Wijs en Waarachtig

Wijs en Waarachtig.

Individuele vrijheid, 

Levenswijsheid, 

Spirituele

gemeenschapsvorming

Het symposium wordt georganiseerd door het Doopsgezind Seminarium (VU). 

Naast een lezingen-programma verzorgd door Catherine Chalier, Chris Doude van Troostwijk en Christa Anbeek, worden ’s middags workshops rondom thema’s uit Chaliers werk aangeboden. Het symposium vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk, in Haarlem.

Als religie de unieke manier is waarop jij vorm geeft aan wat je persoonlijk raakt, hoe vorm je dan nog een gemeenschap? De Franse filosofe Catherine Chalier - leerlinge van Emmanuel Levinas - stelt dat individuele vrijheid en verantwoordelijkheid alleen tot hun recht komen vanuit een oprecht gedeelde humaniteit. Ze pleit voor een vrije omgang met heilige teksten, die ook de Joodse Talmoed eigen is. Dat maakt haar tot een uitstekende gesprekspartner voor wie wil nadenken over vrijheid, levenswijsheid en gemeenschapsvorming.

Programma

10.30 Opening door Alex Noord, rector Doopsgezind Seminarium

10.40 Geloven van wijs tot waarachtig: een introductie tot het werk van Catherine Chalier, Chris Doude van Troostwijk

11.00 Jewish spirituality: wisdom, freedom and community Catherine Chalier (ENG)

11.40 Co-referaat: Christa Anbeek, Remonstrants Seminarium (ENG)

11.50 Co-referaat: Iris Speckmann, Doopsgezind seminarium (ENG)

12.00 Response door Catherine Chalier

12.30 LUNCHPAUZE

13.30 Workshop programma (NL)

  1. Zintuigelijke wijsheid: de mystiek van kijken en luisteren. Petra Galama
  2. Traditie, toekomst en vergeving. Judith van der Werf
  3. Hebben dieren een gelaat? Ecologische wijsheid. Jan Jorrit Hasselaar
  4. Wijsheden te kust en te keur: over het accepteren van andermans geloof. Emanuel Foucaud-Royer en Emma Hartkamp
  5. Chassidische wijsheid en vrijzinnig geloven. Theo Witvliet

15.45 Caleidoscoop der columnisten & Joodse wijsheid en Christelijke vrijzinnigheid: in gesprek met Catherine Chalier (CDvT)

16.15 Sluiting

16.30 BORREL

Toelichting bij de workshops:

Workshop 1) in de workshop Zintuigelijke wijsheid: de mystiek van kijken en luisteren lezen deelnemers enkele woorden van Martin Buber (1878-1965). Onder begeleiding van Petra Galama reflecteren zij op de vraag hoe God zich kenbaar maakt in de innerlijkheid van de mens en op de weg die ieder van ons gaat.

Workshop 2) Kan vergeven altijd - of bestaat er ook zoiets als onvergeeflijkheid? Gezien de #MeToo-discussie is deze vraag weer hoogst actueel. In de workshop Traditie, toekomst en vergeving onderzoekt Judith van der Werf met deelnemers hoe spiritualiteit kan helpen bij onze positiebepaling ten aanzien van vergeven.

Workshop 3)  In de workshop Hebben dieren een gelaat? brengt Jan Jorrit Hasselaar de vraag naar onze ecologische verantwoordelijkheid in verband met het werk van de opperrabbijn van Groot-Brittannië (1991-2013).

Workshop 4) Emmanuel Foucaud- Royer & Emma Hartkamp hebben beide verschillende levensbeschouwelijke wortels. Hij groeide op in een Joods Christelijk, zij  in een agnostisch gezin. Beide slaan nu samen de weg van het Jodendom in. Tijdens de workshop Wijsheden te kust en te keur: over het accepteren van andermans geloof brengen zij hun ervaringen in verband met een tekst van Catherine Chalier en verkennen zij de grenzen en mogelijkheden van onderling begrip.

Workshop 5) Theo Witvliet laat in de workshop Chassidische wijsheid en het humanisme van Buber zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles. Een groepsgesprek. Kunnen we het geloof van de ander werkelijk begrijpen, accepteren dat hij of zij zijn of haar eigen waarheid heeft, zonder te vervallen in relativisme?

Het Symposium Wijs en Waarachtig vindt plaats vrijdag 7 December in de doopsgezinde kerk, Frankestraat 24 in Haarlem, van 10.30-16.30 uur. Toegang: € 25,-, (inclusief lunch en borrel), over te maken via NL41 ABNA 0243493878, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van ‘Wijs en Waarachtig’. Het is mogelijk een bewijs van deelname aan te vragen (0,25 ECTS).

Inlichtingen en aanmelden via conferentie@doopsgezind.nl.

Lees de folder met alle informatie.

Meer info op www.vrijzinnigetheologie.com

Wanneer u vragen heeft over het symposium, kunt u contact op nemen met Iris Speckmann, assistent Visiting Professorship Vrijzinnige Theologie,

conferentie@doopsgezind.nl

Mobiel: 0630372790

  


Boekenbon?

Tenachon # 42

Review