten en offerden en dan hun deel kregen. Daarna kon de familie pas aan het eten van hun deel  beginnen. Maar nu de offers alleen in Jeruzalem plaatsvinden wonen velen te ver om deze procedure te volgen en  deze mensen krijgen dispensatie: Wanneer de Ene, uw God, uw gebied ruim gemaakt heeft,  zoals Hij tot u gesproken heeft, en u zegt: Ik wil vlees eten, omdat uw ziel ernaar verlangt om vlees te eten, dan mag u naar het volle verlangen van uw ziel vlees eten (Dew. 112: 20 ev).

Het is interessant hoe de mysticus Rav Kook (Rabbi Abraham Isaac Hakohen Kook, 1865-1935) deze passage heeft opgevat.  Hij hoorde namelijk in de wijze van formulering van deze zinsneden een licht verwijt doorklinken; met enige tegenzin stond de Ene het eten van vlees toe. Dit was een concessie aan de mensen gedaan om erger bloedvergieten onder elkaar te voorkomen.  Oorspronkelijk was de mens vegetariër, immers  er staat in Genesis: En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. (Ber. 1: 29) en twee verzen later verklaart Hij dat al wat Hij geschapen had ‘zeer goed was’ (Ber. 1:31). Vegetariër zijn is dus spiritueel gezien de hoogste trede in de menselijke ontwikkeling. Maar sinds Noach konden de mensen die spirituele volmaaktheid niet meer opbrengen en hun verlangen naar vlees niet bedwingen. Daarom werd het in beperkte mate toegestaan  (Ber. 9:3-5). Het eten  van vlees is een neiging, die Rav Kook als negatief betitelt, maar die nu eenmaal moeilijk te bedwingen is.  Vandaar dat de Schepper het eten van vlees heeft toegestaan. De mensen konden  de energie, die het kostte om het verlangen naar vlees eronder te houden, beter besteden aan het verbeteren van de onderlinge relaties van mens tot mens. Echter, het betreft hier een tijdelijke maatregel!  ‘De ontwikkeling van dynamische idealen zal niet voor altijd geblokkeerd zijn. Door algemene morele en intellectuele vooruitgang (…) zal het latente streven naar rechtvaardigheid voor het dierenrijk doorbreken, wanneer de tijd rijp is’, aldus de Rav (geciteerd door Nechama Leibowitz uit ‘Tallelei Orot’, Dauwdruppels van Licht). Vegetarisme is het uiteindelijke ideaal, dat de Messiaanse tijd zal kenmerken. Zelfs de dieren zullen dan een vegetarisch bewustzijn bereiken, zoals Jesjajahoe voorspelt in hoofdstuk 11:

6   Een wolf zal bij een lam verblijven,
een luipaard bij een geitenbok neerliggen,
een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn,
een kleine jongen zal ze drijven.
7 Koe en berin zullen samen weiden,
hun jongen zullen bij elkaar neerliggen.
Een leeuw zal stro eten als het rund.

Overigens waarschuwde de rabbi  tegen een al te radicaal vegetarisme, dat het gevaar inhield, dat de aanhanger te zeer los zou komen te staan van de nu eenmaal onvolmaakte wereld.  Om zich zelf eraan te herinneren, dat de Messiaanse tijd nog niet was gekomen at  Rav Kook, die verder vegetarisch leefde,  op shabbat een kippetje!
De dispensatie ten aanzien van het eten van vlees is overigens niet grenzeloos. De slachtvoorschriften (shechieta) en de voorschriften over welke dieren gegeten mogen worden en welke niet en onder welke voorwaarden het vlees moet worden bereid (kashroet) dienen ertoe om de geest bewust te laten blijven van het voedsel, dat men eet en zullen, naar Rav Kook hoopt,  ooit de motivatie te bevorderen het vlees van het menu te schrappen.

Naast messiaans-spirituele overwegingen zijn er ook in de seculiere wereld argumenten van heel andere aard die oproepen om het eten van vlees te stoppen of in ieder geval te minderen. Het zijn argumenten van materiële en ecologische aard, die uiteindelijk ook zeker een ethische en zelfs spiritueel te noemen strekking hebben. Want het eten van vlees kost te veel, put de aarde uit en brengt de voorziening van voedsel aan de wereldbevolking in gevaar.
De productie van vlees gaat gepaard met het verbruik van heel wat natuurlijke rijkdommen: Om een kilo vlees te produceren is evenveel tijd en evenveel ruimte (dus oppervlakte grond) nodig als om 160 kg aardappelen te telen. Met de hoeveelheid water die nodig is om een kilo rundvlees te produceren, zou u een jaar lang elke dag een douche kunnen nemen. Voor elke kilo rundvlees die op uw bord terechtkomt, werd 7 liter benzine verbruikt. Wat de klimaatopwarming betreft : de productie van een kilo rundvlees brengt bijna 80 keer meer broeikasgassen voort dan een kilo tarwe. Dit komt overeen met een afstand van 60 km die wordt afgelegd met de wagen.

(gegevens vermeld op http://documentatie.leefmilieubrussel.be/ ).

Het geeft mij altijd wel voldoening als ik zie, dat bepalingen uit de Tora in combinatie met (spirituele) uitleg inzichten opleveren, die in een andere moderne vorm opduiken in wetenschappen als bijvoorbeeld sociologie, psychologie en ecologie. De rationele en materiële buitenkant van het weten is ingebed in een onafzienbare bedding  van intuïtieve spirituele kennis.


Parasha Ekev

fundamentele logica

Deuteronomium / Dewarim 7:12–11:25

door Rob Cassuto

Korte samenvatting

In de parasha Ekev zet Moshé zijn lange laatste toespraak tot de Bené Jisrael voort. De spreker houdt het volk een God voor die het volk met machtige daden beschermt, liefheeft, vruchtbaarheid van mens, land en vee bevordert, het volk oproept niet bang te zijn, vijanden op de vlucht jaagt en vele andere zegeningen teweeg brengt. Maar die ook voortdurend waarschuwt geen afgoden te dienen en de geboden in acht te nemen, dat is de absolute voorwaarde voor de welvaart en overwinningen, die  Hij bij monde van Moshé in het vooruitzicht stelt. De  oude leider roept de herinnering op aan de lange woestijnreis , waar  er vele beproevingen zijn geweest van honger en dorst, maar dat waren toetsen om te leren, dat niet door brood alleen de mens leeft maar ook de redding van zijn machtige Schepper nodig heeft. Waak voor hooghartigheid en overmoed houdt Moshé zijn mensen voor, want alle rijkdom valt je toe uit de hand van de Ene.
De spreker schildert nog eens de gebeurtenissen op en rond de Sinaj. De machtige stem uit het vuur, de stenen platen, de grote zonde van het gouden stierkalf, de woede van de Eeuwige, Moshé’s smeekbeden het volk te sparen. Ook andere voorbeelden van verkeerde daden, van de woede van de Eeuwige, maar ook van wonderdaden van uitredding haalt Moshé op, dit alles om het volk in te prenten om de goede weg te volgen van ontzag voor de Ene en het houden van de geboden. Aan het slot van de Parasha keert Moshé terug naar de beschrijving van het land, dat de Israëlieten op het punt staan te betreden, het land, dat vruchtbaar zal zijn en op de juiste tijden beregend zal worden, maar:  de hemelpoorten zullen worden gesloten en geen regen zal er meer vallen, als het volk afdwaalt en andere goden gaat dienen. Deze laatste passages (Dewarim 11:13-21) zijn deel uit gaan maken van het Shema gebed als de tweede alinea daarvan.

Fundamentele logica

Het beeld van de Ene, dat Moshé de kinderen van Israël voorhoudt is dat van een strenge maar rechtvaardige vader, er staat letterlijk: ‘ Laat ieder van u dan beseffen dat de Eeuwige, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt.’ (Dew. 8:5).
Nu moet ik zeggen, dat  wat betreft het beeld, dat voor mij uit het boek Dewarim oprijst, het beeld van strengheid  overheerst. De vele waarschuwingen van vaak kleurrijk geschilderd onheil, dat het volk te wachten staat, als het de fout ingaat, werken dat bij mij wel in de hand, met als toppunt de passages verderop in de parasha Ki Tavo. Ook als je beseft, dat Dewarim is geschreven naar het model van een Middenoosters contract of verbondsovereenkomst uit die tijd met vervloekingen aan het slot voor als het contract niet wordt nagekomen. Ook als je, in de huid van Moshé kruipend, – meer vanuit psychologisch uitlegniveau -  beseft dat hier nog eenmaal een oude leider spreekt met een bijna wanhopige vastbeslotenheid, wetend dat het koppige volk ooit eenmaal weer voor de verleiding zal bezwijken (zie bijvoorbeeld Dewarim 30:1).
In een persoonlijke God, een hemelse vader, die rechtstreeks ingrijpt en ‘goed gedrag’  beloont  met welvaart enerzijds en ‘slecht gedrag’ met rampen en ellende anderzijds geloven velen (de meesten?) en ook ik niet meer.
Toch is een fundamentele logica onder Dewarim wel aan te wijzen. Die zou ongeveer als volgt kunnen luiden: een volk, dat erin slaagt essentiële waarden van rechtvaardigheid, integriteit en compassie te realiseren in de intermenselijke omgang en de maatschappelijke ordening heeft een grotere kans op welvaart en vrede dan een volk dat daar niet in slaagt; dat volk, waarin die essentiële waarden niet worden gerealiseerd of zelfs met de voeten getreden, dat volk loopt een gerede kans op anarchie, burgeroorlog en verdrijving, eigenlijk een kwestie van oorzaak en gevolg. Dat bewijst de geschiedenis en is - denk ik - statistisch aan te tonen.
Deze fundamentele logica ligt als een kiembesef besloten in de menselijke ziel, maar moet wel tot bewustzijn worden gewekt. Dat gebeurt met veel vallen en opstaan in de lange evolutionaire weg van de geschiedenis. In de Tora komt dit oerinzicht voor het eerst tot expressie bij monde van Moshé en kan alleen door het gewone volk worden geaccepteerd als het ervaren wordt als komend  van een boven ieder staande metafysische autoriteit, met de kenmerken van een ideale oervader, de Eeuwige, Hij zij gezegend. In het bewustzijn van de westerse moderniteit heeft God zich als  vaderlijke regisserende autoriteit teruggetrokken, hij is ‘dood’ sinds Nietzsche.
Om in  ‘Joods-theologische’ termen te blijven - waag ik te zeggen als amateur – zou je kunnen spreken van een doorgaande ‘tzimtzum’ van de Schepper, een proces, waarin de Eeuwige zich steeds meer terugtrekt als beheerder van de schepping en de wereld overlaat aan de mens en zijn verantwoordelijkheid.
Ook al is God niet meer de regisseur en de beloner of straffer, de fundamentele logica met zijn essentiële waarden, zoals ik die net verwoord heb en die aan Dewarim ten grondslag ligt, blijft wel bestaan en gelding hebben.
Aan de eigenschappen, die Moshé aan de Eeuwige in deze parasha toekent, kunnen we iets zien van de essentiële waarden, die een goed mens of een ideale samenleving zou moeten nastreven. Bijvoorbeeld:  Want de Ene, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding (Dewarim 10: 17, 18).

Een andere essentiële waarde, die deel uitmaakt van de fundamentele logica van Dewarim is de liefde. Rabbijn Jonathan Sacks vestigt de aandacht op de liefde, als kenmerkend voor de Eeuwige, met name in het boek Dewarim. Daar komt de wortel a-h-v (liefde, ahava, liefde, ahav, houden van) 23 keer voor, in Shemot 2 keer, in Wajikra 2 keer en in Bemidbar niet één keer. Het is uit liefde(van God), dat de schepping voortkomt en die liefde heeft mede een ethische strekking, dat is heel kort door de bocht het thema van Jonathan Sacks commentaar. Wat vrij vertaald zegt hij o.a.:
“Het radicale van dit idee is, dat ten eerste de Tora met stelligheid beweert, tegen praktisch heel de  oude wereld in, dat de essentie, die de werkelijkheid bepaalt, niet vijandig of onverschillig is ten opzichte van de mensheid. We zijn hier omdat iemand of iets ons wil. We zijn hier omdat  iets of iemand  om ons geeft, over ons waakt, streeft naar ons welzijn.”
Als dat de essentie van de werkelijkheid is – and ‘you better believe it’ en of men dat nu in een opperwezen legt of niet – het is aan mij en u  om dat in onze ‘mind’ en in ons doen en laten te spiegelen en tot expressie te brengen.

Het is de kunst om niet ontmoedigd te raken als we in onze moderne wereld om ons heen zien, hoezeer die fundamentele logica van Dewarim niet wordt gezien, wordt genegeerd, niet wordt (h)erkend; als we zien in welke mate menselijke rampen, ellende het gevolg zijn van afgunst, haat, fanatisme,  onverschilligheid, vooroordeel, overmoed, corruptie en zo meer.


 

Parasha Wa'etchanan

moderniteit en religie

Dewarim / Deuteronomium 3:23-7:11

door Rob Cassuto

Korte inhoud
In de parasha Wa’etchanan begint de eigenlijke wetgeving. Vele herinneringen aan de verlossing uit Egypte, oproepen tot dankbaarheid en gehoorzaamheid wisselen af met de recapitulatie van belangrijke voorschriften en de introductie van enkele nieuwe. Het lijkt wel of er meerdere beginnen zijn ( 4:1 ,4: 44, 5: 1 ), wellicht terug te brengen op het feit dat een oertekst met de kern van wetsbepalingen telkens wat is uitgebreid.
Als prelude klinkt het verzoek van Moshé om toch mee de Jordaan over te steken, wat de Eeuwige niet toestaat, maar wel mag hij het Cis-Jordaanse landschap, dat hij nooit zal betreden, aanschouwen van de bergtop van de Pisga.
Dan volgen een aantal fundamentele teksten, met als hoogtepunt de Tien Woorden in een  in detail afwijkende versie van Exodus 20. Ook de tekst van het Shema is hier te vinden en de regels op grond waarvan de geboden om gebedsriemen (tefillin) te gebruiken en om mezoezot aan de deurpost te slaan zijn gebaseerd.  De oude leider voorziet overigens al, dat ooit zijn volk in de fout zal gaan en verstrooid zal worden onder vele volken. Maar dan zal zult u daar de Eeuwige, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt (4,29).

Als commentaar gebruik ik een deel van een paar jaar geleden gehouden lezing.

de moderniteit
We passeren heel snel een aantal stations op deze lange mars door de eeuwen en komen via de renaissance en de wetenschappelijke omwentelingen in de 17e eeuw bij de Verlichting. Deze beweging, gekenmerkt door een vernieuwde en scherpere toepassing van de rede op de feiten van de wereld (met name door experimentele toetsing) deed de oude gebouwen van het dogmatiek en kerkelijke autoriteit wankelen. De wereld werd kleiner en de analyserende blik van de mens reikte naar onvermoede verten. Ook God moest eraan geloven.
Ik beschouw de fase van de Verlichting als een fase in de evolutie van het religieus bewustzijn en beleven van de mens en ik zie de gave tot objectief onderzoek van feiten met behulp van rede en experiment als een ongekende expansie van het bewustzijn van de mens en een enorme verruiming van zijn mogelijkheden, ook om de oude absolute dogma’s en benauwende claims van de religieuze instituten van de religie te overstijgen. Het is een progressie in de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn met een onpeilbaar grote invloed ook op levensbeschouwing en religie. De moderniteit was aangebroken. Met alle voordelen en de prijs die de mensen ervoor betalen.
De mogelijk van secularisatie werd door brede massa’s aangegrepen. Voor de joden betekende de verlichting emancipatie uit het getto. Het gaf de mogelijkheid de overgeleverde tradities in een nieuw en ruimer licht te zien. Sommigen stapten helemaal van hun geloof af en kozen voor assimilatie.
Omdat de mensen toch niet zonder perspectief kunnen en opgenomen willen zijn in een enthousiasmerend perspectief dat hun eigen leven ontstijgt ontstonden in de moderniteit pseudo-religieuze bewegingen, die een enorme impact op de wereld zouden hebben. Nationalisme, het materialistische marxisme of het kapitalistisch-liberale vooruitgangsgeloof. Onder de seculiere profeten die opstonden konden we trouwens nogal wat Joden ontwaren zoals Karl Marx met zijn socialistisch-messiaanse theorieën en Sigmund Freud, die als een moderne Mozes door de wildernis van het innerlijk trok.

We zijn inmiddels aangeland in de postmoderne periode. De net genoemde surrogaatgeloven zijn van hun voetstuk zijn gevallen en hebben hun magnetische impact op geest en ziel verloren. Wat er overgebleven is aan kerk of geloofsinstituut probeert krampachtig nog een bestaansrecht te claimen. De barsten in het seculiere vooruitgangsgeloof zijn maar al te zichtbaar en voelbaar.
Het rationele tijdperk heeft zoals elke fase zijn vervorming; het is de absolutistische en uitsluitende pretentie, die het als het ware heeft overgenomen van de oude religieuze instituten, maar nu om het niet manifeste, het innerlijk, het spirituele en God te ontkennen. Alleen wat gemeten en bewezen kan worden is waar. De ratio is geen instrument meer maar absoluut heerser en zijn neef ‘ het objectief aantoonbaar nut’ zijn vazal. Met de enorme technologische ontwikkelingen lijkt de triomf compleet. Wij staan in deze nieuwe eeuw in al onze ontnuchtering voor de vraag, wat nu?

Wat langzaam tot velen doordringt is hoe de wereld is veranderd. Communicatie reikt tot de verste uithoeken en is razend goedkoop. De media brengen de wereld bij de zitbank thuis. Reizen is gedemocratiseerd. De productie is geoutsourced. De digitale informatierevolutie woedt in al zijn overstelpende dynamiek. Welvaart is in het westen alom. Maar tegenstellingen verscherpen zich. De kloof tussen arm en rijk wordt alarmerend groter. De armoede in vele delen van de wereld komt iedere dag in onze huiskamer. Aanstormende economieën eisen hun gigantisch deel in de welvaart. Hulpbronnen worden zwaar belast en raken op. De planeet blijkt een subtiel en kwetsbaar systemisch geheel. De aarde is het grote schip van ons allen, dat met ons door de eindeloze ruimte vaart. Spasmen voor de grote ramp of barensweeën van een nieuwe tijd? We hebben een nieuwe visie nodig en we hebben ook iets onmetelijks verloren.

We kunnen natuurlijk onze ogen sluiten en gewoon lekker leven. Een joodse witz brengt dat aardig in beeld: Rabbijn Goldberg stormt zijn huis in en roept:
Rivka, Rivka, ik heb net doorgekregen, over twee weken komt de masjieach!
Rivka: Oj gewalt, waarom net nu, we hebben net ons nieuwe huis afbetaald, nieuw bankstel gekocht en een moderne keuken laten installeren...
Rabbijn: Ach Rivka, je moet denken, we hebben Farao overleefd, Haman, Bergen Belsen, de Masjieach overleven we ook wel...

Maar Rivka kan de problemen niet voortdurend ontkennen.
Wat nu? Hebben de religies ons nog iets te bieden?
Een kwart van de Nederlanders is ’ongebonden spiritueel’ stelt een rapport  van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gangbare theorie dat spirituele mensen vooral oude hippies zijn – de flowerpower-adepten van weleer – en dat ze vanzelf wel uitsterven, klopt volgens het rapport niet. „Ons onderzoek laat zien dat spirituele mensen ook onder jongeren goed vertegenwoordigd zijn. Gemiddeld zijn ze 42 jaar en bovendien zijn het blijvertjes."  Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de ’ongebonden spirituelen’ (mensen die naar eigen zeggen spiritueel zijn, maar zichzelf tot geen enkele groepering rekenen) niet alleen maar met hun eigen spirituele verrijking bezig zijn. Spirituelen zijn juist betrokken bij milieubescherming, mensenrechten en vluchtelingen, en ze geven gul aan goede doelen.

We kunnen best wel zonder al die oude godsdiensten, zou je kunnen denken. Wat verlies je als je bijvoorbeeld jodendom en christendom zou afschaffen?


Toch wel wat belangrijks. Ik zet het even op een rij voor jodendom - en het geldt mutatis mutandis ook wel voor andere godsdiensten - : ethiek, gemeenschap en geschiedenis

ethische essentie
De essentie van het jodendom is naast het numineuze (en wellicht daarmee verbonden) de ethische richtlijn. In het Boeddhisme is dat bijv. opgenomen in het achtvoudige pad. In het jodendom is dat te vinden in de Tien Geboden – Uitspraken zegt men in het jodendom – en in vele andere voorschriften in de Tora zoals die te vinden zijn in bijv. Leviticus 19, waarvan de bekendste is: ‘Heb je naaste lief als jezelf’ en Deuteronium 4 ev. ‘Ik ben de Eeuwige’. Deze richtlijnen voor omgang tussen de mensen en met de Schepper, deze geboden van rechtvaardigheid en compassie, zijn ooit een vrucht van diep inzicht geweest van de joden in oerverbinding met wat hun als God werd geopenbaard. Deze ethische essenties zijn verder opgenomen door Jezus in zijn verkondiging en zo ook een wezensbestanddeel van het christendom geworden. Eigenlijk hebben deze ooit aan de joden gegeven geboden uiteindelijk doorgewerkt in een door de meerderheid aanvaard humanisme met name in westerse samenlevingen; dank zij hen is onze maatschappij met een aantal rechtsregels van menselijkheid en omgangsafspraken van fatsoen en respect onderbouwd en mogelijk gemaakt. Het is evident dat het wegvallen van een religieus draagvlak voor deze regels ondermijnend werkt en uitbuiting, decadentie, anomie en anarchie in de hand werkt. Het normen en waarden-debat.

gemeenschap
Religie en dus ook jodendom is gemeenschap. Religie verbindt mensen met elkaar rond het centrum van de primordiale vraag naar hun bestemming. Dit is ook de oplossing voor de existentiële eenzaamheid en het antwoord op de oervraag naar zin, die soms met stille fluisterstem spreekt. Het is de niet op nut of productie of doel gerichte gemeenschap, die mensen wezenlijk zoeken. In het jodendom wordt die gemeenschap uitgewerkt in het Verbond, dat is gesloten tussen God en het volk van Israël, dat concreet wordt beleefd in de synagogale gemeente. Daar worden ook de grote levensmomenten rond geboorte, huwelijk, verlies en dood samen gedeeld.

geschiedenis
Religie – en jodendom bij uitstek - is geschiedenis. Religie verbindt de generaties met elkaar in een gemeenschappelijk verhaal en een gedeeld lot. Van vader en moeder op zoon en dochter wordt het familieverhaal, het gedachtegoed en een context om het te begrijpen doorgegeven. Geschiedenis geeft een verleden en plaatst ook het eigen levenslot in het perspectief van een verleden en een toekomst. Daarin heeft het individu deel aan het drama van de wereld- en volksgeschiedenis.
Bij de joden is het evident dat deze geschiedenis een complexe is met vele vragen. De zogenoemde uitverkorenheid is bij vele niet-joden verkeerd begrepen als superioriteit. Het gaat in feite om de opdracht tot een bepaalde bestemming in de reis van mensheid.


 

Parasha Dewarim

terugblikken

Dewarim / Deuteronomium 1:1–3:22

door Rob Cassuto

Het boek Dewarim

Dewarim is het vijfde en laatste boek van de Tora. Soms is wel gesproken over een Tora van vier boeken, een ‘tetrateuch' in plaats van een ‘pentateuch' en Dewarim is dan een tweede Tora; dat betekent de naam ook eigenlijk: Deuteronomium = tweede wet. Dewarim is ook wel genoemd Mishné Tora = herhaling van het onderricht. Inderdaad, qua inhoud is Dewariem een compacte herhaling van vele voorschriften uit de vorige boeken. De vorm is grotendeels een homiletische, een grote laatste toespraak van Mosjé, voordat het volk het Beloofde Land intrekt en hijzelf tot zijn vaderen zal worden vergaderd.
Bijbelwetenschappers zijn het er bijna allemaal over eens, dat het geschrift is gecomponeerd in de tijd van de koningen Chizkijahoe en Joshiahoe uit bestaande orale of al geschreven teksten. Men identificeert Deuteronomium dan met de boekrol die wordt vermeld in 2 Koningen/Melachim 22, waarin vermeld wordt dat bij de restauratie van de tempel een boekrol is gevonden met heilige teksten, die aan de vrome koning Joshiahoe onthulden hoezeer het volk was afgedwaald van de rechte leer. Het kwam de koning goed uit in zijn strijd tegen de afgodendienst, voor de zuivering van de eredienst en de centralisatie van die dienst in Jeruzalem.
Waarschijnlijk was het oorspronkelijke geschrift korter dan het huidige boek en is het  later verrijkt met een epiloog en een proloog waarin Moshé als spreker wordt ingevoerd om het boek het nodige gezag te geven.
Een interessante inleiding in het boek geeft G. Plaut in zijn ’Torah, a modern commentary’.

In het boek Dewarim zijn een aantal onderdelen te onderscheiden:
+ Mozes recapituleert de laatste twee jaar van de omzwervingen, m.n. de oorlogen tegen Sichon en Og, Dewarim 1- 4
+ de eigenlijke wetgeving, die begint met intensieve vermaningen tegen afgodendienst. Het lijkt wel of er meerdere beginnen zijn ( 4:1 ,4: 44, 5: 1 ), wellicht terug te brengen op het feit dat een oertekst met de kern van wetsbepalingen telkens wat is uitgebreid. Verder vele herinneringen aan de verlossing uit Egypte, oproepen tot dankbaarheid en gehoorzaamheid wisselen af met de recapitulatie van belangrijke voorschriften en de introductie van enkele nieuwe. Dit gaat door tot 27. + capita selecta, waaronder de zegen en de vloek bij opvolging resp. verwaarlozing van de voorschriften, en het wijzen op de keuze die het volk steeds heeft. Dit besluit de toespraak van Mozes. 27-29
+ afsluiting met het afscheid van Mozes dat in verschillende toonaarden wordt beschreven, waaronder het ‘lied van Mozes', zijn zegenen van de stammen en zijn uiteindelijk dood op de berg Newo. 29-34

De parasha Dewarim  

Dewarim  is ook de naam van de eerste parasha van het boek Dewarim, naar de eerste woorden, die  luiden: “Dit zijn de woorden, ‘eileh ha-dewarim’, die Moshé etc.”  De parasha begint haar verhaal op het moment, dat het volk van Israël na ruim veertig jaar omzwerving gelegerd is bij de Jordaan, klaar om de rivier over te steken. Delen van het Transjordaanse land zijn al toegedeeld aan de stammen Rueven, Gad en de halve stam van Menashe. Moshé beklimt als het ware het spreekgestoelte en begint met een terugblik op de afgelopen veertig jaar.
Er zijn als het ware twee terugblikken.

De eerste terugblik put uit de geschiedenis van de eerste generatie, de eerste 38 jaar woestijnverblijf. Opvallend zijn de highlights die de terugblikkende leider uit die lange periode kiest om te memoreren. Je zou verwachten, dat hij bijvoorbeeld het gebeuren bij de Sinaj nog eens ophaalt of de grote misstap van het gouden kalf. Maar Moshé noemt  de aanstelling van de stamhoofden en rechters, in deze versie voorgesteld door het volk en niet door zijn schoonvader Jitro, zoals Exodus verhaalt. Moshé memoreert, dat de rechters onpartijdig, neutraal en zonder aanzien des persoons moeten oordelen. Dat hij juist hier nogmaals over uitwijdt benadrukt, hoe belangrijk de waarde van onpartijdige rechtspraak voor een samenleving is, de hoeksteen van rechtvaardigheid en vrede.
De andere gebeurtenis, die Moshé terughaalt,  is de geschiedenis van de verkenners van het  beloofde land, toen ze na twee jaar aan de grenzen daarvan waren aangeland, waarbij de spreker nog eens het mismoedig verslag  van de verkenners vermeldt en waarbij hij het gebrek aan geloof van het volk in een voorspoedige en gezegende voortgang van zijn missie breed uitmeet. Uitgebreid verhaalt de oude leider de gebeurtenissen nog eens en memoreert hoe het volk van Israel  gedoemd werd in de woestijn te blijven tot een nieuwe generatie was volgroeid.
Dat Moshé juist op dit drama nog eens terugkomt is begrijpelijk als we beseffen, dat het die nieuwe generatie van jongeren is, die hij toespreekt. Juist het falen van de vorige generatie bij de grenzen van het beloofde land destijds houdt hij hen voor, alsof hij impliciet zegt: nu wij weer aan de Jordaan staan, maak niet dezelfde fout als jullie ouders en vertrouw en geloof daarentegen in eigen kunnen en de hulp van de Eeuwige.

De tweede terugblik behandelt de afgelopen twee jaar, het langzaam oprukken vanaf de oase van Kadesh – waar ze het merendeel van de 38 jaar hadden verbleven -  langs de Jordaan, eerst om het land van de Edomieten – die als broedervolk en afstammelingen van Esav niet mochten worden aangevallen – en dan om het land van de Ammonieten heen – ook een broedervolk en afstammelingen van Lot, de neef van Avraham – en dan verder noordwaarts het land in van  koning Sichon en het land Bashan van koning Og, waar succesvol strijd tegen werd gevoerd. Genoemde laatste twee landen werden toegedeeld aan de stammen van Reuven en Gad en de halve stam van Menashé, mits de mannen  wel aan de verovering van het Cisjordaanse land zouden deelnemen, zelfs als stoottroepen. Dat is ongeveer en goeddeels de inhoud van de inleiding van Moshé en de eerste parasha van het boek Dewarim. Daarna komt hij toe aan de werkelijke boodschap, de richtlijnen voor het juiste leven van de Israelietën, nodig voor het overleven als natie.
In de volgende parasha Wa’etchanan krijgen we even nog de onroerende scene, dat Moshé verzoekt om toch mee de Jordaan over te steken, wat de Eeuwige niet toestaat, maar wel mag hij het Cis-Jordaanse landschap, dat hij nooit zal betreden, aanschouwen van de bergtop van de Pisga. Dan begint in hoofdstuk 4 de wetgeving met als hoogtepunt de Tien Woorden in een in detail afwijkende versie van Exodus 20.

 

We-zot ha-beracha

(Dewariem/Deuteronomium 33 en 34), gelezen op Simchat Tora 

door Rob Cassuto


de dood van Mosjé

De beschrijving van de laatste gang van Mosjé (Deut. 34), weg van het volk, de berg Nebo op, raakt mij altijd weer als ik het lees. Waar hem dat in zit, ik weet het niet. Ik ben sowieso al gevoelig voor sterfscènes en dit is wel de meest klassieke. Buber moet denken "aan een van de edele dieren, die zich van hun kudde verwijderen om alleen te kunnen sterven". Dat zit er ook in, ja.

Het is ook de combinatie van kracht - de laatste wandeling alleen, niet wazig was zijn blik en niet geweken zijn frisheid" (Deut. 34,7) - en de menselijke smart van het afscheid. De grootsheid van zo'n vol leven, dat een einde neemt.

De eenzaamheid die hem zijn hele leven moet hebben omgeven die hier in zijn volheid en naaktheid onthuld lijkt.

Het is ook de menselijkheid ondanks de heroïeke enscenering van de eenzame bergbeklimming, Mosjé was geen mens zonder zonden, zoals Jezus, hij was toornig als de God van de Tora zelf, geduldig en ongeduldig, bescheiden en autoritair, een welsprekend man met een spraakgebrek, moedig met bange momenten, een profeet maar niet heilig.

Hij stierf "al pi Hashem", wat vertaald wordt als "volgens des Heren woord", "op bevel van de Eeuwige", "aan de mond van de Eeuwige" etc.

Zijn graf werd geen heilige plek of bedevaartsoord, want niemand wist en weet waar hij begraven is.

Heeft Mosjé zijn eigen dood beschreven?
 

Als Mosjé de auteur is van Dewariem, wie heeft dan de laatste verzen geschreven, is de vraag die bij de logisch georiënteerde lezer opkomt.

Rabbijn Evers heeft de antwoorden geïnventariseerd:

Jehosjoea heeft de laatste verzen geschreven. Of God heeft ze gedicteerd en Mosje heeft ze `bedima' - onder tranen - opgeschreven. Of alle letters van de Tora zijn op Sinaj aan Mosjé gegeven en na de dood hebben de letters zich tot de laatste verzen samengevoegd.

Zelf denk ik dat het boek Dewariem bestaat uit een kern van authentieke fragmenten, uitspraken van Mosjé door hem zelf of door nakomelingen van Aharon opgetekend, waarbij rond die kern oude herinneringen zijn toegevoegd, waaronder de dood van Mosjé.

Mogelijk heeft die samenvoeging pas plaatsgevonden onder koning Josjiahoe (zie mijn commentaar op de eerste parasja van Dewariem). 

de profeet Mosjé

 

Ook dit nog: in vers 34:10 staat: nooit meer stond er een profeet in Jisraël op als Mosjé, met wie de Eeuwige omging 'van aangezicht tot aangezicht'.

Maar Mosjé zelf sprak tot het volk in vers 18:15: De Eeuwige zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. 16 Jullie hebt de Eeuwige daar immers zelf om gevraagd, toen jullie bij de Chorew bijeen waren. Jullie zeiden: "Wij kunnen het stemgeluid van de Eeuwige, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet." 17 De Eeuwige heeft toen tegen mij gezegd: "Zij hebben goed gesproken. 18 Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag".

Hoe kan dit samengaan? Een antwoord heb ik nog niet gevonden.

Jaarcyclus en historische voortgang

Het boek Dewariem is afgesloten en de lezing van de Tora is rond. Het is Simchat Tora en de chataniem Tora hebben de laatste parasja gelezen en ook weer de eerste parasja Beresjiet. De cyclus gaat door. Maar in de geschiedenis gaat het verhaal in zekere zin ‘longitudinaal' door: het volk staat aan de rivier de Jordaan en onder Jehosjoea zullen zij de rivier oversteken; deze situatie is ook de inhoud van de haftara - stuk uit de bijbel dat naast het Tora-stuk wordt gelezen- die bij deze parasja hoort.

Die oversteek betekent het verlaten van mythische grond van de Tora en de oversteek naar de concrete geschiedenis. In het boek Jehosjoea begint het echte geschiedenisboek, de geschiedenis van de omgang van het volk met zijn bijzondere lot, met zijn Tora en zijn vrienden en vijanden van het politieke moment.

Het volk dat aan de rivier staat, vóór de oversteek naar een onbekend gebied en een ongewisse toekomst heeft ook een archetypische sfeer, die terug te vinden is in alle gemeenschappen die voor een belangrijke lotswisseling staan, voor kardinale beslissingen, die toekomstbepalend zijn. Ook individueel zijn deze momenten te herkennen: grote beslissingen die een nieuwe levensfase inluiden.

In het allereerste stuk van het boek Jehosjoea (1:9) staat, dat de Altijdzijnde Jehosjoea - en eigenlijk ons allemaal wanneer we voor grote stappen in het leven staan - gebiedt: “wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Eeuwige, je God, staat je bij”.


Soekot en Kohelet

door Rob Cassuto

Soekot en Kohelet

De sjabbat die valt in de week van Soekot is een bijzondere sjabbat, sjabbat Chol Hamoed Soekot. Dan worden in  plaats van de te verwachten parsje van de week enkele stukken uit de parasha Ki Tisa gelezen, Exodus/Shemot 33:12 - 34:26 met als Haftara de beroemde passage uit Jechezkel/Ezechiel over de vallei vol  beenderen die weer levend lichaam worden.
In vele gemeenten wordt ook Kohelet/ Prediker gelezen.

Soekot staat in het teken van lichtheid en vreugde. Uitdrukkelijk zegt de Tora: we-hajta ach sameach (Deut. 16:15), je zult volkomen blij zijn. Een van de andere namen van het feest is: chag simchatenoe, feest van onze blijdschap. Na de dagen van inkeer, vernieuwing en verzoening, die Rosj Hasjana en Jom Kippoer inhouden, vormt Soekot een vreugdevolle afsluiting en luidt eerst waarachtig een nieuwe jaarcyclus in.
 
De vreugde van  Soekot is een resonantie van de agriculturele oorsprong als  feest van de late oogst, van dadels, vijgen, druiven e.d. We kunnen ons indenken, hoe blij de boeren en landarbeiders waren met het goede verloop van de inzameling van de vruchten en hoe verheugd dat ook deze oogst er weer opzit en wellicht hebben ze dat gevierd in de provisorische hutten, waarin ze tijdens het oogsten op de vaak ver van huis liggende velden hebben verbleven.

Vreemd is het dan eigenlijk, dat juist het boek Prediker/Kohelet wordt gelezen, waarin de schrijver – naar men zegt de oude Shlomo Hamelech (koning Salomo) – zijn vaak sombere visie op het leven geeft. Al naar gelang de eigen geaardheid van de lezer kan men hem een cynicus, een pessimist, een melancholicus, een depressieveling, een relativist of een realist noemen, maar een blije optimist die toch beter bij Soekot zou lijken te passen, is hij toch niet.
De rabbijnen hadden moeite met het boek, dat niet echt leek te passen in de rechtzinnige overtuigingen, die de andere boeken van de Tanach propageren. Op het nippertje is het dan ook in de canon toegelaten (met als concessie, dat misschien de laatste twee verzen, die oproepen tot vrome navolging van de geboden, zijn toegevoegd (Koh. 9:13, 14)). 
Gelukkig maar, want hoe diepzinnig en poëtisch zijn de wijsheden van een kennelijk oude man, die de toppen en de dalen van het leven heeft meegemaakt, verwoord!
En wat de bejaarde koning over vrolijkheid en vreugde te zeggen heeft is de moeite waard om ter harte te nemen.

Goed beschouwd is het boek een worsteling van een man op zoek naar de zin van het leven en tot zijn groot verdriet tot de conclusie komt, dat het een mens niet lukt die te ontdekken. Het is alles leegte, niets dan leegte.  Het besef van de dood maakt alles betrekkelijk en dat dwaasheid en onrechtvaardigheid vaak de overhand hebben is verbijsterend en maakt moedeloos. Rijkdom en bezit als doel van het leven blijkt op zich een mens geen vervulling te geven. De prediker heeft het zelf allemaal onderzocht, macht en rijkdom heeft hij vergaard, zich ondergedompeld in de vrolijkheid van wijn en hij heeft persoonlijk ook de dwaasheid beproefd, maar de conclusie was: Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? (Koh. 2:2). 

Kennelijk heeft de ervaring van zinloosheid bij Kohelet tot een zware depressie geleid.
Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan, want het is niet meer dan lucht en het najagen van wind. (Koh. 2:17).

Maar als oudere mens is hij die diepgaande crisis toch te boven gekomen, want te midden van die vruchteloze zoektocht naar zin en betekenis heeft de vrolijkheid een nieuwe vorm gekregen. Dat de mens zelf geen zin in de schepping kan ontdekken, hoeft niet te verhinderen, dat hij daarom niet kan genieten.
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13 Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. (Koh. 3 12) 

Een onomwonden oproep om van het leven te genieten klinkt in Kohelet 9:7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.
Zo zijn er meer passages aan te halen, waarin het in vreugde genieten van het leven toch de voorkeur krijgt boven het in verdriet en depressie ter neer zitten.

Er is kennelijk sprake van twee soorten vreugde, die in de boodschappen van de oude koning meespreken. 
De eerste soort zijn de korte vreugden van de wijn, de pleziertjes, waarmee je in de jacht naar een comfortabel leven, naar amusement of erkenning en eerbetoon de leegte tracht op te vullen.
Met genieting is echter niks mis, als ze gepaard gaat met twee essentiële zaken: 
Dankbaarheid voor de gaven die je in het leven toevallen en die je door het lot – of als je gelovig bent door God - zijn toegedeeld, maar die ook weer kunnen worden weggenomen.
Bewustzijn van de eindigheid van het leven en besef, dat de dood altijd op de achtergrond aanwezig is. Dat is de vreugde van de wijze, een blijdschap met een diepe ondergrond, een genieting, die altijd een bitterzoete smaak heeft.
Dat is ook de betekenis van de ogenschijnlijk tegensprakige woorden in Kohelet 7: 2: 
Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer, want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat neme ieder mens zijn leven lang ter harte. 3 Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. 4 De gedachten van de wijze zijn graag in een huis vol rouw, die van de dwaas in een huis vol plezier. 
Ik moet dan denken aan de gevoelens, die je kan hebben als bijwoner van een begrafenis, paradoxale gevoelens van verdriet, compassie en besef van de fundamentele waarheid van de dood, die het hart verruimen en een diepe blijdschap niet hoeven uit te sluiten.

Misschien is dat een van de zaken, die Soekot en Kohelet samen ons vertellen: Wees blij, maar vergeet nooit dankbaar te zijn. Geniet van de resultaten van je werk, maar besef, dat het leven niet maakbaar is. Wees verheugd, maar ‘memento mori’. 

(citaten NBV)

 

Groot en klein

 

 

Een gedachte over de strekking van Grote Verzoendag

door Rob Cassuto

“Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn. Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch een kind van God? 
Dat je je kleiner voordoet dan je bent komt de wereld niet ten goede. Er is niets verheffends aan om je kleiner voor te doen dan je bent, opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.”
Als woorden van Nelson Mandela gaan zij de wereld rond. Hij zou ze hebben uitgesproken bij zijn inauguratie tot president van de republiek Zuid-Afrika. In feite is de tekst van Marianne Williamson, een van de founding mothers van de z.g. Course in Miracles. Ze zijn te lezen in een van haar boeken. Of Mandela ze nu geciteerd heeft of helemaal niet gesproken heeft, doet nu niet meer ter zake. Ze zijn aan hem vastgehecht geraakt en in ieder geval op hem van toepassing en in principe ook op ons. De woorden wekken ons op, voelen aan als juist en roepen ons op het beste in ons zelf te realiseren, om als het ware over de drempel van onze angst te stappen in onze beste mogelijkheden. 

In de Machzor (het gebedenboek) voor Rosh HaShana en Jom Kipoer, lezen we: “De mens zijn oorsprong is stof en zijn einde is stof. (…) Broos als breekbaar glas, hij verdort als ’t gras”.
En: “Mijn G-d zolang ik niet geschapen was, zolang ik niet gevormd was, was ik niets waard. En nu ik gevormd ben is het alsof ik niet gevormd ben, want stof ben ik in mijn leven, hoeveel temeer dan, wanneer ik gestorven zal zijn. Hier sta ik dan voor U Heer, als een voorwerp vol smart en vol schande om zijn eigen tekortkomingen”. En vele malen op Grote Verzoendag wordt in de ‘bekentenisgebeden’, de Widoej, beleden hoe wij mensen hebben gedwaald en gefaald. De gebeden brengen de bidders tot een besef van vergankelijkheid, kleinheid en nietigheid, slechts overgeleverd aan de vergevingsgezindheid van de Schepper.
Ook die woorden van de gebeden van Grote Verzoendag voelen aan als juiste oproepen, hoe zwaar ze soms zijn aangezet ook of juist daarom, als indringend en nodig.

Hoe is dat met elkaar te rijmen, die ‘grootheid’ van de mens en die ‘kleinheid’?

twee woorden

Wellicht biedt Rabbi Bunam zicht op deze vraag.
Hij sprak tot zijn leerlingen: Ieder van jullie moet twee zakken hebben om naar behoefte in de ene of in de andere te kunnen tasten: in de rechter ligt het woord: “Om mijnentwille is de wereld geschapen” (Talmoed, Sanhedrin 37)) en in de linker: “Ik ben stof en as” (Genesis 18:27).
Deze twee zakken zijn voor ons beschikbaar.
Je zou ook kunnen zeggen: de mens is een wezen dat gespannen is tussen twee polen. In de ene is hij de koning van het universum; voor hém is het geschapen en hij mag het bewerken en genieten, een winnaar is hij. Maar onvermijdelijk breekt er een moment aan, dat zijn project feilbaar blijkt, barsten vertoont en schipbreuk lijdt. Hij belandt bij de andere pool.
In de andere is hij klein, nietig en vergankelijk en moet hij, afgestapt van zijn troon, erkennen dat hij het niet redt. Eenzaam is hij en overgeleverd aan de genade van wat hem ver te boven gaat. De wende die dan voor hem ligt is de ommekeer, de tesjoewa, en als hij die wende maakt keert hij weer naar de andere pool en deze levenslange slingerbeweging, is dat niet één van de grondtonen van het bestaan?

Meer over Jom Kipoer op Rob Cassuto's website


Parasha Ha'azinoe

Commentaar door Rob Cassuto

De parasja Ha'azinoe (Dewariem 32-33) bestaat grotendeels uit de poëtisch getoonzette laatste lering van Mosjé, zijn zwanenzang. Het bestaat uit drie episoden. 

De eerste brengt in herinnering de keuze van de Eeuwige van Israël als Zijn volk, Zijn bijzondere bescherming: "Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt" en vervolgens een tekening van de voorspoed waardoor "Jesjoeroen (= Israël) vadsig en vet (werd), het raakte verzadigd, werd dik en rond. Het kwam in verzet, liep weg van zijn schepper, versmaadde zijn stut en steun, zijn rots."

Dan komt de wending naar de tweede episode: de vertoornde en vergeten God brengt rampen over het volk: eerder in Deuteronomium wordt eveneens het beeld van de arend daartoe gebruikt, nu als agressieve aanvaller. (28:49): "Zoals een arend onverwacht opdoemt, zo zal uit de verste uithoek van de wereld een volk op u afkomen. De Eeuwige stuurt een volk dat een onverstaanbare taal spreekt."

Als het volk is verzwakt en bijna tot niets is geworden komt de derde episode, waarin de Eeuwige zich nu keert naar de vijanden van Israël en in opperste vergelding wraak op hen oefent, in lyrische beelden beschreven. 
Het motief voor deze wending is dat de vijanden van Israël niet misleid zouden worden en hun overwinning van het arme volk aan zich zelf zouden toeschrijven en hier niet de wil en de hand van de God van Israël zouden zien. Het doet denken aan het argument waarin Mosjé God weet te vermurwen om Zijn volk na het gouden kalf niet ten prooi aan vernietiging te laten worden: (Ex 32: 12) "Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: 'Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen?"'

Daarnaast wil God met zijn rampspoeden Israël laten beseffen, dat de nagejaagde afgoden geheel machteloos zijn. Steeds is de terugkeer naar de strenge maar uiteindelijk immens liefdevolle Schepper de enige redding. 
In het hele boek Deuteronomium klinkt steeds de keuze door die het volk heeft om God aan te hangen en de geboden te volgen of af te vallen, waarbij aan de eerste keuze de rijkste zegeningen worden gehecht en aan de keuze voor de afval de vreselijkste rampspoeden, die in geuren en kleuren beschreven worden.

In deze sfeer zijn ook de termen en beelden van het leerdicht straf, krachtig als koppige wijn, extreem en ernstig. Er schijnt door de lyrische tekst een paradox door: hij is bedoeld als laatste waarschuwing en tegelijk lijkt het een voorspelling, dat deze waarschuwing niet wordt gehoord en onvermijdelijk de weg van rampspoed zal moeten worden afgelegd.

De God en zijn geboden die óf gevolgd worden óf in de wind geslagen worden ten gunste van de afgoden (in ruimste zin), wie en welke zijn dat? Slaat het vooral op de strikte inachtneming van de 613 mitswot die uit de Tora gedestilleerd zijn en op de exacte opvolging van de regels van de Sjoelchan Aroech of geldt het vooral voor het luisteren naar de stem van het ethische hart dat onlosmakelijk versmolten is met de God, zoals die aan Mozes en Israël verschenen is en het praktiseren van de essentie van wat toen is gehoord en nog steeds resoneert in ons eigen hart? 

Afbeeldingen:

- Ha'azinoe: Luister.

- Sea Eagles Nest; Bruno Liljefors

 


 

Parasha Nitsaviem-Wajelech

 

 

Commentaar door Rob Cassuto

In parasha Wajelech (hfst 31) staat de voorspelling dat het volk van Israël na de dood van Mosjé achter andere goden zal aanrennen en (NBV):

17 Dan zal ik in toorn tegen hen ontsteken, ik zal hen aan hun lot overlaten en me van hen afkeren. Wanneer ze zo kwetsbaar zijn geworden, zullen ze ten prooi vallen aan allerlei ellende en tegenspoed. Dan zullen ze zeggen: “Deze ellende overkomt ons zeker doordat onze goden ons verlaten hebben.” 18 Nee, ik ben het die zich van hen afkeert, omdat ze zoveel kwaad hebben gedaan en zich met andere goden hebben ingelaten.

Deze passage is een omschrijving van het Verborgen Aangezicht van God. Een hardvochtige en rechtlijnige passage
Steeds worstel ik met enerzijds de constatering dat zovelen van het volk van Israël, zovelen van de volkeren van deze wereld, zovelen zoveel ellende onder ons brengen. Ook ik als iemand die meestal langs de zijlijn staat heb mijn aandeeltje.
Anderzijds zijn er ook zoveel hoopvolle tekenen, zoveel goede initiatieven, zoveel ontluiking van goede intenties en goede daden.
De in Deuteronomium in zo grote getale uitgestorte voorzeggingen van rampen en vervloekingen, ze lijken altijd wel te eniger tijd ergens ter wereld werkelijkheid te worden.

Ook het laatste lied van Mosjé staat vol van de woede van de Eeuwige die op zijn ongehoorzame kinderen ontbrandt en met een literair welhaast wellustige pen (voorloper van Dante’s beeldende taferelen) worden voor de zoveelste keer allerlei bloedige scene’s geschilderd.
Steeds pepert de oude leider, die weldra het stokje moet overgeven, het zijn volk van Israël en ons in, hoe ongehoorzaam en verderfelijk wij zullen zijn. 
Ja, nou weten we het wel, ben ik geneigd uit te roepen.

Daarom lijkt het alsof de zon even een straal van haar licht laat schijnen in een duister bewolkte hemel als we in hfst. 30 de regels over de Grote Terugkeer (Tesjoewa) lezen (NBV):

1 Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door de Hashem, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uit getrokken hebt 2 en samen met uw kinderen naar Hashem, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag aangespoord –, 3 dan zal de Hashem, uw God, in uw lot een ommekeer brengen: hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen.

De uitleggers hebben verschillende verklaringen voor deze passage. Maar hij ademt wel de nabijheid van een Messiaanse tijd. De grote ommekeer, is dat niet wat we in ons hart steeds wensen? Dat een grote ommekeer in ons eigen leven zal plaatsvinden. En iedere dag doen we onze geringe pogingen om dat naderbij te brengen. Laten we de kijker eens richten op het persoonlijk niveau van ons dagelijks leven.
De tijd tussen Rosh Hasjana en Jom Kipoer is daar speciaal aan gewijd: een samengebalde onderneming om Tesjoewa, een grote ommekeer teweeg te brengen in ons zelf en wie weet in de kringen om ons heen.

Eén van de grote thema’s is vergeving. We vragen aan onze familieleden, vrienden, collega’s en misschien wel vijanden vergeving om wat we hun hebben aangedaan. En we smeken vergeving af aan de Altijdzijnde. Maar het is mij opgevallen dat er weinig gezegd wordt en geschreven is over vergeving dóór ons aan anderen naar aanleiding van wat ons door die anderen is aangedaan. Feitelijk is dit – het vergeven door mij aan anderen – toch ook een vorm van navolging van de Eeuwige (imitatio Dei). Mozes Cordovero heeft dit uitgewerkt in zijn ‘Palmboom van Devora’, waarin hij oproept tot een uiterste vergevingsgezindheid als navolging van de vergevingsgezindheid zoals die beschreven is als attribuut van de Eeuwige in Exodus 34:6,7, regels die wij deze dagen meerdere keren zingen.

It's never too late to be what you might have been.

Wat ons is aangedaan door anderen:
Dat kan veel zijn. We kunnen ons slecht behandeld, benadeeld, verraden voelen door onze ouders, partners, kinderen, bazen en collega’s. 
”Mijn moeder heeft me niet echt gezien”. “Mijn partner heeft me verraden”. Ga zo maar door.
Een half leven lang kan je met wrok blijven rondlopen. Of de behandeling of daad aan jou gedaan inderdaad onterecht was of een projectie van jou naar aanleiding van eerdere misstanden, heel vaak komen door onze wrok, kwaadheid of door ons lijden terecht in een slachtofferpositie.
De pijn die eronder ligt schrikt ons af. Die zee van pijn, daar willen we niet aan.
Toch is dat nodig.
De fasering is: je losmaken van je wrok of lijden of boosheid, er op een afstand van gaan staan, dan schouwen in jezelf en de pijn aangaan. Want dan is er ruimte geschapen voor de volgende stap: voor vergeving van de ander. Dan ontstaat er nieuwe ruimte waarin weer het licht kan binnenvallen.
Die ander hoeft het niet eens te weten, dat je hebt vergeven. Vergeven doe je voor jezelf in de eerste plaats en de anderen in je omgeving zullen er volop van mee profiteren, als jij je hebt ontdaan van een zware last. Je wordt een lichter mens en onbespreekbare zaken worden wellicht bespreekbaar.
Deze dagen van inkeer en ommekeer zijn bij uitstek de dagen om in jezelf te duiken en te kijken welke stukken van wrok, slachtofferschap, onverzoenlijkheid er in jou schuilen, die vernieuwing en verlichting van geest en ziel tegenhouden.
Tesjoewa is het thema van deze week waarin Rosj Hasjana valt en de Jamiem Noraiem beginnen.
Rosj Hasjana is de eerste dag, de dag waarop de Akedat Jitschak - de binding van Isaäk op het altaar - wordt gelezen.
Het verhaal begint met het strikte oordeel aan Avraham om zijn zoon te offeren. De maan is een smalle sikkel, Rosj Chodesj. 

Alles staat in het teken van de sefira Gewoera, gestrengheid, oordeel. Maar als Jitschak op het hout ligt, gebiedt de engel Avraham te stoppen. Het offer van zijn zoon hoeft niet. De maan gaat wassen. De sefira van Chesed – barmhartigheid, liefde, vergevingsgezindheid – krijgt de overhand.

Lesjana tova tikatvoe

citaat Simon Jacobson:
Imagine waking up every day knowing that you have a job to do that no one else but you can accomplish. That the entire world is waiting in anticipation for you to fulfill your role. And if you don't do your part, no one else can fulfill their roles. Imagine that you are carrying the baton in your leg of a long marathon, and if you drop the baton or do not run your leg, everyone else is compromised. Imagine that you are an astronaut in space and if you don't press the right button all of humanity hangs in the balance.
Imagine that every second of the day, every fiber of your being, feels how your next act changes the course of destiny.
If you felt this sense of urgency and this confidence all the time, how many problems would it pre-empt? How much heartache, aggravation, and therapy it would prevent; how much money, time and resources it would save!

Afbeeldingen:

- Nitsaviem

- Rosj Chodesj


Parasha Ki Tavo

Commentaar door Rob Cassuto

De parasha Ki Tavo beslaat Dewariem 26:1–29:8. 
De zesde alija (stuk dat de voor Toralezing opgeroepene leest) is de langste alija van de hele Tora. In sommige synagoges is het gebruik dat degene die deze alija heeft bij de oproep niet met name wordt genoemd en dat het stuk met zachte stem wordt gelezen, als het ware om ‘de goden niet te verzoeken’.
Want in dit stuk komt de lange reeks vervloekingen voor, die over Israël zullen komen, als het volk niet naar de stem van de Eeuwige en zijn voorschriften luistert. De reeks heeft de naam ‘Tochacha' gekregen, berisping. Het is eigenlijk de tweede Tochacha, een eerdere reeks staat al in Wajikra, in de parasha Bechoekotai. 

Maar deze Tochacha in Dewariem is uitgebreider; ze zijn geteld al die vervloekingen, 98 zijn het er; lees ze eens rustig door. Ze zijn met grote vindingrijkheid en dramatische begaafdheid bij elkaar gezet en met een fantasierijke welhaast aan perversie grenzende beeldrijkdom geformuleerd, beschreven met een barokke literair begaafde pen. Lees de beschrijving van de ouders die in de belegerde stad het vlees van hun kind eten en de moeder, die de nageboorte in het geheim opeet. De bedoeling was waarschijnlijk om de toehoorders in die ongeduldige massa en de latere lezers van het moreel immer belaagde volk te imponeren, af te schrikken en te brengen tot navolging van de voor hun bestwil uitgevaardigde geboden. 

Hoe vergeefs is deze afschrikking geweest.
In de formulering van vele van de vloeken ligt al welhaast de profetie van hun verwerkelijking besloten. Lees de indrukwekkende beschrijving van het volk Israël dat onder alle volkeren verspreid zal worden en geen verademing zal krijgen, dag en nacht door angst bevangen, omdat het het leven niet zeker is. Ze zijn allemaal uitgekomen. Gruwel je eerst van de beelden, even later besef je dat ze allemaal gerealiseerd zijn geweest (en eigenlijk nog steeds worden gerealiseerd op vele plekken van deze wereld). 
Er is wel gezegd, dat die eerste Tochacha in Wajikra betrekking had op de eerste verwoesting van de tempel en de ballingschap die daarop volgde. Deze reeks vervloekingen besluit met de voorzegging dat De Eeuwige zich weer het verbond zal herinneren. En na 70 jaar kwam er inderdaad een einde aan de ballingschap. De tweede Tochacha zou dan slaan op de tweede verwoesting van de tempel en de daarop volgende diaspora. De reeks vervloekingen eindigt niet met troostvolle woorden en een happy end. Er is geen suggestie van een tijdschema, waarna alles weer goed komt. 

Rav Soloveitchik wijst erop, in navolging van Maimonides, dat alleen teshoewa (ommekeer uit afdwalingen) tot verlossing uit de benarde omstandigheden kan leiden. Dat deze algehele teshoewa ooit zal plaatsvinden wordt voorzegd in de volgende parasha Nietsawiem (Dewariem 30: 1-10) 

Natuurlijk rijst ook naar aanleiding van deze Tochacha en de bewoordingen waarin al deze vloeken zijn vervat de vraag: bewerkt De Eeuwige dit nu allemaal, nu eens als een milde vader die het goede kind zegent en dan weer ‘in de reeks vloeken’ als de boze vader, die zijn slechte zonen met afschuwelijke straffen kastijdt? 
De tijd om alle filosofische en theologische artikelen en boeken van velerlei gezindten over deze vraag naar Gods werkzaamheid te behandelen ontbreekt mij. Spontaan veroorloof ik mij - met in mijn achterhoofd het bescheiden bezinksel van de paar door mij gelezen regels hierover - het volgende te zeggen. 

In moderne religieuze en geestesstromingen is het beeld van de gepersonifieerde God al lang verlaten. Het beeld van een belonende en straffende God is als het ware gedeconstrueerd. Dit is nog de nasleep van de ‘God is dood' geschriften van de zeventiger jaren.
Wat God wél is is onvatbaar - misschien wel op metafysisch niveau raakbaar - , maar één ding is duidelijk: als hij werkzaam is, is hij dat dóór de mens heen.
De mens is het instrument, waardoorheen de Goddelijke werkzaamheid gestalte wil krijgen en dan moeten we er meteen aan toevoegen: de mens in relatie tot en samen met zijn medemensen in gemeenschap. God kan zich openbaren als het diep geweten verlangen om naar het goede voor zichzelf, de naaste en de gemeenschap te streven. Wat is het goede? Hierover gaat de Tora . 
Als wij trachten de grondwaarden uit de vele regels en voorschriften en uit de overvloed aan epoch-gedateerde details te destilleren, dan gaat het over zorg en liefde voor de naaste, het delen van voedsel en goed, wederzijdse hulp, niet achter afgoden (in de ruimste zin) aanrennen, rechtvaardigheid naar de naaste en in de gemeenschap, trouw en eerlijkheid, compassie met en goede daden voor de minder bedeelden en behoeftigen, zorg voor de natuur en de leefomgeving, e.d. 

Het wonderlijke van de Tora is dat dit in deze vorm ‘zo lang geleden al’ zo totaal en samenhangend aan Israël is geopenbaard. Het is eigenlijk een groot recept om als volk in welvaart, overvloed, blijdschap samen te zijn en te werken met een helder besef van de plaats in de kosmos en een gevoel van grote dank voor het leven. 

Zo gezien is het niet God die buiten de mens om beloont en straft, maar de mens zelf: hij heeft het aan zichzelf te wijten of te danken. We kunnen dan een poging wagen de Tochacha te parafraseren in een modernere logica: een samenleving, waarin het recht wordt verlaten, waarin oneerlijkheid, leugen, corruptie, onbetrouwbaarheid, bandeloosheid, disrespect, liefdeloosheid de overhand krijgt is gedoemd af te glijden naar anarchie, armoede, geweld, in laatste instantie (burger)oorlog of die samenleving wordt de prooi van vergelijkbare of ergere verschrikkingen. De voorbeelden in onze wereld passeren dagelijks de revue van de media of (hopelijk niet) onze eigen ervaring. 
Deze waarheid kreeg Israël al in het begin van haar verbondsbestaan met de Eeuwige voorgeschoteld, onder andere in de specifieke vorm van de Tochacha. 
In die vorm valt op, dat de toegesprokene het individu is, jij. Maar een jij binnen de volksgemeenschap. Dat wil zeggen dat ieder verantwoordelijk is gesteld om zijn bijdrage te hebben aan het wel en wee van zijn samenleving. 
Maar daarmee ook meedeelt in dat wel en wee. In die zin gaat het reilen en zeilen van de samenleving boven hem uit. Wij zijn afhankelijk van elkaars goede wil die bijdrage te leven en te leveren. Die ene rechtvaardige in een gemeenschap waar de waarden van rechtvaardigheid en compassie door een kritische massa van kwaadwillenden wordt genegeerd, zal worden meegesleept in het afgeroepen onheil ondanks zijn rechtvaardigheid. Immers het verval en de ellende in de samenleving treft veelal de gemeenschap met man en muis. Dit maakt de verantwoordelijkheid van het individu om naar zijn beste kwaliteiten aan de gemeenschap bij te dragen juist extra groot. De rechtvaardige tilt zijn gemeenschap op, maar de verkeerd gerichten halen de gemeenschap naar beneden en kunnen hem in een neerwaartse spiraal brengen. En omgekeerd. 

Blijft nog de grote vraag rond de Shoah: als het geen straf van God is, hebben de Joden dan dit aan zichzelf te danken? 
Nee. Hier is iets anders aan de hand. Onze geneigdheid dit in verklaringen te willen vatten moeten we laten rusten. 
Een gepast zwijgen is hier op zijn plaats. 
Alleen dit: de Shoah is een gebeuren geweest in Europa, temidden van andere volken. Ook voor die volken gelden de universele basiswaarden, die de Tora doordesemen. Een groot deel van die volkeren hebben zelfs als Christenen de tien woorden (geboden) expliciet omarmd en de leer van liefde en compassie van de Jood Jezus. Waarom zou het principe van de Tochacha - dat bij veronachtzaming, ontkenning van basiswaarden, zoals ze hierboven zijn aangeduid, bij verval van maatschappelijke ordening, rampen en ellende het gevolg is - niet gelden? 
Wat ik hiermee wil zeggen is dat het gebeuren van de Shoah niet een gebeuren is dat geïsoleerd als een lot van alleen het Joodse volk moet worden gezien. 
De schuld ligt niet bij de Joden, ze zijn niet schuldig ondanks enkele extreme rabbijnse opvattingen die anders preken. Verder laat ik de ontelbare grote vragen hieromtrent open.

Afbeelding:

De verwoesting van de 2e Tempel in Jeruzalem; Francesco Hayez


 

Parasha Ki Tetsé

 

 

Commentaar door Rob Cassuto

Dit hoofdstuk, Dewariem/Deuteronomium 21:10 tot 26, is één van die parasjot, die bij mij als kind van de moderniteit een mengsel oproept van weerstand en verwondering. Verwondering over de verlichte passages: De loonarbeider die zijn loon dezelfde dag nog dient te krijgen. Het royale overlaten van het niet geoogste voor de behoeftige. De bepaling, dat je de gevonden eieren in een vogelnest mag meenemen maar de moedervogel moet laten vliegen.

Weerstand tegen de bepalingen omtrent huwelijk, verkrachting, overspel, de positie van de vrouwen. Afkeer van de wrede, disproportionele sancties.

Natuurlijk, het zijn maatregelen van voor die tijd ongekend progressieve strekking om de anarchistische massa bedding te geven en om de relaties te ordenen. 
Het is goed te beseffen: het zijn bepalingen drieduizend jaar geleden geschreven, in de grond weliswaar ingegeven door een diepgaande inspiratie en de omliggende Semitische wereld ver vooruit, maar toch ook getekend door de situatie van een semi-nomadische maatschappij van zoveel eeuwen her. 
Latere rabbijnse uitleggingen hebben vele scherpe kanten van striktheid en wreedheid er vanaf geslepen, maar de vraag blijft iedere generatie: wat moeten we er in Gods naam toch mee?
Hoe begrijpen wij het intrinsieke eeuwige moment van de inspiratie, waarmee ook aan ons nog steeds iets gezegd en geboden wil zijn en hoe kunnen wij het drieduizend jaar oude stof van geschiedenis en de contingentie van het menselijk psychisme van het zo lang geleden moment ervan af schudden. 

Ik wil dit eens proberen – op een min of meer antropologische manier - rond één van de meest confronterende bepalingen, die in Dewariem 25: 11-12. Die luidt: 

11. Als twee mannen aan het vechten zijn en de vrouw van een van hen mengt zich erin om haar man te helpen en grijpt de ander bij zijn schaamdelen, 12 . dan moet haar hand worden afgehakt; toon geen medelijden.

Zo op het eerste gezicht wil je dit niet eens gelezen hebben. Een vechtpartij, waarbij de vrouw opkomt voor haar man en, misschien in een emotie van verontwaardiging of wanhoop de vijand van haar echtgenoot bij zijn geslacht grijpt. Dat moet ze bekopen met de afhakking van de delinquente hand. We kunnen dit rustig terzijde schuiven en dat doet Rasji dan ook voor het deel van de sanctie in zoverre, dat hij - ondanks dat er staat 'geen medelijden te tonen' - de afhakking verstaat als een financiële sanctie, een boete.

Maar laten we eens dieper kijken en proberen te begrijpen, waarom deze bepaling is geschreven, vanuit een invoelen in hoe in de Tora aangekeken wordt tegen seksualiteit in het algemeen en de schaamdelen van man en vrouw in het bijzonder.

Voorlopig wil ik dat doen vanuit een min of meer cultureel-antropologisch perspectief, gebruikmakend van de verhandeling hierover in het boek "Eros and the Jews" van David Biale.
Het valt dan op dat de Tora seksualiteit (een begrip dat pas in de 19e eeuw C.E. ingang heeft gevonden) - op te vatten als bron van menselijke actie en begeerte, als erotiek - amper kent.

Daarentegen valt het accent zwaar op de procreatie en het weten omtrent de voortbrenging van nageslacht. Het begint al in het begin, in Bereshiet: De Eeuwige schept de mens naar zijn beeld en in het volgende vers al luidt het: weest vruchtbaar, vermeerdert je. 
Een enigszins erotische bijbetekenis zou men kunnen zien in het lovende vers dat Adam toezingt aan zijn pasgeschapen vrouw in Bereshiet 2: 23. Veelzeggend is de mededeling daarop, dat zij naakt ('aroemiem') waren, maar zich niet voor elkaar schaamden.

Maar die onschuld omtrent de naaktheid zal niet blijven. 
In het daaropvolgend gebeuren geschiedt er iets ingrijpends: door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad worden man en vrouw zich bewust van de naaktheid, die zij vervolgens bedekken. Kennelijk heeft goed en kwaad te maken met bewustheid van naaktheid. 
Zonder nu uitgebreid in te gaan op alle aspecten van bewustheid van goed en kwaad waag ik te poneren, dat het mede gaat om het weten omtrent de voortbrenging, anders gezegd, dat zij ontdekten "waar de kinderen vandaan kwamen" en dat hun naaktheid prominent toonde, welke delen van hun lichaam betrokken waren bij die voortbrenging. 
Hun naaktheid was niet langer meer een esthetisch of sensueel gegeven, maar beladen met diep ingrijpende consequenties, met de immense mogelijkheid, maar ook verantwoording nieuw leven te kunnen scheppen. 
Het roept bij mij het vermoeden op, dat in deze oerscene misschien wel een herinnering van de mensheid resoneert: ooit zal in de oertijd een groepje mensen tot de verbijsterende ontdekking zijn gekomen dat hun geslachtsdaad kinderen tot gevolg had (tot voor heel kort wisten de bewoners van de Trobriand eilanden bij Nieuw Guinea dit nog niet). Ook ieder kind maakt deze oerscene een keertje op microniveau door.

Het is niet zomaar een weten, dat Adam en Eva overkomt, het is een heilig weten, een diep lotsbepalend inzicht, dat in het proces van de schepping besloten liggend, eens moest opduiken. In Bereshiet 3: 22 staat een monoloog van De Eeuwige: "Zie, de mens is geworden tot één van Ons doordat hij weet van goed en kwaad". 
Ook in dit opzicht is de mens naar Gods beeld geschapen. Tegelijk betekent deze heilige wetenschap dat man en vrouw het paradijs van de onschuld zullen moeten verlaten. 
Dit weten omtrent procreatie en vruchtbaarheid is bij vrijwel alle volken een intens onderwerp geworden van taboe, rituelen, religieuze ceremonies, magische handelingen en overtuigingen. 
Het kenmerkende van de voorschriften van de Tora - in die zin is het een verlicht document - is dat alle vormen van ritualisering, van pogingen om seksualiteit, erotiek, vruchtbaarheid te trekken in de sfeer van godsdienstige ceremoniën en religieuze verering strikt worden verboden; 
in zekere zin zou je kunnen zeggen dat seksualiteit en erotiek worden ‘geseculariseerd'. Een van de redenen waarom vermenging met de religieuze praktijken van de volken van Kenaän zo wordt verketterd.

De erotiek met al zijn sensualiteit en verleiding tot ritualisering wordt in de niet-religieuze wereld getrokken, maar niet de procreatieve daad zelf; die wordt het onderwerp van vele voorschriften (en ook verhalen, te beginnen met Sara's onvruchtbaarheid). 
Zoals gezegd heeft het te maken de primordiale schaamte omtrent de naaktheid, die Adam en Eva al hebben ervaren. We vinden hem ook terug in de scène van de dronken Noach, die brutaal in zijn naaktheid wordt gezien door zijn zoon Cham. Die naaktheid is natuurlijk schaamtevol, omdat Cham zicht had op het geslacht van zijn vader, waaruit hij zich voortgekomen wist.

De schaamte moet berusten op de diepe en heilige verwondering omtrent de procreatieve macht van de seksuele organen, die zich uitstrekt tot hun vloeibare afscheidingen, die van de man, zijn zaad, en die van de vrouw, de menstruele afscheiding. Vandaar, dat die organen en hun vloeistoffen omgeven zijn geraakt met een reeks van taboeïserende voorschriften, die tot taak hebben hun scheppende kracht zuiver te houden en te respecteren. Tegelijk wordt daarmee de procreatie, de voortbrenging van nageslacht gegarandeerd. 
Alles wat afwijkt van de gerichte aanwending van die scheppende eros tot procreatie van legitiem nageslacht, zoals masturbatie, homoseksualiteit, incest e.d. staat gelijk aan belediging van de oerfunctie van de seksuele organen en is in laatste instantie in die zienswijze op te vatten als het in gevaar brengen van de overlevingskracht van het volk. Een overtuiging die nog steeds doorklinkt in b.v. de opvattingen in vele vormen van orthodox jodendom, de islam en de katholieke kerk. Dat de sancties in de Tora niet mis te verstaan zijn wijst op de intense irrationele fundering van deze overtuigingen. 

Nu wordt wel duidelijk waarom de bepaling omtrent de vrouw, die het geslacht van de vijand van haar man aanraakt, er staat. Het gaat niet om zomaar een brutaliteit, een schandalige daad. 
De daad van de vrouw - gezien tegen deze achtergrond - raakt de betrokken man in zijn elementaire waardigheid als voortbrenger van nageslacht, of sterker nog waarschijnlijk, ontneemt hem zijn kracht en vruchtbaarheid; of zijn mannelijke macht wordt op zijn minst onzuiver gemaakt en aangetast. 

Deze en dergelijke bepalingen, die omhuld zijn met de striktheid van het taboe, zijn uiteindelijk ontsproten aan het heilig ontzag voor het raadsel van de voortbrenging. Het raadsel dat gedeeltelijk geweten is geworden, maar voor een ander deel gehuld blijft in het mysterie, het mysterie dat het Scheppend principe gekozen heeft voor procreatie, voortzetting van het leven, op de manier, waarop het gebeurt: door geboorte en dood, met daartussen in de vereniging van een man en een vrouw in de lustvolle geslachtsdaad. Dit heilig ontzag vertaalt zich op het niveau van de beleving onder meer in: de schaamte.

Nu heeft de wetenschap veel van het proces van procreatie onthuld; het hoe - en binnen dit hoe het waarom - is en wordt steeds preciezer beschreven. Veel volksgeloof over de condities van vruchtbaarheid, die deels aan de taboesfeer zijn ontsproten, zijn of kunnen worden afgeschaft. De wrede en soms kapitale sancties die de Tora geeft hebben geen plaats meer. Maar aan het fundamentele raadsel van de voortbrenging doen ook de moderne wetenschappelijke inzichten en verlichte ideeën naar mijn idee niks af. Voor de schaamte rond de naaktheid is nog alle reden. 

Natuurlijk heeft de schaamte in de loop der eeuwen zijn rigide vormen gekregen, is geïnstitutionaliseerd tot een rigide bastion, in Nederland bijvoorbeeld in een kleinburgerlijk calvimisme of katholieke preutsheid. Ook het Jodendom heeft daaraan deelgehad. 
In de zestiger jaren is dat bastion door mijn generatie behoorlijk gesloopt, tot op zekere hoogte een verfrissende reactie. Ook ik heb daar in volle overtuiging aan meegedaan (al was ik niet eens zo succesvol in de uitvoering van het programma van de bandeloosheid). 
De schaamte is in de zeventiger jaren verder bij grote delen van de bevolking overbodig verklaard. 

Dezer dagen moet ik constateren, dat onze maatschappij daarin veel te ver lijkt doorgeschoten. Het ouderwetse woord bandeloosheid - dat als je het hoort het moderne hoofd grinnikend doet afwenden - dekt toch wel heel goed de lading, als je het woord ontleedt: zonder banden, zonder binding.
De schaamte is lastig; als je het hebt moet de therapeut het maar helpen afslijpen. De schaamte is versleten, verouderd, hinderlijk. Overal schreeuwt de naaktheid je toe. De naaktheid is een consumptieartikel geworden. Reclame in de media, series op de buis hebben de naaktheid tot middel gemaakt. Het meest grof is de ongevraagde porno, waarmee je af en toe wordt geconfronteerd, met name op de buis. De naaktheid (en met name dus de schaamdelen, die daarin impliciet verwezen of expliciet geprononceerd worden) is schaamteloos geworden. Dit is slecht, bijna in de zin van het Tora-woord voor slecht: rasha.

Het is tijd om de schaamte weer in te voeren. 
Niet door terug te gaan naar de bekrompen wereld van de kleinburgerlijke preutsheid van vroeger, naar de kwezels die met hel en verdoemenis zwaaien. 
Niet terug naar vroeger, maar naar een herbezinning op en omarming van de authentieke schaamte, die een menselijke behoefte is, die nu verdrongen en met de voeten getreden wordt.

Afbeeldingen:

Adam & Eva verdreven uit het Paradijs; Tommaso Masaccio

De mantel van Noach; Marc Chagall


 

Parasha Shoftiem 

 

 

Commentaar door Rob Cassuto

In deze parasha worden belangrijke elementen geleverd voor de ordening van de maatschappij van de in Kenaän binnengetrokken stammen van Israël. Ordeningspunten die ook nu nog altijd spelen: de rechtspraak, bewijsvoering, getuigen (minimaal 2), asielregelingen. Heftig veroordeeld worden dwaalwegen: wichelarij, waarzeggerij, tovenarij. Wie kan je wel vertrouwen? Een profeet. Wie is een profeet: hij die waarheid spreekt, als het uitkomt wat hij zegt. Er staan regels in van oorlogvoering, een combinatie van mildheid (op het gebied van vrijstellingen) en verstandigheid (begin met vredesvoorwaarden alvorens de oorlog te verklaren) en ouderwetse hardheid: de wrede sancties, waar wij officieel niet meer achter staan (al komen ze nog iedere dag voor). 

De parasha start met voorschriften rond recht en rechtvaardigheid, Dewariem 18-20: 
Rechtvaardigheid is de hoeksteen van alle verdere regelingen van de samenleving. 
Stel rechters aan die rechtspreken volgens miesjpat-tsedek. Buig het recht niet om, wees niet partijdig, laat je niet omkopen. 
In ons solide Nederland lijkt het zo goed voor elkaar, maar zie eens de terechte verontrusting en verontwaardiging als het vermoeden is gewekt dat het Openbaar Ministerie bewijs niet volledig zou hebben verstrekt aan de rechters, zoals bijvoorbeeld destijds aanwijzingen op grond van DNA sporen, in de zaak van de Schiedammer parkmoord. 
De maatschappij staat of valt met een stabiel rechtssysteem en een integere rechtspraak; niet voor niets luidt Dewariem 20: rechtvaardigheid, rechtvaardigheid moet je nastreven, opdat je zal leven en het land zal bezitten. 

tsedek, tsedek tirdof 

We gaan dieper in op deze uitspraak. 
Rechtvaardigheid, rechtvaardigheid moet je nastreven, tsedek, tsedek tirdof
Waarom staat er tweemaal tsedek?
De Dasberg vertaling luidt: 'Alleen maar rechtvaardigheid moet je nastreven.' Dit doet de herhaling geen recht en is ook niet helemaal juist, lijkt mij. 
Rasji beschouwt deze zin als geschreven voor de procesvoerders en leest erin: zoek het best denkbare college op, het beste 'beit din'. 
Op zich spreekt dat wel aan: voor jouw zaak wil je de beste advocaten en de beste rechters, voor jouw operatie het beste ziekenhuis. 
Maar met alle respect voor de heldere en nuchtere Middeleeuwse meester: er zit in dit tsedek tsedek tirdof toch méér.

Dit citaat, uit de Talmoed, Sanhedrin 32b vond ik en werpt een origineel licht: 
(vertaald uit het Engels) 
"Er is geleerd: rechtvaardigheid, rechtvaardigheid zal je nastreven. 
De eerste rechtvaardigheid duidt op een beslissing gebaseerd op het strikte recht. 
De tweede rechtvaardigheid duidt op een compromis. Hoe dat zo?
Als twee boten elkaar op de rivier tegenkomen en ze allebei tegelijk willen passeren zullen allebei zinken. 
Als er een ruimte maakt voor de ander kunnen ze beiden verder. 
Evenzo als twee kamelen elkaar ontmoeten bij het beklimmen van de helling naar Beth Horon. 
Als ze beiden tegelijk willen klimmen, zullen ze vallen. Maar als de een na de ander klimt, kunnen ze beiden veilig naar boven. Hoe moet dat dan? Als de één is beladen en de ander onbeladen, moet de laatste de een voor laten gaan. Als de één dichter bij huis is dan de ander, moet de eerste de laatste voor laten gaan. Als ze allebei even ver van huis zijn, maak dan een compromis, waarbij degene die voorgaat de ander compenseert."

Wat deze passage onder meer goed illustreert is dat rechtvaardigheid een essentiële waarde is, die zijn oorsprong vindt in de menselijke ontmoeting. Rechtvaardigheid ontstaat in relatie en maakt haar ook mogelijk. 
De kapiteins op de twee boten en de twee kamelendrijvers kunnen of alleen vóór zich zelf gaan of oog hebben voor elkaars belang. Ze moeten elkaar letterlijk in de ogen hebben gezien en hebben gesproken en misschien hebben ze een gebaar gemaakt, signalen gewisseld; ze hebben iets afgesproken. 
Allang geleden is ons samenleven geformaliseerd in een sociaal contract en een rechtssysteem, maar daar houdt het natuurlijk niet op; ook daarbuiten ons is ons samenleven doortrokken van de opdracht rechtvaardigheid na te streven.

Zonder rechtvaardigheid kan het samenleven met elkaar niet bestaan, veilig zijn en niet tot bloei komen. Rechtvaardigheid heft ons op uit het geweld, de anarchie, de willekeur, de chaos, in zekere zin de hel zou je kunnen zeggen. 
Misschien kunnen we meegaan met Levinas en ik waag mijn poging tot begrip van deze moeilijke maar essentiële en intense Joodse filosoof onder deze woorden te vatten: 
Rechtvaardigheid gaat vooraf aan alle filosofie en wetenschap; het is niet het product van rationeel overleg of de conclusie van een gedegen sociale analyse. Het gaat daar aan vooraf. Als ik afzie van mijn vruchteloze pogingen de wereld en de ander te domineren, te manipuleren en te controleren dan komt de rechtvaardigheid mij tegemoet uit het gelaat van mijn naaste als een onontkoombaar appel, zeg maar een gebod. 
Daar - op dat tussenmenselijke veld - begint het uiteindelijk allemaal.

Zoiets bespeur ik ook in de woorden Tsedek, Tsedek. Die herhaling maakt deze uitspraak ook tot een dringend appel, zo moeten we het denk ik ook opvatten. Streef rechtvaardigheid na bóven alles. Als een van de weinige geboden vermeldt de uitspraak in Dewariem meteen een positieve consequentie, zeg maar voor het moment even: een beloning: zodat je zal leven en het land zal bezitten. 
Als we het appel van de rechtvaardigheid niet horen, zal het uiteindelijk uitlopen op ontworteling, vervreemding, ontheemding, geweld, oorlog. En dat misschien van het meest innerlijke, persoonlijke niveau tot het maatschappelijke, zelfs internationale en mondiale niveau. Het geldt voor onze relaties, onze familie, voor Nederland, voor Israël, voor de wereld.

Ik kwam dit vers van Jesaja (32, 17-18) tegen, dat een gelijke strekking heeft alleen met een meer profetische, zeg maar utopische aankleding:

"Het gevolg van rechtvaardigheid zal vrede zijn en de uitwerking van rechtvaardigheid zal rust zijn en vrede voor altijd. En mijn volk zal wonen in oorden van vrede en in veilige woningen en op onbekommerde rustplaatsen." 

Moge dat zo zijn en worden.

Afbeelding:

A Judge Announcing Judgment (illustration circa 1890–1910 by Paul Hardy)


Parasha Reëe 

Commentaar door Rob Cassuto

In deze parsje houdt Mosjé het vergaderde volk de keuze voor:

Enerzijds de zegen, als het volk de geboden volgt en met name geen afgoden dient. Dan volgen in dit hoofdstuk vele voorschriften, die de afgodendienst betreffen en de sancties daarop, maar ook de kasjroetvoorschriften worden weer genoemd, evenals de regels omtrent het sjmita-jaar en ook de drie pelgrimsfeesten passeren de revue en nog vele andere voorschriften, in deze en de andere parashot.

Anderzijds is er de vloek als het volk afdwaalt van de geboden. Uitgebreid zijn de meest wrede schilderingen – van ziekten, onderdrukking, marteling, natuurrampen, verbanning - te lezen in de parasja Ki Tavo. 
De zegen wordt gelijkgesteld met leven en de vloek met dood (Deut. 30:19).

Om mijn commentaar vorm te geven over deze passages moet ik met mijzelf – en met jullie als je wilt – een aantal denkstappen ondernemen.

Stap één gaat over hoe de schepper in woorden te benaderen, in woorden die mij voor even kunnen helpen. Want woorden schieten per definitie te kort. De Schepper is de grootst (on)denkbare dimensie die het geschapene heeft opgeroepen en omvattend en scheppend doordraagt in een proces van welks doel wij geen notie hebben. Zodra de Schepper dit dragen een nanoseconde niet doet is er geen geschapene. In deze hoedanigheid is de schepper voor ons mensen het volstrekt andere, hij is transcendent. Een persoonlijk voornaamwoord (hij, zij, het) doet al af aan zijn onmetelijke en onpersoonlijke oneindigheid. Hij is voor ons onzichtbaar achter de gemanifesteerde wereld verborgen.

Wij mensen vragen echter een ‘gezicht’, we zoeken een doorgang naar de transcendentie en roepen de vorm te hulp. We zoeken het gezicht van de Schepper.
We trachten aan het transcendente te raken en ons voorrecht als mensen is dat we dat af en toe kunnen. Omdat de Schepper in het proces van scheppen is verwikkeld en betrokken (zich erin ‘geïnvesteerd’ heeft), zijn er tekenen van zijn doorstraling te vinden.

Wij mensen zijn zo geschapen dat wij die tekenen kunnen ontwaren. We kunnen in de schepping die kant zien die de schepper naar ons toegewend heeft, zijn ‘gezicht’, dat echter alleen gelezen kan worden – uiteraard – met menselijke middelen. 
Dit gezicht is voor het Joodse volk een Joods gezicht.
Aan andere volken en andere groepen heeft hij een ander gezicht getoond, dat andere trekken vertoonde. Ook hier zijn goede en wijze zaken uit voortgevloeid evenals duistere.
Maar zoals alle gezichten toch gezichten zijn, omdat ze de constituerende kenmerken vertonen, die ze tot gezicht maken, kunnen we misschien nu en in de toekomst steeds meer het universele in al die gezichten zien. 

Als mensen trachten wij het gezicht van de Schepper te lezen met menselijke middelen, dat kan uiteraard niet anders.
Dit lezen heeft vele vormen en één van die vormen is het luisteren naar de openbarende stem die daalt in het innerlijk. Een ander middel is het geschonken zicht op wat achter de dingen schuilt. Omdat het lezen gebeurt met de beperkte en eindige middelen (het oor en het oog in de meest uitgebreide en ook metaforische zin) is de perceptie van de Schepper en Zijn wil per definitie onvolmaakt. Vele grillige vervormingen doen zich voor, beïnvloed door de beperkingen van ons bevattingsvermogen, de materialiteit van ons waarnemingsvermogen, de gelocaliseerdheid op plaats en in cultuur en tijd, de begeerten van het ego, de psychologische geschiedenis in groep en gezin en vele andere factoren.

Wel lijkt er een soort evolutie ingebouwd in de schepselen inzake de gradatie van helderheid van die perceptie.
Met name vijfendertighonderd, drieduizend jaar geleden werden trekken van de Schepper helderder gezien door Joden, te beginnen met Abraham. Gezien werd dat er één scheppend principe is en dat die Schepper één is en niet gelocaliseerd kan worden in stoffelijke objecten (afgoden, magie). Daarnaast werd verstaan dat met de Schepper intrinsiek een opgave verbonden is om met elkaar om te gaan op een zorgvolle, rechtvaardige en liefdevolle manier en niet vanuit louter egoïstische of instinctieve impulsen. De kern ervan werd vastgelegd in de meerduidige tekens van het woord, in de taal en het idioom van die tijd.

Deze wonderbaarlijke en revolutionaire onthullingen werden begrepen in de specifiek Joodse vormen en werden ingebed in de cultuur van die tijd, waarvan de typische taal, de vele rituele voorschriften (b.v. de dierenoffers), de sociaal-culturele voorschriften (b.v. rond man-vrouw verhoudingen) getuigen. De essentie staat majestueus overeind in de Tien Uitspraken en vele andere uitspraken (b.v. in Leviticus 19), die de historische en sociaalculturele context hebben ontstegen; het is de grote gift van het Jodendom aan de mensheid, doorklinkend in het beste deel van het Christendom en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het is die essentie van zorg, rechtvaardigheid en liefdevolheid voor de medemensen, die, als hij in de samenleving regel is en geen uitzondering, welzijn en voorspoed garandeert; als dit geen regel is dan is de kiem gelegd voor anarchie, geweld, vernietiging en oorlog. Dat is - denk ik - de essentie van de keuze die in deze parasja wordt voorgelegd. De rampen brengt de Eeuwige niet eigenhandig over de mensen, daar zorgen ze zelf voor. De geschiedenis van het Joodse volk laat een dramatische worsteling zien met de grote inzichten die het ten deel is gevallen en de keuze die hen steeds wordt voorgehouden. Maar geldt de grote keuze in zijn kernachtige inhoud niet voor alle mensen, Joden of niet-Joden? Israël is in die zin een paradigma voor de mensheid als geheel.

De specifieke vormen van de voorschriften, wier precieze nakoming ook in vorm en detail wordt geëist, zijn alleen van belang als ze de realisatie van de essentiële inhoud dienen; iedere generatie heeft het recht die sociaal-culturele vormen en versieringen te toetsen, te waarderen en eventueel te veranderen of weg te laten. Traditie en geaccepteerd leiderschap zijn daarbij onmisbaar.
De panische angst om de vorm-details gedetailleerd op te vatten en uit te voeren kan het zicht op de essentie verduisteren en de rampzalige verdeeldheid onder mensen, die het heil zoeken, alleen maar bevorderen.

Afbeelding:

 

Mosjé houdt het vergaderde volk de keuze voor; Marc Chagall

 


 

Parasha Ekev 

 

 

(Dewariem | Deuteronomium 7:12 – 11:26)

Commentaar door Rob Cassuto

herverteld

In deze parasha hervertelt Mosjé een aantal van de wonderlijke gebeurtenissen uit de omzwervingen in de Sinaj om het volk ontzag en gehoorzaamheid in te prenten. Hij brengt het manna in herinnering.
Zelfs zegt de oude leider: veertig jaar lang raakten jullie kleren niet versleten en zwollen jullie voeten niet op (Deut. 8:4).
Waarover de beroemde middeleeuwse commentator Rasji verrassend poëtisch zegt:
´de wolken van Goddelijke glorie wreven het roet van hun goed en streken ze als gestreken klederen; en tegelijk dat hun kinderen groeiden, groeiden hun kleren met hen mee, zoals de bedekking van de slak (zijn huis) met hem meegroeit´ (in de Eng. vertaling op ww35.tachash.org).
In geuren en kleuren beschrijft Mosjé het wonderbaarlijke gebeuren op de Sinaj; de eerste twee tafelen, de afvalligheid bij het gouden kalf, de door Mosjé bewerkte vergiffenis door de Eeuwige.

historiciteit

Even een paar woorden over de historiciteit van het hele gebeuren, de uittocht uit Egypte, de wondere wetgeving op de berg, de latere veertigjarige omzwerving. Velen refereren eraan dat archeologisch gezien er praktisch geen bewijs bestaat van al deze dingen en dat het verblijf in Egypte, de uittocht en de omzwerving zeer waarschijnlijk nooit hebben plaatsgevonden. Is dat een argument om de Tora terzijde te kunnen schuiven?
De Tora kunnen we benaderen op verschillend niveau’s. Als geschiedschrift, als historisch verslag of als letterlijke Goddelijke openbaring. 
Of als een zeer bijzonder fenomeen dat zich aan categorisering onttrekt. 
Het is een neerslag van zeer bijzondere gebeurtenissen en wonderlijke openbaringen die in de mist van de tijden hebben plaatsgevonden en die in eeuwen zijn samengeboetseerd tot wat het nu is. Martin Buber zegt in deze trant in zijn boek over Mosjé, dat het bijbelverhaal is op te vatten als een soort sage, echter niet als een verheerlijking achteraf, maar als de neerslag van een organische herinnering. Belangrijk is om in te zien, dat de kern van de sage wordt gevormd door het enthousiasme van een overweldigende, aan het volk overkomen, gebeurtenis en dit enthousiasme, dat aanleiding gaf tot de herinneringen die de sage vormden, is wel degelijk een deel van de geschiedenis: de ervaring van gebeurtenissen als wonder, is geschiedenis in het groot en vanuit geschiedenis te begrijpen en in historische samenhang in te passen. Zo zijn de gebeurtenissen rond de Sinai niet de historisering van de mythe, maar veel meer een mythisering van de historie.

brokstukken

Na die eerste zondeval van het gouden kalf gaat Mosjé weer de berg op, op 18 Tammoez, rekent Rasji uit. Veertig dagen van smeekbeden volgen. Dan, op de 29e Av, krijgt Mosjé de opdracht twee nieuwe stenen tafelen uit te hakken en dan volgen weer veertig dagen op de berg en op 10 Tisjri volgt de algehele vergiffenis van zonde van het volk, mede waarom dan op die datum Jom Kipoer valt.
De meeste betreffende passages, met name die in Dewariem, vermelden de Eeuwige als de beschrijver van de tafelen. Maar in Sjemot 34:28 staat: hij, d.w.z. Mosjé die tweede versie schreef. Als we het dan over historiciteit hebben, dan lijkt dat het waarschijnlijkste: een geïnspireerde profeet met een geleide hand.
De tweede editie van de tafelen wordt gelegd in de ark van Mosjé; de definitieve ark zal – als we de gegevens logisch bij elkaar voegen – later worden vervaardigd door Betsalel.
Wat gebeurde er met de brokken van de stukgegooide tafelen?
Volgens de midrasj (verhalen en uitleggingen rond de Tora) werden ook die bewaard.
Ze zouden, toen de definitieve ark klaar was, in die eerste ark van Mosjé worden bewaard. Maar volgens anderen werden ze samen met de hele tafelen in de ark van de tabernakel gelegd en werd de ark van Mosjé buiten gebruik gesteld.

volmaaktheid

Misschien mogen we zeggen in termen van de sage: De Eeuwige schreef de eerste versie van de twee stenen tafelen. Deze versie was te hoog, te hemels voor de mensen. Nog lager in de stof moesten de voorschriften dalen om begrepen en uitgevoerd te worden. Verloren is de eerste volmaakte versie. De volmaaktheid moest gebroken worden om in deze wereld te kunnen bestaan. Mosjé beitelde de tweede versie uit zijn goddelijk geïnspireerde herinnering op de stenen tafels. Daarmee konden de mensen vooruit.
En het was nog moeilijk genoeg.
”Straks brengt de Eeuwige, uw God, u naar een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen, een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van olijven en honing, een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken, een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen. Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Eeuwige, uw God, dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft.” 
Dat zegt Dewariem 8: 7—11. Maar dit zo wonderlijk goede, vruchtbare en rijke land zou nog een gebied vol voetangels en valkuilen blijken te zijn.

De gebroken tafelen

De gebroken tafelen werden ook in de ark meegevoerd.
Voor zover ze symbool waren van alles dat stuk was,
van alles dat was verloren, 
waren ze de wet van de gebroken dingen, 
van het blad in een storm van de steel gescheurd,
een wang ooit aangeraakt in liefde 
wiens naam nu is vergeten.
Hoe moeten ze op weg hebben gerammeld en gekletterd,
al werden ze nog zo omzichtig door de woestijn gevoerd,
hoe moeten ze hebben gerammeld tot ze
in stukken braken, tot de randen zacht werden
en verkruimelden, stof zich verzamelde op de bodem van de ark,
schimmen van oude letters en oude wetten. Voor zover
een gebroken wet nog wordt herinnerd
werden deze wetten gehoorzaamd. En voor zover herinnering
het patroon van gebroken dingen bewaart
werden deze stukjes steen bewaard
door vele reizen en dagen van verwoesting heen
tot zelfs, zeggen ze, in het beloofde land

(gedicht van Rodger Kamenetz, schrijver van o.a. The Jew in the Lotus)

Afbeelding:

Mozes verbrijzelt de stenen tafelen met de verbondstekst; Rembrandt, 1659, Berlijn.


 

Parasha Wa'etchanan

 

 

De Ene en zijn tolk.

door Rob Cassuto

Wa’etchanan is de tweede parasha van het boek Dewariem, het vijfde boek van de Tora. 

Ook de parasha Wa'etchanan balt met dramatische woorden een aantal essenties van Israëls opdracht samen, zoals Mosjé die met nadruk en bij herhaling aan het volk voorhoudt. Centraal staat daarbij de steeds ingewreven waarschuwing tegen afgodendienst.

Maar de parasha begint met een heel menselijk gebeuren: Mosjé wil zo graag de Jordaan oversteken en het beloofde land betreden. Hij smeekt de Eeuwige. Maar hij mag niet. Aan zijn gebed wordt geen gehoor gegeven.
Zelfs de gebeden van een bijna volmaakt en heilig man als Mosjé met zoveel ontelbare verdiensten worden niet verhoord. Hoe kan dat? Het heeft de Oude Wijzen veel hoofdbrekens gekost om verklaringen te vinden.

”Rav lach – Genoeg voor jou - , spreek mij er niet meer over” was het antwoord aan Mosjé.

In de Talmoed in het tractaat Berachot wordt er wel op gewezen, dat Mosjé weliswaar geen toestemming krijgt de Jordaan over te steken, maar hem wordt wel geopperd de berg Pisgah te betreden, zodat hij het land kan zíen. Zonder de smeekbeden had hij dat waarschijnlijk niet gedaan.

Maar toch. Waarom geen complete verhoring van de smeekbeden, waarvan er volgens de Midrasj wel 515 waren?
Volgens een plaats in de Talmoed (Rosh Hashana) is er een moment dat het oordeel over iemand onherroepelijk wordt. Berouw is dan niet meer effectief zeggen de Wijzen.
Tenminste voegt een ander commentaar toe: in déze wereld. Maar in de komende wereld kan het wel helpen, dat gebed en het berouw, om je toestand te verbeteren en te helen.
Dit bedoelt ook het commentaar van Rasji, als hij over dat “Rav lach – Genoeg voor jou” zegt dat het misschien ook betekent: “Genoeg is er voor jou in de komende wereld, een heleboel goeds wacht daar voor jou”.

Volgens het commentaar van R. Ari Kahn is de functie van het gebed niet de Eeuwige ‘om te praten’ zodat hij zijn raadslagen verandert. Want God is onveranderlijk, Hij is altijd dezelfde. Het gebed wil de verloren verbondenheid met de Eeuwige herstellen, zodat de toestand van verwijderdheid, die onderwerp van het gebed is, b.v. ziekte, kan veranderen, c.q. herstellen.
In het geval van Mosjé was er geen sprake van een of andere gebrek of verkeerdheid.
Daarom ziet deze uitlegger in het “Rav lach” de betekenis: laat de Shechina, de presentie van de Eeuwige, genoeg voor je zijn.

In de Zohar (in de versie op Kabbalah.com) staat bij deze passage:
’”En de Eeuwige zei mij, laat het voor jou genoeg zijn”(Dew. 3:26).
Rabbi Chiya zei, De Heilige, gezegend zij Hij, sprak tot Mosjé, “Laat het voor jou voldoende zijn” d.w.z. je verenigd te hebben met de Shechina. Van nu af aan: “spreek niet meer”. 
Rabbi Yitschak zei,’ “laat het voor jou voldoende zijn”, d.w.z. het licht van de zon; de maan kan niet schijnen totdat de zon is ingezameld. “Maar geef Josjoea orders, bemoedig hem en sterk hem” (Dew. 3:28). Jij die de zon bent zou de maan moeten verlichten. Zo leerden wij.’

Dat is een mooi beeld: de zon gaat onder, zijn tijd is gekomen, maar als de zon onder is, wil hij via de maan nog licht geven. Na zijn dood wil Mosjé, dat zijn licht temidden van het volk blijft schijnen. 
Dringend is die zorg, want heen en weer geslingerd lijkt zijn gemoed. Hij is er niet zeker van dat het goed blijft gaan zonder zijn leiding. Het kan alleen als het volk zich steeds zijn wonderbaarlijke redding uit Egypte blijft herinneren en de openbaring van de Eeuwige bij de Sinaj en al de voorschriften en geboden die vanaf toen zijn gegeven.
Het brengt de oude leider ertoe nog eens het indrukwekkend gebeuren bij de Chorew in herinnering te brengen, de berg met het laaiend vuur, duisternis, nevel en de stem zonder gestalte. 
Hij herhaalt de tien uitspraken woordelijk. Luister goed, Israël, zegt hij steeds maar en in Dewariem 6:10 begint de zesde alija met wat later de kern van het hoofdgebed ‘Sjema Jisraël’ - Hoor Israël - zal worden: de erkenning dat er maar één God is.

In de verzen 4:6-7 lijkt even een rijk toekomstperspectief geschilderd te zijn: wijs en verstandig zal het volk beschouwd worden in het oog van andere volken.
In 4:27-28 wordt een somberder perspectief geschetst: de verstrooiing wordt in één donkere pennenstreek geschilderd. Alleen voor de weinige overgeblevenen worden redding en terugkeer voorzegd.
Mosjé kent zijn volk. “Want ik ken jullie weerspannigheid”, zegt hij zelf in Dew. 31:27 – “en hardnekkigheid; als jullie, toen ik dagelijks te midden van jullie leefde, al weerspannig waren tegen de Eeuwige, hoeveel te meer dan na mijn dood.”

Twee keer lijkt het er sterk op dat Mosjé zijn onmogelijkheid om het land te betreden wijt aan het weerspannige volk: “Om jullie (lema’anchem) bleef de Eeuwige boos op mij.” (3.26)
En: “De Eeuwige werd door jullie daden (al-diwréchem) boos op mij” (4:21)
De vraag is: is hier sprake van verwijt (o zo menselijk begrijpelijk, maar minder heilig niveau) of van edelmoedig de verantwoordelijkheid op zich nemen van het geheel (hoog niveau van heiligheid).

De Eeuwige, straffer of gelegenheidsschepper?

Ik moet zeggen dat Dewariem niet mijn meest geliefde boek is; er staan wat mij betreft wel erg veel passages in waarin de liefde gepaard gaat met moeten, geboden, dreigingen, straffen, vervloekingen en donkere voorspellingen. Als Mosjé zegt: “Besef dan goed dat zoals een man zijn zoon tuchtigt, zo tuchtigt de de Eeuwige, jullie G-d, jullie, dan vraag ik mij af op wie dat slaat, de Ene of zijn tolk: Is het eigenlijk niet Mosjé zelf, die zielsveel van zijn volk heeft gehouden, maar heeft gemerkt hoe hardleers en weerspannig de mens is? Is hìj niet de strenge vader? Als instrument en tolk van de Schepper is hij tenslotte ook een mens.
Is het eigenlijk niet het leven en de wereld die een harde leerschool biedt. Als Schepper van het universum en creator van de wonderlijke, liefdevolle en tegelijk wrede wereld is Hij de gelegenheidsgever. We kunnen kiezen voor (het verlangen naar) het in relatie staan tot de G-d en deel hebben aan de eindeloze gelegenheid om te veranderen en te groeien – en de Tora en zijn uitleggingen geven daar ook richting aan. Er hoeft geen bovenwereldse straffer te zijn, de rampen en de ellende komen van zelf wel als wij en de maatschappij waarin we leven de relatie met G- d steeds maar afwijzen en alleen voor onze eigen onmiddellijke materiële bevrediging leven.

De Eeuwige is dan niet meer te zien als een strenge Vader, die mooie beloningen van rijkdom en welvaart belooft en straffen van rampen en kwelling uitdeelt aan de ongehoorzamen. Dat beeld kunnen wij toch niet meer onderschrijven? 
God is de Onmetelijke en Oneindige, ook in de voorraad aan mogelijkheden ten goede die ons in genade steeds wordt voorgehouden en waaruit we kunnen putten als we daar verbinding mee maken.

Ik besluit met een aardig citaat dat ik op internet tegen het lijf liep. ‘Het vers uit Spreuken 3:34 zegt: „Wie zich tot de spotters voelt aangetrokken, die zal spotten, maar wie tot de nederigen wordt aangetrokken, die zal gunst vinden.” Reisj Lakisj legt uit: wanneer iemand zich wil bevuilen, dan wordt hem daartoe de gelegenheid gegeven, maar als iemand zich wil reinigen, dan wordt hij geholpen door de Hemel [d.w.z. als iemand zich aangetrokken voelt om slechte dingen te doen, dan laat de Hemel hem zijn gang gaan, maar wie het goede zoekt, zal daarbij gesteund worden door de Hemel (Rasji)].
Wanneer een klant komt voor petroleum, dan mag de winkelier tegen hem zeggen dat de klant het zelf moet afmeten. [Zo komt de winkelier niet in contact met de onaangenaam ruikende petroleum.] Maar als een klant komt voor balsem, dan kan de winkelier zeggen dat hij het zelf wil afmeten, zodat ook hij lekker zal ruiken.
‘Zonden verstoppen het hart.‘ 
(Talmoed Joma 39)

Ook dit citaat is lezenswaardig en het overdenken waard:

'Men is verplicht een beracha te zeggen over iets slechts, net zoals men een beracha zegt voor iets goeds, zoals er geschreven staat [Deut. 6:5]: „En je zult de Eeuwige je G-d liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je vermogen. „Met heel je hart,” [dat wil zeggen] met alle twee je neigingen: je goede neiging en je slechte neiging; „en met heel je ziel,” [dat wil zeggen] zelfs al neemt Hij je leven; „en met heel je vermogen,” [dat wil zeggen] met al je geld, en een andere verklaring voor „met heel je vermogen” is: met wat voor maat Hij je ook meet, je moet Hem steeds ten zeerste bedanken.' (Berachot. misjna 5)

*in dit commentaar is gebruik gemaakt van het commentaar op Aish.com van R. Ari Kahn

 

Afbeelding:

Mozes op de berg Nebo; Jozef Israëls. Op menukaart t.g.v. het achtste zionistische congres, 1907.


 

Parasha Dewariem/Deuteronomium 

 

 

Boekrol gevonden! 

door Rob Cassuto

Dewariem is het vijfde en laatste boek van de Tora. Soms is wel gesproken over een Tora van vier boeken, een ‘tetrateuch' in plaats van een ‘pentateuch’ en Dewariem is dan een tweede Tora; dat betekent de naam ook eigenlijk: Deuteronomium = tweede wet. Dewariem is ook wel genoemd Mishné Tora = herhaling van het onderricht.

Inderdaad, qua inhoud is Dewariem een compacte herhaling van vele voorschriften uit de vorige boeken. De vorm is grotendeels een homiletische, een grote laatste toespraak van Mosjé, voordat het volk het Beloofde Land intrekt en hijzelf tot zijn vaderen zal worden vergaderd. 
Een aantal hoofdbestanddelen kunnen worden onderscheiden:

  • Mozes recapituleert de laatste twee jaar van de omzwervingen, m.n. de oorlogen tegen Sichon en Og, Dewariem 1- 4.
  • de eigenlijke wetgeving, die begint met intensieve vermaningen tegen afgodendienst. Het lijkt wel of er meerdere beginnen zijn ( 4:1, 4:44, 5:1), wellicht terug te brengen op het feit dat een oertekst met de kern van wetsbepalingen telkens wat is uitgebreid. Vele herinneringen aan de verlossing uit Egypte, oproepen tot dankbaarheid en gehoorzaamheid wisselen af met de recapitulatie van belangrijke voorschriften en de introductie van enkele nieuwe. Dit gaat door tot 27.
  • capita selecta, waaronder de zegen en de vloek bij opvolging resp. verwaarlozing van de voorschriften, en het wijzen op de keuze die het volk steeds heeft. Dit besluit de toespraak van Mozes. 
  • afsluiting met het afscheid van Mozes dat in verschillende toonaarden wordt beschreven, waaronder het ‘lied van Mozes', zijn zegenen van de stammen en zijn uiteindelijke dood op de berg Newo.

Gewezen is op de vorm van een in die tijden gebruikelijke vorm van een overeenkomst tussen G-d en het volk (covenant), dat het boek heeft, een introductie, inhoud en bezegeling met zegen of vloek. 

Vanuit historisch oogpunt is interessant het verslag in 2 Koningen 22 over het hervinden van een wetboek tijdens de restauratie van de tempel tijdens de regering van de hervormingsgezinde koning Josia (Joshijahoe) plm.700 voor de gebruikelijke jaartelling). 

"De hogepriester Chilkia zei tegen hofschrijver Safan: "Ik heb hier in de tempel van de HEER een boekrol gevonden met de tekst van de wet.' Safan nam het boek in ontvangst en las het. Daarop ging hij terug naar de koning om verslag uit te brengen. Hij zei: "Uw dienaren hebben het zilver dat in de tempel bewaard wordt, te voorschijn gehaald en overhandigd aan de bouwmeesters die belast zijn met de herstelwerkzaamheden aan de tempel van de HEER .' Vervolgens vertelde hij dat de priester Chilkia hem een boekrol had gegeven, en hij begon de koning eruit voor te lezen. Bij het horen van de tekst van het wetboek scheurde de koning zijn kleren. Hij beval de priester Chilkia, Achikam, de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Micha, de hofschrijver Safan en zijn persoonlijke dienaar Asaja: "Ga ter wille van mij en heel het volk van Juda de HEER raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben, want het kan niet anders of de HEER is in hevige woede ontstoken omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan wat er in dit boek staat en niet hebben gedaan wat ons is voorgeschreven.'" 

De maatregelen die Josia (Joshijahoe) nam tegen de afgodendienst, de zuivering van de eredienst en de centralisatie van die dienst in Jeruzalem komen sterk overeen met de voorschriften daarover in Dewariem. 

Het is speculatie, maar ook weer niet uit te sluiten -  met beroep op wat fantasie - , dat het boek de vrucht is van samenspel tussen Koning Josia en een aantal priesters vanuit hun verlangen om de oude opdracht van Israël en de autonomie van het volk naar de machtige omliggende rijken nieuw leven in te blazen: Josia of zijn priesters zouden dan het boek, althans de kern van Dewariem, hebben samengesteld op basis van oudere teksten (deels uit de andere boeken); daarbij hebben zij Mosjé als spreker van de inhoud opgevoerd om het geschrift gezag te verlenen. Vervolgens hebben zij de dramatische ‘vondst' in de tempel geënsceneerd om zo indruk te maken op het volk ten einde zijn bereidheid te wekken om de hervormingen te accepteren en een hernieuwd commitment aan de oude wetten aan te gaan. 

Maar misschien heeft de hogepriester Chilkia wel echt oude rollen ontdekt en heeft dit de stoot geven tot de zuiverende renaissance van de kant van zijn koning. 
Het hangt af van de mate van sophistication, die je de koning en zijn regering wil toedichten of de mate van wonderlijkheid, die je de realiteit toeschrijft, welke optiek je voorkeur heeft. 
Misschien begint het met een wonderlijke realiteit die met sophistication wordt gehanteerd.

Afbeelding: Mozes op de berg Newo; Lesser Ury, Berlijn.Oudere bijdragen:


Ekev (Dewariem | Deuteronomium 7:12 – 11:26 )


This parasha looks like a part of a repeated tautology. Starting with the Torah as the blueprint of life, Dewarim is a mini Torah and Ekev is a mini Dewarim. Ekev has aspects of a management summary, it starts and ends by recapitulating the essence of the “deal”, i.e. keeping the Covenant.
Where it all boils down to is this: G’d proposes a covenant, if we keep to our part He will stick to His part. G’d then elaborates on His part, the blessings ( which are numerous) are attractive and advantageous.
However, if we, by any chance, would forsake our part, He will simply withhold the perks that go with keeping the covenant. The mere absence of these blessings will be experienced as curses. Imagine if the rain stops ( no crop and no food) or no child is born alive ( no  "le-dor va dor"  no offspring ).
To me this appears to be a lesson in empowerment. We are taught how to be an adult, how to think twice before making a choice and to be willing to accept the ramifications. To assess all the possible consequences of our actions, not only on the short term but especially on the long run and in the broadest context.
But does this sidra only try to explain the causal relationship between Torah observance and Divine blessings?
If it does, it would only reinforce the idea that greater welfare is a direct result of putting more effort and energy in our observance of the mitzvoth.
Dewarim 9: 1-5 clearly explains that there is hardly such thing as a reward/punishment principle behind the covenant. The covenant is rather relationship-driven. It aims primarily on our well-being rather than on our welfare, although the latter often ( but not always) tags along.
This also means that both the blessings and their absence are ( sometimes ungraspable) expressions of G’ds love and care.
This reminds me of the story of Avraham and Lot in Bereishit 13. The difference between Avraham and Lot is based on a conflict between two opposing lifestyles:
• A lifestyle where man prefers to be independent of G’d (=Lot);
• A lifestyle striving for a dependence (=relationship ) with G’d (Avraham )
From a Mussar point of view Ekev ( meaning  heel)  represents the midda Humility. The heel always follows the toes and the rest of the body, it doesn’t initiate autonomous actions and hence doesn’t run the risk of becoming arrogant.
Humility ( … no more than my place, no less than my space..) is the key factor for properly keeping any relationship, and par excellence the relationship driven covenant.


Dewarim 10:12-15 shows that observance is a measure of emotional attachment, a continuation of the relationship between G’d and our forefathers, which was a relationship based on mutual Trust. The only confidence-trust driven reality in the universe is the relationship between G’d and Israel as expressed in the covenant.
Daniel Beaupain, 5770.
 

Ha’azinoe Dewariem ( Deuteronomium ) 32:1-32:52

Tora lezing voor de week van Sep 25-Oct 1,2011 - Elul 26, 5771-Tishrei 3, 5772


De parasja Ha'azinoe (Dewariem 32-33) bestaat grotendeels uit de poëtisch getoonzette laatste lering van Mosjé, zijn zwanenzang. Het bestaat uit drie episoden.

De eerste brengt in herinnering de keuze van de Eeuwige van Israël als Zijn volk, Zijn bijzondere bescherming: ‘Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt' en vervolgens een tekening van de voorspoed waardoor ‘Jesjoeroen (= Israël) vadsig en vet (werd), het raakte verzadigd, werd dik en rond. Het kwam in verzet, liep weg van zijn Schepper, versmaadde zijn Stut en Steun, zijn Rots. ‘

Dan komt de wending naar de tweede episode: de vertoornde en vergeten God brengt rampen over het volk: eerder in Dewariem wordt eveneens het beeld van de arend daartoe gebruikt, nu als agressieve aanvaller: (28:49): ‘Zoals een arend onverwacht opdoemt, zo zal uit de verste uithoek van de wereld een volk op u afkomen. De Eeuwige stuurt een volk dat een onverstaanbare taal spreekt.'

Als het volk is verzwakt en bijna tot niets is geworden komt de derde episode, waarin de Eeuwige zich nu keert naar de vijanden van Israël en in opperste vergelding wraak op hen oefent, in lyrische beelden beschreven.
Het motief voor deze wending is dat de vijanden van Israël niet misleid zouden worden en hun overwinning van het arme volk aan zich zelf zouden toeschrijven en hier niet de wil en de hand van de God van Israël zouden zien.

Het doet denken aan het argument waarin Mosjé God weet te vermurwen om Zijn volk na het gouden kalf niet ten prooi aan vernietiging te laten worden: ( Sjemot [Exodus] 32: 12) 'Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen”?'
Daarnaast wil God met zijn rampspoeden Israël laten beseffen, dat de nagejaagde afgoden geheel machteloos zijn.
Steeds is de terugkeer naar de strenge maar uiteindelijk immens liefdevolle Schepper de enige uitredding.

In het hele boek Dewariem klinkt steeds door de keuze die het volk heeft om God aan te hangen en de geboden te volgen of af te vallen, waarbij aan de eerste keuze de rijkste zegeningen worden gehecht en aan de keuze voor de afval de vreselijkste rampspoeden, in geuren en kleuren beschreven, worden verbonden.

In deze sfeer zijn ook de termen en beelden van het leerdicht zijn straf, krachtig als koppige wijn, extreem en ernstig. Er schijnt door de lyrische tekst een paradox door: hij is bedoeld als laatste waarschuwing en tegelijk lijkt het een voorspelling, dat deze waarschuwing niet wordt gehoord en onvermijdelijk de weg van rampspoed zal moeten worden afgelegd.

De God en zijn geboden die óf gevolgd worden óf in de wind geslagen worden ten gunste van de afgoden (in ruimste zin), wie en welke zijn dat? Slaat het in deze tijd vooral op de preciesheid van de 613 mitswot die uit de Tora gedestilleerd zijn en op de exacte opvolging van de regels van de Sjoelchan Aroech, of geldt het vooral voor het luisteren naar de stem van het ethische hart dat onlosmakelijk versmolten is met de God, zoals die aan Mosjé en Israël verschenen is en het praktiseren van de essentie van wat toen is gehoord en nog steeds resoneert in ons eigen hart?

 

 

We-zot ha-beracha (Dewariem/Deuteronomium 33 en 34)

De beschrijving van de laatste gang van Mozes (Dew. 34), weg van het volk, de berg Nebo op, raakt mij altijd weer als ik het lees. Waar hem dat inzit weet ik niet. Ik ben sowieso al gevoelig voor sterfscenes en dit is wel de meest klassieke. Buber doet het denken "aan een van de edele dieren, die zich van hun kudde verwijderen om alleen te kunnen sterven". Dat zit er ook in, ja.
Het is ook de combinatie van kracht - de laatste wandeling alleen, niet wazig was zijn blik en niet geweken zijn frisheid" (Dew. 34,7) - en de menselijke smart van het afscheid. De grootsheid van zo'n vol leven, dat een einde neemt.
De eenzaamheid die hem zijn hele leven moet hebben omgeven die hier in zijn volheid en naaktheid onthuld lijkt.
Het is ook de menselijkheid ondanks de heroieke enscenering van de eenzame bergbeklimming, Mozes was geen mens zonder zonden, zoals Jezus, hij was toornig als de God van de Tora zelf, geduldig en ongeduldig, bescheiden en autoritair, een welsprekend man met een spraakgebrek, moedig met bange momenten, een profeet maar niet heilig.
Hij stierf "al pi Hashem", wat vertaald wordt als "volgens des Heren woord", "op bevel van de Eeuwige", "aan de mond van de Eeuwige" etc.
Zijn graf werd geen heilige plek of bedevaartsoord, want niemand wist en weet waar hij begraven is.

Als Mosjé de auteur is van Dewariem, wie heeft dan de laatste verzen geschreven, is de vraag die bij een logisch georiënteerde lezer opkomt.
Rabbijn Evers heeft de antwoorden geinventariseerd:
Jehosjoea heeft de laatste verzen geschreven.

Of God heeft ze gedicteerd en Mosje heeft ze `bedima' - onder tranen opgeschreven.

Of alle letters van de Tora zijn op Sinaj aan Mosjé en na de dood hebben de letters zich tot de laatste verzen samengevoegd.
Zelf denk ik dat het boek Dewariem bestaat uit een kern van authentieke fragmenten, uitspraken van Mosjé door hem zelf of door nakomelingen van Aharon opgetekend, waarbij rond die kern oude herinneringen zijn toegevoegd, waaronder de dood van Mosjé.
Mogelijk heeft die samenvoeging pas plaatsgevonden onder koning Josjiahoe (zie mijn commentaar op de eerste parasja van Dewariem).

Ook dit nog: in vers 34: 10 staat:

"..nooit stond er meer een profeet in Jisraël op als Mosjé, met wie de Eeuwige omging ‘van aangezicht tot aangezicht'.


Maar Mosjé zelf sprak tot het volk in vers 18:15:

De Eeuwige zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. 16 Jullie hebt de Eeuwige daar immers zelf om gevraagd, toen jullie bij de Chorew bijeen waren? Jullie zeiden: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de Eeuwige, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet.' 17 De Eeuwige heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben goed gesproken. 18 Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag.


Hoe kan dit samengaan? Een antwoord heb ik ( nog) niet gevonden.

Het boek Dewariem is afgesloten en de lezing van de Tora is rond. De chataniem Tora hebben de laatste parasja gelezen en ook weer de eerste parasja Beresjiet. De cyclus gaat door. Maar in de geschiedenis gaat het verhaal in zekere zin ‘longitudinaal' door: het volk staat aan de rivier Jordaan en onder Jehosjoea zullen zij de rivier oversteken; deze situatie is ook de inhoud van de haftara - stuk uit de profeten dat naast het Tora-stuk wordt gelezen- die bij deze parasja hoort.
Die oversteek betekent het verlaten van mythische grond van de Tora en de oversteek naar de concrete geschiedenis. In het boek Jehosjoea begint het echte geschiedenisboek, de geschiedenis van de omgang van het volk met zijn bijzondere lot, met zijn Tora en zijn vrienden en vijanden van het politieke moment.
Het volk dat aan de rivier staat, vóór de oversteek naar een onbekend gebied en een ongewisse toekomst heeft ook een archetypische sfeer, die terug te vinden is in alle gemeenschappen die voor een belangrijke lotswisseling staan, voor kardinale beslissingen, die toekomstbepalend zijn. Ook individueel zijn deze momenten te herkennen: grote beslissingen die een nieuwe levensfase inluiden.

In het allereerste stuk van het boek Jehosjoea (1:9) staat, dat de Altijdzijnde, Jehosjoea – en eigenlijk ons allemaal wanneer we voor grote stappen in het leven staan - gebiedt: " wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Eeuwige, je God, staat je bij.'

Rob Cassuto. 13 okt. 2006